Banky.cz Články Ostatní Etický kodex finančního trhu

Etický kodex finančního trhu

1.10.2012, Ostatní

Posláním Etického kodexu finančního trhu (dále jen „Kodex“) je stanovit etické normy chování - základní principy, které bude finanční instituce dodržovat při poskytování finančních služeb klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční institucí v rámci své podnikatelské činnosti.

I. Úvod
 

Posláním Etického kodexu finančního trhu (dále jen „Kodex“) je stanovit etické normy chování - základní principy, které bude finanční instituce dodržovat při poskytování finančních služeb klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční institucí v rámci své podnikatelské činnosti.

Cílem Kodexu je

  • napomáhat prosazování korektních vztahů na finančním trhu a zlepšit jejich úroveň,
  • podpořit rozvoj služeb na finančním trhu,
  • napomáhat klientům porozumět finančním službám,
  • zvyšovat ochranu klientů jako spotřebitelů,
  • posílit obecnou důvěru ve finanční trh.

Kodex, k jehož dodržování se příslušné finanční instituce dobrovolně zavázaly, je tvořen Úvodem, Preambulí – deseti základními principy chování finanční instituce, Uplatňováním Kodexu a etickými kodexy profesních asociací finančního trhu ( dále jen „ asociace“), pokud byly tyto kodexy asociacemi přijaty. Finanční instituce, které se přihlásily k dodržování Kodexu ve své činnosti, uplatňují jak zásady uvedené v Preambuli, tak i zásady uvedené v kodexu příslušné asociace.

finanční trh

II. Preambule
 

1. dodržování etických a právních norem


Finanční instituce při výkonu své činnosti na finančním trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená v kodexech, ke kterým se přihlásila.


2. dodržování principu rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta


Finanční instituce přistupuje ke všem klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněné zvýhodnění. Při poskytování služeb nenadřazuje zájem svůj nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu.


3. výkon činnosti s odbornou péčí


Finanční instituce poskytuje klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.


4. průhlednost a srozumitelnost informací


Finanční instituce poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.


5. povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání


Finanční instituce poskytuje klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu klienta s finanční institucí, včetně nabízené služby. Tyto informace poskytuje klientovi před uzavřením smlouvy v časovém předstihu přiměřeném pro prostudování smlouvy, a v průběhu trvání smlouvy klienta informuje o připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.


6. zákaz nevhodných motivačních postupů


Finanční instituce posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientovi, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. Při sjednávání smluv finanční instituce nenarušuje právo na soukromí klienta a nadměrně ho neobtěžuje. Respektuje klientovo právo na ochranu osobnosti.


7. dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost


Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti finanční instituce uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.


8. dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku


Finanční instituce dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku. Finanční instituce mezi sebou soutěží nabídkou kvalitních služeb a nepodbízejí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod. Finanční instituce se vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o službách konkurence.


9. dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací


Finanční instituce zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.


10. informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení


Finanční instituce seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným ve finanční instituci pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti.


III. Uplatňování Kodexu
 

Ke Kodexu přistupují jednotlivé asociace, které následně Kodex předloží k projednání a odsouhlasení svým členům. V asociacích, kde je Kodex pro členy závazný, se ke Kodexu nepřihlašují jednotliví členové. V případě, že Kodex má charakter standardu, vyzvou asociace své příslušné členy, aby se k němu připojili, a vedou evidenci o tom, které finanční instituce ke Kodexu přistoupily.


Asociace zajišťují, aby informace o přistoupení ke Kodexu a o jeho obsahu byly vhodným způsobem zveřejněny.


Finanční instituce, které ke Kodexu přistoupily, o této skutečnosti vhodným způsobem informují své klienty a současně je informují, kam se mohou obracet se svými podněty a případnými stížnostmi.


IV. Stížnosti a podněty
 

Pokud má klient pochybnosti o souladu chování finanční instituce s ustanoveními Kodexu, může podat instituci podnět nebo stížnost k vnitřnímu prošetření souladu jejího chování s Kodexem. Jestliže bude klient nespokojen s vyřízením jeho podnětu nebo stížnosti, případně jeho stížnost nebude vyřízena, může o této skutečnosti informovat příslušnou asociaci, jejíž členem finanční instituce je.


Dodržování tohoto Kodexu bude sledováno asociacemi, které se budou zabývat jednotlivými podněty nebo stížnostmi týkajícími se důvodného podezření z porušování Kodexu. Při porušení Kodexu přijímají asociace vůči členům přiměřená opatření ( např. morální povahy). Asociace budou průběžně monitorovat uplatňování Kodexu v praxi a v případě potřeby a na základě vyhodnocení jeho účinnosti jej aktualizovat. Hodnocení účinnosti Kodexu a jeho uplatňování bude prováděno i s ohledem na podněty od klientů a spotřebitelských organizací.


V. Institucionální zajištění
 

Jedna z asociací je ostatními pověřena výkonem koordinátora Kodexu, a to obvykle na období 2 let. Koordinátor zajišťuje případné analýzy, vyhodnocení uplatňování Kodexu a projednávání případných námětů. Nejméně jednou ročně se asociace sejdou na úrovni (výkonných) ředitelů k projednání zkušeností z uplatňování Kodexu, nejméně jednou za 2 roky pak k určení nového koordinátora. Koordinátorem Kodexu do 31.12.2008 je Česká bankovní asociace.


*****
 

Nedílnou součástí tohoto Kodexu jsou níže uvedené etické kodexy asociací:


Seznam obsahuje kodexy asociací, které oznámily přijetí Etického kodexu finančního trhu.


Etický kodex České bankovní asociace
vydaný Českou bankovní asociací (ČBA) v roce 1993 pod původním názvem „Kodex bankovní etiky“, naposledy revidovaný v roce 2007


Kodex etiky APF
vydaný Asociací penzijních fondů České republiky (APF) v roce 1997


Etický kodex
vydaný Asociací fondů a asset managementu ČR (AFAM), dříve Unie investičních společností ČR (UNIS) v roce 1999


Kodex jednání členů ČLFA
vydaný Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA) v roce 2006


Kodex etiky v pojišťovnictví
vydaný Českou asociací pojišťoven (ČAP) v roce 2006


Etický kodex člena AFIZ
vydaný Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ) v roce 2006


Etický kodex USF
vydaný Unií společností finančního zprostředkování a poradenství v roce 2007


Etický kodex
vydaný Českou asociací obchodníků s cennými papíry (ČAOCP)


*****
 

Seznam asociací, které se přihlásily k dodržování tohoto Kodexu:


Česká bankovní asociace

říjen 2007


Česká leasingová a finanční asociace

leden 2008


Asociace penzijních fondů České republiky

březen 2008


Česká asociace pojišťoven

březen 2008

KOMENTÁŘE k článku Etický kodex finančního trhu

18.9.2015 11:49:56

Právní závaznost etických kodexů, Komentoval(a): Otakar Schlossberger

Podle mého názoru je etický kodex závazný pro danou instituci, pokud se k němu přihlásí a uvede to do svých smluvních podmínek s klientem. Stává se to totiž jednou z podmínek závaznosti, tudíž je to i právně vymahatelné.
21.3.2014 08:00:31

Re:, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, významný trest může přijít pouze za porušení zákona od patřičných orgánů.
Etické kodexy jsou fajn, ale nejsou vůbec právně závazné (je zde pouze morální rozměr) Nedodržím-li etický kodex své asociace, může mě asociace třeba vyloučit, ale i tento nejbolestivější možný postih v rámci asociace je téměř bezvýznamný. Členství v těchto asociacích je dobrovolné a není pro výkon podnikání povinné. Kontroly dodržování kodexu (či jiné kontroly svých členů) asociace sama od sebe neprovádí.
18.3.2014 20:40:30

Dodržování kodexu, Komentoval(a): Šárka

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak se kontroluje dodržování tohoto kodexu a co se stane s institucí, která kodex pořušila?

Děkuji,

Šárka

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat