Kvitance

REKLAMA

Definice Kvitance

Kvitance je jedním z nejčastějších a zároveň nejdůležitějších dokumentů v běžném obchodním životě. Slouží jako důkaz o provedené platbě. Jaké ale má vlastnosti, a na co byste si měli dát pozor při jejím přijímání či vydávání?

Základní charakteristika kvitance

  • Definice: Kvitance je písemné potvrzení o přijetí určité částky peněz nebo jiných cenností.

  • Obsah: Měla by obsahovat název (kvitance), jména nebo označení stran (plátce a příjemce), částku, datum a podpis osoby přijímající platbu.

  • Právní význam: V České republice má kvitance význam důkazu o zaplacení. Pokud je vystavena správně, může být použita k obraně proti neoprávněným nárokům na platbu.

    Kvitance

Použití a rizika spojená s kvitancemi

  • Různé formáty: Kvitance může být ručně psaná, tištěná nebo digitální. Důležité je, aby splňovala základní náležitosti.

  • Ověření pravosti: Doporučuje se vždy ověřit pravost podpisu na kvitanci, zejména pokud jde o větší částky.

  • Uchovávání: Je dobrým zvykem uchovávat kvitance pro případné budoucí spory nebo pro účetní účely.

  • Rizika: Kvitance vystavená nesprávně může být zpochybněna. Je také možné, že osoba, která kvitanci vydá, není skutečným věřitelem.

V dnešní digitalizované době se může zdát, že tradiční papírová kvitance ztrácí na významu. Nicméně v mnoha situacích zůstává klíčovým dokumentem, který dokazuje, že byla splněna finanční povinnost. Ať už jste plátce nebo příjemce, je důležité zajistit, aby byla kvitance správně vystavena a bezpečně uložena.

Naše tipy

Dotazy k Kvitance

Omezení převodu nemovitosti

23.1.2020 Reality

Klient uzavřel v roce 1990 Smlouvu o omezení převodu nemovitostí s Investiční bankou, státním peněžním ústavem, IČ 00001287, která zanikla 27.02.1992 bez likvidace. Právním nástupcen byla Investiční banka, a.s.,IČ 45316619, na kterou byl vyhlášen konkurz 09.02.2004 a vymazán byl 24.11.2018 Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.02.2018 č.j. 99 K 3/2004-2001. V roce 2019 se náš klient rozhodl nemovitosti prodat a v této souvislosti zjistil, že na listu vlastnictví v části věcného práva zatěžující nemovitosti je záznam zástavního práva smluvního pro Investiční banku, s.p.ú. Brno a Dohoda o omezení převodu nemovitostí ze dne 10.04.1990 registrovaná Státním notářstvím v Uherském Hradišti. Při jednání s katastrálním úřadem ve věci výmazu zástavního práva, které formálně zaniklo zaplacením půjčky v období 1990 - 1992, ale není k dispozici příslušná kvitance banky o zániku pohledávky, katastrální úřad požadoval doložit rozhodnutí soudu o zániku pohledávky. Na základě tohoto požadavku klient podal v roce 2019 návrh na vydání usnesení o výmazu zástavního práva smluvního příslušnému Okresnímu soudu v Uherském Hradišti. Soud Usnesením návrh žalobců odmítl s odůvodněním, že se jedná o řízení sporné a není řádně specifikována strana žalovaná. Soud v této souvislosti vyslovil názor, zda by se nemělo jednat například o řízení o umoření listiny dle ust. § 303 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. Klient proti tomuto usnesení podali opravný prostředek, kde zdůraznili, že dle jejich názoru se nejedná o řízení sporné a požádali odvolací soud, aby v této právní věci vyslovil svůj právní názor. Katastrální úřad byl seznámen se stanoviskem soudu a konstatoval, že daná právní věc je neřešitelná. Dále katastr odmítl například prohlášení formou notářského zápisu, doložení výpisu z bankovního registru a pod. Oslovený nadřízený orgán Český zeměměřický a katastrální inspektorát Brno se odmítl k věci vyjádřit. Podle našeho názoru, předloženým potvrzením o zániku zástavního práva formou notářského zápisu při splnění náležitostí dle § 66 odst. 3 katastrálního zákona by se jednalo o jinou listinu, kterou právní úprava zná. Pro katastrální úřad je však tato forma potvrzení nedostačující. Děkuji za zodpovězení tohoto dotazu.

Dobrý den,

obávám se, že pokud jste tento případ nevyřešil Vy coby právník ani soudy, já Vám zde těžko na pár řádcích budu schopen tento spor kvalifikovaně posoudit.

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena