Banky.cz Články Banka Etický kodex finančního trhu

Etický kodex finančního trhu

1.10.2012 Banka

Posláním Etického kodexu finančního trhu (dále jen „Kodex“) je stanovit etické normy chování - základní principy, které bude finanční instituce dodržovat při poskytování finančních služeb klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční institucí v rámci své podnikatelské činnosti.

I. Úvod

Posláním Etického kodexu finančního trhu (dále jen „Kodex“) je stanovit etické normy chování - základní principy, které bude finanční instituce dodržovat při poskytování finančních služeb klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční institucí v rámci své podnikatelské činnosti.

Cílem Kodexu je

  • napomáhat prosazování korektních vztahů na finančním trhu a zlepšit jejich úroveň,
  • podpořit rozvoj služeb na finančním trhu,
  • napomáhat klientům porozumět finančním službám,
  • zvyšovat ochranu klientů jako spotřebitelů,
  • posílit obecnou důvěru ve finanční trh.

Kodex, k jehož dodržování se příslušné finanční instituce dobrovolně zavázaly, je tvořen Úvodem, Preambulí – deseti základními principy chování finanční instituce, Uplatňováním Kodexu a etickými kodexy profesních asociací finančního trhu ( dále jen „ asociace“), pokud byly tyto kodexy asociacemi přijaty. Finanční instituce, které se přihlásily k dodržování Kodexu ve své činnosti, uplatňují jak zásady uvedené v Preambuli, tak i zásady uvedené v kodexu příslušné asociace.

II. Preambule 

1. dodržování etických a právních norem

Finanční instituce při výkonu své činnosti na finančním trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená v kodexech, ke kterým se přihlásila.

2. dodržování principu rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta

Finanční instituce přistupuje ke všem klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněné zvýhodnění. Při poskytování služeb nenadřazuje zájem svůj nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu.


3. výkon činnosti s odbornou péčí

Finanční instituce poskytuje klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.

4. průhlednost a srozumitelnost informací

Finanční instituce poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.

5. povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání

Finanční instituce poskytuje klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu klienta s finanční institucí, včetně nabízené služby. Tyto informace poskytuje klientovi před uzavřením smlouvy v časovém předstihu přiměřeném pro prostudování smlouvy, a v průběhu trvání smlouvy klienta informuje o připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.

Běžný účet bez poplatků

6. zákaz nevhodných motivačních postupů

Finanční instituce posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientovi, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. Při sjednávání smluv finanční instituce nenarušuje právo na soukromí klienta a nadměrně ho neobtěžuje. Respektuje klientovo právo na ochranu osobnosti.

7. dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost

Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti finanční instituce uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.

8. dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku

Finanční instituce dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku. Finanční instituce mezi sebou soutěží nabídkou kvalitních služeb a nepodbízejí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod. Finanční instituce se vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o službách konkurence.

9. dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací

Finanční instituce zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

10. informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení

Finanční instituce seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným ve finanční instituci pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti.

III. Uplatňování Kodexu

Ke Kodexu přistupují jednotlivé asociace, které následně Kodex předloží k projednání a odsouhlasení svým členům. V asociacích, kde je Kodex pro členy závazný, se ke Kodexu nepřihlašují jednotliví členové. V případě, že Kodex má charakter standardu, vyzvou asociace své příslušné členy, aby se k němu připojili, a vedou evidenci o tom, které finanční instituce ke Kodexu přistoupily.

Asociace zajišťují, aby informace o přistoupení ke Kodexu a o jeho obsahu byly vhodným způsobem zveřejněny.

Finanční instituce, které ke Kodexu přistoupily, o této skutečnosti vhodným způsobem informují své klienty a současně je informují, kam se mohou obracet se svými podněty a případnými stížnostmi.

IV. Stížnosti a podněty

Pokud má klient pochybnosti o souladu chování finanční instituce s ustanoveními Kodexu, může podat instituci podnět nebo stížnost k vnitřnímu prošetření souladu jejího chování s Kodexem. Jestliže bude klient nespokojen s vyřízením jeho podnětu nebo stížnosti, případně jeho stížnost nebude vyřízena, může o této skutečnosti informovat příslušnou asociaci, jejíž členem finanční instituce je.

Dodržování tohoto Kodexu bude sledováno asociacemi, které se budou zabývat jednotlivými podněty nebo stížnostmi týkajícími se důvodného podezření z porušování Kodexu. Při porušení Kodexu přijímají asociace vůči členům přiměřená opatření ( např. morální povahy). Asociace budou průběžně monitorovat uplatňování Kodexu v praxi a v případě potřeby a na základě vyhodnocení jeho účinnosti jej aktualizovat. Hodnocení účinnosti Kodexu a jeho uplatňování bude prováděno i s ohledem na podněty od klientů a spotřebitelských organizací.

V. Institucionální zajištění

Běžný účet s bonusem 2 000 Kč

Jedna z asociací je ostatními pověřena výkonem koordinátora Kodexu, a to obvykle na období 2 let. Koordinátor zajišťuje případné analýzy, vyhodnocení uplatňování Kodexu a projednávání případných námětů. Nejméně jednou ročně se asociace sejdou na úrovni (výkonných) ředitelů k projednání zkušeností z uplatňování Kodexu, nejméně jednou za 2 roky pak k určení nového koordinátora. Koordinátorem Kodexu do 31.12.2008 je Česká bankovní asociace.

*****
Nedílnou součástí tohoto Kodexu jsou níže uvedené etické kodexy asociací:

Seznam obsahuje kodexy asociací, které oznámily přijetí Etického kodexu finančního trhu.

Etický kodex České bankovní asociace
vydaný Českou bankovní asociací (ČBA) v roce 1993 pod původním názvem „Kodex bankovní etiky“, naposledy revidovaný v roce 2007

Kodex etiky APF
vydaný Asociací penzijních fondů České republiky (APF) v roce 1997

Etický kodex
vydaný Asociací fondů a asset managementu ČR (AFAM), dříve Unie investičních společností ČR (UNIS) v roce 1999

Kodex jednání členů ČLFA
vydaný Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA) v roce 2006

Kodex etiky v pojišťovnictví
vydaný Českou asociací pojišťoven (ČAP) v roce 2006

Etický kodex člena AFIZ
vydaný Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ) v roce 2006

Etický kodex USF
vydaný Unií společností finančního zprostředkování a poradenství v roce 2007

Etický kodex
vydaný Českou asociací obchodníků s cennými papíry (ČAOCP)

*****
Seznam asociací, které se přihlásily k dodržování tohoto Kodexu:

  • Česká bankovní asociace
  • Česká leasingová a finanční asociace
  • Asociace penzijních fondů České republiky
  • Česká asociace pojišťoven


Běžný účet bez poplatků je zde!

KOMENTÁŘE k článku Etický kodex finančního trhu

Přidejte nový komentář

Dodržování kodexu, Komentoval(a): Šárka

18.3.2014 20:40:30
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak se kontroluje dodržování tohoto kodexu a co se stane s institucí, která kodex pořušila?

Děkuji,

Šárka

Re:, Komentoval(a): Petr Jermář

21.3.2014 08:00:31
Dobrý den, významný trest může přijít pouze za porušení zákona od patřičných orgánů.
Etické kodexy jsou fajn, ale nejsou vůbec právně závazné (je zde pouze morální rozměr) Nedodržím-li etický kodex své asociace, může mě asociace třeba vyloučit, ale i tento nejbolestivější možný postih v rámci asociace je téměř bezvýznamný. Členství v těchto asociacích je dobrovolné a není pro výkon podnikání povinné. Kontroly dodržování kodexu (či jiné kontroly svých členů) asociace sama od sebe neprovádí.

Právní závaznost etických kodexů, Komentoval(a): Otakar Schlossberger

18.9.2015 11:49:56
Podle mého názoru je etický kodex závazný pro danou instituci, pokud se k němu přihlásí a uvede to do svých smluvních podmínek s klientem. Stává se to totiž jednou z podmínek závaznosti, tudíž je to i právně vymahatelné.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Kde vyměnit neplatné koruny, eura, kuny nebo švýcarské franky? Jak dlouho je výměna možná?

26.5.2023 Banka

Třeba jste doma našli neplatné české bankovky, třeba máte schované kuny z předchozí dovolené, a víte, že už neplatí. Co s nimi? Vyhodit je jako bezcenné, nebo půjdou ještě vyměnit za platnou měnu? A kolik taková výměna stojí? Vše potřebné se dozvíte tady.

Nová banka v ČR: Partners Banka by mohla mít licenci již v létě

24.5.2023 Banka

Podle informací, které médiím sdělují zástupci Partners, by se mělo již dvouleté licenční řízení u ČNB brzy chýlit ke konci. Během letních prázdnin by nová banka společnosti Partners mohla spustit svou činnost. Půjde o banku cloudovou v čistě digitálním provedení. Nabídnout chce klientům zjednodušení finančního života, ale i nabídku z celého trhu (nejen z portfolia Partners).

Komerční banka - nové bankovnictví

10.5.2023 Banka

Popis tématu: lepší čistý design bankovnictví, vylepšení produktů, běžný účet + více tarifů - spíše obnova produktu a bankovnictví, hlavní je multiměnový účet, který je úplně nový, co je to multiměnový účet, bankomaty komerčky.

Bankovní produkty – účty a spoření

17.3.2023 Banka

K čemu slouží účet běžný a k čemu ten spořicí? Ke kterému z nich se váže online bankovnictví a platební karta? Jaký je rozdíl mezi debetní a platební kartou? Co je termínovaný vklad, jaká jsou jeho pravidla a čím se liší od vkladní knížky? Jaký účet dostanete ke stavebnímu spoření a k čemu se využívá účet jistotní? Jak je to s chráněným účtem proti exekuci, co umějí prémiové účty a co jsou účty devizové? Má smysl zakládat účet dětský nebo účet studentský? Spousta otázek, ale odpovíme na každou z nich.

Nepojištěné vklady ze Sberbank: kdy kraje a obce zase uvidí své peníze?

10.3.2023 Banka

Je tomu přibližně rok, co čeští klienti zahájili run na ruskou Sberbank, a tím její českou pobočku položili. Pojištěné vklady drobných střadatelů již byly vyplaceny. Čeká se na výplatu těch ostatních. Vysoké vklady měly u Sberbank především kraje a obce. Kdy se svých peněz dočkají a jaká bude výtěžnost z probíhajícího insolvenčního řízení Sberbank? Nadějí na brzké řešení je zájem dvou bank odkoupit zdravé úvěry. A těch měla Sberbank většinu. 

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

100% Hypotéka

Půjčka, která pokryje celou koupi. Taková je 100% hypotéka. LTV této hypotéky je 100 %, což znamená, že vám banka půjčí peníze na celou odhadní cenu nemovitosti, kterou ručíte.

Díky 100% hypotéce tak získáte dost peněz na nákup domu či bytu nebo například na výstavbu. Zároveň ale musíte počítat s vyšším úrokem než u menších půjček. Pro banky je totiž úvěr bez spoluúčasti klienta rizikovější, a proto jsou jeho podmínky přísnější.

V současnosti navíc čeští poskytovatelé 100% hypotéky neposkytují. Česká národní banka totiž v roce 2016 zpřísnila podmínky pro získání hypotéky a jejich součástí bylo také ukončení 100% hypoték. Banky tak nabízí maximálně 90% hypotéky. Pouze u 5 % objemu poskytnutých půjček smí být LTV vyšší než 90 %.

Přesto existuje možnost, jak pomocí půjčky na bydlení získat dost peněz na úhradu celé kupní ceny nemovitosti. V podstatě tedy můžete dosáhnout na 100% hypotéku.

Jak na to? Musíte ručit více nemovitostmi. Kromě kupovaného bytu či domu to může být například nemovitost rodičů. Samozřejmě ale platí, že majitel této nemovitosti musí s ručením souhlasit.

Díky ručení více nemovitostmi se zvýší hodnota zástavy. I při 90% či menším LTV tak získáte peníze na nákup vybraného domu či bytu.

Banky navíc obvykle umožňují druhou nemovitost z hypotéky vyvázat, jakmile splatíte potřebnou část úvěru. Dál tedy ručíte pouze kupovaným domem či bytem.

Další možností je dofinancovat hypotéku dalším úvěrem. Například úvěrem ze stavebního spoření.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena