Banky.cz Články Ostatní Etický kodex finančního trhu

Etický kodex finančního trhu

1.10.2012 Ostatní

Posláním Etického kodexu finančního trhu (dále jen „Kodex“) je stanovit etické normy chování - základní principy, které bude finanční instituce dodržovat při poskytování finančních služeb klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční institucí v rámci své podnikatelské činnosti.

I. Úvod
 

Posláním Etického kodexu finančního trhu (dále jen „Kodex“) je stanovit etické normy chování - základní principy, které bude finanční instituce dodržovat při poskytování finančních služeb klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční institucí v rámci své podnikatelské činnosti.

Cílem Kodexu je

  • napomáhat prosazování korektních vztahů na finančním trhu a zlepšit jejich úroveň,
  • podpořit rozvoj služeb na finančním trhu,
  • napomáhat klientům porozumět finančním službám,
  • zvyšovat ochranu klientů jako spotřebitelů,
  • posílit obecnou důvěru ve finanční trh.

Kodex, k jehož dodržování se příslušné finanční instituce dobrovolně zavázaly, je tvořen Úvodem, Preambulí – deseti základními principy chování finanční instituce, Uplatňováním Kodexu a etickými kodexy profesních asociací finančního trhu ( dále jen „ asociace“), pokud byly tyto kodexy asociacemi přijaty. Finanční instituce, které se přihlásily k dodržování Kodexu ve své činnosti, uplatňují jak zásady uvedené v Preambuli, tak i zásady uvedené v kodexu příslušné asociace.

finanční trh

II. Preambule
 

1. dodržování etických a právních norem


Finanční instituce při výkonu své činnosti na finančním trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená v kodexech, ke kterým se přihlásila.


2. dodržování principu rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta


Finanční instituce přistupuje ke všem klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněné zvýhodnění. Při poskytování služeb nenadřazuje zájem svůj nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu.


3. výkon činnosti s odbornou péčí


Finanční instituce poskytuje klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.


4. průhlednost a srozumitelnost informací


Finanční instituce poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.


5. povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání


Finanční instituce poskytuje klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu klienta s finanční institucí, včetně nabízené služby. Tyto informace poskytuje klientovi před uzavřením smlouvy v časovém předstihu přiměřeném pro prostudování smlouvy, a v průběhu trvání smlouvy klienta informuje o připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.


6. zákaz nevhodných motivačních postupů


Finanční instituce posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientovi, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. Při sjednávání smluv finanční instituce nenarušuje právo na soukromí klienta a nadměrně ho neobtěžuje. Respektuje klientovo právo na ochranu osobnosti.


7. dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost


Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti finanční instituce uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.


8. dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku


Finanční instituce dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku. Finanční instituce mezi sebou soutěží nabídkou kvalitních služeb a nepodbízejí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod. Finanční instituce se vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o službách konkurence.


9. dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací


Finanční instituce zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.


10. informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení


Finanční instituce seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným ve finanční instituci pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti.


III. Uplatňování Kodexu
 

Ke Kodexu přistupují jednotlivé asociace, které následně Kodex předloží k projednání a odsouhlasení svým členům. V asociacích, kde je Kodex pro členy závazný, se ke Kodexu nepřihlašují jednotliví členové. V případě, že Kodex má charakter standardu, vyzvou asociace své příslušné členy, aby se k němu připojili, a vedou evidenci o tom, které finanční instituce ke Kodexu přistoupily.


Asociace zajišťují, aby informace o přistoupení ke Kodexu a o jeho obsahu byly vhodným způsobem zveřejněny.


Finanční instituce, které ke Kodexu přistoupily, o této skutečnosti vhodným způsobem informují své klienty a současně je informují, kam se mohou obracet se svými podněty a případnými stížnostmi.


IV. Stížnosti a podněty
 

Pokud má klient pochybnosti o souladu chování finanční instituce s ustanoveními Kodexu, může podat instituci podnět nebo stížnost k vnitřnímu prošetření souladu jejího chování s Kodexem. Jestliže bude klient nespokojen s vyřízením jeho podnětu nebo stížnosti, případně jeho stížnost nebude vyřízena, může o této skutečnosti informovat příslušnou asociaci, jejíž členem finanční instituce je.


Dodržování tohoto Kodexu bude sledováno asociacemi, které se budou zabývat jednotlivými podněty nebo stížnostmi týkajícími se důvodného podezření z porušování Kodexu. Při porušení Kodexu přijímají asociace vůči členům přiměřená opatření ( např. morální povahy). Asociace budou průběžně monitorovat uplatňování Kodexu v praxi a v případě potřeby a na základě vyhodnocení jeho účinnosti jej aktualizovat. Hodnocení účinnosti Kodexu a jeho uplatňování bude prováděno i s ohledem na podněty od klientů a spotřebitelských organizací.


V. Institucionální zajištění
 

Jedna z asociací je ostatními pověřena výkonem koordinátora Kodexu, a to obvykle na období 2 let. Koordinátor zajišťuje případné analýzy, vyhodnocení uplatňování Kodexu a projednávání případných námětů. Nejméně jednou ročně se asociace sejdou na úrovni (výkonných) ředitelů k projednání zkušeností z uplatňování Kodexu, nejméně jednou za 2 roky pak k určení nového koordinátora. Koordinátorem Kodexu do 31.12.2008 je Česká bankovní asociace.


*****
 

Nedílnou součástí tohoto Kodexu jsou níže uvedené etické kodexy asociací:


Seznam obsahuje kodexy asociací, které oznámily přijetí Etického kodexu finančního trhu.


Etický kodex České bankovní asociace
vydaný Českou bankovní asociací (ČBA) v roce 1993 pod původním názvem „Kodex bankovní etiky“, naposledy revidovaný v roce 2007


Kodex etiky APF
vydaný Asociací penzijních fondů České republiky (APF) v roce 1997


Etický kodex
vydaný Asociací fondů a asset managementu ČR (AFAM), dříve Unie investičních společností ČR (UNIS) v roce 1999


Kodex jednání členů ČLFA
vydaný Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA) v roce 2006


Kodex etiky v pojišťovnictví
vydaný Českou asociací pojišťoven (ČAP) v roce 2006


Etický kodex člena AFIZ
vydaný Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ) v roce 2006


Etický kodex USF
vydaný Unií společností finančního zprostředkování a poradenství v roce 2007


Etický kodex
vydaný Českou asociací obchodníků s cennými papíry (ČAOCP)


*****
 

Seznam asociací, které se přihlásily k dodržování tohoto Kodexu:


Česká bankovní asociace

říjen 2007


Česká leasingová a finanční asociace

leden 2008


Asociace penzijních fondů České republiky

březen 2008


Česká asociace pojišťoven

březen 2008Bezplatná finanční poradna

KOMENTÁŘE k článku Etický kodex finančního trhu

Přidejte nový komentář

Dodržování kodexu, Komentoval(a): Šárka

18.3.2014 20:40:30
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak se kontroluje dodržování tohoto kodexu a co se stane s institucí, která kodex pořušila?

Děkuji,

Šárka

Re:, Komentoval(a): Petr Jermář

21.3.2014 08:00:31
Dobrý den, významný trest může přijít pouze za porušení zákona od patřičných orgánů.
Etické kodexy jsou fajn, ale nejsou vůbec právně závazné (je zde pouze morální rozměr) Nedodržím-li etický kodex své asociace, může mě asociace třeba vyloučit, ale i tento nejbolestivější možný postih v rámci asociace je téměř bezvýznamný. Členství v těchto asociacích je dobrovolné a není pro výkon podnikání povinné. Kontroly dodržování kodexu (či jiné kontroly svých členů) asociace sama od sebe neprovádí.

Právní závaznost etických kodexů, Komentoval(a): Otakar Schlossberger

18.9.2015 11:49:56
Podle mého názoru je etický kodex závazný pro danou instituci, pokud se k němu přihlásí a uvede to do svých smluvních podmínek s klientem. Stává se to totiž jednou z podmínek závaznosti, tudíž je to i právně vymahatelné.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Vybrané zákony z českého legislativního prostředí

8.12.2012 Ostatní

Tato sekce obsahuje znění vybraných zákonů týkajících se bankovního sektoru, kapitálového trhu, nebo jinak souvisejících s oblastí finanční problematiky. Zde uváděné zákony a jiné předpisy měly především sloužit k získání rámcové orientace v problematice, doporučujeme proto, aby pro účely citování nebo podrobnější práce se zákonnými předpisy zájemce vždy pracoval především s textem uvedeným ve Sbírce zákonů.

Svátky a dny volna v ČR

8.4.2012 Ostatní

Z níže uvedených datumů můžete zjistit, ve kterých dnech banky nepracují. Jestliže připadá svátek nebo den volna na víkend, tak je automaticky volným dnem, ve který banky nepracují. 

REKLAMA
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2022, všechna práva vyhrazena