Banky.cz Články Daně Daň z nemovitosti na rok 2024

Daň z nemovitosti na rok 2024

4.1.2024 Daně

Kdo musí platit daň z nemovitosti? Kdo musí, a kdo naopak nemusí na finanční úřad s přiznáním k této dani?  Do kdy je nutné daňové přiznání podat, na jaký formulář jej vyplnit a kam ho poslat? Jak vysoká je daň z nemovitých věcí, do kdy a jak se platí? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek už pro vás máme připraveny.

REKLAMA
REKLAMA

Co je předmětem daně z nemovitých věcí a kterým zákonem je upravena

Vše ohledně daně z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v aktuálním znění, a jeho prováděcí předpisy. 

Jde o daň majetkovou, kde předmětem daně jsou nemovitosti, konkrétně: pozemky, stavby a bytové i nebytové jednotky (§1 uvedeného zákona). 

I tady platí jistá osvobození

Stavba je neoddělitelná od pozemku. Aby nedocházelo ke dvojímu zdanění, pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami (domy, firemní budovy) nejsou v rozsahu zastavěné plochy předmětem daně (§2). 

Zákon některé pozemky a stavby od daně osvobozuje (§4 a §9). Jde především o nemovitosti ve veřejném vlastnictví nebo s určením k poskytování veřejně prospěšných služeb či veřejně podporovaných činností. Dále jde o budovy s obnovitelnými zdroji energie pro vytápění (na 5 let), nemovitosti ve vlastnictví osob s průkazem ZTP/P a další.

V oblasti daně z nemovitých věcí má významné pravomoci obec (viz níže), která je také konečným příjemcem daně. Ale pozor, samotná daň z nemovitosti se platí na účet uvedený v pokynech k platbě, které dostane každý poplatník od Finanční správy (také viz níže).

Zrušena byla jen daň z převodu nemovitostí - nikoliv daň z nemovitosti!

Možná si říkáte, proč tu píšeme o dani z nemovitosti na rok 2024, když byla v souvislosti s covidovými změnami v legislativě zrušena. Z nadpisu jste již poznali, že zrušena byla zcela jiná daň: z převodu (prodeje, darování, dědictví) nemovitosti. Původně byla stanovena na 4 % z ceny převáděné nemovitosti. Součástí českého daňového řádu přestala být v roce 2020. 

Ale daň z nemovitých věcí, jinými slovy z vlastnictví nemovitosti, zůstává zachována.

Kdo podává daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2024

V roce 2024 musejí přiznání k dani z nemovitých věcí podat všichni, kteří během roku 2023 realizovali změnu ve svém nemovitém majetku. A to jak nákup, tak prodej, dokonce i dar, rekonstrukci, stavbu. Povinnost podat daňové přiznání je rozepsána v §13 a zákona o dani z nemovitých věcí.

Přiznání letos podávají ti, kdo v roce 2023 například:

 • koupili byt, dům nebo chatu/chalupu 
 • koupili pozemek
 • získali nemovitost formou dědictví
 • obdrželi dar v podobě nemovitosti
 • prodali byt
 • prodali nebytovou jednotku určenou k podnikání
 • darovali chatu
 • pronajali si pozemek
 • přešli od vytápění pevnými palivy na obnovitelné energie (osvobození od daně na 5 let)
 • coby majitelé nemovitosti získali průkaz ZTP, ZTP/P (podrobnosti v §9) 
 • a další.

Finanční správa také pravidelně informuje, že jakmile bývalému majiteli nemovitosti zůstala po jejím prodeji ještě nějaká jiná nemovitost v daném kraji, je majitel povinen i k této situaci podat daňové přiznání.

A pozor, jestliže vám v daném kraji po prodeji nebo darování nemovitosti už žádný majetek nezbyl, i o této skutečnosti musíte finanční úřad písemně informovat (ale není vyžadováno přímo daňové přiznání).  

Jaký je termín pro podání daňového přiznání na rok 2024

V roce 2024 lze podat přiznání k dani z nemovitých věcí do úterý 31. ledna. Přiznání se podává dopředu na celé zdaňovací období roku 2024.

K dani z nemovitých věcí se formou přiznání hlásíte v roce, kdy jste poprvé k 1. lednu toho roku majitelem dané nemovitosti (nebo poprvé nájemcem pozemku, máte změněno vytápění, jste prvního ledna poprvé držitelem ZTP průkazu atd.). Či naopak, kdy v této situaci poprvé nejste (po obdobích, kdy jste daň z této nemovitosti odváděli). 

Zkrátka: finančnímu úřadu svým přiznáním vždy hlásíte změnu ve vašem nemovitém majetku, ke které došlo v předchozím roce

Do kdy podávají daňové přiznání ti, komu katastr provedl zápis na přelomu let 2023/2024

Jestliže jste nemovitost koupili v prosinci, v prosinci nahlásili změnu na Katastr nemovitostí, ale ten ji do konce roku 2023 zaznamenat nestihl, vztahuje se na vás zcela jiná lhůta. Vy musíte přiznání k dani z nemovitosti odevzdat finančnímu úřadu nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zápis v katastru opravdu proveden.

Pro příklad: jestliže katastr zanese vklad do konce ledna 2024, je pro vás závazným termínem k podání daňového přiznání až 30. duben 2024.

Jak často se podává přiznání k dani z nemovitosti

Daňové přiznání se podává jen v případě změny v nemovitém majetku poplatníka. A to až v roce následujícím po tom roku, v němž ke změně došlo. Změnou je zde typicky:

 • nákup
 • výstavba (i jen stavební povolení nebo později dokončení stavby)
 • přijetí daru
 • prodej
 • darování
 • přijetí dědictví 
 • změna daňových parametrů nemovitosti (rekonstrukce, úprava vytápění, přístavba či likvidace celku nebo i části)
 • nájem pozemku
 • revize v katastru nemovitostí
 • osobní změna: získání průkazu ZTP (ZTP/P).

Běžný účet s bonusem 3 000 Kč

Drobný příklad: Pokud jste v roce 2023 koupili dům, daňové přiznání podáváte do konce ledna 2024. V dalších letech už jen platíte daň z nemovitosti, bez opakování daňového přiznání. V roce 2025 přistavíte garáž, takže v roce 2026 k ní podáte daňové přiznání. A jestliže dům v roce 2035 prodáte, pak (za předpokladu zachování současných pravidel) do konce ledna 2036 podáte další daňové přiznání. V něm uvedete, že dům už do souboru vaše nemovitého majetku nepatří.

Samozřejmě se nerozlišuje, zda jde o nákup na hypotéku, rekonstrukci účelovou půjčkou, nebo za hotové. Důležité je vlastnictví nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí. Nejste-li si jistí, zda už (nebo stále ještě) v katastru jako majitelé vedeni jste, snadno si vlastnictví ověříte.

Kde získat formulář pro přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává na daňovém formuláři, který můžete získat na několika místech:

 • v papírové podobě přímo na finančních úřadech a jeho místních pobočkách
 • v elektronické podobě na stránkách Finanční správy (v PDF, které můžete vytisknout a vyplnit ručně, nebo vypsat v počítači a odevzdat elektronicky)
 • v elektronické podobě a s interaktivním průvodcem k vyplnění přiznání je také k dispozici na webu Finanční správy
 • jako součást celého procesu přiznání k danionline finančním úřadu.

Poznámka: abyste mohli využít online finanční úřad, je nutné mít elektronický občanský průkaz nebo Bank ID nebo datovou schránku či například Identitu občana.

Pro poplatníky, kteří již nějaké nemovitosti vlastnili, měli je přiznané, a v roce 2022 pořídili další nemovitost nebo se některé nemovitosti naopak zbavili, je k dispozici v Daňové informační schránce plus (DIS+) /online finanční úřad/ komplet nová služba: předvyplnění daňového přiznání údaji z posledního přiznání. Jinými slovy: nemusíte vyplňovat do daňového přiznání nemovité věci, které jste již v minulosti přiznali. 

Kam a jakým způsobem se podává přiznání k dani z nemovitosti

Pokud využijete službu Online finančního úřadu, přiznání k dani z nemovitosti se automaticky odešle na adresu správného finančního úřadu. Rozhodujícím je v tomto případě kraj, v němž se nachází nemovitost, k níž přiznání podáváte. Online systém to rozpozná sám.

Jestliže budete přiznání posílat doporučenou poštou, emailem s elektronickým podpisem, či přiznání chcete doručit osobně, je nutné směřovat na podatelnu příslušného finančního úřadu nebo jeho územního pracoviště. Zatímco finanční úřady najdete v krajských městech, územní pracoviště jsou každý pracovní den. 

Co znamená „příslušnému“? Podle sídla nemovitosti, k níž daňové přiznání podáváte.

Je elektronické podání povinné, když máte datovou schránku?

Od ledna 2023 jsou datové schránky povinné nejen pro všechny právnické osoby, ale nově i pro všechny OSVČ, resp. všechny fyzické osoby, které mají přiděleno IČO. 

Kdo platí daň z nemovitosti za rok 2024

Doposud jsme se bavili o daňovém přiznání. O vyplnění a odeslání formuláře, jehož prostřednictvím se lidé a firmy hlásí k povinnosti odvést daň z nemovitosti za tento a následující roky. Teď se pojďme přesunout k samotné dani: k odváděným částkám. 

Kdo musí platit daň z nemovitostí? Každý, kdo je k 1. lednu daného roku majitelem zdanitelné nemovitosti. 

Zdanitelnou nemovitostí se myslí každá budova, jednotka (bytová i nebytová) nebo pozemek, které nejsou z daně vyloučeny, či od ní osvobozeny. Pozor, v případě pozemku odvádí daň z nemovitosti jeho nájemce nebo uživatel (když není majitel znám). 

V situaci běžných občanů se daň z nemovitosti nejčastěji platí z domů, bytů, garáží, zahrad, zahradních staveb, dále z chat či chalup.

Jak vysoká je v ČR daň z nemovitosti a jak se počítá

Daň z nemovitých věcí se skládá ze dvou částí: z pozemků a ze staveb (včetně jednotek). Proto i samotné daňové přiznání a následný výpočet daně mají dvě části. Konečná částka je pro každou nemovitost jiná. Odvíjí se přitom od:

 • výměry pozemku, stavby nebo jednotky (metry čtvrteční, u domů za každé patro zvlášť)
 • koeficientu, který je státem nastaven pro jednotlivé typy nemovitostí 
 • místního koeficientu, který si nastavují samotné obce. Relativně nově mohou koeficienty upravovat dokonce i pro jednotlivé parcely (obec je totiž příjemcem daně z nemovitosti).

Do kdy se daň z nemovitostí musí zaplatit

Základním termínem pro uhrazení daně z nemovitosti je pro fyzické osoby 31. květen daného roku. Do 31. 5.2023 musíte mít zaplaceno, peníze musejí ten den být již na předepsaném účtu. Pokud budete platit převodem z účtu, pozor na to, že ne každá banka umí okamžité platby, na úhradu má celých 24 hodin. Úhrada poukázkou trvá dokonce několik dní.

Ale §15 zákona o dani z nemovitých věcí uvádí i další termíny pro splatnost daně, v následujících situacích:

Běžný účet bez poplatků

 • jestliže vyměřená daň přesáhne 5 000 Kč, lze ji uhradit ve dvou splátkách: do 31. května a do 30. listopadu 
 • poplatníci v oblasti zemědělství a chovu ryb hradí daň také ve dvou splátkách: do 31. srpna a do 30. listopadu
 • daň nižší než 30 Kč se neplatí
 • daň nad 30 Kč a zároveň do 50 Kč je zaokrouhlena na 50 Kč
 • spoluvlastnické podíly na pozemcích mají daň vyčíslenu vždy alespoň na 50 Kč.

Jak a kam se peníze posílají

V tomto případě netřeba nic hledat, finanční správa vás k placení navede. Poplatníkům, kteří mají podáno přiznání k dani z nemovitosti (i z předchozích let), pošle finanční správa:

 • celkovou výši daně z nemovitostí v daném kraji
 • pokyny k platbě (číslo účtu, symboly)
 • datum splatnosti.

Tyto informace mohou být zaslány několika způsoby. V daňovém přiznání nebo do konce ledna na portálu Finanční správy si zvolíte, který způsob preferujete. Jedná se o tyto možnosti:

 • na soukromý email
 • datovou schránkou
 • prostřednictvím SIPO - pamatujte, že Česká pošta zavedla od října 2022 poplatek za odeslaný e-mail s dokladem o provedené platbě inkasa
 • složenkou - i zde pozor na cenu, bezplatná složenka byla od 1.ledna 2023 zrušena, takže je úhrada složenkou zpoplatněna dle aktuálního ceníku České pošty).

Jaké pokuty čekají na opozdilce

Pokud podáte daňové přiznání později, než jste měli, ale stihnete to ještě před tím, než vás k tomu Finanční správa vyzve, žádnou pokutu hradit nebudete, je tak stanoveno v §15a zákona. Ale jak to bude, když vás finanční úřad „předběhne“ a vyzve vás k podání daňového přiznání? 

Prodlení se začíná počítat teprve šestým pracovním dnem po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání (v roce 2024 od 8. února). Pokuta nabíhá ve výši 0,05 % z výše daně za každý den prodlení, ale nevyměřuje se, dokud nedosáhne výše 1 000 Kč, což by u většiny „běžných“ lidí nastalo až po mnoha letech.

Mnohem pravděpodobnější je vyměření pokuty ve výši 500 Kč v situaci, kdy poplatník (majitel nemovitosti) nepodá daňové přiznání ani po výzvě finančního úřadu.

Jak na přiznání k dani z nemovitosti, když vlastníte více nemovitostí na různých místech, třeba i ve více krajích?

Tady je odpověď snadná: daň z nemovitostí spadá pod správu krajských finančních úřadů. Proto: 

 • pokud máte více nemovitostí, ale všechny na území jednoho kraje, vznikla vám povinnost podat daňové přiznání, podáte pouze jedno, k finančnímu úřadu tohoto kraje
 • jestliže máte více nemovitostí ve více krajích, přitom vám vznikla povinnost podat daňové přiznání jen v jednom kraji, podáte také jediné přiznání adresované na krajský finanční úřad v kraji, kde povinnost vznikla
 • pouze v případě, že vlastníte více nemovitostí ve více krajích a zároveň se v roce 2022 změnila situace ohledně vašich nemovitostí ve více krajích (vznikla v nich povinnost podat přiznání), budete vypisovat daňové přiznání zvlášť pro každý krajský finanční úřad.

Která okresní města mění koeficienty daně z nemovitých věcí od roku 2024? A musí se kvůli tomu podat nové přiznání?

Se změnou koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí se nepojí nutnost podat nové daňové přiznání. Základ daně zůstává totiž stejný. Mění se jen její výpočet, a ten si vždycky obstarává Finanční správa.

ANKETA k článku Daň z nemovitosti na rok 2024

Platíte daň z nemovitosti online platbou?

Počet odpovědí: 160

KOMENTÁŘE k článku Daň z nemovitosti na rok 2024

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Klíčové změny v roce 2024 aneb na co se připravit

10.2.2024 Daně

Začátek roku 2024 přinesl v souvislosti s konsolidačním balíčkem představeným Ministerstvem financí ČR celou řadu změn, které se dotknou takřka každého z nás. Týkají se totiž například hypoték, stavebního spoření nebo nové sazby daně z nemovitých věcí. Pojďme se na ně společně podívat.

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2023 v roce 2024?

18.1.2024 Daně

Máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu za rok 2023 v roce 2024? Jaké daňové slevy můžete čerpat? Poradíme, jak správně vyplnit daňové přiznání a nepřipravit se o případný daňový přeplatek.

Další zdražování na obzoru: vláda chce zvýšit DPH. Co podraží právě vám?

28.6.2023 Daně

Musíme šetřit, rozhodla vláda, a představila lidem vládní konsolidační balíček. Ještě jej ani nestihla formálně schválit, a už naznal několika změn. Stabilně se zatím drží navrhované změny v dani z přidané hodnoty. Ta (až na drobné výjimky) poroste. A tím zrychlí růst už tak dost vysoké inflace. Podívejme se, co se brzy zdraží i vám.

Daň z prodeje nemovitosti

22.2.2023 Daně

Prodali jste nemovitost. Kdy musíte příjem z prodeje zdanit, a kdy se dani naopak vyhnete?

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2023: Víte, kolik si připlatíte?

9.1.2023 Daně

Změnit trvalý příkaz a navýšit částku, kterou každý měsíc posíláte na sociální a na zdravotní pojištění. To čeká od tohoto roku podnikatele, kteří platí minimální zálohy. U každého ze zmíněných pojištění se minimální měsíční platba zvedne zhruba o 100 korun. Za rok si tak oproti loňsku připlatíte téměř 2 500 korun.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Akcie

Akcie symbolizují majetkový podíl v určité společnosti a patří mezi oblíbené investiční nástroje mnoha lidí. Když se rozhodneme investovat do akcií, můžeme očekávat atraktivní výnosy, ale musíme si být vědomi i možného rizika. Jakou roli hrají akcie v investičním světě a co bychom měli vědět?

1. Podstata a význam akcií

Co to je: Akcie reprezentují část vlastnictví v organizaci či firmě.

Kategorie akcií: Rozlišujeme mezi několika typy akcií, mezi něž patří základní, upřednostněné nebo ty, které nevyplácejí dividendy.

Finanční benefity: Majitelé akcií mohou profitovat z dividend, tedy podílu na zisku dané firmy.

Majetková a kontrolní práva: Držitelé akcií mívají často možnost hlasovat o klíčových rozhodnutích společnosti.

Obchodovatelnost: Díky burzovnímu obchodování mohou být akcie rychle prodány či zakoupeny.

2. Možná rizika a šance spojená s akciemi

Fluktuace cen: Hodnota akcií může v krátkém čase výrazně vzrůst či poklesnout v reakci na různé faktory.

Dlouhodobý pohled: Mnozí považují investice do akcií za strategii s dlouhodobým výhledem, která může v průběhu let přinést značný zisk.

Rozložení investic: Efektivní strategie často spočívá v rozložení investic mezi různé akcie, což snižuje riziko závislosti na výkonu jedné společnosti.

Výzkum a informovanost: Rozhodující je detailní zkoumání finanční situace a tržního postavení společnosti před nákupem akcií.

Neustálé učení: Aktuální informace a znalost trhu jsou nezbytné pro informované investiční rozhodování.

V investičním světě akcie představují nástroj, který může přinést významné výnosy. Přestože je s nimi spojeno určité riziko, vhodná strategie a informovanost mohou minimalizovat potenciální ztráty a maximalizovat zisky.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena