Flexi - Investiční životní pojištění
pojišťovny Pojišťovna České spořitelny

Popis produktu Flexi


Flexi životní pojištění

Jedno z nejúspěšnějších a nejznámějších pojištění v ČR, které je dlouhodobě oceňováno odbornou veřejností, které si sjednalo více jak milion klientů. Vyzkoušejte i vy a zjistíme, proč je toto pojištění tak oblíbené.


Proč je Flexi pojištění od Kooperativy (dříve od České spořitelny) tak populární?

Produkt je zcela variabilní – tím, jak se mění Váš život a potkávají Vás nejrůznější události a situace, tak podle toho si můžete nastavit i svou pojistnou ochranu. Pojišťovna jde s dobou a ví, že jiné požadavky měl klient před 10 lety, jiné může mít teď. Zakládáte rodinu, vychováváte děti – celá rodina je na Vás finančně závislá – podle toho si také pojištění můžete nastavit.

Cena pojištění – za nízké pojistné můžete získat kvalitní pojištění s kvalitním pojistným plnění bez skrytých háčků

Jednoduché hlášení pojistných událostí – žádné běhání na pojišťovnu, pojistnou událost lze snadno nahlásit online - elektronicky vložíte i potřebnou dokumentaci včetně lékařských zpráv

Široký výběr pojistné ochrany – lze se pojistit na prakticky všechna rizika, které pojišťovny mají v nabídce

Rizikové sporty – pojišťovna nemá přirážku na pojištění u některých adrenalinových sportů

Zálohové platby při pracovní neschopnosti – nemusíte čekat na ukončení léčení, můžete žádat pojišťovnu od zálohové platby za každý ukončený měsíc léčení

Smlouva je daňově odečitatelná 

Ochrana celé rodiny – lze tak pojistit 2 dospělé a až 5 dětí v jedné smlouvě

                                         „Flexi je prostě fajn, pokud ho s odborníkem dobře nastavíte.“

 

Na co se lze s Flexi pojištěním pojistit?

Flexi pojištění je variabilní produkt, proto lze po celou dobu rizika i výše pojistných částek různě během života měnit. Pojistit se lze např. na:
Pojištění smrti
Pojištění vážných nemocí – lze se pojistit až na 37 diagnóz
Pojištění invalidity nemocí i úrazem – pojištění lze sjednat s konstantní nebo klesající pojistnou částkou a lze připojistit všechny 3 stupně invalidity
Pojištění zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity nebo dlouhodobé péče
Pojištění kapitálové hodnoty – v případě smrti poslední dospělé osoby pojišťovna vyplatí kapitálovou hodnotu smlouvy ke dni nahlášení pojistné události, maximálně do výše pojistné částky platné ke dni úmrtí.
Pojištění doživotní kapitálové renty
Pojištění trvalých následků z důvodu nemoci – jedná se o trvalý následek nemoci, který nastal v době trvání pojištění (např. ztráta sluchu, řeči a zraku, ochrnutí atd.)
Pojištění hospitalizace – jedná se o pobyt pojištěného na lůžkovém oddělení nemocnice. Může být pojištěno jak důvodu nemoci, tak i úrazu.
Pojištění trvalých následků úrazu – sjednává se s progresivním plnění od 0,5% nebo ve variantě od 10 %. Jedná se úraz, který nejpozději do tří let od úrazu zanechá trvalé následky definované v oceňovací tabulce.
Pojištění denního odškodného – úraz – pojištění se lze sjednat ve variantě s dobou léčení min. 8 dnů nebo ve variantě s dobou léčení min. 29 dnů, obojí lze sjednat s progresí i bez progrese. Jsou plněny úrazy, které pojištění utrpěl v době trvání pojištění a které jsou definovány v oceňovací tabulce denního odškodného platné v době vzniku úrazu.
Pojištění pracovní neschopnosti – lze se pojistit na nemoc i úraz a pojištění můžete sjednat s plněním následně od 15. a/nebo 29. a/nebo 57. dne trvání pracovní neschopnosti.


Otázky klientů:

Kdy nejpozději nahlásit pojistnou událost?
Nejpozději do 4 let od vzniku, po této době je událost již promlčená.

Kdo vše může pojistnou událost nahlásit?
Pojistnou událost může nahlásit:
- Pojištěná osoba
- Zákonný zástupce/opatrovník – např. požaduje pojistné plnění za nezletilé dítě
- Obmyšlená osoba/dědic – např. při žádostech o plnění v případě úmrtí pojištěného
- Pojistník

Jak dlouho může výplata plnění trvat?
Doba řešení je omezena zákonnou dobou 3 měsíců. Od vyřešení pojistné události plnění obdržíte nejpozději do 15 dní od ukončení. Pojistné plnění je ale standardně vyplaceno do 1 měsíce od nahlášení.

Kam mi vyplatíte pojistné plnění?
Existují 3 možnosti, jak může pojišťovna pojistné plnění zaslat:
- na účet
- složenkou
- na sběrný účet u České spořitelny

Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.