Banky.cz Podmínky užívání

Obecné podmínky používání internetového portálu http://www.banky.cz (dále jen „Podmínky“)

Základní informace

Provozovatelem internetového portálu www.banky.cz je společnost Top-in.cz, a.s., IČ 26908778, se sídlem Brno, Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 (dále jen "Provozovatel").
Uživatelem se rozumí fyzická či právnická osoba, která navštíví internetový portál www.banky.cz a jeho subdomény (dále jen „Uživatel“).
Tyto Podmínky upravují základní práva a povinnosti vznikající v souvislosti s užíváním internetového portálu www.banky.cz a jeho subdomén (dále jen „www stránky“) a podmínky používání www stránek.

Použití informací z www stránek, odpovědnost za škodu

Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn využívat informace získané na www stránkách jen pro svoji vlastní osobní potřebu. Uživatel se zavazuje, že bez svolení Provozovatele nebude získané informace dále šířit a stahovat a kopírovat obsah www stránek chráněných autorským právem, což uživatel bere na vědomí.
Uživatel souhlasí s tím, že bude používat www stránky nebo jakékoliv připojené webové stránky na své vlastní riziko. Uživatel nemá právo na žádnou náhradu případné škody následkem používání www stránek, využitím zde uvedených informací, nefunkčností či nedostupností www stránek, apod.
Uživatel bere na vědomí, že www stránky obsahují kromě autorských informací a údajů z databáze i reklamní informace partnerů www stránek, inzerentů, či reklamních agentů. Provozovatel stanovil v podmínkách www stránek mj. podmínku nezaměnitelnosti reklamy s navigačními či obsahovými prvky www stránek. Přesto Provozovatel nemůže ručit za dodržení těchto podmínek všemi inzerenty ani za obsah jednotlivých reklam v každé chvíli.
Na www stránkách je uživatelům k dispozici bezplatná internetová poradna, kde mohou být Uživatelům poskytnuty informace na dané téma. Uživatel výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že takto poskytnuté informace mají pouze základní orientační charakter a nenahrazují případnou potřebu vyhledat odborné poradenské a další služby (právní, účetní, daňové, technické, apod.), které by zohledňovaly specifické okolnosti každého případu. Takto Provozovatelem poskytnuté informace mají sloužit především k získání obecného a základního pohledu na dané téma a mohou být zjednodušeny. Obsah www stránek i internetová poradna mají pouze informační charakter, případné poradenství tedy není možné považovat za kvalifikované poradenství dle ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, což Uživatel výslovně bere na vědomí. S ohledem na výše uvedené je tedy vyloučena jakákoliv odpovědnost Provozovatele za újmu jakékoliv povahy a odpovědnost za škodu v důsledku využití takových informací ze strany Uživatele.
Na www stránkách je uživatelům k dispozici autorská databáze, zejména obsahující informace o finančních institucích, produktech, pobočkách a bankomatech. Při provozu a aktualizaci jednotlivých položek databáze je Provozovatel oprávněn je libovolně komentovat, seřazovat, porovnávat nebo expertně doporučovat. Provozovatel tak činí s ohledem na interně zvolená kritéria a ve snaze poskytnout Uživateli přehled o tržních možnostech a navigaci k dalším řešením jeho finanční situace. Uživatel bere na vědomí, že takto publikované informace z databáze mají pouze základní orientační charakter a nenahrazují případnou potřebu vyhledat odborné poradenské a další služby; zároveň nenahrazují vlastní ověření situace u koncového poskytovatele finanční či jiné služby.
Uživatel je oprávněn se registrovat a získávat tak personalizovanější informace související s oblastmi jeho zájmu v souvislosti s www stránkami Provozovatele. Uživatelský účet nabízí možnost kdykoliv se odhlásit nebo nastavit k odběru novinek, zpráv, či jiných informací www stránek.
Obsah www stránek je získáván ze zdrojů, které Provozovatel považuje za spolehlivé a důvěryhodné, i přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Provozovatel tedy neodpovídá za pravdivost, správnost či aktuálnost informací zveřejněných na www stránkách, případně za škodu vzniklou užitím informací z www stránek. Uživatel, který zjistí neaktuální informace je oprávněn jejich výskyt nahlásit Provozovateli.

Zpracování osobních údajů

V případě, kdy je to potřeba Uživatel v rámci www stránek poskytne Provozovateli o své osobě údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Poskytnutím těchto údajů zároveň Uživatel uděluje Provozovateli jakožto správci a zpracovateli osobních údajů ve smyslu Zákona svůj výslovný souhlas se zpracováním daných údajů dle Zákona.
Provozovatel tímto informuje Uživatele jakožto subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze Zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Provozovateli je dobrovolné, že má Uživatel právo k jejich přístupu, má právo žádat informaci o zpracování svých osobních údajů, má právo na opravu osobních údajů, má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv písemně odvolat na adrese Provozovatele, a další práva vyplývající z ustanovení § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje, které Provozovatel zpracovává, jsou údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Uživatele (identifikační údaje), osobní údaje umožňující kontakt s Uživatelem (kontaktní údaje), případně osobní údaje o využívaných produktech (produktové údaje).
Osobní údaje jsou využívány a zpracovávány pro účely související se službami v rámci podnikatelské činnosti Provozovatele a pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací služby a provozováním www stránek, pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů, pro svou vnitřní potřebu, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, sledování kvality služeb a spokojenosti Uživatelů a optimalizaci poskytovaných služeb, pro obchodní účely, mj. za účelem kontroly kvality procesů, zaměřených na potřeby Uživatelů. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím subjektům, které zajišťují plnění produktů a služeb ve spektru zájmu Uživatele.
Osobní údaje uchovává Provozovatel ve formě elektronické (počítačová databáze). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem. Jejich likvidaci Provozovatel provede, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány nebo na základě žádosti Uživatele, kterou může zaslat písemně na adresu sídla Provozovatele uvedenou v obchodním rejstříku. Informaci o tom, jaké osobní údaje Provozovatel o Uživateli zpracovává, si může Uživatel vyžádat písemně na adrese sídla Provozovatele, případně prostřednictvím www stránek na zde uvedených kontaktech. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 Zákona) Provozovatel vyhotoví a poskytne bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informace náleží Provozovateli úhrada nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 Zákona). V případě, že Uživatel zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, může požádat Provozovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zasílání obchodních sdělení

Uživatelem poskytnuté kontaktní údaje je Provozovatel oprávněn využít k zasílání obchodních sdělení obsahující informace o novinkách, pořádaných akcích, soutěžích nebo o k nabídce výrobků a služeb, a to i k nabídkám třetích stran v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění ve spojení s § 5 č. 101/2000 Sb. V případě, že si Uživatel nepřeje další zasílání elektronických obchodních sdělení, může se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu, či administrace profilu.

Řešení sporů, ostatní informace

Používání www stránek a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Případné spory se strany zavazují řešit mimosoudní cestou, jinak jsou příslušné k jejich řešení soudy České republiky. Otázky a záležitosti zde výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR.
Případná neplatnost některého z výše uvedených ustanovení Podmínek neovlivní platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto Podmínky a způsob používání www stránek.
Tyto Podmínky, včetně případných změn, nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na www stránkách.
Uživatel používáním www stránek Podmínky přijímá a prohlašuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.

V Brně dne 11.11.2016

Za Top-in.cz, a.s., Ing. Pavel Strašák, člen představenstva

 
Air Bank Bank Gutmann Aktiengesellschaft Bank of China Bank of Tokyo-Mitsubishi BNP Paribas Fortis SA/NV Citibank COMMERZBANK Aktiengesellschaft Crédit Agricole Creditas Česká exportní banka Česká národní banka Česká spořitelna Českomoravská stavební spořitelna Českomoravská záruční a rozvojová banka Československá obchodní banka Deutsche Bank Equa bank ERB Bank Expobank Fio banka HSBC Bank plc - pobočka Praha Hypoteční banka ING Bank N. V. J&T BANKA Komerční banka mBank Meinl bank Modrá pyramida stavební spořitelna MONETA Money Bank Oberbank AG Poštová banka, a.s. Poštovní spořitelna PPF banka PRIVAT BANK AG Raiffeisen stavební spořitelna Raiffeisenbank Raiffeisenbank im Stiftland eG Royal Bank of Scotland Saxo Bank A/S Sberbank CZ Stavební spořitelna České spořitelny Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe UniCredit Bank Volksbank Löbau-Zittau eG Všeobecná úverová banka Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Western Union International Bank Wüstenrot - stavební spořitelna Wüstenrot hypoteční banka Zuno