Povinné ručení - Pojištění vozidel
pojišťovny Allianz pojišťovna

Popis produktu Povinné ručení

Takové pojištění musí mít ze zákona každé vozidlo, které je používáno v silničním provozu. Toto pojištění vás chrání před nečekanými výdaji, když způsobíte škodu jiné osobě na majetku nebo na zdraví. Pojištění v ceně zahrnuje základní asistenční služby a právní poradenství. Allianz pojišťovna má na výběr z několika limitů pojistného plnění, takže ochrání i toho nejnáročnějšího zákazníka.

U Allianz si pojištění můžete poskládat dle svých potřeb. Můžete si zvolit pouze zákonné povinné ručení nebo přidat havarijní pojištění. Je pouze na Vás jaká rizika si zvolíte a proti čemu bude vaše vozidlo pojištěno.

U pojišťovny Allianz máte na výběr ze 4 limitů pojistného plnění.

Povinné ručení

Limit pojistného plnění (mil. Kč)

újma na zdraví/újma na majetku

35/35

70/70

150/150

200/200

Základní asistence

Ano

Ano

Ano

Ano

Právní poradenství

Ano

Ano

Ano

ano

 

Při sjednání jakékoliv varianty máte asistenční službu zdarma
NONSTOP asistenční služba je dostupná na tel. čísle: 241 170 000

Asistenční linka pomůže např:

-při havárii, poruše, živlu, odcizení vozidla
- se zajištěním náhradního vozidla
- s opravou a odtahem vozidla
- zprostředkování náhradního vozidla
-zdokumentování místa nehody
-zdokumentování místa nehody
- telefonické tlumočení (při sjednání s bezpečnostními orgány, záchrannou službou nebo účastníky)
- rady a pomoc jak postupovat např. po nehodě

Asistence

Základní 
(pro všechny)

PLUS

PLUS MAXI

ČR i zahraničí

Ano

Ano

Ano

NEHODA / PORUCHA / ŽIVEL / ODCIZENÍ / CHYBY ŘIDIČE

Nárok na zorganizování a úhradu nákladů na:

opravu na místě*

3 000 Kč

15 000 Kč

Bez limitu

vyproštění a manipulaci s vozidlem

odtah vozidla do nejbližší autoopravny nebo jinam**

odvoz posádky do místa, do kterého je odtahováno vozidlo

úschovu nepojízdného vozidla

Nárok na zapůjčení náhradního automobilu při:

NEPOJÍZDNOSTI automobilu do 3,5 tuny

3 dny (1 000 Kč/den)***

lze připojistit 10 dní****

lze připojistit 20 dní****

ODCIZENÍ automobilu do 3,5 tuny

15 dní (1 000 Kč/den)

-

-

 

* s výjimkou náhradních dílů, které si hradí klient 
**nárok odtah vozidla a odvoz posádky do jiného místa platí pouze při současném sjednání pojištění asistence PLUS nebo PLUS MAXI 
*** resp. 2 000 Kč nebo 3 000 Kč v závislosti na sjednání náhradního vozidla v rámci asistence PLUS nebo PLUS MAXI 
**** s limitem 1 000 Kč, 2 000 Kč nebo 3 000 Kč/den

Právní poradenství
Pojišťovna Vám automaticky pomůže při potížích, kdy je potřeba právní rada týkající vlastnictví, provozu nebo řízení pojištěného vozidla. Vztahuje se na:
- jednání s celními orgány
- trestní a přestupkové řízení
- odebrání řidičského nebo technického průkazu
- reklamace při prodeji nebo koupi vozidla
- při šetření dopravní nehody

Právník je k dispozici 24 hodin denně.

Pojišťovna Allianz nabízí pojištění ve 4 variantách:

Komfort  - určené pro ty, kdo nechtějí za pojištění platit příliš a vystačí si pouze si pouze s povinným ručením a základní pomocí
Plus - kdo chtějí pojistit své vozidlo před neočekávanými přírodními událostmi, které nelze ovlivnit.
Extra - jste navíc pojištění pro případ odcizení vozidla, vandalismu a poškození skel
Max - máte zahrnuto i riziko havárie. Vaše vozidlo je chráněno, i když nehodu sami způsobíte

 

Přehled balíčků

POSKYTNUTÉ KRYTÍ

KOMFORT

PLUS

EXTRA

MAX

Povinné ručení

x

x

x

x

Právní poradenství

x

x

x

x

Asistence1

x

x

x

x

Základní úrazové pojištění2

x

x

x

x

Přírodní události

 

x

x

x

Požár a výbuch

 

x

x

x

Poškození zvířetem

 

x

x

x

Rozšířená asistence

 

x

x

x

Rozšířené úrazové pojištění

 

x

x

x

Krádež

 

 

x

x

Skla

 

 

x

x

Vandalismus

 

 

x

x

Havárie

 

 

 

x

Doplatek na nové (GAP)

 

 

 

x

1 u vyšších balíčků je součástí Rozšířené asistence 
2 u vyšších balíčků je součástí Rozšířeného úrazového pojištění

Povinné ručení – škody, které způsobíte někomu jinému provozem svého vozidla

Právní poradenství – k dispozici je vám právník na telefonu, který poradí při běžných situacích, které mohou na silnici nastat.
Asistence – oprava vozidla, odtah, odvoz posádky při poškození vozidla atd.

Základní úrazové pojištění – úrazové pojištění řidiče pro případ smrti a invalidity

Přírodní události – pojišťovna uhradí škodu na vozidle vlivem povodně, záplavy, vichřice, zemětřesení, sesuvu půdy nebo lavin, zřícení skal nebo zemin, kroupy, úder blesku nebo v důsledku pádu sněhu, ledu, stromu, větve, stožárů, veřejného sloupu, vedení nebo osvětlení.

Požár a výbuch – vozidlo je pojištěno pro případ náhlého a nahodilého požáru nebo samovolného výbuchu

Poškození zvířetem – škoda, která je způsobená zvířetem, např. prokousaná elektroinstalace, střet s domácím nebo divokým zvířetem

Rozšířená asistence – zapůjčení náhradního vozidla, odvoz na větší vzdálenost nebo ubytování v hotelu

Rozšířené úrazové pojištění – oproti základnímu úrazovému pojištění, se rozšířené pojištění vztahuje i na posádku vozida.

Krádež – při doložení policejního protokolu, že vozidlo bylo ukradeno (také jeho části a příslušenství), Vám pojišťovna proplatí škodu.

Skla – pojišťovna proplatí škodu na čelním, bočním a zadním skle, dále i uhradí i škodu na prosklené střeše nebo střešního okna.

Vandalismus – vztahuje se na škodu, která vznikla úmyslným jednáním třetích osob. Vozidlo musí být zaparkované.

Havárie – škoda na vozidle vzniklá při havárii.

Doplatek na nové (GAP) – při totální škodě vám pojišťovna proplatí částku, za kterou jste vozidlo pořídili (bez uplatnění spoluúčasti). Zároveň musí platit, že škoda se stane do 2 let od počátku pojištění a máte nárok na pojistné plnění z rizika krádeže, havárie, přírodní události, vandalismu, výbuchu nebo při poškození auta zvířetem.

 

Další služba – Přímá likvidace

Pokud jste účastníkem Vámi nezaviněné nehody, Vaše pojišťovna za Vás za škodu vyřídí a nemusíte čekat, než pojišťovna viníka proplatí způsobenou škodu.
Pojišťovnu pouze zplnomocníte, aby vašim jménem uplatnili váš nárok na náhradu škodu od toho, kdo je za ni zodpovědný.

Všeobecné pojistné podmínky ke stažení:
Produkt – MojeAuto 
Produkt – Autopojištění 2015

Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.