Banky.cz Články Daně Jak na zdanění kryptoměn - kompletní návod

Jak na zdanění kryptoměn - kompletní návod

2.7.2021, Daně

Svět kryptoměn je natolik novým fenoménem, že na příjmy z něj zatím nemáme speciální úpravu v oblasti daní. Proto je potřeba s příjmy (zisky) Bitcoinu, Etherea a dalších altcoinů pracovat zatím jako s příjmy ze zboží a služeb. Přestože na první pohled vypadá, že danit kryptoměny netřeba, když se jim žádná legislativa nevěnuje, opak je pravdou. Jde totiž o příjmy jako každé jiné. A navíc se na ně nevztahuje téměř žádné osvobození právě proto, že v zákonech ještě nejsou zapracovány. Daň musejí odvádět jak zaměstnanci, kteří s kryptoměnami jen obchodují, tak OSVČ nebo firmy, které je těží, či za ně prodávají své zboží a služby. 

Informace uvedené v textu nejsou definitivní, situace ohledně kryptoměn se neustále vyvíjí. Dokonce na ni rozdílné instituce mají rozdílné názory. Proto doufejme v brzké promítnutí tohoto fenoménu i do naší (nejen daňové) legislativy. Jasnější pravidla totiž neznamenají jen méně příležitostí k jejich obcházení, ale i méně neočekávaných rozhodnutí ze strany správce daní.

Bitcoin vs. altcoiny

Kryptoměny se v současnosti dělí na bitcoiny a altcoiny. Bitcoin je samostatnou kryptoměnou a altcoiny jsou velká skupina ostatních kryptoměn, které vznikly vlastně coby alternativa k bitcoinu, tedy alternativní bitcoin - altcoin. Altcoinů jsou desetitisíce, z těch nejznámějších jmenujme třeba ethereum, litecoin, tether, dogecoin, sola token, cardano. Často se setkáte i s pojmenováním “digitální token”, který zahrnuje všechny kryptoměny.

Co jsou kryptoměny z pohledu finanční správy a ČNB?

Než se posuneme k samotnému zdanění kryptoměn, resp. zdanění zisku z bitcoinu a altcoinů, je potřeba nejprve ukázat, jak jsou kryptoměny našimi institucemi vnímány z pohledu ekonomické činnosti. Rozhodně ne jako investice, což opakovaně potvrzuje zejména ČNB. Proto tu nepočítejme s časovým testem.

Časový test: zisk z investic držených déle než tři roky se nedaní (toto ovšem nelze aplikovat na kryptoměny!!!)

Finanční správa vede kryptoměny jako zboží,

  • s nímž se obchoduje - na burze kryptoměn, kde se směňují za běžné peníze nebo za jiné kryptoměny,
  • které se „produkuje“ (těžbou) a
  • za nějž se může směňovat na reálném trhu (nakupovat a prodávat zboží a služby).

Podle toho je nutné k ziskům z kryptoměn přistupovat a řádně je danit. Co se kolonek týká, je příjem z kryptoměn zařazen do §10 zákona o daních z příjmů jako „ostatní příjmy“. Rozhodně neplatí dojem mnoha lidí, že se kryptoměny danit nemusejí, neboť majitelé jsou anonymní. Anonymita v obchodování je totiž jen zdánlivá.

Proč jen zdánlivá? Stále jde přece o pohyby peněz spojené s bankovním účtem konkrétního člověka nebo o operace prováděné na burze u účtu konkrétního uživatele. Jinými slovy, příjmy z prodeje kryptoměn vždy přitečou na účet konkrétního člověka.

Tím se dostáváme k předmětu daně – v ČR se zdaní zisky z kryptoměn, nikoliv samotné jejich držení (tím se naše legislativa liší od některých západněji položených států). Podrobnosti o zdanění bitcoinu, etherea, litecoinu a dalších kryptoměn opět najdete níže.

Rozhodně byste měli vědět, že data o transakcích z kryptoměn a o pohybech na účtu osob jsou burzami i bankami finanční správě poskytována, a finanční správou aktivně využívána, včetně zahraničních burz. Ze zahraničí se sem informace dostávají skrze tzv. „mezinárodní výměnu informací“.

Tolik stručné uvedení do vnímání kryptoměn oficiálními institucemi a o jejich přístupu, teď už se podívejme na samotné zdanění kryptoměn 2021.

Produkce, obchodování a směna bitcoinu a dalších kryptoměn podléhají běžnému režimu, nejde o investice

Přestože daňová legislativa nezná přímo pojem „kryptoměna“ a zisk z ní, v podstatě to ničemu nevadí, neb jako každá jiná ekonomická činnost, i zacházení s kryptoměnami generuje zisk (ztrátu), ať už je tomu v rámci činnosti hlavní nebo vedlejší, příležitostné – a projeví se na daňově uznatelných příjmech/výdajích.

Velmi důležité je vědět, že i když se s kryptoměnami obchoduje na burze, nejde o investici, a že na kryptoměny zatím nelze uplatnit žádnou investiční úlevu ze zdanění. 

V současnosti je pro těžbu (produkci) kryptoměn nutné mít živnostenské oprávnění (stejně jako pro soustavnou výrobu a prodej v jakémkoliv jiném odvětví), pro obchodování s nimi na burze živnosťák zřizovat nemusíte. Prodej reálného zboží a služeb za kryptoměny nevyžaduje žádné speciální oprávnění, jen to oprávnění podnikat, které se vztahuje k odvětví výroby a služeb, v němž jste aktivní.

Za kryptoměny smějí prodávat své zboží a služby jak běžní lidé (zde samozřejmě po vzájemné dohodě a s odpovídajícím způsobem zdanění vedlejšího nepravidelného příjmu), tak i výrobci, poskytovatelé služeb a obchodníci (od milionového celkového obratu se na kryptoměny může vztahovat DPH, podrobnosti níže v textu).

Co je předmětem zdanění kryptoměn?

Už jsme zmínili, že v případě kryptoměn se daní zisk z nich anebo z činnosti, která je kryptoměnami placena. Ziskem z kryptoměn je vždy:

  • rozdíl mezi cenou nákupní a cenou, za kterou jste je prodali (obchodování, kvazi-investice),
  • rozdíl mezi náklady na produkci (službu, směnu) a výnosy z jejich prodeje za kryptoměny,
  • rozdíl mezi náklady na těžbu kryptoměn a výnosy z ní,
  • setkat se můžeme i se ziskem z darovaných/zděděných kryptoměn

Jak na zdanění bitcoinu a dalších kryptoměn, když s nimi obchodujete (kvazi-investujete)?

V tomto případě musíme rozlišit, jestli daní zaměstnanec bez živnostenského oprávnění nebo OSVČ anebo právnická osoba. Ve všech případech půjde o zdanění příjmu z obchodování, ale každý subjekt musí danit v tom režimu, v němž v ekonomice funguje (zaměstnanec, živnostník, firma – resp. právnická osoba).

Jak ovšem pro účely zdanění zjistit nákupní cenu, kterou od té prodejní odečítáte, když kryptoměny nakupujete pravidelně a když se jejich cena mění každou vteřinou? Možnosti jsou v podstatě dvě. Můžete využít aritmetický průměr nákupních cen toho objemu kryptoměny, který jste prodali (bere se od nejstarších), nebo účtovat opravdu každou nákupní cenu, a to metodou FIFO, tedy opět od nejstarších (First In First Out). 

Jak obchodování s kryptoměnami daní zaměstnanec

V případě zaměstnanců není obchodování s kryptoměnami soustavnou činností, takže se na ně může vztahovat osvobození. Když je zisk z ostatních činností, kam obchodování s kryptoměnami patří, nižší než 30 tisíc Kč, může zaměstnanec využít osvobození od daně z důvodu tzv. „příležitostných příjmů“. Do daňového přiznání se zapisuje tato položka do přílohy č. 2.

Nezapomínejme však, že se do ročního limitu počítají všechny příležitostné příjmy, nejen ty z kryptoměn. Jakmile se tento limit překročí, už se daní celý „příležitostný“ příjem, i těch prvních třicet tisíc korun, nikoliv jen to, co je nad nimi.

Potkáte se ale s oběma názory – že na kryptoměny toto osvobození využít lze i nelze. Vzhledem k tomu, že jde o nové a vyvíjející se téma, bude v nejbližších letech záležet na Finanční správě, jak se k tomu postaví do doby, než budou kryptoměny do související legislativy zapracovány.

Daň z kryptoměn je tradičních 15 %, ale pozor, od roku 2021 (tedy do daňového přiznání 2022) je zavedena nová sazba daně ve výši 23 %, ale platí ji jen ti, kdo překročí 48násobek průměrné mzdy za rok, což je pro rok 2021 měsíční příjem nad 141 700 Kč (zvýšenou sazbou se zdaní jen částka přesahující tento limit). Možnost snížit daňový základ o odečitatelné položky zůstává i nadále zachována.

Jak daní obchodování s kryptoměnami živnostník a firma?

Zaměstnanec s živnostenským listem, živnostník nebo firma (právnická osoba) daní zisk z kryptoměn podle běžných pravidel pro zdanění svého zisku, uplatnit lze dokonce i paušální výdaje (80, 60, 40 nebo 30 %), či od ledna 2021 paušální daň, když se daňový subjekt „vejde“ do nastaveného limitu ročního obratu (zatím stejně jako pro DPH, tedy milion korun) a když se k této dani včas přihlásil.

Kdo využívá plnohodnotné účetnictví a odečítá reálné náklady, musí vědět, že od příjmu z kryptoměny se dá pro účely zdanění odečíst jediný náklad, a tím je cena nákupu kryptoměn. Nelze odečítat například náklady na provoz kanceláře, na pořízení vybavení apod. Příjem z kryptoměn rozhodně (zatím) nelze umístit do příjmů kapitálových.

Platí to jak při směně na FIAT peníze (běžnou měnu v CZK, EUR apod.), tak při směně kryptoměn mezi sebou (například nákup Etherea za Bitcoiny), ale též při výročním přecenění. I zde se jedná o desátý paragraf z. o daních z příjmů, tedy o příjmy ostatní.

Zejména firmy musejí mít vytvořenu směrnici pro oceňování kryptoměn, například průměrnou hodnotou ze třech burz, co je nejčastější praxí. K přecenění nakoupených kryptoměn se přistoupí na konci účetního období, z toho se vypočte zisk nebo ztráta a promítne se do výsledků hospodaření a základu daně z příjmů. Kde nelze vzít průměr z více burz, dá se přepočítat na bitcoin a nacenit pak jen tuto kryptoměnu.

Co se týká sazby daní, i zde je pro fyzickou osobu 15 % do 48 násobku průměrné mzdy, vše nad to se daní 23 %. Právnická osoba odvádí daň ve výši 19 % základu daně. Případná ztráta z obchodování s kryptoměnami se nedá rozložit do dalších období.

Jak zdanit kryptoměny, když za ně směňujete zboží a služby?

I tady je to vlastně jednoduché, též bez možností výhod či úlev. Jakmile nabízíte své služby nebo zboží za kryptoměny, vystavit fakturu nebo účet stejně musíte v korunách a k tomu připsat ekvivalent v dané kryptoměně podle její aktuální hodnoty.

Pro účely zdanění se budou počítat jen příjmy v korunách, vývoj kurzů kryptoměn nemá na zdanění sebemenší vliv, nesouvisí totiž v tomto případě s podnikáním (podobně jako kurzová rizika, když prodáváte za zahraniční měnu). Stejně se postupuje, když za kryptoměny nakupujete daňově uznatelné položky nutné pro vaše podnikání – vše zůstává vyjádřeno v korunách.

Jak zdanit bitcoin, ethereum a další kryptoměny, když je těžíte?

Těžba kryptoměn už je podnikáním. K jeho zdanění se přistupuje jako ke každému jinému, s tím, že v tomto případě už jde o příjmy z hlavní činnosti. I zde se dá nastavit paušální daň (při obratu do milionu, přihlásit se k ní lze jen jednou za rok) nebo alespoň paušální výdaje (zde to bude 60 %).

Vzhledem k tomu, že pro těžbu krypta jsou potřebné compy s extrémním výkonem, bez vysokých vstupních nákladů se neobejdete. Jenže ztrátu v tomto případě nelze rozpustit do následujících účetních období.

Jestliže těžíte jen formou doplňkové činnosti k vašemu podnikání a máte účetnictví s vedením skutečných nákladů, jako příjmy se pak bere směna za fiat (reálná měna) nebo korunový ekvivalent zboží či služby.

A jak zdanit kryptoměny, které získáte darem či dědictvím?

Speciálním případem je darování kryptoměn nebo jejich získání jako dědictví (se všemi prostředky pro manipulaci s nimi). I zde zůstáváme v běžné legislativě a zachází se s bitcoinem a dalšími kryptoměnami jako se zbožím určité hodnoty. Kryptoměny je možné bezplatně darovat, ale jen v případech, kdy není darování zneužito k realizaci zisku.

Jak by ke zneužití mohlo dojít? Stejně jako u kteréhokoliv jiného zboží. V situaci, kdy jedna osoba nakoupí kryptoměnu a hodnota kryptoměny naroste, je s již vyšší hodnotou darována jiné osobě. V tomto případě se daň ze zisku neplatí, protože původní kupující žádný zisk nerealizoval. Danit se bude až později zisk z darovaných (zděděných) kryptoměn, pokud je obdarovaný prodá, čímž vzniká okénko pro realizaci zisku.

I z toho důvodu je vhodné o darování sepsat písemnou smlouvu, aby bylo jasné, jakou hodnotu kryptoměny v době darování měly. Stejně tomu bude v případě dědictví, což by měl správným způsobem ošetřit právník.

Kryptoměny a DPH – vztahuje se na ně?

Vzhledem k tomu, že se plátcem DPH stává podnikatel nebo firma, jakmile jejich obrat překročí milion korun za rok (resp. jedno zdaňovací období), je jasné, že i příjem z kryptoměn se může stát předmětem DPH. Kdo je plátcem DPH, odvádí jej i z kryptoměn, ale pozor, jen z těžby. V oblasti obchodování jsou bitcoiny a altcoiny od DPH osvobozeny. 

Co si odsud odnést? Zisk z kryptoměn se daní - i když výjimka se najde

Běžná činnost spojená s kryptoměnami je schopná generovat zisk, a ten je pak nutno zdanit daní z příjmu podle toho, v jakém režimu jejího placení se nacházíte. Těžba kryptoměn může podléhat dokonce i DPH.

Osvobození může být uplatněno lidmi bez živnostenského oprávnění, kteří s kryptoměnami obchodují jen příležitostně a jejichž všechny “příležitostné” příjmy nepřekročí 30 tisíc korun za zdaňovací období. Limit 100 tisíc korun uplatňovaný na akciových trzích se kryptoměn rozhodně netýká.

Daň se neplatí z bezúplatného převodu kryptoměn v podobě daru nebo dědictví - ovšem jen tehdy, když není darování očividně zneužito k obcházení povinnosti daň platit. Přestože kryptoměny působí na první pohled anonymně, opak je pravdou. U operací s nimi je vždy dohledatelná konkrétní osoba. jak burzy (i zahraniční), tak banky poskytují finanční správě dostatečné podklady.

ANKETA k článku Jak na zdanění kryptoměn - kompletní návod "

Obchodujete s kryptoměnami?
Počet odpovědí: 251

KOMENTÁŘE k článku Jak na zdanění kryptoměn - kompletní návod

28.7.2021 11:28:51

Dotaz - Potvrzení o nákupu kryptoměny, Komentoval(a): Jiří Nechvíla

Dobrý den, rád bych se zeptal zda-li je nutné při zdanění dokazovat kde jsem kryptoměnu koupil? Příklad: Nakoupím Bitcoin na přímo od člověka. Já mu zaplatím 1000Kč v hotovosti a on mi pošle odpovídající počet Bitcoinu dle námi dohodnutého kurzu z jeho peněženky na mou peněženku. Tzn. žádná burza v operaci nefiguruje. Musí mi prodávající vystavit nějaký doklad a jaké by na něm měly být popř. uvedené údaje? Stejně tak když já jako fyzická osoba prodám někomu Bitcoin za CZK musím vystavit doklad? Předem děkuji za odpověď.
10.9.2021 11:41:22

DOTAZ - Jak to funguje, když proces bude: peněženka -> burza -> coinbase -> paypall -> banka?, Komentoval(a):

Dobrý den, jak to funguje v tomto případě. Uvedu příklad. Před rokem jsem koupil 1BTC. Následně ho poslal na burzu, tam se z něho stali 2BTC. Nyní si řeknu OK, pošlu to z burzy třeba 2BTC na coinbase a následně na paypall. Pokud chápu správně, tak do této chvíle nemusím danit nic, protože to stále není na mém fyzickém BÚ. Nyní když z PP to odešlu na můj účet do banky, tak jak se to řeší s tím DPH? A jak vůbec někdo pozná, že to nejsou moje peníze, který jsem si na PP kdysi vložil nebo mi je někdo poslal darem?
Díky za odpověď
10.9.2021 15:02:16

RE: Zdanění kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, daní se zisk při převodu krypta na fiat nebo při převodu z jednoho krypta na jiné krypto (FÚ je jedno, jestli máte peníze na běžném účtu, burze nebo investičním účtu). Jedná se o daň z příjmu (nejde o DPH).

22.9.2021 04:06:58

Mýtus, Komentoval(a): Adam Vávra

Opravte mě, jestli se mýlím, ale tohle: "Osvobození může být uplatněno lidmi bez živnostenského oprávnění, kteří s kryptoměnami obchodují jen příležitostně a jejichž všechny “příležitostné” příjmy nepřekročí 30 tisíc korun za zdaňovací období." je už hodně dávno vyvrácený mýtus. Daní se i pod 30 tisíc korun, ne?

12.10.2021 18:54:51

Zdanění kryptoměn zaměstnanec s ŽL, Komentoval(a): Jiří

Jsem zaměstnanec a na vedlejší činnost provozuji zámečnictví-obráběčstvi na ŽL. Obrat mám u této vedlejší činnosti cca.900.000 Kč/rok, nejsem plátce DPH a daním paušálně 80/20. Mohu zisk z kryptomeny dát do kolonky ostatni příjem? Pokud totiž v jednom měsíci 50x opakovaně koupím a ihned prodam kryptoměnu, pokaždé třeba za 100.000 Kč, zisk v tomto měsíci by na těchto transakcich byl např. 300.000 Kč a obrat 5.300.000 Kč. Zvýšil by se mi obrat za posledních 12 měsíců nad 1.000.000 Kč a musel bych se přihlásit k placení DPH. Navíc nevim, zda bych mohl nadále danit 80/20. Musím dodat, že do krypta chci investovat již zdaněné peníze ze svých úspor. Nikoli z firemních, ještě nezdaněnych peněz z OSVČ na vedlejšáku. Navíc krom zámečnictví nemám žádný jiný ŽĹ. Můžu aplikovat takový příjem z výnosů z obchodovani na burze s kryptoměnou, do kolonky vedlejší příjem? Děkuji
14.10.2021 12:13:12

DPH při těžbě, Komentoval(a): Jiří B.

Dobrý den, četl jsem dost článků ohledně těžby a DPH. Tak jestli jsem správně pochopil, tak lze HW potřebný k těžbě (vytvoření zisků) ponížit o DPH?
Na jakou činnost by měla být vytvořena živnost popř. firma? Finanční činnosti a volná živnost může být, při zakládání firmy?
14.10.2021 23:55:03

Zdanění kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, obchodování s kryptoměnami se nepočítá do limitu 1 mil. Kč pro plátce DPH (při obratu 900 000 Kč ze zámečnictví můžete nadále používat výdajový paušál).
14.10.2021 23:56:46

Těžba kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, odpočet DPH může provádět jen plátce DPH, kterým se stáváte povinně od obratu 1 mil. Kč za posledních 12 měsíců (dobrovolně se jím můžete stát i s nižším obratem).
18.10.2021 12:39:20

Zdanění a výdaje za nákup 2021, Komentoval(a): Rosťa P.

Dobrý den, v roce 2021 provedu několik nákupů a prodejů krypta za fiat. Za tyto transakce jsem v mínusu. V říjnu 2021 nakoupím znovu krypto a prodám v roce 2022. Jak to je s přiznáním za rok 2021 a přiznáním za rok 2022. V přiznání které bych podával za rok 2022 mohu uplatnit výdaje na nákup krypta z října 2021? Jedná se mi o uplatnění výdajů. Děkuji. R
21.10.2021 11:16:13

Re: Zdanění krypta, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, v rámci daňového přiznání za rok 2021 řešíte případný zisk dosažený v roce 2021, v rámci daňového přiznání za rok 2022 řešíte případný zisk dosažený v roce 2022. Ztrátu z roku 2021 nelze uplatnit proti případnému zisku z roku 2022.
22.10.2021 12:11:44

Daň OSVČ, Komentoval(a): Miro

Dobrý den,
moje příjmy z akcií, kryptoměn a P2P půjček jsou větší než moje příjmy z hlavní činnosti OSVČ. Součet těchto příjmů je pod 1 mill Kč. Vadí tato skutečnost, že jsou ostatní příjmy vetší než hlavní příjem, při podávání daňového přiznání? Nebo daňové přiznání podám standartně?
Děkuji za odpověď
22.10.2021 12:18:20

RE: Daň OSVČ, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, toto určitě nevadí, daňové přiznání podáváte standardním způsobem (on také žádný jiný způsob není, pro všechny typy příjmů je pouze jeden formulář "přiznání k dani z příjmu FO").
24.10.2021 21:33:14

Danění kryptoměn, Komentoval(a): David

Dobrý den,
Zajímalo by mě zda je potřeba něco danit, když nakoupím nějakou kryptoměnu například za 100.000,-, její hodnota v průběhu roku stoupne, já si vyměním vložených 100.000,- zpět na fiat a zbylí zisk nechám stále na burze, popřípadě HW peněžence. Tudíž jsem v podstatě za daněný rok negeneroval žádný zisk. Daní se tedy až v roce výběru zisku za fiat? Děkuji za odpověď.
25.10.2021 12:13:10

Re: Danění kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, daní se zisk při směně krypta na fiat. Pokud nakoupíte např. 1 jednotku krypta za 100 000 Kč, cena vzroste o 100% na 200 000 Kč a Vy následně prodáte 0,5 jednotky krypta za 100 000 Kč, pak daníte dosažený zisk ve výši 50 000 Kč (prodej 0,5 jednotky za 100 000 Kč, nákup 50 000 Kč).
26.10.2021 14:21:41

Duanění kryproměn., Komentoval(a): Pavel

Dobrý den, mám dotaz ohledně zdanění kryptoměn. Koupeno 2017 jako fyzická osoba a tento rok prodáno. Podnikám jako živnostník na paušální daň. Musím podávat daňové přiznání pouze na prodej kryptoměny? Nebo celkové i za podnikání a prodej kryptoměn? Budu moc rád za radu a Vaší odpověď. Děkuji.

27.10.2021 00:43:08

Kombinace zaměstnance, OSVČ, obchodování, těžby, akcií, Komentoval(a): Marek

Dobrý den,
jsem zaměstnanec + mám vedlejší příjem jako OSVČ. Tento rok mi k tomu přibylo obchodování a těžba kryptoměn + akcie. Jako příklad bych uvedl následující:

1) Příjem ze zaměstnaní - cca 50000 měsíčně
2) Příjem z OSVČ - programátor 100000 Kč za rok
3) Příjem z obchodování krypta - koupeno za 100000, prodáno za 500000, zisk 400000
4) Příjem z těžby krypta - vytěženo cca za 50000
5) Náklady na těžbu - nákup techniky za cca 200000
6) Akcie - příjmy z prodeje - cca 20000

Měl bych k tomu pár dotazů:
1) Zisk z akcií je veden také jako "Ostatní příjmy". Od kryptoměn se ale bere zvlášť a nemusím tedy řešit daně pokud jsem se vešel do 100000 Kč? Akcie tedy v daňovém přiznání vůbec nebudu uvádět je to tak?
2) Je možné vzít příjem z OSVČ (100 000) a zdanit jej paušálem 60%? A poté uvést jako "Ostatní příjem" příjem z krypta (400000 + 50000). A uplatnit na částku 450000 také paušál 60%?
3) Je možné si odečíst náklady na těžbu (200000)? Předpokládám, že snížit jen o 50000 z těžby?
Děkuji
28.10.2021 09:34:57

Danění kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, obchodování s kryptoměnami se nepočítá do limitu 1 mil. Kč pro paušální daň. Daníte tak pouze zisk z kryptoměn.
28.10.2021 17:42:48

Staking, Komentoval(a): Petr

Dobrý den,
je na staking potřeba osvč jak u miningu?

Když dám na staking ETH za 1000kc a za rok budu mit o par jednotek ETH vice a bude mit diky tomu hodnotu napr 1100 kč. Tak muj prijem byl 1100 nebo 100?

A pripadnou platbu daně a podání daňového přiznání bych v tomto případě rešil až ji jednou prodám a nebo v tom roce.

Mockrát děkuji
30.10.2021 15:32:08

Konverze, Komentoval(a): Adam Vávra

Dobrý den.
Když obdržím kryptoměnu z faucetu, převedu si ji na směnárnu a následně směním za jiné krypto, daní se to? Resp. jak vůbec z toho můžu vypočíst, zda jsem měl ztrátu, či zisk, protože to tam nechci držet, ale chci to krypto z faucetu směnit obratem za jiné?
Chci se nejdříve poradit, jak to je se zdaněním v takovém případě.
S pozdravem, AV
31.10.2021 02:39:48

OSVČ, DPH A §10, Komentoval(a): Jakub

Dobrý den,
jsem OSVČ a využívám paušál 60%, jsem neplátce DPH.

Když budu mít v roce příjem z kryptoměn a z prodeje cenných papíru, které budu danit dle §10 jako ostatní příjmy, tak počítají se tyto příjmy k součtu z podnikání, kde bych se pak díky tomu musel přihlásit k placení DPH, nebo jsou příjmy v §10 úplně oddělené od příjmů z podnikání?

Do limitu pro danění 23% se počítá i příjem z podnikání, nebo bez něj?

Jsou tyto situace v příkladech správné (za předpokladu že nemám žádné další příjmy)?
1.) Mám příjem z podnikání 950.000 Kč, a k tomu příjem dle §10 dalších 600.000Kč. Přihlašovat k DPH se nemusím a daním 15%.
2.) Mám příjem z podnikání 950.000 Kč, a k tomu příjem dle §10 dalších 1.600.000Kč. Přihlašovat k DPH se nemusím a daním 15%.
3.) Mám příjem z podnikání 950.000 Kč, a k tomu příjem dle §10 dalších 1.800.000Kč. Přihlašovat k DPH se nemusím ale ostatní příjmy už daním 23%.

Mockrát děkuji za odpověď.
1.11.2021 02:23:23

Těžba kryptoměn, Komentoval(a): David

Dobrý den,
1) pokud těžím BTC "při zaměstnání", ale nesměňuji je za fiat (BTC hodler), musím je danit?
2) Pokud ano, jak spočítám hodnotu vytěženého BTC, když se v průběhu těžby mění?
3) Pokud netěžím soustavně, musím mít živnosťák?
4) Pokud chci BTC darovat svým dětem ("trezor"+doklad o aktuální ceně v okamžiku transakce), budou danit zisk (pokud bude cena BTC při darování < aktuální cena), až je smění za fiat a pokud bude příjem > 100.000 Kč (jinak jsou osvobození od daní)?
5) Když daruji vytěžený BTC, já nebudu danit nic a ani to nemusím uvádět do daňového přiznání. Je limit pro oznamovací povinnost 5.000.000 Kč?
Děkuji za odpověď.
3.11.2021 14:52:59

RE: OSVČ a DPH, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, příjem z prodeje kryptoměn se nepočítá do limitu 1 mil. Kč pro plátce DPH
3.11.2021 14:56:46

Těžba kryptoměn, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, pro těžbu kryptoměn je třeba mít ŽL (těžba na "vedlejší úvazek" nad rámec příjmu ze zaměstnaneckého poměru není osvobozujícím faktorem pro ŽL/zdanění).
4.11.2021 09:48:11

Staking, Komentoval(a): Petr

Dobrý den, je na staking kryptoměny potřeba OSVČ?

Je příjem ze stakingu brán včetně původní stakované hodnoty nebo jen zisk.

Děkuji
7.11.2021 18:32:34

Darování, Komentoval(a): Robin

Dobrý den, chtěl bych přítelkyni darovat kryptoměnu, ne které mám nějaký zisk, chci jí tak přispět na nákup auta, to znamená, že by to ihned po darování převedla na fiat měnu na běžný bankovní účet, aby mohla pořídit auto, zisk, či ztráta by tak byly minimální, spíše žádné. Je toto takto osvobozeno od daně a vyhnu se tak případně problémům s podezřením od FÚ? Děkuji za Vaši odpověď.
7.11.2021 20:27:48

Částka daně, Komentoval(a): Adam Vacek

Dobrý den, jak tedy danit aritmetickým průměrem? Dejme tomu, že jsem na burzu poslal 1000 USD (a směnil na 1000 USDT), nakoupil například dvě kryptoměny každou za 500 USDT, kdy jednu (třeba BTC) jsem na konci roku po různých obchodech prodal a měl na účtu pouze za ni například 1000 USDT, tedy zisk je 500 USDT ( i když byly některé směny BTC/USDT ztrátové, nakonec je tam zisk), druhá kryptoměna (třeba ETH) mi po různých směnách udělala pouze ztrátu a po různých směnách ETH/USDT jsem z ETH na konci roku vybral 250 USDT (i když byly některé směny ETH/USDT ziskové, nakonec je tam ztráta). Celkem tak na účtu mám 1250 USDT, viditelný zisk je tedy 250 USDT. Je tedy potřeba zdanit 250 USDT , které jsou na konci roku na účtu navíc, nebo je potřeba zdanit 250 USDT, které jsou navíc z důvodu odpočtu ztráty (500 USDT zisk z BTC - 250 USDT ztráta z ETH = 250 USDT zisk), nebo je potřeba zdanit 500 USDT zisk z BTC, protože moje ztráta na jiné kryptoměně (zde tedy ETH) nikoho nezajímá? Děkuji mockrát.
7.11.2021 23:39:37

Konverze, Komentoval(a): Adam Vávra

Dobrý den.
Když obdržím kryptoměnu z faucetu, převedu si ji na směnárnu a následně směním za jiné krypto, daní se to? Resp. jak vůbec z toho můžu vypočíst, zda jsem měl ztrátu, či zisk, protože to tam nechci držet, ale chci to krypto z faucetu směnit obratem za jiné? Chci se nejdříve poradit, jak to je se zdaněním v takovém případě.
A když například na burze nakoupím USDT a okamžitě ho směním za jinou kryptoměnu, daní se to? Resp. jak z toho vypočíst zisk/ztrátu, když nákup proběhne okamžitě?
S pozdravem, AV
10.11.2021 00:35:44

Danění BTC z doby jeho vzniku, Komentoval(a): R

Dobrý den, chci se zeptat, jak zdanit BTC, vytěžené v době, kdy to byla záležitost hobby a rozhodně to nebyla taková masová záležitost jako je v posledních letech. Bez živnostenského listu, pouze s vysokými účty za elektřinu.
Předpokládám, že při převodu na FIAT měnu bude uplatněna daň 15%, respektive 23% z celé částky, za kterou bude BTC prodáváno.
Díky R.
10.11.2021 09:21:01

těžba altcoinu na mobilu dítětem, Komentoval(a): Tomáš

Dobrý den, děti mají stejně jako vrstevníci na mobilu appku, která těží nějaký (sranda)altcoin. Vzhledem k tomu, co jsem si přečetl (a vstaly mi hrůzou vlasy na hlavě) by musely mít ŽL a danit tu těžbu ? (a případný prodej) ? Nebo je to tak, že kde není žalobce není soudce?
12.11.2021 16:26:52

kdy mam danit, Komentoval(a): Marek

Dobrý den,

1. pokud jsme v roce 2021 poslal na burzu 100000Kč (resp. ekvivalent v eurech) a na burze jsem různě nakupoval/prodával a nyní mám ve vlastnictví trojici altcoinů, tedy žádná eura ani jinou fiat měnu - musím něco danit, resp. něco dávat do daňového přiznání?
2. Pokud v roce 2022 prodám altcoiny za eura a ty nechám na burze pro další nákup v budoucnu, daním zisk - musím něco danit, nebo dávat do daňového přiznání?
3. Pokud bych v roce 2022 vrátil na bankovní účet jen stejných 100000Kč tak přece nemám zisk a danit bych neměl, nebo ano?
Děkuji.
13.11.2021 00:02:09

Vedlejší osvč, Komentoval(a): David

Dobrý den, mám prvním rokem osvč vedlejší jako student. Bude se mi prodej/směna kryptoměn počítat do výpočtu na zalohy zdravotního pojištění, popřípadě do těch 85000, které nesmím překročit abych nemusel platit zálohy na sociální pojištění? Předem děkuji za odpověď.
14.11.2021 22:35:47

RE: Vedlejší OSVČ, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, na obchodování s kryptoměnami není třeba mít živnost (ta je vyžadována pouze u těžby). Zisk z prodeje kryptoměn se daní sazbou 15% a nikterak neovlivňuje vaše zálohy na pojistné odvody, nepočítá se do limitu 1 mil. Kč pro plátce DPH, atd.
15.11.2021 12:17:58

limit 100k akcie + prodej BTC, Komentoval(a): Josef

Dobry den, mohl bych poprosit o radu jak je to s limitem na rocni prijem z prodeje akcii do 100 000 Kc? Scita se to take s prijmem z ostatnich aktiv jako je napriklad kryptomena?
15.11.2021 13:20:14

RE: Limit 100k akcie, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, limit 100 000 Kč se týká příjmu z prodeje cenných papírů (např. akcie). Kryptoměny se do tohoto limitu nepočítají (tento limit se na kryptoměny vůbec nevztahuje).
16.11.2021 18:11:08

Daní se převod z krypta na krypto?, Komentoval(a): Stanislav

Dobrý den má otázka zní ,musím zdanit převod z kryptoměny na jinou kryptoměnu ?
Děkuji.
17.11.2021 16:44:56

osvc + zamestanie + krypto, Komentoval(a): Michal

Dobrý den,

ako je to prosim s danenim kryptomien, ked od 1.1.21-31.8.21 som mal vedlejsi zivnost (v realitnom sektore, takze nic spolocne s kryptom) + som bol zamestnany.

1. dan 15% v pripade ze moje prijmy budu do 1 700 400 CZK (zamestnanie + osvc + krypto)
2. dan 15% v pripade ze moje prijmy budu do 1 700 400 (osvc + krypto)


3. mozem si uplatnit pausalne vydaje v obdobi ked som bol osvc? alebo prijem z kryptomien (trading/staking/aridrop) sa vobec neda "prepojit" s osvc, ktora s tym nema nic spolocne?

Pripadne existuje este nejaka ina "hybridna" moznost, ako sa k tomu postavit?

Vopred dakujem za odpoved,

Michal
19.11.2021 18:39:50

RE: Převod z krypta na krypto, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, ano, je třeba zdanit též zisk dosažený při směně krypta na krypto.
29.11.2021 15:12:22

NFC , Komentoval(a): Martin Ulman

Dobrý den,

jako plátce DPH prodám NFT obrázek fyzické osobě za krypto. Jak je to prosím s DPH u NFT ? Musím předpokládám vystavit FA v czk s prepoctem na krypto a odvest 21%?
1.12.2021 21:42:28

Paušální Daň, Komentoval(a): Petr Mifek

Dobrý den,
rád bych se zeptal jestli musím přejít jako OSVČ z paušální daně na klasické daňové přiznání když začnu s kryptoměny obchodovat ?

Děkuji za opdověď.
2.12.2021 14:56:19

RE: Paušální daň a kryptoměny, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, i při obchodování s kryptoměnami můžete nadále využívat paušální daň (zisky z kryproměn můžete danit klasicky mimo režim paušální daně).
2.12.2021 20:27:41

Kolik danit?, Komentoval(a): Radim

Dobrý den,

prosím o radu jak správně vypočítat daň z obchodování s krypto?

Příklad:

nákup 1 BTC za 100.000,-
nákup 1 BTC za 200.000,-
nákup 1 BTC za 300.000.-
nákup 1 BTC za 400,000,-

prodej 1 BTC za 500.000,-
nákup 1 BTC za 490.000,-


logicky mi vychází že jsem vydělal 10.000,- a mám stejně BTC, ale dle naší legislativy musím brát v úvahu FIFO nebo vážený aritmetický průměr..?

tedy průměrná nákupní cena BTC je 250.000,- -> při prodeji za 500.000,- mám zisk 250.000 a následným nákupem 1BTC za 490.000,- jsem si pouze zvýšil průměrnou nákupní cenu a zároveň se vystavil dani ze zisku 250.000,- který nikde nemám? :)

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat