Banky.cz Banky.cz Články Daně Jak na zdanění kryptoměn - kompletní návod

Jak na zdanění kryptoměn - kompletní návod

Jak na zdanění kryptoměn - kompletní návod
2.7.2021, Daně

Svět kryptoměn je natolik novým fenoménem, že na příjmy z něj zatím nemáme speciální úpravu v oblasti daní. Proto je potřeba s příjmy (zisky) Bitcoinu, Etherea a dalších altcoinů pracovat zatím jako s příjmy ze zboží a služeb. Přestože na první pohled vypadá, že danit kryptoměny netřeba, když se jim žádná legislativa nevěnuje, opak je pravdou. Jde totiž o příjmy jako každé jiné. A navíc se na ně nevztahuje téměř žádné osvobození právě proto, že v zákonech ještě nejsou zapracovány. Daň musejí odvádět jak zaměstnanci, kteří s kryptoměnami jen obchodují, tak OSVČ nebo firmy, které je těží, či za ně prodávají své zboží a služby. 

Informace uvedené v textu nejsou definitivní, situace ohledně kryptoměn se neustále vyvíjí. Dokonce na ni rozdílné instituce mají rozdílné názory. Proto doufejme v brzké promítnutí tohoto fenoménu i do naší (nejen daňové) legislativy. Jasnější pravidla totiž neznamenají jen méně příležitostí k jejich obcházení, ale i méně neočekávaných rozhodnutí ze strany správce daní.

Bitcoin vs. altcoiny

Kryptoměny se v současnosti dělí na bitcoiny a altcoiny. Bitcoin je samostatnou kryptoměnou a altcoiny jsou velká skupina ostatních kryptoměn, které vznikly vlastně coby alternativa k bitcoinu, tedy alternativní bitcoin - altcoin. Altcoinů jsou desetitisíce, z těch nejznámějších jmenujme třeba ethereum, litecoin, tether, dogecoin, sola token, cardano. Často se setkáte i s pojmenováním “digitální token”, který zahrnuje všechny kryptoměny.

Co jsou kryptoměny z pohledu finanční správy a ČNB?

Než se posuneme k samotnému zdanění kryptoměn, resp. zdanění zisku z bitcoinu a altcoinů, je potřeba nejprve ukázat, jak jsou kryptoměny našimi institucemi vnímány z pohledu ekonomické činnosti. Rozhodně ne jako investice, což opakovaně potvrzuje zejména ČNB. Proto tu nepočítejme s časovým testem.

Časový test: zisk z investic držených déle než tři roky se nedaní (nelze aplikovat na kryptoměny)

Finanční správa vede kryptoměny jako zboží,

  • s nímž se obchoduje - na burze kryptoměn, kde se směňují za běžné peníze nebo za jiné kryptoměny,
  • které se „produkuje“ (těžbou) a
  • za nějž se může směňovat na reálném trhu (nakupovat a prodávat zboží a služby).

Podle toho je nutné k ziskům z kryptoměn přistupovat a řádně je danit. Co se kolonek týká, je příjem z kryptoměn zařazen do §10 zákona o daních z příjmů jako „ostatní příjmy“. Rozhodně neplatí dojem mnoha lidí, že se kryptoměny danit nemusejí, neboť majitelé jsou anonymní. Anonymita v obchodování je totiž jen zdánlivá.

Proč jen zdánlivá? Stále jde přece o pohyby peněz spojené s bankovním účtem konkrétního člověka nebo o operace prováděné na burze u účtu konkrétního uživatele. Jinými slovy, příjmy z prodeje kryptoměn vždy přitečou na účet konkrétního člověka.

Tím se dostáváme k předmětu daně – v ČR se zdaní zisky z kryptoměn, nikoliv samotné jejich držení (tím se naše legislativa liší od některých západněji položených států). Podrobnosti o zdanění bitcoinu, etherea, litecoinu a dalších kryptoměn opět najdete níže.

Rozhodně byste měli vědět, že data o transakcích z kryptoměn a o pohybech na účtu osob jsou burzami i bankami finanční správě poskytována, a finanční správou aktivně využívána, včetně zahraničních burz. Ze zahraničí se sem informace dostávají skrze tzv. „mezinárodní výměnu informací“.

Tolik stručné uvedení do vnímání kryptoměn oficiálními institucemi a o jejich přístupu, teď už se podívejme na samotné zdanění kryptoměn 2021.

Produkce, obchodování a směna bitcoinu a dalších kryptoměn podléhají běžnému režimu, nejde o investice

Přestože daňová legislativa nezná přímo pojem „kryptoměna“ a zisk z ní, v podstatě to ničemu nevadí, neb jako každá jiná ekonomická činnost, i zacházení s kryptoměnami generuje zisk (ztrátu), ať už je tomu v rámci činnosti hlavní nebo vedlejší, příležitostné – a projeví se na daňově uznatelných příjmech/výdajích.

Velmi důležité je vědět, že i když se s kryptoměnami obchoduje na burze, nejde o investici, a že na kryptoměny zatím nelze uplatnit žádnou investiční úlevu ze zdanění. 

V současnosti je pro těžbu (produkci) kryptoměn nutné mít živnostenské oprávnění (stejně jako pro soustavnou výrobu a prodej v jakémkoliv jiném odvětví), pro obchodování s nimi na burze živnosťák zřizovat nemusíte. Prodej reálného zboží a služeb za kryptoměny nevyžaduje žádné speciální oprávnění, jen to oprávnění podnikat, které se vztahuje k odvětví výroby a služeb, v němž jste aktivní.

Za kryptoměny smějí prodávat své zboží a služby jak běžní lidé (zde samozřejmě po vzájemné dohodě a s odpovídajícím způsobem zdanění vedlejšího nepravidelného příjmu), tak i výrobci, poskytovatelé služeb a obchodníci (od milionového celkového obratu se na kryptoměny může vztahovat DPH, podrobnosti níže v textu).

Co je předmětem zdanění kryptoměn?

Už jsme zmínili, že v případě kryptoměn se daní zisk z nich anebo z činnosti, která je kryptoměnami placena. Ziskem z kryptoměn je vždy:

  • rozdíl mezi cenou nákupní a cenou, za kterou jste je prodali (obchodování, kvazi-investice),
  • rozdíl mezi náklady na produkci (službu, směnu) a výnosy z jejich prodeje za kryptoměny,
  • rozdíl mezi náklady na těžbu kryptoměn a výnosy z ní,
  • setkat se můžeme i se ziskem z darovaných/zděděných kryptoměn

Jak na zdanění bitcoinu a dalších kryptoměn, když s nimi obchodujete (kvazi-investujete)?

V tomto případě musíme rozlišit, jestli daní zaměstnanec bez živnostenského oprávnění nebo OSVČ anebo právnická osoba. Ve všech případech půjde o zdanění příjmu z obchodování, ale každý subjekt musí danit v tom režimu, v němž v ekonomice funguje (zaměstnanec, živnostník, firma – resp. právnická osoba).

Jak ovšem pro účely zdanění zjistit nákupní cenu, kterou od té prodejní odečítáte, když kryptoměny nakupujete pravidelně a když se jejich cena mění každou vteřinou? Možnosti jsou v podstatě dvě. Můžete využít aritmetický průměr nákupních cen toho objemu kryptoměny, který jste prodali (bere se od nejstarších), nebo účtovat opravdu každou nákupní cenu, a to metodou FIFO, tedy opět od nejstarších (First In First Out). 

Jak obchodování s kryptoměnami daní zaměstnanec

V případě zaměstnanců není obchodování s kryptoměnami soustavnou činností, takže se na ně může vztahovat osvobození. Když je zisk z ostatních činností, kam obchodování s kryptoměnami patří, nižší než 30 tisíc Kč, může zaměstnanec využít osvobození od daně z důvodu tzv. „příležitostných příjmů“. Do daňového přiznání se zapisuje tato položka do přílohy č. 2.

Nezapomínejme však, že se do ročního limitu počítají všechny příležitostné příjmy, nejen ty z kryptoměn. Jakmile se tento limit překročí, už se daní celý „příležitostný“ příjem, i těch prvních třicet tisíc korun, nikoliv jen to, co je nad nimi.

Potkáte se ale s oběma názory – že na kryptoměny toto osvobození využít lze i nelze. Vzhledem k tomu, že jde o nové a vyvíjející se téma, bude v nejbližších letech záležet na Finanční správě, jak se k tomu postaví do doby, než budou kryptoměny do související legislativy zapracovány.

Daň z kryptoměn je tradičních 15 %, ale pozor, od roku 2021 (tedy do daňového přiznání 2022) je zavedena nová sazba daně ve výši 23 %, ale platí ji jen ti, kdo překročí 48násobek průměrné mzdy za rok, což je pro rok 2021 měsíční příjem nad 141 700 Kč (zvýšenou sazbou se zdaní jen částka přesahující tento limit). Možnost snížit daňový základ o odečitatelné položky zůstává i nadále zachována.

Jak daní obchodování s kryptoměnami živnostník a firma?

Zaměstnanec s živnostenským listem, živnostník nebo firma (právnická osoba) daní zisk z kryptoměn podle běžných pravidel pro zdanění svého zisku, uplatnit lze dokonce i paušální výdaje (80, 60, 40 nebo 30 %), či od ledna 2021 paušální daň, když se daňový subjekt „vejde“ do nastaveného limitu ročního obratu (zatím stejně jako pro DPH, tedy milion korun) a když se k této dani včas přihlásil.

Kdo využívá plnohodnotné účetnictví a odečítá reálné náklady, musí vědět, že od příjmu z kryptoměny se dá pro účely zdanění odečíst jediný náklad, a tím je cena nákupu kryptoměn. Nelze odečítat například náklady na provoz kanceláře, na pořízení vybavení apod. Příjem z kryptoměn rozhodně (zatím) nelze umístit do příjmů kapitálových.

Platí to jak při směně na FIAT peníze (běžnou měnu v CZK, EUR apod.), tak při směně kryptoměn mezi sebou (například nákup Etherea za Bitcoiny), ale též při výročním přecenění. I zde se jedná o desátý paragraf z. o daních z příjmů, tedy o příjmy ostatní.

Zejména firmy musejí mít vytvořenu směrnici pro oceňování kryptoměn, například průměrnou hodnotou ze třech burz, co je nejčastější praxí. K přecenění nakoupených kryptoměn se přistoupí na konci účetního období, z toho se vypočte zisk nebo ztráta a promítne se do výsledků hospodaření a základu daně z příjmů. Kde nelze vzít průměr z více burz, dá se přepočítat na bitcoin a nacenit pak jen tuto kryptoměnu.

Co se týká sazby daní, i zde je pro fyzickou osobu 15 % do 48 násobku průměrné mzdy, vše nad to se daní 23 %. Právnická osoba odvádí daň ve výši 19 % základu daně. Případná ztráta z obchodování s kryptoměnami se nedá rozložit do dalších období.

Jak zdanit kryptoměny, když za ně směňujete zboží a služby?

I tady je to vlastně jednoduché, též bez možností výhod či úlev. Jakmile nabízíte své služby nebo zboží za kryptoměny, vystavit fakturu nebo účet stejně musíte v korunách a k tomu připsat ekvivalent v dané kryptoměně podle její aktuální hodnoty.

Pro účely zdanění se budou počítat jen příjmy v korunách, vývoj kurzů kryptoměn nemá na zdanění sebemenší vliv, nesouvisí totiž v tomto případě s podnikáním (podobně jako kurzová rizika, když prodáváte za zahraniční měnu). Stejně se postupuje, když za kryptoměny nakupujete daňově uznatelné položky nutné pro vaše podnikání – vše zůstává vyjádřeno v korunách.

Jak zdanit bitcoin, ethereum a další kryptoměny, když je těžíte?

Těžba kryptoměn už je podnikáním. K jeho zdanění se přistupuje jako ke každému jinému, s tím, že v tomto případě už jde o příjmy z hlavní činnosti. I zde se dá nastavit paušální daň (při obratu do milionu, přihlásit se k ní lze jen jednou za rok) nebo alespoň paušální výdaje (zde to bude 60 %).

Vzhledem k tomu, že pro těžbu krypta jsou potřebné compy s extrémním výkonem, bez vysokých vstupních nákladů se neobejdete. Jenže ztrátu v tomto případě nelze rozpustit do následujících účetních období.

Jestliže těžíte jen formou doplňkové činnosti k vašemu podnikání a máte účetnictví s vedením skutečných nákladů, jako příjmy se pak bere směna za fiat (reálná měna) nebo korunový ekvivalent zboží či služby.

A jak zdanit kryptoměny, které získáte darem či dědictvím?

Speciálním případem je darování kryptoměn nebo jejich získání jako dědictví (se všemi prostředky pro manipulaci s nimi). I zde zůstáváme v běžné legislativě a zachází se s bitcoinem a dalšími kryptoměnami jako se zbožím určité hodnoty. Kryptoměny je možné bezplatně darovat, ale jen v případech, kdy není darování zneužito k realizaci zisku.

Jak by ke zneužití mohlo dojít? Stejně jako u kteréhokoliv jiného zboží. V situaci, kdy jedna osoba nakoupí kryptoměnu a hodnota kryptoměny naroste, je s již vyšší hodnotou darována jiné osobě. V tomto případě se daň ze zisku neplatí, protože původní kupující žádný zisk nerealizoval. Danit se bude až později zisk z darovaných (zděděných) kryptoměn, pokud je obdarovaný prodá, čímž vzniká okénko pro realizaci zisku.

I z toho důvodu je vhodné o darování sepsat písemnou smlouvu, aby bylo jasné, jakou hodnotu kryptoměny v době darování měly. Stejně tomu bude v případě dědictví, což by měl správným způsobem ošetřit právník.

Kryptoměny a DPH – vztahuje se na ně?

Vzhledem k tomu, že se plátcem DPH stává podnikatel nebo firma, jakmile jejich obrat překročí milion korun za rok (resp. jedno zdaňovací období), je jasné, že i příjem z kryptoměn se může stát předmětem DPH. Kdo je plátcem DPH, odvádí jej i z kryptoměn, ale pozor, jen z těžby. V oblasti obchodování jsou bitcoiny a altcoiny od DPH osvobozeny. 

Co si odsud odnést? Zisk z kryptoměn se daní - i když výjimka se najde

Běžná činnost spojená s kryptoměnami je schopná generovat zisk, a ten je pak nutno zdanit daní z příjmu podle toho, v jakém režimu jejího placení se nacházíte. Těžba kryptoměn může podléhat dokonce i DPH.

Osvobození může být uplatněno lidmi bez živnostenského oprávnění, kteří s kryptoměnami obchodují jen příležitostně a jejichž všechny “příležitostné” příjmy nepřekročí 30 tisíc korun za zdaňovací období. Limit 100 tisíc korun uplatňovaný na akciových trzích se kryptoměn rozhodně netýká.

Daň se neplatí z bezúplatného převodu kryptoměn v podobě daru nebo dědictví - ovšem jen tehdy, když není darování očividně zneužito k obcházení povinnosti daň platit. Přestože kryptoměny působí na první pohled anonymně, opak je pravdou. U operací s nimi je vždy dohledatelná konkrétní osoba. jak burzy (i zahraniční), tak banky poskytují finanční správě dostatečné podklady.

ANKETA k článku "Jak na zdanění kryptoměn - kompletní návod "

Obchodujete s kryptoměnami?
Počet odpovědí: 100

KOMENTÁŘE k článku Jak na zdanění kryptoměn - kompletní návod

28.7.2021 11:28:51

Dotaz - Potvrzení o nákupu kryptoměny, Komentoval(a): Jiří Nechvíla

Dobrý den, rád bych se zeptal zda-li je nutné při zdanění dokazovat kde jsem kryptoměnu koupil? Příklad: Nakoupím Bitcoin na přímo od člověka. Já mu zaplatím 1000Kč v hotovosti a on mi pošle odpovídající počet Bitcoinu dle námi dohodnutého kurzu z jeho peněženky na mou peněženku. Tzn. žádná burza v operaci nefiguruje. Musí mi prodávající vystavit nějaký doklad a jaké by na něm měly být popř. uvedené údaje? Stejně tak když já jako fyzická osoba prodám někomu Bitcoin za CZK musím vystavit doklad? Předem děkuji za odpověď.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2020?

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2020?

16.3.2021, Daně, Autor: Petr Jermář

Máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu za rok 2020? Jaké daňové slevy můžete čerpat? Poradíme, jak správně vyplnit daňové přiznání a nepřipravit se o případný daňový přeplatek.

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob

29.2.2020, Daně, Autor: Lukáš Taragel

Jste OSVČ nebo si k zaměstnání přivyděláváte brigádami? Pak máte pravděpodobně povinnost podat přiznání k dani z příjmu za rok 2019. Jaké příjmy podléhají zdanění?

Nezapomeňte využít slevy na dani a snižte si daňovou povinnosti

Nezapomeňte využít slevy na dani a snižte si daňovou povinnosti

30.1.2020, Daně, Autor: Lukáš Taragel

Fyzické osoby mohou uplatnit slevy na dani a snížit si tak daňovou povinnost. Zaměstnancům obvykle uplatní slevy na dani jejich zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně, pokud zaměstnanci o tomto informují svého zaměstnavatele a doručí mu potřebné podklady. Podnikatelé mohou využít slevy na dani v podaném daňovém přiznání.

Daň z příjmu za rok 2019

Daň z příjmu za rok 2019

25.1.2020, Daně, Autor: Petr Jermář

Letos se díky růstu minimální mzdy zvýšila daňové sleva za školkovné. Kdo, kdy a kam je povinen podat přiznání k dani z příjmu za rok 2019? O jaké položky je možné snížit daňový základ?

Nezdanitelné položky přehledně aneb jak platit na daních méně

Nezdanitelné položky přehledně aneb jak platit na daních méně

17.12.2019, Daně, Autor: Lukáš Taragel

Blíží se termín ročního zúčtování daně pro zaměstnance a daňového přiznání, s kterým souvisí také platba daně z příjmů. Uplatněním nezdanitelných položek (někdy nazývané také jako odčitatelné položky) lze dosáhnout snížení základu daně a tím i nižší výsledně daně, kterou je nutné zaplatit. Tímto způsobem lze legálně ušetřit třeba i několik tisíc korun.Banky v ČR