Banky.cz Banky.cz Bankovní poradna zdarma Reality

Reality

ZADAT NOVÝ DOTAZ
AP

Pokračování dotazu č. 8839: Dobrý večer, moc děkuji za odpověď. Máte pravdu, že jde o věcné břemeno. Moje chyba ve formulaci. Můžu ještě poprosit o informaci, jak to řešit s pozemkem, přes který to vodovodní potrubí vede, kde je 54 vlastníků/spoluvlastníků? Někteří již nežijí, na některé není ani kontakt. Když ta banka žádá o věcné břemeno na pozemky, přes které potrubí vede, musí být věcné břemeno i na tento pozemek, kde je těch 54 spoluvlastníku? Dopředu hlásím, ze jsem jedním ze spoluvlastníků. Jde mi o to, jestli tam musím na tuto část taky věcné břemeno dávat? A hlavně jestli bych musela oslovovat nadpoloviční většinu vlastníků a žádat o souhlas? Což si vůbec nedovedu představit. A nebo stačí, ze tam mám spoluvlastnicky podíl? A tím pádem nepotřebuji souhlas ostatních a nemusí se na tuto část pozemku věcné břemeno dávat? Omlouvám se za sloh. Snažím se, aby to bylo srozumitelné. Děkuji.

Dobrý den,

u cizích pozemků je věcné břemeno nutností, u pozemku v podílovém vlastnictví by mohlo stačit doložit, že vlastníte podíl na pozemku. Bude záležet na podmínkách banky poskytující hypotéku.

M

Dobrý den, když už je k pozemku na kterém chci stavět přivedena voda a banka by si vzala pozemek a následně dům do zástavy, má banka oprávněni pro uvolnění peněz z hypotéky požadovat zástavní právo na vodovodní potrubí? Voda/potrubí od hlavního obecního radu totiž vede nejen přes obecni pozemky, ale i pozemky sousedů. Specialista banky argumentuje tím, ze by sousedi mohli potrubí vykopat a tím by dům zůstal bez vody. Je však divne, ze banka toto požaduje, když už tam voda z minulosti je, a nyní mám sousedy žádat o souhlas se zástavou. V obci to tak má většina lidi, že je voda tažena přes pozemky sousedů a nikdo to nemá jištěné zástavním právem. Děkuji.

Dobrý den,

se zástavním právem by soused nikdy nesouhlasil a banka toto určitě nežádá (proč by také měl soused svým pozemkem ručit za váš úvěr). Banka po vás spíše žádá zřízení věcného břemena služebnosti na vaši vodovodní přípojku uloženou v pozemku souseda ve prospěch vašeho pozemku. Bez tohoto věcného břemena totiž nemáte nárok mít svou přípojku v sousedově pozemku. 

Nehledě na požadavky banky doporučuji toto řešit (zkusit se sousedem dojednat věcné břemeno za úplatu nebo ho nechat soudně zřídit institutem vydržení, pakliže se jedná o historickou záležitost), neboť byste také mohli skončit bez vody. Úplata za toto věcné břemeno je zcela na místě, neboť svou přípojkou jste znehodnotili pozemek souseda (který v místech přípojky nyní nemůže volně nakládat se svým pozemkem). 

RP

Je kupující a prodejce nemovitosti. Já jsem v podpisu jako ručitel (odevzdávam daň z nemovitosti). S majitelem nežiji ale mám smlouvu nájemní. Bez mého vědomí nemůžou (či můžou?) prodat dům aniž by se mě optali jaké mám požadavky? Když nepodepíši, je obchod neplatný a aniž bych bez jejich vědomí sepsala do smlouvy daný čas či odmítnutí na rozmyšlenou či jak můžu vyhrát nad jejich obchod s nemovitostí? Když na poslední chvíli před podpisem si rozmyslím že nesouhlasím?

Dobrý den,

majitel nemovitosti může se svým majetkem volně nakládat (mimo omezení zapsaná jako věcná břemena v katastru), může nemovitost prodat bez souhlasu nájemníků (nájemní smlouva pak automaticky přechází na nového majitele). Není mi jasné, proč byste jako nájemník měla být účastníkem kupní smlouvy či platit daně z nemovitosti.

K

Pokračování dotazu č. 8687: Pokud se stanu spoluvlastníkem 1/4 nemovitosti, mohu si tedy za asistence PČR vyžádat vstup do nemovitosti. Z toho tedy plyne, že se mohu pohybovat v nemovitosti celé, přestože v nemovitost užívá většinový vlastník? Není mi jasné jak docílím vyklizení podílu, kterou bych koupil v dražbě pokud se nedohodnu se spoluvlastníky. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

žádného vyklizení docílit nelze, protože si kupujete ideální podíl na nemovitosti, ke kterému se neváže právo užívat konkrétní pokoj či místo v bytě. Vše je na dohodě mezi spoluvlastníky. Pokud k dohodě nedojde (což při nedobrovolné dražbě minoritního podílu nedochází), soud nařídí prodej. Položte sám sobě otázku, jestli má smysl kupovat minoritní podíl v nedobrovolné dražbě (po nabytí nemovitosti zaplatíte 4% daň), kde k dohodě spíše nedojde a nemovitost budete pravděpodobně opět nucen prodat. 

K

Dobrý den, pokud se stanu menšinový spoluvlastníkem nemovitosti kterou získám v dražbě a budu chtít vstoupit do nemovitosti, musí mi další spoluvlastníci umožnit vstup? Nemovitost má pouze jednu bytovou jednotku a je přízemní. Pokud se nedohodneme se spoluvlastníky o užívání, jak se bude řešit rozdělení? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

vstup do nemovitosti musí být umožněn všem majitelům (je možné o asistenci požádat Policii ČR). Kupovat si zejména v nedobrovolné dražbě 25% podíl na bytové jednotce nedává moc smysl, neboť s cizími se budete hůře domlouvat na společném užívání nemovitosti (proto je cena velmi nízká).

Nikdo nemůže být ze zákona nucen setrvávat ve spoluvlastnictví, tedy soud by váš spor řešil nařízeným prodejem nemovitosti (resp. Vašeho podílu). Určitě nelze bytovou jednotku nechat rozdělit bez souhlasu všech zúčastněných (ani se této akce nemůžete dožadovat u soudu). Málokdy lze bytovou jednotku rozdělit na 2 menší s ohledem na technické možnosti (potřeba vstupu, oken a stoupaček/rozvodů). 

JJP

Klient uzavřel v roce 1990 Smlouvu o omezení převodu nemovitostí s Investiční bankou, státním peněžním ústavem, IČ 00001287, která zanikla 27.02.1992 bez likvidace. Právním nástupcen byla Investiční banka, a.s.,IČ 45316619, na kterou byl vyhlášen konkurz 09.02.2004 a vymazán byl 24.11.2018 Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.02.2018 č.j. 99 K 3/2004-2001. V roce 2019 se náš klient rozhodl nemovitosti prodat a v této souvislosti zjistil, že na listu vlastnictví v části věcného práva zatěžující nemovitosti je záznam zástavního práva smluvního pro Investiční banku, s.p.ú. Brno a Dohoda o omezení převodu nemovitostí ze dne 10.04.1990 registrovaná Státním notářstvím v Uherském Hradišti. Při jednání s katastrálním úřadem ve věci výmazu zástavního práva, které formálně zaniklo zaplacením půjčky v období 1990 - 1992, ale není k dispozici příslušná kvitance banky o zániku pohledávky, katastrální úřad požadoval doložit rozhodnutí soudu o zániku pohledávky. Na základě tohoto požadavku klient podal v roce 2019 návrh na vydání usnesení o výmazu zástavního práva smluvního příslušnému Okresnímu soudu v Uherském Hradišti. Soud Usnesením návrh žalobců odmítl s odůvodněním, že se jedná o řízení sporné a není řádně specifikována strana žalovaná. Soud v této souvislosti vyslovil názor, zda by se nemělo jednat například o řízení o umoření listiny dle ust. § 303 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. Klient proti tomuto usnesení podali opravný prostředek, kde zdůraznili, že dle jejich názoru se nejedná o řízení sporné a požádali odvolací soud, aby v této právní věci vyslovil svůj právní názor. Katastrální úřad byl seznámen se stanoviskem soudu a konstatoval, že daná právní věc je neřešitelná. Dále katastr odmítl například prohlášení formou notářského zápisu, doložení výpisu z bankovního registru a pod. Oslovený nadřízený orgán Český zeměměřický a katastrální inspektorát Brno se odmítl k věci vyjádřit. Podle našeho názoru, předloženým potvrzením o zániku zástavního práva formou notářského zápisu při splnění náležitostí dle § 66 odst. 3 katastrálního zákona by se jednalo o jinou listinu, kterou právní úprava zná. Pro katastrální úřad je však tato forma potvrzení nedostačující. Děkuji za zodpovězení tohoto dotazu.

Dobrý den,

obávám se, že pokud jste tento případ nevyřešil Vy coby právník ani soudy, já Vám zde těžko na pár řádcích budu schopen tento spor kvalifikovaně posoudit.

D

Dobrý den, chci výhodně koupit v dražbě 1/4 podílu nemovitosti. Kdo určuje jakou část nemovitosti bych mohl užívat?

Dobrý den,

kupujete-li tzv. ideální podíl bez prohlášení vlastníka vymezující pravidla pro užívání nemovitosti (např. podíl A - přízemí, podíl B - první patro), pak nejsou stanovena žádná konkrétní pravidla pro společné užívání nemovitosti (je to na dohodě spolumajitelů, které nemusí být vždy dosaženo ku spokojenosti všech zúčastněných - proto bývají ceny těchto podílů velmi nízké, neboť málokdo je ochoten obývat prostory společně s cizími osobami bez rozumné dohody).

Š

Dobrý den, ještě jednou se vracím k dotazu ohledně prodeje jednoho pokoje z bytu 3+1, který jsem podávala 18.1. 2020. Bydlím v bytě o velikosti 3+1, byt je součástí domu, kde je 6 bytů, byty jsou v podílovém vlastnictví. Byt máme se sestrou, já 3/4, sestra 1/4. Prodáváme sousedovi jeden pokoj, chtěla bych se zeptat, zda v kupní smlouvě musí být u nás jako prodávajících uvedeno kromě nacionálů také přesné vyměření našich podílů na domu, přestože se jedná pouze o prodej jednoho pokoje, nebo postačí pouze základní údaj, tedy že jsme výlučnými vlastníky podílu na tomto domu. Dostala jsem odpověď: "prodej pokoje sousedovi má mnoho různých řešení a spíše bych zde doporučil vyhledat odbornou právní pomoc. Je-li byt vymezen a zapsán v katastru jako samostatná jednotka, pak můžete prodat sousedovi podíl na této jednotce nebo tento pokoj přičlenit k sousednímu bytu sepsáním prohlášení vlastníka, kde by došlo k novému vymezení bytových jednotek". Jestli jsem to tedy dobře pochopila, pak Vaše odpověď se týkala případu, že by byt byl v osobním vlastnictví. Jak je to tedy s prodejem jednoho pokoje u bytu s podílovým vlastnictvím? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

podílové vlastnictví bytu se řeší stejně jako by byt měl pouze jednoho vlastníka (jde o to, že vlastníte podíl na bytové jednotce a ne podíl na celém domu). Naopak trochu jiné řešení by se použilo v případě, kdy byste vlastnila podíl na celém domu s právem užívat bytovou jednotku. V obou případech se však nejedná o běžnou či jednoduchou operaci, na kterou by Vám stačilo sepsat jednodušší smlouvu typu "prohlašuji že vlastním byt a prodávám sousedovi pokoj". Doporučuji vyhledat odbornou právní asistenci, kdy s Vámi právník specializující se na reality vše probere a navrhne nejvhodnější řešení. Každé podání návrhu na katastr stojí 2 000 Kč. Je určitě lepší zaplatit notáři či advokátovi např. 10 000 Kč za přípravu smlouvy než riskovat zamítnutí žádosti o vklad na katastr a znovuplacení poplatků.

Dobrý den, může Katastrální úřad požadovat zpětvzetí návrhu na zápis nemovitosti po uplynutí dvacetidenní lhůty kvůli formální chybě v dohodě o vypořádání podílového spoluvlastnictví?

Dobrý den,

pokud Katastrální úřad objevil v návrhu na vklad chybu (formální či materiální) a usoudil, že nelze provést vklad, je na místě oprava či stažení a znovupodání návrhu. 

ZK

Máme možnost koupě pozemku bez sítí, které jsou v dostupné vzdálenosti. Zasíťování však bude trvat nějakou dobu (ČEZ x měsíců). Zde máme obavy nezkolaudování domku do 24 měsíců od uzavření hypotéky. Jsme před rozhodnutím: A - zda vzít hypotéku na pozemek a v klidu udělat sítě a poté druhou hypotéku na stavbu RD nebo B - uzavřít hypotéku, která pokryje pozemek i stavbu RD s rizikem, že nestihneme kolaudaci do 24 měsíců. Chtěli bychom si vzít hypotéku na pozemek (pro stavbu RD) a tímto pozemkem také ručit. Následně si pak vzít hypotéku na stavbu RD. Bylo by možné druhou hypotéku ručit RD, který v době sjednání hypotéky vlastně ještě nemáme? Mockrát děkujeme za odpověď.

Dobrý den,

elektřina (ČEZ) je ještě to nejjednodušší, máte-li přípojku do 50 m (stačí zaplatit poplatek za rezervovaný příkon, např. 3x20A = 10 000 Kč, postavíte elektroměrný sloupek (cca 10 000 Kč) a distributor Vás musí do 12 měsíců připojit (o nic dalšího se nestaráte). Kanalizace, voda a plyn jsou daleko výživnější, neb je řešíte zcela ve své režii a nejsou zde žádné pevné lhůty, do kdy Vás musí distributor připojit. Do hry mimo stavebního úřadu (který musí dodržovat platné zákony a nemůže Vás při splnění podmínek odmítnout) vstupuje Rada města, která Vám musí schválit věcné břemeno na vaše přípojky v obecním pozemku (před žádostí o územní souhlas). U vstřícné obce resp. rozumných místních politiků není problém, ale taktéž můžete narazit na neochotu nebo žádosti o úplatek, a pak Vám pod různými záminkami mohou stavbu blokovat třeba roky. Taktéž je rozdíl mezi stavbou samotných přípojek (stačí územní souhlas) a prodlužováním páteřních sítí (nutné stavební povolení/více razítek - kanalizace je pak vodním dílem, které neschvaluje stavební úřad ale vodoprávní úřad). 

Máte-li hlavní řády vedeny přímo kolem pozemku (ve vzdálenosti pár metrů) a vstřícnou Radu města, pak spíše přípojky realizovat do 24 měsíců stihnete. V případě chybějících hlavních řádů a neochotné Rady města bych raději počítal více let. 

Stavba (RD) je nedílnou součástí pozemku (nemůžete ručit pozemkem jedné bance a stavbou druhé bance). Budou-li obě hypotéky u stejné banky (na pozemek a na stavbu), pak není problém (na stavbu se čerpá překlenovací úvěr, který se po kolaudaci mění v řádnou hypotéku).

Zeptejte se odborníků na bankovnictví a finance
Bankovní poradna slouží jako služba návštěvníkům a registrovaným uživatelům portálu Banky.cz.

Bankovní poradna je neutrální a nestranná a Vaše dotazy se snažíme vyřešit v co nejkratší možné době a co nejefektivněji s ohledem na Vaší situaci.

Bankovní poradna je bezplatná a využití informací z naší bankovní poradny je na Vaše vlastní riziko, provozovatel portálu Banky.cz nenese žádnou odpovědnost za nesprávně pochopené informace či misinterpretaci našich odpovědí.

nákup a prodej nemovitostí, rekonstrukce, stavba, kupní smlouva, rezervační smlouva, smlouva o úschově, oceňování nemovitostí, notář, jistotní účet, družstvo, společenství vlastníků bytových jednotek, jak vypořádat realitní obchod?Rychlé odkazy

Banky v ČR