Banky.cz Články Daně Jak na zdanění kryptoměn - kompletní návod

Jak na zdanění kryptoměn - kompletní návod

11.2.2022 Daně

Svět kryptoměn je natolik novým fenoménem, že pro něj zatím nemáme speciální úpravu v oblasti daní. Proto musíme se zisky z Bitcoinu, Etherea a dalších altcoinů pracovat zatím jako se ziskem ze zboží a služeb. Na první pohled to vypadá, že kryptoměny se danit nemusí, když se jim žádný zákon nevěnuje, ale opak je pravdou. Jde totiž o příjmy jako každé jiné! Daň z příjmů musejí odvádět zaměstnanci, kteří s kryptoměnami jen obchodují i OSVČ nebo firmy, které je těží, či za ně prodávají své zboží a služby. 

Informace uvedené v textu nejsou definitivní, situace ohledně kryptoměn se neustále vyvíjí. Dokonce na ni rozdílné instituce mají rozdílné názory. Proto doufejme v brzké promítnutí tohoto fenoménu i do naší (nejen daňové) legislativy. Jasnější pravidla totiž neznamenají jen méně příležitostí k jejich obcházení, ale i méně neočekávaných rozhodnutí ze strany správce daní.

Bitcoin vs. altcoiny

Kryptoměny se v současnosti dělí na bitcoiny a altcoiny. Bitcoin je samostatnou kryptoměnou a altcoiny jsou velká skupina ostatních kryptoměn, které vznikly vlastně coby alternativa k bitcoinu, tedy alternativní bitcoin - altcoin. Altcoinů jsou desetitisíce, z těch nejznámějších jmenujme třeba ethereum, litecoin, tether, dogecoin, solana, polkadot, či cardano. Často se setkáte i s pojmenováním “digitální token”, který zahrnuje všechny kryptoměny.

Co jsou kryptoměny z pohledu finanční správy a ČNB?

Než se posuneme k samotnému zdanění kryptoměn, resp. zdanění zisku z bitcoinu a altcoinů, je potřeba nejprve ukázat, jak jsou kryptoměny našimi institucemi vnímány z pohledu ekonomické činnosti. Rozhodně ne jako investice, což opakovaně potvrzuje zejména ČNB. Proto tu nepočítejme s časovým testem.

Časový test: zisk z investic držených déle než tři roky se nedaní (toto ovšem nelze aplikovat na kryptoměny !!!)

Finanční správa zatím vede kryptoměny jako zboží,

 • s nímž se obchoduje - na burze kryptoměn, kde se směňují za běžné peníze nebo za jiné kryptoměny,
 • které se „produkuje“ (těžbou) a
 • za nějž se může směňovat na reálném trhu (nakupovat a prodávat zboží a služby).

Z pohledu daní se často využívá i definice, kdy kryptoměna je nehmotným aktivem, jakousi zásobou svého druhu. A tomu pak odpovídají i metody jejího oceňování pro daňové účely (FIFO či aritmetický průměr, viz níže).

Podle výše zmíněných pojetí kryptoměn je nutné k ziskům z nich i přistupovat a řádně je danit. Co se kolonek týká, je příjem z kryptoměn zařazen do §10 zákona o daních z příjmů jako „ostatní příjmy“. Rozhodně neplatí dojem mnoha lidí, že se kryptoměny danit nemusejí, neboť majitelé jsou anonymní. Stále jde přece o pohyby peněz spojené s bankovním účtem konkrétního člověka nebo o operace prováděné na burze u účtu konkrétního uživatele. Jinými slovy, příjmy z prodeje kryptoměn vždy přitečou na účet konkrétního člověka.

Také neplatí, že by spekulace s kryptoměnami mohla být součástí podnikání. Ani v hlavní a ani ve vedlejší činnosti, kterou má zaměstnanec s živnostenským listem. Vždy půjde o ostatní příjmy, v úplně jiné kolonce daňového přiznání, než kam se píší příjmy z pracovní činnosti, ať už závislé nebo samostatné.

S anonymitou kryptoměn nepočítejte!

Přestože operace s kryptoměnami na decentralizovaných burzách mohou často vypadat anonymně, stále jde o činnost na serverech a počítačích. Každá změna a pohyb se zaznamenávají a ponechávají digitální stopu. Každá kryptopeněženka může být dohledána a přiřazena konkrétní osobě. Anonymita je tu zkrátka jen zdánlivá.

Celý blockchain je totiž veřejný a téměř nezměnitelný. Všechny transakce jsou zaznamenány a uchovány tak dlouho, dokud je blockchain uložen třeba jen v jediném zařízení. Tím pádem je snadné spojit vaši adresu s vaší identitou – a je to… Směnárny, burzy a online peněženky jsou navíc tlačeny do přísné identifikace klientů. Často se proto říká, že většina kryptoměn (blockchain) jsou pseudonymní. Jen velmi výjimečně lze zajistit anonymitu.

Rozhodně byste měli vědět, že data o transakcích z kryptoměn a o pohybech na účtu osob jsou burzami i bankami poskytována finanční správě, která je může aktivně využít. A to včetně zahraničních burz. Zde se využívá tzv. „mezinárodní výměna informací“. Do vašeho bankovního účtu může finanční správa nahlédnout kdykoliv, i bez zahájení finanční kontroly.

Co je předmětem daně z kryptoměn?

Tím se dostáváme k předmětu daně - aneb, z čeho se u kryptoměn daň vlastně platí?  ČR se zatím daní zisky z kryptoměn, nikoliv samotné jejich držení (tím se česká legislativa liší od některých západněji položených států). Podrobnosti o zdanění bitcoinu, etherea, litecoinu a dalších kryptoměn opět najdete níže v textu.

A co je příjem z kryptoměn? Jednoduše zisk, navýšení vašeho majetku, v podstatě rozdíl mezi výdajem na nákup kryptoměny a příjmem z jejího prodeje nebo z její směny (na jinou kryptoměnu nebo za zboží/službu).

Vždy jde o rozdíl mezi hodnotou kryptoměny při jejím pořízení a hodnotou kryptoměny při její směně/prodeji. Od takto vypočítaného zisku lze ještě odečíst transakční náklady vzniklé v souvislosti s nákupem a prodejem/směnou kryptoměny. Nic jiného.

Zdanitelným příjmem z kryptoměn je rozdíl mezi příjmem z prodeje nebo směny kryptoaktiva, výdajem na nákup a transakčními poplatky. Z příjmu z daně z kryptoměn se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění.

 • rozdíl mezi cenou nákupní a cenou, za kterou jste je prodali (obchodování, kvazi-investice),
 • rozdíl mezi náklady na produkci (službu, směnu) a výnosy z jejich prodeje za kryptoměny,
 • rozdíl mezi náklady na těžbu kryptoměn a výnosy z ní,
 • setkat se můžeme i se ziskem z darovaných/zděděných kryptoměn

Jak ale pro odečtení od prodejní ceny zjistit nákupní cenu kryptoměny, když jsme nakupovali v různých dobách a za různé ceny? Tomu se budeme věnovat níže v textu. Nejprve však k samotnému principu zdanění kryptoměn:

Kryptoměny nejsou z daňového pohledu investice, proto se daní jinak než příjmy z investování!

Přestože daňová legislativa nezná přímo pojem „kryptoměna“ a zisk z ní, v podstatě to ničemu nevadí. Zacházení s kryptoměnami generuje zisk (nebo ztrátu) v rámci činnosti hlavní nebo vedlejší, příležitostné – a to se projeví na daňově uznatelných příjmech/výdajích.

Velmi důležité je vědět, že i když se s kryptoměnami obchoduje na burze, nejde o investici, a že na kryptoměny zatím nelze uplatnit žádnou investiční úlevu ze zdanění (ani časový test a ani například osvobození do hranice 100.000 Kč příjmů, které platí u cenných papírů).

V současnosti je pro těžbu (produkci) kryptoměn nutné mít živnostenské oprávnění (stejně jako pro soustavnou výrobu a prodej v jakémkoliv jiném odvětví), pro obchodování (spekulaci) s nimi na burze živnosťák zřizovat nemusíte. Prodej reálného zboží a služeb za kryptoměny nevyžaduje žádné speciální oprávnění, jen to oprávnění podnikat, které se vztahuje k odvětví výroby a služeb, v němž jste aktivní.

Za kryptoměny smějí prodávat své zboží a služby jak běžní lidé (zde samozřejmě po vzájemné dohodě a s odpovídajícím způsobem zdanění vedlejšího nepravidelného příjmu), tak i výrobci, poskytovatelé služeb a obchodníci (od milionového celkového obratu se na kryptoměny může vztahovat DPH, podrobnosti níže v textu).

Jak zdanit kryptoměny při jejich prodeji nebo směně za rok 2021?

V tomto případě musíme rozlišit, jestli daní zaměstnanec bez živnostenského oprávnění nebo OSVČ anebo právnická osoba. Ve všech případech půjde o zdanění „ostatních příjmů“. To znamená, že u fyzické osoby bude stát mimo výdělečnou činnost, kdežto u osoby právnické bude možné ji zařadit do celkového hospodářského výsledku před zdaněním.

Jak ovšem pro účely zdanění zjistit nákupní cenu, kterou od té prodejní odečítáte, když kryptoměny nakupujete pravidelně a když se jejich cena mění každou vteřinou? Možnosti jsou v podstatě dvě. Můžete využít aritmetický průměr nákupních cen toho objemu kryptoměny, který jste prodali (bere se od nejstarších), nebo účtovat opravdu každou nákupní cenu, a to metodou FIFO, tedy opět od nejstarších (First In First Out). 

Jak zdaní kryptoměny za rok 2021 zaměstnanec ?

V případě zaměstnanců není obchodování s kryptoměnami soustavnou činností, takže se na ně ani může vztahovat osvobození. Jediná úleva z daně, kterou lze využít, je následující: když je příjem z ostatních činností, kam obchodování s kryptoměnami patří, nižší než 30 tisíc Kč, může zaměstnanec využít osvobození od daně z důvodu tzv. „příležitostných příjmů“. Do daňového přiznání se zapisuje tato položka do přílohy č. 2.

Nezapomínejme však, že do ročního limitu se počítají všechny příležitostné příjmy, nejen ty z kryptoměn. Jakmile se tento limit překročí, už se daní celý „příležitostný“ příjem, i těch prvních třicet tisíc korun, nikoliv jen to, co je nad nimi. A pozor, nebavíme se o zisku, ale opravdu jen o příjmu! Tedy částce za prodej kryptoměny nebo o hodnotě, kterou jste směňovali za jinou kryptoměnu, či za zboží/službu.

Potkáte se ale s oběma názory – že na kryptoměny toto osvobození využít lze i nelze. Vzhledem k tomu, že jde o nové a vyvíjející se téma, bude v nejbližších letech záležet na Finanční správě, jak se k tomu postaví do doby, než budou kryptoměny do související legislativy zapracovány.

Daň ze zisku z kryptoměn je tradičních 15 %, ale pozor, od roku 2021 (tedy do daňového přiznání 2022) je zavedena nová sazba daně ve výši 23 %. Vyšší daň platí jen ti, kdo překročí 48násobek průměrné mzdy za rok. Zvýšenou sazbu odvádějí jak zaměstnanci, tak OSVČ. Což je pro rok 2021 měsíční příjem nad 141 700 Kč. Zvýšenou sazbou se zdaní jen částka přesahující tento limit. Možnost snížit daňový základ o odečitatelné položky zůstává i nadále zachována.

Zvýšenou sazbu daně platí fyzické osoby, které překročí:

 • pro rok 2021 roční příjem nad 1 701 100 Kč
 • pro rok 2022 roční příjem nad 1 867 728 Kč

Nutno dodat, že na rozdíl od starší daně solidární, nová vyšší daň z příjmů se týká i pasivních a ostatních příjmů, takže i příjmů z kryptoměn (i když jen v částkách nad výše uvedenými limity)!

Možnost snížit daňový základ o odečitatelné položky nebo využít slevy na dani (na poplatníka, na manžela/manželku, na děti, životní pojištění, penzijní spoření nebo dary na veřejně prospěšné účely) zůstává i u zdanění kryptoměn zachována.

Jak zdaní kryptoměny za rok 2021 OSVČ nebo zaměstnanec s živnostenským listem pro vedlejší činnost (pokud je netěží) ?

Zaměstnanec s živnostenským listem nebo živnostník daní zisk z kryptoměn jako „ostatní příjem“. K výpočtu zisku se přitom přistupuje stejně jako u zásob (zboží, movitých věcí), protože kryptoměny jsou z pohledu účetnictví jako tato kategorie vnímány. Jednoduše se proto od ceny při prodeji/směně kryptoměny odečte cena za její pořízení. Nic víc a nic méně.

Vzhledem k tomu, že spekulace s kryptoměnami není podnikatelskou činností, nelze uplatnit výdajový paušál (80, 60, 40 nebo 30 %), ani režim paušální daně. Paušály nelze využít ani když se daňový subjekt „vejde“ do nastaveného limitu ročního obratu a když se k této dani včas přihlásil. (Limit je zatím stejný jako pro DPH, tedy 1 milion korun). Jakmile má poplatník DPFO ke zdanění „ostatní příjmy“, musí z paušálního režimu vystoupit.

Důležité je též vědět, že nelze od prodejní ceny kryptoměny odečítat jiné náklady, než ty na pořízení kryptoměny. Takže s náklady na provoz kanceláře, na pořízení vybavení tu neuspějete a daňový základ s nimi rozhodně nesnížíte. U obchodu s kryptoměnami prostě nejde o podnikatelskou činnost a rovněž příjem z kryptoměn nelze umístit ani do příjmů kapitálových.

Platí to jak při směně na FIAT peníze (běžnou měnu v CZK, EUR, apod.), tak při směně kryptoměn mezi sebou (například nákup Etherea za Bitcoiny), ale též při výročním přecenění. I zde se jedná o desátý paragraf Zákona o daních z příjmů, o „příjmy ostatní“.

Také v tomto případě je daň 15%, případně 23% - to však jen z té části příjmu, která přesahuje 1 701 100 Kč za rok 2021, resp. 1 867 728 Kč za rok 2022.

Jak daní obchodování s kryptoměnami firma?

Právnická osoba odvádí daň ve výši 19 % ze základu daně. Výhodou je, že i „ostatní příjmy“, které plynou z kryptoměn, se promítnou do celkového hospodářského výsledku. Tudíž lze případnou ztrátou firmy v jiné činnosti ponížit zisk z kryptoměn (daňový základ). Ale vždy jen v daném účetním roce.

Jestliže by došlo k opačné situaci (ztrátě z kryptoměn), pak je důležité vědět, že ztráta z obchodování s kryptoměnami se nedá rozložit do dalších období. Vždy ji lze uplatnit jen v tom období, kdy firma kryptoměnu prodala či směnila se ztrátou.

Firmy musí mít vytvořenu vnitřní směrnici pro oceňování kryptoměn. Jaké způsoby ocenění jsou k mání, na to se podíváme níže v textu. I pro firmy platí, že se daní pouze zisk z kryptoměny obdržený v době jejího prodeje nebo směny.

Jak zdanit směnu zboží a služeb za kryptoměny?

V tomto případě máme dvě strany vztahu: prodávající a kupující, obě manipulují s kryptoměnou, obě tedy budou danit (pokud realizovaly zisk).

Jak zdanit směnu zboží a služeb za kryptoměny, když jste prodejcem, poskytovatelem?

Je to vlastně jednoduché, též bez možností výhod či úlev. Jakmile nabízíte své služby nebo zboží za kryptoměny, musíte vystavit fakturu nebo účet stejně v korunách a k tomu připsat ekvivalent v dané kryptoměně podle její aktuální hodnoty.

Pro účely zdanění se budou počítat jen příjmy v korunách, vývoj kurzů kryptoměn nemá na zdanění sebemenší vliv, nesouvisí totiž v tomto případě s podnikáním (podobně jako kurzová rizika, když prodáváte za zahraniční měnu). Stejně se postupuje, když za kryptoměny nakupujete daňově uznatelné položky nutné pro vaše podnikání – vše zůstává vyjádřeno v korunách.

Jak zdanit směnu zboží a služeb za kryptoměny, když jste kupujícím?

Jestliže jste ten, kdo za kryptoměny nakupuje, je vaším ziskem rozdíl hodnoty kryptoměny v době jejího pořízení oproti době její směny za cokoliv. Proto pokud došlo k nárůstu hodnoty kryptoměny, tento nárůst je nutné zdanit. Může se vám stát, že se kupované zboží nebo služba prodraží. Ale jen o daň kterou byste stejně zaplatili při směně kryptoměny do FIAT měny.

Jak zdanit těžbu Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn?

Těžba kryptoměn už je podnikáním, soustavnou činností - přitom může jít jak o činnost hlavní, tak i vedlejší. Ke zdanění se přistupuje jako ke každému jinému, s tím, že v tomto případě už jde o příjmy ze samostatné činnosti. Jako příjem se zde bere směna za FIAT (reálná měna) nebo korunový ekvivalent zboží či služby.

Jestliže máte účetnictví s vedením skutečných nákladů, odečítáte si od příjmu z kryptoměn všechny náklady na jejich těžbu (včetně provozu kanceláře atd.). I zde se dá nastavit paušální daň (při obratu do milionu, přihlásit se k ní lze jen jednou za rok, cca do 10. ledna každého roku) nebo alespoň paušální výdaje (zde to bude 60 %).

Vzhledem k tomu, že pro těžbu krypta jsou potřebné počítače s extrémním výkonem, bez vysokých vstupních nákladů se neobejdete. Jenže ztrátu v tomto případě nelze rozpustit do následujících účetních období.

Kryptoměny a DPH – vztahuje se na ně?

Vzhledem k tomu, že se plátcem DPH stává podnikatel nebo firma, jakmile jejich obrat překročí milion korun za rok (resp. jedno zdaňovací období), je jasné, že i příjem z kryptoměn se může stát předmětem DPH. Kdo je plátcem DPH, odvádí jej i z kryptoměn, ale pozor, jen z těžby. V oblasti obchodování jsou kryptoměny od DPH osvobozeny, takže si tuto daň nelze při pořízení kryptoměny odpočítat. 

Jak danit úroky z kryptoměn nebo další odměny poskytované formou kryptoměny, případně tokeny z farmení?

Některé aplikace vyplácejí úroky v podobě kryptoměny za to, že u nich uložíte svou kryptoměnu. Některé platební karty pro změnu připisují kryptoměnu na „obchodní“ účet jejich majitele za to, že s nimi platí v partnerských obchodech, potkáme i další způsoby odměňování v kryptoměně za různé aktivity na internetu (tzv. farmení apod.).

Jak je tomu se zdaněním v tomto případě? Úplně stejně jako u jakéhokoliv jiného příjmu. Daní se 15 %, výše příjmu se vyčísluje k datu (resp. minutě a vteřině) jeho připsání na účet/kartu majitele. Žádné slevy a odpočty zde využít nelze, podobně jako například u zdanění úroků ze vkladů, které máte v bance. Banka je strhne vždy, bez ohledu na cokoliv. U kryptoměn se to ale musíte postarat vy sami. Zde jsou mnohem výhodnější odměny poskytované formou slev, protože slevy se nedaní.

A jak se daní darování kryptoměn či jejich dědictví?

Speciálním případem je darování kryptoměn nebo jejich získání jako dědictví (se všemi prostředky pro manipulaci s nimi). I zde zůstáváme v běžné legislativě a zachází se s kryptoměnami jako se zbožím určité hodnoty. Kryptoměny je možné bezplatně darovat, ale jen v případech, kdy není darování zneužito k realizaci zisku.

Jak by ke zneužití darovací daně mohlo dojít? Stejně jako u kteréhokoliv jiného zboží. V situaci, kdy jedna osoba nakoupí kryptoměnu, hodnota kryptoměny naroste a je s již vyšší hodnotou darována jiné osobě, daň ze zisku se neplatí, protože původní kupující žádný zisk nerealizoval.

Danit se bude až později zisk z darovaných (zděděných) kryptoměn, pokud je obdarovaný prodá. Z toho důvodu je vhodné o darování sepsat písemnou smlouvu, aby bylo jasné, jakou hodnotu kryptoměny v době darování měly. Stejně tomu bude v případě dědictví, což by měl správně ošetřit právník.

FIFO nebo průměr? Aneb jak zjistit pořizovací cenu kryptoměny pro výpočet zisku

Konečně se dostáváme k samotnému stanovení pořizovací ceny té kryptoměny, kterou prodáte, nebo za niž směníte zboží/službu/jinou kryptoměnu. O tuto cenu ponížíte částku prodejní, čímž vám vyjde základ pro výpočet daně. Pokud byste nákupní cenu nezjistili, nebude čím si daň snížit. Evidenci si můžete vést sami, nebo se spolehnout na záznamy služby, přes kterou kryptoměny obchodujete.

Nejčastěji využívané metody zjištění nákupní ceny prodávaných jednotek kryptoměny jsou FIFO (First In First Out) nebo aritmetický průměr.

FIFO: Každá transakce s kryptoměnami je zaznamenána ve vaší online peněžence, či na účtu. A kdykoliv prodáváte kryptoměnu, za pořizovací cenu se považuje ta, za niž jste nakoupili ty nejstarší jednotky kryptoměny, které v současnosti držíte (FIFO doslova znamená první dovnitř, první ven).

Takže jen v záznamech dohledáte nákupní cenu a použijete ji. K nákupní ceně později pořizované kryptoměny se nijak nepřihlíží. S každým objemem nákupu přitom počítáte zvlášť, výsledný dyňový základ je pak součtem rozdílů mezi všemi nákupními a prodejními cenami.

Jeden příklad pro názornost:

Koupili jste jednu jednotku bitcoinu za 10 000 Kč a druhou později za 20 000 Kč. Pak jsme nakupovali i další jednotky. O něco později jste se rozhodli, že dvě jednotky bitcoinu prodáte, jedna bude mít tou dobou cenu 22 000 Kč. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podle FIFO pak bude 22 000 – 10 000 (12 000 Kč) a k tomu 22 000 – 20 000 (2 000 Kč). Základem daně proto je zisk ve výši 14 000 Kč (za předpokladu, že jste s oběma procesy neměli žádné transakční náklady, které byste jinak odečítali také).

Aritmetický průměr - vezměme si ten samý příklad:

Koupili jste jednu jednotku bitcoinu za 10 000 Kč a druhou později za 20 000 Kč. O něco později jste se rozhodli, že dvě jednotky bitcoinu prodáte, jedna bude mít tou dobou cenu 22 000 Kč. Chcete-li použít aritmetický průměr, je nutné jej zjistit u nákupních cen. Jedna byla 10 000 Kč a druhá 20 000 Kč, což nám dělá v průměru nákup za 15 000 Kč – výpočet: (10 000 + 20 000)/ 2 =15 000. Základem daně pak bude 44 000 Kč (příjem za dvě prodané jednotky) – 30 000 Kč = 14 000 Kč. Opět za předpokladu neexistence transakčních nákladů.

Je patrné, že výsledný rozdíl použití FIFO a aritmetického průměru je někdy obrovský. Sami si můžete zvolit metodu stanovení kupních cen. Proto si propočítejte (nebo nechte spočítat) obě varianty, pak teprve se rozhodujte.

Jak vypočítat zisk z obchodování s kryptoměnami?

Sice je to z výše uvedených příkladů patrné, ale raději to ještě shrňme, výpočet je následující:

prodejní cena - nákupní cena - transakční náklady = zdanitelný zisk (základ daně)

Co můžeme považovat za transakční náklady? Jde o různé poplatky za provedení nákupu a prodeje.

Bez automatizace to při větším počtu transakcí nepůjde

Z výše popsaných metod ocenění je jasné, že při mnoha transakcích za rok se bude základ daně počítat opravdu dost zdlouhavě. I proto vznikají různé aplikace pro automatizaci tohoto procesu, případně specializovaní daňoví poradci využívají napojení na profil klienta prostřednictví API (v režimu nahlížení, samozřejmě).

Jak na kurzy měn při prodeji kryptoměny za EUR/USD?

Někdy může vyvstat nejistota i u vyčíslení kurzů měn – a to v případech, kdy kryptoměny převádíme na jinou měnu než českou korunu. V tomto případě jsou opět dvě možnosti stanovení kurzu ke dni nákupu či prodeje/směny kryptoměny, a to podle ČNB nebo podle Ministerstva financí.

Česká národní banka vyhlašuje kurzy devizového trhu pro běžně obchodované měny každý pracovní den po 14.30. Kurzy platí pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek. K nalezení jsou vždy na stránkách ČNB.

Ministerstvo financí stanovuje jednotný kurz cizích měn za předchozí rok za zdaňovací období. Vydá jej formou pokynu ve Finančním zpravodaji, vždy počátkem následujícího kalendářního roku. Pravidla pro zacházení s jednotným kurzem jsou následující:

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí jednotný kurz v daňovém přiznání pro přepočet příjmů v cizí měně. Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou.“

A co výběry krypta v crypto bankomatech (bitcoinmat, cryptomat) či půjčování peněz oproti kryptoměně, ty se také daní?

Nejprve se věnujme bankomatům, ve kterých lze měnit krypto za reálné peníze, většinou euro. Výběry z těchto automatů se daní, resp. rozdíl mezi nákupní cenou a cenou prodejní, kterou jste realizovali při výběru. Tehdy jste se kryptoměny totiž zbavili (se ziskem).

Nepodléhejte dojmu, že by šlo o operaci anonymní. Opět nikoliv, bankomat musí klienta identifikovat, aby mohl směnu realizovat. Automat je samozřejmě propojen s kryptoměnovou burzou obchodující požadovanou kryptoměnu, a na ní pro klienta nakoupí či prodá.

Trochu jinak je to s půjčováním peněz oproti poskytnuté kryptoměně. Kryptoměnové službě poskytnete svou kryptoměnu k „užívání“, za to si od ní půjčíte klasické peníze. Jde o půjčku, takže odvádíte úroky. V tomto případě se kryptoměny nezbavujete (i když jste ji de facto směnili na FIAT – běžné peníze). Proto ani nezakládáte důvod k tomu, abyste cokoliv danili.

Daní se i DeFi?

DeFi funguje jak na principu půjček kryptoměn, tak na principu jejich „investování“. Úvěrový vztah je tu ale postaven trochu jinak než u půjček zmíněných výše. Uživatel vloží zástavu (nebo peníze) dostatečné hodnoty – a za ně si půjčí kryptoměnu.

Postupně dluh splácí s tím, že výnos nad nastavené splátky je jeho ziskem. Jde o zisk úrokového typu, takže se též daní jako „ostatní příjmy“. Podobně je tomu v případě „investování“ skrze DeFi agregátory – i zde se daní až zisky z prodeje/směny kryptoměn.

Je za určitých podmínek možné daně z bitcoinu neplatit?

Na internetu se objevují i odvážnější interpretace zákonů, které mohou vypadat důvěryhodně. Například výklad jednoho z autorů (zdroj: dfens-cz.com). Tvrdí, že podle paragrafu 4 odst. 1 písm ze) jsou od daně jsou osvobozeny veškeré kurzové zisky při směně zahraničních měn, pokud není účet v obchodním majetku firmy. A dodává, že Bitcoin je od září 2021 oficiální legální měnou Salvadoru. Problém tohoto výkladu je, že česká daňová správa zatím neprezentuje krypto jako měnu, ale jako majetek (u těžby jako výrobek). Případné jiné posouzení finančním úřadem musíte vyvrátit, potažmo v nejhorším případě obhájit u soudu.

Nejvíce frekventovaným návodem "neplatičů daní ze zisků z kryptoměn" tak zůstává obchodování přes zahraničí včetně plateb ze zahraničních bank. V našich očích ale takový návod neuspěje, protože není legální, ale i pro lehkou kontrolovatelnost přes FAÚ (finanční analytický útvar), resp. přes mezinárodní sdílení daňových informací. Domníváme se tak jednoduše, že přiznat krypto transakce a uhradit daň z realizovaného zisku se vyplatí.

Závěrem stručný přehled o zdanění kryptoměn 

 • Zisky z kryptoměny se daní. Ale vždycky jen tehdy, když navýší osobní (firemní) majetek. To znamená při jejich prodeji, směně za jinou kryptoměnu nebo směně za zboží/službu. Základem daně je realizovaný zisk. A ten se počítá jako rozdíl mezi nákupní a prodejní (směnnou) cenou kryptoměny, případně ještě mínus transakční náklady.
 • Příjem z kryptoměn patří k tzv. „ostatním příjmům“, podobně jako úroky z vkladů u banky nebo z pronájmu čehokoliv. Nenajdeme tu žádné úlevy z daně, až na dvě výjimky: tou první je darování kryptoměny, výjimka druhá je objem transakce do 30 tisíc za rok (včetně dalších příjmů z kapitoly „ostatní“). Ale na této úlevě nepanuje všeobecná shoda.
 • Prodejní i nákupní ceny jsou evidovány v elektronických systémech, přes které s kryptoměnami manipulujete. Jakmile se kryptoměny zbavujete, prodejní/směnná cena je jasná. Nákupní cenu pro účely zdanění vezmete nejčastěji z nejstarších pořizovaných jednotek (FIFO). Anebo vypočtete aritmetický průměr ceny pořízení (v prodávaném objemu). Volba je čistě na vás. Důkazní břemeno nákladů na kryptoměny je na vás. Čím více transakcí za rok, tím víc se bude hodit automatizace…
 • Na spekulace s kryptoměnami není třeba mít živnostenský list, na jejich těžbu již ano. Zdanění podléhají i odměny v podobě kryptoměn poskytované některými společnostmi, například za platby kartou nebo za uložení vašich jednotek kryptoměny. Až budete za kryptoměnu cokoliv kupovat, i tady pamatujte na daň z příjmů, pokud je hodnota kryptoměny vyšší než byla při jejím nákupu.
 • Svět většiny kryptoměn není anonymní, právě naopak. Proto pamatujte, že se evidují i výběry z kryptoměnových automatů, či některé typy půjček, jejichž předmětem kryptoměny jsou. Rozhodně se neutěšujte představou, že finanční správa toho zatím moc nedohledá a nedopočítá. Možnost kontroly je typicky tříletá. Promlčecí lhůta může ale být v některých případech až patnáctiletá – a za tu dobu už se krypto dobře naučí i na finančních úřadech a u policie!

Tento článek byl vytvořen 2.7.2021 a aktualizován 11.2.2022, abyste měli co nejlepší informace pro výpočty a podání daňového přiznání v roce 2022. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti tématu jsme museli vytvořit autorský tým, který vedli Lenka Rutteová a Pavel Strašák.

Dokud není ustálená daňová legislativa v kryptoměnách, doporučujeme pro daňová podání využít služeb odborníka.
Pokud jste v tomto článku nenašli odpověď na svůj konkrétní dotaz, můžete zkusit níže prohledat dotazy na téma krypto v poradně, nebo vložit do naší poradny nový dotaz.Bezplatná finanční poradna

ANKETA k článku Jak na zdanění kryptoměn - kompletní návod

Obchodujete s kryptoměnami?

Počet odpovědí: 403

KOMENTÁŘE k článku Jak na zdanění kryptoměn - kompletní návod

Přidejte nový komentář

Dotaz - Potvrzení o nákupu kryptoměny, Komentoval(a): Jiří Nechvíla

28.7.2021 11:28:51
Dobrý den, rád bych se zeptal zda-li je nutné při zdanění dokazovat kde jsem kryptoměnu koupil? Příklad: Nakoupím Bitcoin na přímo od člověka. Já mu zaplatím 1000Kč v hotovosti a on mi pošle odpovídající počet Bitcoinu dle námi dohodnutého kurzu z jeho peněženky na mou peněženku. Tzn. žádná burza v operaci nefiguruje. Musí mi prodávající vystavit nějaký doklad a jaké by na něm měly být popř. uvedené údaje? Stejně tak když já jako fyzická osoba prodám někomu Bitcoin za CZK musím vystavit doklad? Předem děkuji za odpověď.

DOTAZ - Jak to funguje, když proces bude: peněženka -> burza -> coinbase -> paypall -> banka?, Komentoval(a):

10.9.2021 11:41:22
Dobrý den, jak to funguje v tomto případě. Uvedu příklad. Před rokem jsem koupil 1BTC. Následně ho poslal na burzu, tam se z něho stali 2BTC. Nyní si řeknu OK, pošlu to z burzy třeba 2BTC na coinbase a následně na paypall. Pokud chápu správně, tak do této chvíle nemusím danit nic, protože to stále není na mém fyzickém BÚ. Nyní když z PP to odešlu na můj účet do banky, tak jak se to řeší s tím DPH? A jak vůbec někdo pozná, že to nejsou moje peníze, který jsem si na PP kdysi vložil nebo mi je někdo poslal darem?
Díky za odpověď

RE: Zdanění kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

10.9.2021 15:02:16

Dobrý den, daní se zisk při převodu krypta na fiat nebo při převodu z jednoho krypta na jiné krypto (FÚ je jedno, jestli máte peníze na běžném účtu, burze nebo investičním účtu). Jedná se o daň z příjmu (nejde o DPH).

Mýtus, Komentoval(a): Adam Vávra

22.9.2021 04:06:58

Opravte mě, jestli se mýlím, ale tohle: "Osvobození může být uplatněno lidmi bez živnostenského oprávnění, kteří s kryptoměnami obchodují jen příležitostně a jejichž všechny “příležitostné” příjmy nepřekročí 30 tisíc korun za zdaňovací období." je už hodně dávno vyvrácený mýtus. Daní se i pod 30 tisíc korun, ne?

Zdanění kryptoměn zaměstnanec s ŽL, Komentoval(a): Jiří

12.10.2021 18:54:51
Jsem zaměstnanec a na vedlejší činnost provozuji zámečnictví-obráběčstvi na ŽL. Obrat mám u této vedlejší činnosti cca.900.000 Kč/rok, nejsem plátce DPH a daním paušálně 80/20. Mohu zisk z kryptomeny dát do kolonky ostatni příjem? Pokud totiž v jednom měsíci 50x opakovaně koupím a ihned prodam kryptoměnu, pokaždé třeba za 100.000 Kč, zisk v tomto měsíci by na těchto transakcich byl např. 300.000 Kč a obrat 5.300.000 Kč. Zvýšil by se mi obrat za posledních 12 měsíců nad 1.000.000 Kč a musel bych se přihlásit k placení DPH. Navíc nevim, zda bych mohl nadále danit 80/20. Musím dodat, že do krypta chci investovat již zdaněné peníze ze svých úspor. Nikoli z firemních, ještě nezdaněnych peněz z OSVČ na vedlejšáku. Navíc krom zámečnictví nemám žádný jiný ŽĹ. Můžu aplikovat takový příjem z výnosů z obchodovani na burze s kryptoměnou, do kolonky vedlejší příjem? Děkuji

DPH při těžbě, Komentoval(a): Jiří B.

14.10.2021 12:13:12
Dobrý den, četl jsem dost článků ohledně těžby a DPH. Tak jestli jsem správně pochopil, tak lze HW potřebný k těžbě (vytvoření zisků) ponížit o DPH?
Na jakou činnost by měla být vytvořena živnost popř. firma? Finanční činnosti a volná živnost může být, při zakládání firmy?

Zdanění kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

14.10.2021 23:55:03
Dobrý den, obchodování s kryptoměnami se nepočítá do limitu 1 mil. Kč pro plátce DPH (při obratu 900 000 Kč ze zámečnictví můžete nadále používat výdajový paušál).

Těžba kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

14.10.2021 23:56:46
Dobrý den, odpočet DPH může provádět jen plátce DPH, kterým se stáváte povinně od obratu 1 mil. Kč za posledních 12 měsíců (dobrovolně se jím můžete stát i s nižším obratem).

Zdanění a výdaje za nákup 2021, Komentoval(a): Rosťa P.

18.10.2021 12:39:20
Dobrý den, v roce 2021 provedu několik nákupů a prodejů krypta za fiat. Za tyto transakce jsem v mínusu. V říjnu 2021 nakoupím znovu krypto a prodám v roce 2022. Jak to je s přiznáním za rok 2021 a přiznáním za rok 2022. V přiznání které bych podával za rok 2022 mohu uplatnit výdaje na nákup krypta z října 2021? Jedná se mi o uplatnění výdajů. Děkuji. R

Re: Zdanění krypta, Komentoval(a): Petr Jermář

21.10.2021 11:16:13
Dobrý den, v rámci daňového přiznání za rok 2021 řešíte případný zisk dosažený v roce 2021, v rámci daňového přiznání za rok 2022 řešíte případný zisk dosažený v roce 2022. Ztrátu z roku 2021 nelze uplatnit proti případnému zisku z roku 2022.

Daň OSVČ, Komentoval(a): Miro

22.10.2021 12:11:44
Dobrý den,
moje příjmy z akcií, kryptoměn a P2P půjček jsou větší než moje příjmy z hlavní činnosti OSVČ. Součet těchto příjmů je pod 1 mill Kč. Vadí tato skutečnost, že jsou ostatní příjmy vetší než hlavní příjem, při podávání daňového přiznání? Nebo daňové přiznání podám standartně?
Děkuji za odpověď

RE: Daň OSVČ, Komentoval(a): Petr Jermář

22.10.2021 12:18:20
Dobrý den, toto určitě nevadí, daňové přiznání podáváte standardním způsobem (on také žádný jiný způsob není, pro všechny typy příjmů je pouze jeden formulář "přiznání k dani z příjmu FO").

Danění kryptoměn, Komentoval(a): David

24.10.2021 21:33:14
Dobrý den,
Zajímalo by mě zda je potřeba něco danit, když nakoupím nějakou kryptoměnu například za 100.000,-, její hodnota v průběhu roku stoupne, já si vyměním vložených 100.000,- zpět na fiat a zbylí zisk nechám stále na burze, popřípadě HW peněžence. Tudíž jsem v podstatě za daněný rok negeneroval žádný zisk. Daní se tedy až v roce výběru zisku za fiat? Děkuji za odpověď.

Re: Danění kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

25.10.2021 12:13:10
Dobrý den, daní se zisk při směně krypta na fiat. Pokud nakoupíte např. 1 jednotku krypta za 100 000 Kč, cena vzroste o 100% na 200 000 Kč a Vy následně prodáte 0,5 jednotky krypta za 100 000 Kč, pak daníte dosažený zisk ve výši 50 000 Kč (prodej 0,5 jednotky za 100 000 Kč, nákup 50 000 Kč).

Duanění kryproměn., Komentoval(a): Pavel

26.10.2021 14:21:41

Dobrý den, mám dotaz ohledně zdanění kryptoměn. Koupeno 2017 jako fyzická osoba a tento rok prodáno. Podnikám jako živnostník na paušální daň. Musím podávat daňové přiznání pouze na prodej kryptoměny? Nebo celkové i za podnikání a prodej kryptoměn? Budu moc rád za radu a Vaší odpověď. Děkuji.

Kombinace zaměstnance, OSVČ, obchodování, těžby, akcií, Komentoval(a): Marek

27.10.2021 00:43:08
Dobrý den,
jsem zaměstnanec + mám vedlejší příjem jako OSVČ. Tento rok mi k tomu přibylo obchodování a těžba kryptoměn + akcie. Jako příklad bych uvedl následující:

1) Příjem ze zaměstnaní - cca 50000 měsíčně
2) Příjem z OSVČ - programátor 100000 Kč za rok
3) Příjem z obchodování krypta - koupeno za 100000, prodáno za 500000, zisk 400000
4) Příjem z těžby krypta - vytěženo cca za 50000
5) Náklady na těžbu - nákup techniky za cca 200000
6) Akcie - příjmy z prodeje - cca 20000

Měl bych k tomu pár dotazů:
1) Zisk z akcií je veden také jako "Ostatní příjmy". Od kryptoměn se ale bere zvlášť a nemusím tedy řešit daně pokud jsem se vešel do 100000 Kč? Akcie tedy v daňovém přiznání vůbec nebudu uvádět je to tak?
2) Je možné vzít příjem z OSVČ (100 000) a zdanit jej paušálem 60%? A poté uvést jako "Ostatní příjem" příjem z krypta (400000 + 50000). A uplatnit na částku 450000 také paušál 60%?
3) Je možné si odečíst náklady na těžbu (200000)? Předpokládám, že snížit jen o 50000 z těžby?
Děkuji

Danění kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

28.10.2021 09:34:57
Dobrý den, obchodování s kryptoměnami se nepočítá do limitu 1 mil. Kč pro paušální daň. Daníte tak pouze zisk z kryptoměn.

Staking, Komentoval(a): Petr

28.10.2021 17:42:48
Dobrý den,
je na staking potřeba osvč jak u miningu?

Když dám na staking ETH za 1000kc a za rok budu mit o par jednotek ETH vice a bude mit diky tomu hodnotu napr 1100 kč. Tak muj prijem byl 1100 nebo 100?

A pripadnou platbu daně a podání daňového přiznání bych v tomto případě rešil až ji jednou prodám a nebo v tom roce.

Mockrát děkuji

Konverze, Komentoval(a): Adam Vávra

30.10.2021 15:32:08
Dobrý den.
Když obdržím kryptoměnu z faucetu, převedu si ji na směnárnu a následně směním za jiné krypto, daní se to? Resp. jak vůbec z toho můžu vypočíst, zda jsem měl ztrátu, či zisk, protože to tam nechci držet, ale chci to krypto z faucetu směnit obratem za jiné?
Chci se nejdříve poradit, jak to je se zdaněním v takovém případě.
S pozdravem, AV

OSVČ, DPH A §10, Komentoval(a): Jakub

31.10.2021 02:39:48
Dobrý den,
jsem OSVČ a využívám paušál 60%, jsem neplátce DPH.

Když budu mít v roce příjem z kryptoměn a z prodeje cenných papíru, které budu danit dle §10 jako ostatní příjmy, tak počítají se tyto příjmy k součtu z podnikání, kde bych se pak díky tomu musel přihlásit k placení DPH, nebo jsou příjmy v §10 úplně oddělené od příjmů z podnikání?

Do limitu pro danění 23% se počítá i příjem z podnikání, nebo bez něj?

Jsou tyto situace v příkladech správné (za předpokladu že nemám žádné další příjmy)?
1.) Mám příjem z podnikání 950.000 Kč, a k tomu příjem dle §10 dalších 600.000Kč. Přihlašovat k DPH se nemusím a daním 15%.
2.) Mám příjem z podnikání 950.000 Kč, a k tomu příjem dle §10 dalších 1.600.000Kč. Přihlašovat k DPH se nemusím a daním 15%.
3.) Mám příjem z podnikání 950.000 Kč, a k tomu příjem dle §10 dalších 1.800.000Kč. Přihlašovat k DPH se nemusím ale ostatní příjmy už daním 23%.

Mockrát děkuji za odpověď.

Těžba kryptoměn, Komentoval(a): David

1.11.2021 02:23:23
Dobrý den,
1) pokud těžím BTC "při zaměstnání", ale nesměňuji je za fiat (BTC hodler), musím je danit?
2) Pokud ano, jak spočítám hodnotu vytěženého BTC, když se v průběhu těžby mění?
3) Pokud netěžím soustavně, musím mít živnosťák?
4) Pokud chci BTC darovat svým dětem ("trezor"+doklad o aktuální ceně v okamžiku transakce), budou danit zisk (pokud bude cena BTC při darování < aktuální cena), až je smění za fiat a pokud bude příjem > 100.000 Kč (jinak jsou osvobození od daní)?
5) Když daruji vytěžený BTC, já nebudu danit nic a ani to nemusím uvádět do daňového přiznání. Je limit pro oznamovací povinnost 5.000.000 Kč?
Děkuji za odpověď.

RE: OSVČ a DPH, Komentoval(a): Petr Jermář

3.11.2021 14:52:59
Dobrý den, příjem z prodeje kryptoměn se nepočítá do limitu 1 mil. Kč pro plátce DPH

Těžba kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

3.11.2021 14:56:46
Dobrý den, pro těžbu kryptoměn je třeba mít ŽL (těžba na "vedlejší úvazek" nad rámec příjmu ze zaměstnaneckého poměru není osvobozujícím faktorem pro ŽL/zdanění).

Staking, Komentoval(a): Petr

4.11.2021 09:48:11
Dobrý den, je na staking kryptoměny potřeba OSVČ?

Je příjem ze stakingu brán včetně původní stakované hodnoty nebo jen zisk.

Děkuji

Darování, Komentoval(a): Robin

7.11.2021 18:32:34
Dobrý den, chtěl bych přítelkyni darovat kryptoměnu, ne které mám nějaký zisk, chci jí tak přispět na nákup auta, to znamená, že by to ihned po darování převedla na fiat měnu na běžný bankovní účet, aby mohla pořídit auto, zisk, či ztráta by tak byly minimální, spíše žádné. Je toto takto osvobozeno od daně a vyhnu se tak případně problémům s podezřením od FÚ? Děkuji za Vaši odpověď.

Částka daně, Komentoval(a): Adam Vacek

7.11.2021 20:27:48
Dobrý den, jak tedy danit aritmetickým průměrem? Dejme tomu, že jsem na burzu poslal 1000 USD (a směnil na 1000 USDT), nakoupil například dvě kryptoměny každou za 500 USDT, kdy jednu (třeba BTC) jsem na konci roku po různých obchodech prodal a měl na účtu pouze za ni například 1000 USDT, tedy zisk je 500 USDT ( i když byly některé směny BTC/USDT ztrátové, nakonec je tam zisk), druhá kryptoměna (třeba ETH) mi po různých směnách udělala pouze ztrátu a po různých směnách ETH/USDT jsem z ETH na konci roku vybral 250 USDT (i když byly některé směny ETH/USDT ziskové, nakonec je tam ztráta). Celkem tak na účtu mám 1250 USDT, viditelný zisk je tedy 250 USDT. Je tedy potřeba zdanit 250 USDT , které jsou na konci roku na účtu navíc, nebo je potřeba zdanit 250 USDT, které jsou navíc z důvodu odpočtu ztráty (500 USDT zisk z BTC - 250 USDT ztráta z ETH = 250 USDT zisk), nebo je potřeba zdanit 500 USDT zisk z BTC, protože moje ztráta na jiné kryptoměně (zde tedy ETH) nikoho nezajímá? Děkuji mockrát.

Konverze, Komentoval(a): Adam Vávra

7.11.2021 23:39:37
Dobrý den.
Když obdržím kryptoměnu z faucetu, převedu si ji na směnárnu a následně směním za jiné krypto, daní se to? Resp. jak vůbec z toho můžu vypočíst, zda jsem měl ztrátu, či zisk, protože to tam nechci držet, ale chci to krypto z faucetu směnit obratem za jiné? Chci se nejdříve poradit, jak to je se zdaněním v takovém případě.
A když například na burze nakoupím USDT a okamžitě ho směním za jinou kryptoměnu, daní se to? Resp. jak z toho vypočíst zisk/ztrátu, když nákup proběhne okamžitě?
S pozdravem, AV

Danění BTC z doby jeho vzniku, Komentoval(a): R

10.11.2021 00:35:44
Dobrý den, chci se zeptat, jak zdanit BTC, vytěžené v době, kdy to byla záležitost hobby a rozhodně to nebyla taková masová záležitost jako je v posledních letech. Bez živnostenského listu, pouze s vysokými účty za elektřinu.
Předpokládám, že při převodu na FIAT měnu bude uplatněna daň 15%, respektive 23% z celé částky, za kterou bude BTC prodáváno.
Díky R.

těžba altcoinu na mobilu dítětem, Komentoval(a): Tomáš

10.11.2021 09:21:01
Dobrý den, děti mají stejně jako vrstevníci na mobilu appku, která těží nějaký (sranda)altcoin. Vzhledem k tomu, co jsem si přečetl (a vstaly mi hrůzou vlasy na hlavě) by musely mít ŽL a danit tu těžbu ? (a případný prodej) ? Nebo je to tak, že kde není žalobce není soudce?

kdy mam danit, Komentoval(a): Marek

12.11.2021 16:26:52
Dobrý den,

1. pokud jsme v roce 2021 poslal na burzu 100000Kč (resp. ekvivalent v eurech) a na burze jsem různě nakupoval/prodával a nyní mám ve vlastnictví trojici altcoinů, tedy žádná eura ani jinou fiat měnu - musím něco danit, resp. něco dávat do daňového přiznání?
2. Pokud v roce 2022 prodám altcoiny za eura a ty nechám na burze pro další nákup v budoucnu, daním zisk - musím něco danit, nebo dávat do daňového přiznání?
3. Pokud bych v roce 2022 vrátil na bankovní účet jen stejných 100000Kč tak přece nemám zisk a danit bych neměl, nebo ano?
Děkuji.

Vedlejší osvč, Komentoval(a): David

13.11.2021 00:02:09
Dobrý den, mám prvním rokem osvč vedlejší jako student. Bude se mi prodej/směna kryptoměn počítat do výpočtu na zalohy zdravotního pojištění, popřípadě do těch 85000, které nesmím překročit abych nemusel platit zálohy na sociální pojištění? Předem děkuji za odpověď.

RE: Vedlejší OSVČ, Komentoval(a): Petr Jermář

14.11.2021 22:35:47
Dobrý den, na obchodování s kryptoměnami není třeba mít živnost (ta je vyžadována pouze u těžby). Zisk z prodeje kryptoměn se daní sazbou 15% a nikterak neovlivňuje vaše zálohy na pojistné odvody, nepočítá se do limitu 1 mil. Kč pro plátce DPH, atd.

limit 100k akcie + prodej BTC, Komentoval(a): Josef

15.11.2021 12:17:58
Dobry den, mohl bych poprosit o radu jak je to s limitem na rocni prijem z prodeje akcii do 100 000 Kc? Scita se to take s prijmem z ostatnich aktiv jako je napriklad kryptomena?

RE: Limit 100k akcie, Komentoval(a): Petr Jermář

15.11.2021 13:20:14
Dobrý den, limit 100 000 Kč se týká příjmu z prodeje cenných papírů (např. akcie). Kryptoměny se do tohoto limitu nepočítají (tento limit se na kryptoměny vůbec nevztahuje).

Daní se převod z krypta na krypto?, Komentoval(a): Stanislav

16.11.2021 18:11:08
Dobrý den má otázka zní ,musím zdanit převod z kryptoměny na jinou kryptoměnu ?
Děkuji.

osvc + zamestanie + krypto, Komentoval(a): Michal

17.11.2021 16:44:56
Dobrý den,

ako je to prosim s danenim kryptomien, ked od 1.1.21-31.8.21 som mal vedlejsi zivnost (v realitnom sektore, takze nic spolocne s kryptom) + som bol zamestnany.

1. dan 15% v pripade ze moje prijmy budu do 1 700 400 CZK (zamestnanie + osvc + krypto)
2. dan 15% v pripade ze moje prijmy budu do 1 700 400 (osvc + krypto)


3. mozem si uplatnit pausalne vydaje v obdobi ked som bol osvc? alebo prijem z kryptomien (trading/staking/aridrop) sa vobec neda "prepojit" s osvc, ktora s tym nema nic spolocne?

Pripadne existuje este nejaka ina "hybridna" moznost, ako sa k tomu postavit?

Vopred dakujem za odpoved,

Michal

RE: Převod z krypta na krypto, Komentoval(a): Petr Jermář

19.11.2021 18:39:50
Dobrý den, ano, je třeba zdanit též zisk dosažený při směně krypta na krypto.

NFC , Komentoval(a): Martin Ulman

29.11.2021 15:12:22
Dobrý den,

jako plátce DPH prodám NFT obrázek fyzické osobě za krypto. Jak je to prosím s DPH u NFT ? Musím předpokládám vystavit FA v czk s prepoctem na krypto a odvest 21%?

Paušální Daň, Komentoval(a): Petr Mifek

1.12.2021 21:42:28
Dobrý den,
rád bych se zeptal jestli musím přejít jako OSVČ z paušální daně na klasické daňové přiznání když začnu s kryptoměny obchodovat ?

Děkuji za opdověď.

RE: Paušální daň a kryptoměny, Komentoval(a): Petr Jermář

2.12.2021 14:56:19
Dobrý den, i při obchodování s kryptoměnami můžete nadále využívat paušální daň (zisky z kryproměn můžete danit klasicky mimo režim paušální daně).

Kolik danit?, Komentoval(a): Radim

2.12.2021 20:27:41
Dobrý den,

prosím o radu jak správně vypočítat daň z obchodování s krypto?

Příklad:

nákup 1 BTC za 100.000,-
nákup 1 BTC za 200.000,-
nákup 1 BTC za 300.000.-
nákup 1 BTC za 400,000,-

prodej 1 BTC za 500.000,-
nákup 1 BTC za 490.000,-


logicky mi vychází že jsem vydělal 10.000,- a mám stejně BTC, ale dle naší legislativy musím brát v úvahu FIFO nebo vážený aritmetický průměr..?

tedy průměrná nákupní cena BTC je 250.000,- -> při prodeji za 500.000,- mám zisk 250.000 a následným nákupem 1BTC za 490.000,- jsem si pouze zvýšil průměrnou nákupní cenu a zároveň se vystavil dani ze zisku 250.000,- který nikde nemám? :)

Nákup v jednom roce, prodej v dalších letech, Komentoval(a): Radek

7.12.2021 10:22:10
Dobrý den, pokud jsem nakoupil krypto např. v roce 2020 a prodám v roce 2022 se ziskem, odečtu si také náklady z roku 2020? Předem dkěuji za odpověď.

Paušální daň , Komentoval(a): Josef Myška

8.12.2021 20:22:20
Dobrý den.Chápu to dobře,když jsem OSVČ a platím paušální daň a vejdu se i z příjmem z krypta do 1 mil.,nemusím dělat danové přiznání?Děkuji za odpověd

uplatnění výdajů, Komentoval(a): Rosťa P.

9.12.2021 12:09:57
Nakoupím krypto v listopadu 2021 za 100.000 a prodám v roce březnu 2022 za 120.000 Kč. Jak to bude s daňovým přiznáním za rok 2022. Příjmy budou 120.000 Kč a výdaje mohu uplatnit za nákup 100.000,- Kč ? Děkuji. Jedná se mi o dotaz zda lze využít nákup v roce 2021 do daňového přiznání jako náklad (výdaj) v daňovém přiznání 2022. Děkuji mnohokrát za odpověď.

Zamestananec, Komentoval(a): Jan

9.12.2021 13:13:35
Dobrý den,

mohl byste prosím uvést, jak zdanit následující příklad, který je v praxi velmi častý?

V roce 2020 jsem nakoupil kryptoměnu.

V roce 2021 jsem za tuto kryptoměnu nakoupil NFT( non fungible token), který nadále držím a neprodávám.

Vznikla mi v roce 2020 daňová povinnost, když jsem kryptoměnu nakoupil a pouze držel a nic s ní dále nedělal, i přesto, že její tržní hodnota vzrostla?

Vznikla mi v roce 2021 daňová povinnost při převodu kryptoměny na NFT? Jak takový obchod případně nacením?

Předem děkuji za odpověď a hezký den

RE: Uplatnění výdajů, Komentoval(a): Petr Jermář

11.12.2021 09:08:31
Dobrý den, daní se dosažený zisk, tedy rozdíl prodejní a nákupní ceny. Vůbec nevadí, že k nákupu došlo v předchozím zdaňovacím období.

Uplatnění ztrát, Komentoval(a): Dominik

13.12.2021 14:03:13
Dobrý den, mám dotaz ohledně uplatnění ztrát, uvedu příklad:

- Stručně první rok byl ziskový, vložil jsem 1.000.000 Kč a zhodnotil jsem svůj kapitál o 1000% různými prodeji a opětovnými nákupy, což znamená, že musím danit

- Začátkem druhého roku vzhledem k tomu, že kryptoměny jsou velmi volatilní jsem o veškerý zisk přišel a ještě musel zaplatit daň za předchozí kalendářní rok (15%) 1.500.000 Kč, tudíž mohu akorát tak vybrat svůj vklad na burze a přidat k tomu 500.000 Kč z vlastní kapsy, abych státu odvedl daň.

Dá se nějakým způsobem uplatnit ztráty za předchozí minulý rok třeba v dalším budoucím roce, pokud se mi znovu povede zhodnotit své finance. Pokud se tak nedá učinit jako fyzická osoba, dá se založit na obchodování firma a uplatnit jej jako právnická osoba?

Krypto za krypto v rámci ekosystému směnárny, Komentoval(a): Pepa

17.12.2021 07:56:57
Dobrý den,
můj DP si nemyslí, že krypto za krypto je zdanitelná transakce. Co lidem brání v tom koupit bitcoin, obchodovat krypto krypto, a potom za pár let se vrátit do bitcoinu a přiznat si výdaje? Vzhledem k tomu, že pokud dokazovat výdaje člověk nebude tak může danit prodej do fiatu z celé částky kdykoliv chce?

krypto za krypto dodatek, Komentoval(a): Pepa

17.12.2021 08:02:43
"Čili je podstatný až výběr z burzy do vlastní peněženky nebo
do směnárny pro převod na fiat měnu. A až tento obchod se typicky daní. Čtěte
ale obchodní podmínky. Rozhodující je, ke kterému okamžiku se skutečně zvýší
váš majetek. A to je v tu chvíli, kdy můžete s kryptoměnou reálně nakládat
a třeba si ji převést jinam."
Hanych 2018

Daň z krypta OSVČ paušál, Komentoval(a): Michal Vdovec

21.12.2021 11:44:00
Dobrý den,
mám živnostenskou činnost projektování, kterou daním 60% paušálem. Píšete, že na krypto lze dokonce uplatnit paušál. Zahrnu tedy příjmy z krypta do celkových příjmů? Nebo je dám mimo jako ostatní příjmy a odečtu náklady na pořízení a daním 15%? Kde se případně vedlejší příjmy ve formuláři uvádí? Lze na tuto daň uplatnit slevu na dani? Přeji hezký den.

danit měnu je nesmysl, Komentoval(a): mastodont

3.1.2022 14:38:55
Nejlepší je coin si nechat a platit ním služby. Mám třeba nakoupeno BTC za 3200, a teď jenom nakupuju služby "zdarma". Žádné danění se nikdy neodehraje. Nikdy jsem na Fiat neměnil, a to mám transakce jenom "offline" (perspektivně nejsem blázen abych používal online burzy). Je to sice měna, ale pro stát to bylo luxusně lehké označit jako "příjem" pro účel dojení -> pak jsou s tím jenom patálie.

Danění kryptoměn, Komentoval(a): Pavel Jindrák

10.1.2022 10:20:15
Dobrý den,
jestli tomu dobře rozumím tak, když v 2022 nakoupím "nějakou" kryptoměnu a budu ji držet celý rok a prodám ji až v roce 2023 tak za rok 2022 nemusím podávat daňové přiznání. Nebo je to jinak. Nechtěl bych se dostat do problémů. Děkuji za informaci

Daneni vymeny BTC za ETH a naopak, Komentoval(a): Vit Prokop

10.1.2022 12:30:57
Dobry den,
rad bych se zeptal, vim ze se zmeny/prevody v kryptomenach dani, ale neni mi jasne JAK? Jde mi o to, ze pokud dejme tomu vezmu 1BTC a vymenim ho za 100 ETH (kurzy ponechme stranou), pak se realna hodnota, kterou drzim nezmenila, ale pouze presunula. Tj. nevznikl zadny zisk ani ztrata.
Pokud bych to provedl tak, ze nejdrive PRODAM 1BTC a pote KOUPIM 100 ETH, pak je to to same jako prevod primo ne? Tudiz by se danit nemelo nic. To same vidim v pripade vymeny krypto za krypto... Ale mozna jsem to spatne pochopil.

RE: Danění zisku při směně kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

14.1.2022 17:35:41
Dobrý den, daní se zisk dosažený při směně krypta na fiat (prodej kryptoměny) a krypta na krypto (směna kryptoměny, např. Vámi uváděná 1 BTC za 100 ETH). V případě prodeje nebo směny krypta uzavíráte svou pozici v BTC a realizujete zisk, který je třeba zdanit. Jestli si následně za peníze koupíte nové auto, dovolenou nebo jinou kryptoměnu (ETH) - to už je vaše věc (nemá to vliv na předchozí zdanění zisku).

Zdanění kryptoměny, Komentoval(a): Alena Jonáková

18.1.2022 17:30:38
Dobrý den, prosím chci se zeptat je pravda, ze kryptoměny nepodléhají zákonu o DPH, pokud je hodnota držené kryptoměny nižší než 10000 eur? Děkuji za vaší odpověď.

Dotaz, Komentoval(a): Silvie Vontszemuova

1.2.2022 13:22:19
Dobrý den, daní se i to, když nakoupím btc a pošlu si je do mých epenezenek, a zůstávají tam, pr. Koupím jrypto za 1 mil a uložím si je do peněženky nebo je daruji, kdy se dáno a kdo daní?

Zdanění OSVČ, Komentoval(a): Veronika

3.2.2022 16:51:57
Dobrý den, ze všech možných zdrajů i u tohodle jsem se dočetla a pokud chápu správně - FO podnikatel - tedy pokud mám na obchodování s kryptoměnami (správa cizího majetku, soustavná činnost) založenou živnost, nebo těžba kryptoměn na živnot -> daním podle §7 ZDP. V tomto paragrafu se píše, že lze uplatnit uplatnit veškeré výdaje, které souvisejí se zajištěním a udržením příjmů. V tomto článku je však napsáno, že odečíst lze pouze hodnota kryptoměny připořízení, žádné jiné výdaje odečíst nelzou. Mohu se zepta z čeho tohle tvrzení čerpáte? Druhá má otázka je ohledně případné ztráty, může si ji OSVČ uplatnit?

Moc děkuji za odpověď

RE: Kdy se daní krypto, Komentoval(a): Petr Jermář

4.2.2022 14:39:47
Dobrý den,
daní se zisk dosažený při směna krypta na fiat nebo krypta na krypto. Pokud jste si nakoupil krypto za 1 mil. Kč a držíte jej na peněžence, nic zatím nedaníte.

Dotaz na zdanění zisku z prodeje kryptoměn po darování, Komentoval(a): Jiří Tůma

6.2.2022 18:35:32
Dobrý den, rád bych se zeptal na příklad zdanění.
Otec nakoupil kryptoměny v roce 2019 za 100.000,- Kč.
V roce 2021 je daroval synovi. V době darování měli už hodnotu 1.000.000,- Kč.
Syn je v roce 2022 prodal za 1.500.000,- Kč.
Kdo a jaký zisk bude danit?

Děkuji

Potvrzení o zisku z krypto, Komentoval(a): Marija

9.2.2022 11:13:15
Dobrý den, bude po mě FU chtít nějaké potvrzení o zisku z prodeje kryptomeny přes burzu? Jak ho získám?

chybný příklad aritmetický průměr, Komentoval(a): Marek

14.2.2022 22:32:58
Dobrý den, u příkladu zdanění pomocí aritmetického průměru máte pravděpodobně chybný výpočet.
Nemělo být správně:
Základem daně pak bude 44 000 Kč (příjem za dvě prodané jednotky po 22 000 Kč) – 30 000 Kč (2 jednotky á 15 000 Kč průměrného nákupu) = 14 000 Kč?

Chybný příklad, Komentoval(a): Petr Jermář

15.2.2022 08:59:55
Dobrý den, omlouváme se za překlep - děkujeme, opraveno.

Jak je to v případě Revolutu? Daním celkový zisk/ztráty z nákupů a prodejů nebo jednotlivé krypto zisky?, Komentoval(a): FrkyCzech

22.2.2022 08:36:04
Jak je to v případě Revolutu, kde kryptoměnu ve skutečnosti nevlastním? Daním celkový zisk/ztráty jako součet za všechny operace v roce nebo opět samostatně zisky / ztráty za jednotlivá krypta?
Děkuji

Finanční poradce se zaměřením na kryptoměny, Komentoval(a): Veronika

23.2.2022 17:27:42
Dobrý den, prosím Vás, můžete mi doporučit finančního poradce se zaměřením na kryptoměny z Prahy? Předem děkuji.

OSVČ přihlášen k paušální dani a zisk z kryptoměny, Komentoval(a): Barca

26.2.2022 20:37:07
Dobrý den, prosím jsem přihlášena k paušální dani za rok 2021. Takže bych nemusela podávat daňové přiznání, ani přehledy. Ale mám příjem z kryptoměny, musím teda podat daňové přiznání jak z podnikání , tak z kryptoměny ? I přehledy na ZP a OSSZ ? Nebo stačí pouze přiznat příjmy z kryptoměny? Děkuji

těžba, Komentoval(a): Veronika

3.3.2022 11:11:25
Dobrý den, v článku píšete, že u těžby - tedy u OSVČ ztrátu nelze rozpustit do následujících účetních období. Mohu se zeptat z čeho v tomto tvrzení vycházíte? Proč si nemůže ulpatnit ztrátu?

Děkuji

kurz EUR - výpočet zisku z EUR na CZK, Komentoval(a): Simona

6.3.2022 18:01:46
dobrý den, v roce 2021 jsem průběžně nakupovala a prodávala BTC s tím, že na konci roku mám nějaký zisk v eurech. je to rozdíl mezi tím, co jsem vložila do BTC a prodejem i s nějakými poplatky. myslela jsem si, že zisk v eurech budu přepočítávat kurzem k 31.12.2021, který vyhlásí ČNB nebo ministerstvo financí. nebo jsem si měla sledovat každý nákup a každý prodej a k tomu dni i kurz ČNB? to by tedy bylo asi moc složité. eura mi zůstaly v binancích, nic jsem si nevybrala zpět na účet a letos s nimi obchoduji dál. nevím jak to mám zpětně zjistit - všechny transakce které jsem udělala. Děkuji za radu.

DPH u těžby kryptoměn, Komentoval(a): Thomas

10.3.2022 00:53:32
Dobrý den, dle dostupných informací NEPODLÉHÁ

DPH u těžby kryptoměn, Komentoval(a): Thomas

10.3.2022 01:12:43
Prosím neděste tady lidi. Dle dostupných informací NEPODLÉHÁ těžba kryptoměn DPH
(pokud těžíte pro sebe tzn. nepronajímáte to někomu jako techniku k těžbě atp.). Existuje na to přímo výklad od GFŘ (dejte si vyhledat: č. j.: 12219/22/7100-20116-110541). V návaznosti na to lze asi dovodit, že si nelze uplatnit odpočet DPH při pořízení techniky na těžbu (protože to lze uplatnit jen pro věci, které jsou předmětem daně). Děkuji.

Dotaz k těžbě krypta, Komentoval(a): Tomáš

17.3.2022 09:00:05
Když mám investici do společnosti, která těží kryptoměny, vztahuje se těžba na mě? Jako že já těžím kryptoměny nebo jde jako o investici? Děkuji

Dobrý článek, Komentoval(a): Jakub

22.3.2022 09:13:45
Díky za snahu komplexně pokrýt problematiku danění krypta. Jsem v oboru už roky, ale až doteď jsem neměl chuť se tomu podívat na zoubek.

Ještě tady chybí třeba zmínka o stakingu - podle zmíněných informací to vypadá, že je na něj potřeba OSVČ a současně se daní stejně jako proof-of-work těžba. Což minimálně první část by byla dost problematická a spoustu uživatelů, byť i nevědomky, by dostávala do šedé zóny zákonů.

Jak ocenit BTC v majektu když není oficiální kurz?, Komentoval(a): Jay Bee

29.3.2022 18:45:47
Jako firma bych přijal do majektu určitý počet BTC. Vzhledem k tomu, že musím provádět ocenění majetku, jakou sazbu použiju v okamžiku "naskladnění"? :-)

NFT projekty, Komentoval(a): filip

3.4.2022 20:38:11
1/ Jak danim zisk z vlastnich NFT projektu? 2/ Mohu ztraty z tradingu odecist od prijmu z NFT mintovani? Napr. 100 kc z projektu za rok 2021 a -50 kc z tradingu. Dan zaplatim ze zisku 50 kc, (15-23%) coz je priblizne 10 kc? A nebo danim z 100, coz by bylo 20 kc a ztraty z tradingu nemohu odecist?

Nelze uplatnit osvobození do 30 tisíc Kč, Komentoval(a): Lukáš

9.4.2022 11:33:24

Dle informací finanční správy jde u obchodování s kryptoměnami (mimo případ soustavné činnosti spadající pod § 7) o příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o daních z příjmů (tzn. nelze uplatnit osvobození 30 000 Kč dle § 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů). Pozor na to.

Dar od Coinbase, Komentoval(a): Martin

29.4.2022 10:08:19
Dobrý den, na Coinbase, když se člověk zaregistruje a pak projde určitými jejich testy, Coinbase ho za to odmění tím, že mu daruje některé kryptoměny - pro mě neznámé. Obdržel jsem tyto krypto asi v celkové hodnotě 25 EUR a ihned je směnil z krypta na na krypto (bitcoin). Je tento dar nutné danit nebo to nějak řešit? Děkuji moc za odpověď! Martin

Dar od Coinbase, Komentoval(a): Petr Jermář

2.5.2022 08:18:43

Dobrý den, jednorázová odměna za registraci ve výši 25 EUR splní definici příležitostného příjmu do 30 000 Kč/rok a nebudete ji muset dani. Pokud jste při směně krypta na krypto dosáhl zisku (rozdíl prodejní ceny a nabývací hodnoty), je třeba tento zisk zdanit. Protože jste krypto měnil obratem po nabytí, velmi pravděpodobně jste žádného zisku nedosáhl. Více info v našem článku Jak na zdanění kryptoměn

jak na dane: bankovni_ucet-->fiat cash-->btc-->fiat na bankovni_ucet, Komentoval(a): Zakj Bo

1.6.2022 14:40:01
Dobry den,
prosim o pomoc s pochopenim zdali se tento pripad dani alebo ne. Vyberu z bankomatu 40.000 czk a zustatek na uctu je 0. Vymenim je za BTC a ty pak vlozi prostrednik na moji penezenku. Pak z penezenky zmenim BTC na CZK. TAkze na uctu mam znova +-40.000 czk.

dekuji moc za odpoved
Zakj

RE: Zdanění kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

8.6.2022 10:25:37
Dobrý den, pokud by při těchto transakcích dojde k realizaci zisku, bude třeba zdanit zisk v rámci daňového přiznání.

Zdanění a výdaje za nákup 2021, Komentoval(a): Vítězslav

29.6.2022 18:55:43
Dobrý den, také mě zajímá dotaz níže se stejným nadpisem. Jak tomu je s přelomem roku? Mohu si uplatnit výdaje v roce 1 a pak zdanit celý prodej v roce 2, nebo uplatním náklady pouze a jedině v roce 2 při prodeji? To mi přijde dost špatné v případě že dojde ke krachu a prodám se ztrátou - jelikož jsem již odvedl daň z příjmů použitých pro nákup kryptoměny v roce 1, kterou mi předpokládám v roce 2 při realizaci ztráty nikdo nevrátí. Myslím, že by se taková informace v článku hodila. Děkuji

RE: Zdanění a výdaje za nákup 2021, Komentoval(a): Petr Jermář

6.7.2022 21:44:55
Dobrý den, náklady uplatňujete vždy oproti výnosům v roce, kdy došlo k prodeji krypta. Kryptoměny samozřejmě nakupujete za zdaněné peníze (stejně jako rohlíky), ale jinak nákupem kryptoměn k žádnému placení daní nedochází.

DPH při prodeji ICO kryptoměn, Komentoval(a): Ondřej

30.9.2022 22:26:11
Dobrý den,
dotaz, který zde ještě nebyl :)

Pokud právnická osoba prodává tokeny v rámci ICO, spadne při jejich prodeji za více než 1M CZK do DPH? Je to tedy zboží, nebo finanční služba?

Jen pro jistotu zde vkládám toto, kde je vidět, že ICO token není virtuální měnou.

Ne každý digitální token je virtuální měnou ve smyslu AML zákona.

Virtuální měnou je dle stanovené definice pouze taková elektronicky uchovávaná jednotka, která (i) je přijímána jako platba za zboží nebo služby, a to (ii) i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta.

Z této definice vyplývá, že existuje řada digitálních tokenů, které virtuální měnou ve smyslu AML zákona nebudou, a to mimo jiné z následujících důvodů (k okamžiku, ke kterému se povinnost posuzuje):

V praxi může jít např. o tokeny vydávané v tzv. ICO (initial coin offering), které ještě nemají žádné využití, nebo tokeny, které vůbec nemají plnit platební funkci apod.

Darování kryptomen , Komentoval(a): Jana

13.11.2022 10:58:52
Darovaní kryptoměn
Asi to pořad nechápu co vlastně mužem při darovaní udělat aby to nebylo nezákonné když může byt i vice způsobu darovaní v rodině. Např. matka nakoupí Btc a daruje své dceři dcera prodá a následně nakoupí opět Btc a své matce do pul roku také podaruje a ta prodá ale dcera ji neposlala vynos z prodeje tedy svůj výdělek ale přeci kryptoměnu a to už přeci nejsou zase peníze.. A samozřejmě dcera s toho nijak neprofituje. Jak se zákon na zdaněni a darovaní na toto ohlíží u kryptoměn. Bere se toto jako podvod:A nebo je k tomu ještě zapotřebí další osoba z rodiny např syn jen smyšlenkou že matka co darovala dceři a ta následně prodala ale sestra darovala bratrovi své BTC co nakoupila takže může sestra podarovat bratra a ten udělal konečný prodej. A ten samozřejmě dani výše zisku mezi darováním a prodejem když vznikne. Lze to tak v kruhu rodiny nebo nesmí byt vícekrát jeden dar darován. Jak to tedy je může jen jedna osoba darovat v kruhu rodiny.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Daň z mimořádných zisků

25.11.2022 Daně

Sektorová daň je v podstatě daní z příjmů z právnických osob, ale stanovenou jen pro určité sektory ekonomiky. V dosavadní praxi jiných zemí světa jimi byly banky a energetické podniky. Ty totiž dokáží nejrychleji vydělat na skokových změnách v ekonomice.

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2021?

4.2.2022 Daně

Máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu za rok 2021? Jaké daňové slevy můžete čerpat? Poradíme, jak správně vyplnit daňové přiznání a nepřipravit se o případný daňový přeplatek.

Daň z příjmů fyzických osob

29.2.2020 Daně

Jste OSVČ nebo si k zaměstnání přivyděláváte brigádami? Pak máte pravděpodobně povinnost podat přiznání k dani z příjmu za rok 2019. Jaké příjmy podléhají zdanění?

Nezapomeňte využít slevy na dani a snižte si daňovou povinnosti

30.1.2020 Daně

Fyzické osoby mohou uplatnit slevy na dani a snížit si tak daňovou povinnost. Zaměstnancům obvykle uplatní slevy na dani jejich zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně, pokud zaměstnanci o tomto informují svého zaměstnavatele a doručí mu potřebné podklady. Podnikatelé mohou využít slevy na dani v podaném daňovém přiznání.

Daň z příjmu za rok 2019

25.1.2020 Daně

Letos se díky růstu minimální mzdy zvýšila daňové sleva za školkovné. Kdo, kdy a kam je povinen podat přiznání k dani z příjmu za rok 2019? O jaké položky je možné snížit daňový základ?

REKLAMA
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2022, všechna práva vyhrazena