Banky.cz Články Pojištění Srovnání zdravotních pojišťoven 2023

Srovnání zdravotních pojišťoven 2023

9.10.2023 Pojištění

Zdravotní pojišťovny jsou součástí českého systému zdravotní péče od roku 1993. Vzhledem k tomu, že jde o oblast, do níž vstupuje i soukromý sektor, vystřídalo se na trhu téměř 30 pojišťoven, než se jejich stav na delší dobu usadil na současných sedmi. Provedeme vás všemi zdravotními pojišťovnami, jejich základní charakteristikou, na koho ve svém pojištění cílí a kdy si kterou z nich vybrat. Nezapomeneme ani na Svaz zdravotních pojišťoven a na Kancelář zdravotního pojištění, kde vám mohou být nápomocni v různých situacích, například s informacemi ohledně nároků na zdravotní péči, a to nejen v ČR.

Co je zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je jedním z druhů zákonného pojištění povinného pro každou fyzickou osobu žijící na území ČR, resp. s trvalým pobytem v ČR. Povinnost hradit zdravotní pojištění se vztahuje i na osoby s trvalým pobytem mimo ČR, ale zaměstnané u české firmy, či podnikající na české adrese.

Prostřednictvím zdravotního pojištění hradí pojišťovna lékařskou (resp. zdravotní) péči poskytovanou jejímu pojištěnci. Zjednodušen lze říci, že český zdravotní systém je hrazen především z výtěžků ze zdravotního pojištění.

Ohledně zdravotního pojištění se nesjednává smlouva (jako je tomu u povinného ručení, dalšího legislativou předepsaného pojištění). Zdravotní pojištění vzniká ze zákona. Klient (pojištěnec) pouze zvolí, u které zdravotní pojišťovny chce být pojištěn. Jednou za rok lze mezi pojišťovnami přecházet, a to v některém ze dvou zákonem stanovených termínů.

Zdravotní pojištění si nepleťme s pojištěním životnímúrazovým pojištěním, nebo cestovním pojištěním (na lékařské výlohy). A ani se zdravotním pojištěním zvířat. Tato jsou komerčními pojištěními sjednávanými na smlouvu, a především na bázi dobrovolnosti. Z pojistného plnění se pak nehradí péče poskytovaná zdravotníky a lékaři, ale finanční újma, která pojištěnému v souvislosti s pojištěnou událostí vzniká. Nicméně, část zdravotních pojišťoven dnes umožňuje sjednat cestovní pojištění do zahraničí nebo úrazové pojištění, zde však fungují jen jako zprostředkovatelé pojištění (pojišťovací agenti).

Co je zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovnou je samostatný subjekt, pověřený realizací zdravotního pojištění. To znamená na jedné straně výběr pojistného od jeho plátců, na straně druhé úhrady zdravotních služeb jejich poskytovatelům.

Hlavní povinností každé zdravotní pojišťovny je zajistit svým pojištěncům poskytování hrazených služeb. Ty přitom musejí být místně a časově dostupné. Dostupnost zajišťují prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb především tak, že s nimi uzavírají smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

Zdravotní pojišťovny si tím vytvářejí síť smluvních poskytovatelů. Ta se může mezi jednotlivými pojišťovnami mírně lišit. Jak najdeme na informačním portálu Ministerstva zdravotnictví: pojišťovna vždycky musí zajistit, aby síť smluvních poskytovatelů byla dostatečně naplněna a měla (pro klienty) optimální strukturu. Činnost zdravotních pojišťoven kontroluje Ministerstvo zdravotnictví spolu s Ministerstvem financí. Do kontrolního procesu vstupuje i Nejvyšší kontrolní úřad.

Seznam zdravotních pojišťoven v ČR

Jaké jsou rozdíly mezi různými zdravotními pojišťovnami? V říjnu 2023 působilo na trhu zdravotního pojištění celkem 7 zdravotních pojišťoven. Z toho jedna všeobecná, zakládaná ze zákona. A dalších 6 takzvaně zaměstnaneckých (ale pojišťovat se u nich mohou i děti, důchodci nebo OSVČ. Pojem „zaměstnanecký“ tu znamená oborovost. Programy a zvýhodnění dané pojišťovny cílí právě na daný obor, oblast národního hospodářství. Ale nevylučuje pojištění osob z jakékoliv další oblasti, včetně osob ekonomicky neaktivních).

Přestože máte ze zákona nárok na zdravotní péči ve stejném rozsahu a ve stejné kvalitě nezávisle na pojišťovně, u které jste momentálně pojištěni, rozdíly zde jsou. Některé pojišťovny dávají bonusy za prevenci, jiné přispívají dětem na sportovní aktivity a u OZP je dokonce možné každý rok přiřadit svým lékařům odměny za poskytnutou péči,” dodává hlavní analytik portálu Banky.cz Petr Jermář.

Seznam zdravotních pojišťoven v ČR

Zdravotní pojišťovny v ČR, ke dni 6. 10. 2023

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, VZP (111)

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) je největší českou zdravotní pojišťovnou, a přitom jedinou zřízenou na základě speciálního zákona určeného právě jen jí: zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. Pokud by všechny ostatní zdravotní pojišťovny ukončily svou činnost, tato pojišťovna musí ze zákona fungovat vždy.

Jde o pojišťovnu bez specifického zaměření, s cirka 6 miliony klientů. Vhodná je především pro státní pojištěnce (senioři, děti, studenti), právě pro své všeobecné zaměření, bez cílených programů do některého z ekonomických odvětví. Smlouvy má tato pojišťovna s většinou lékařů a zařízení, včetně lázeňských (cca 96 %). Klienti si proto mohou vybírat z nejširší sítě poskytovatelů zdravotních služeb.

Životní pojištění od expertů

VZP je jistotou pro pacienty specializovaných pracovišť (komplexních onkologických center a dalších pracovišť se zvláštní smlouvou). Vedle finančních příspěvků nabízí VZP výhody a slevy u partnerů Klubu pevného zdraví. Klienti VZP jsou cenově zvýhodněni také u komerčního pojištění poskytovaného dceřinou společností: Pojišťovna VZP, a. s.

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, VoZP (201)

VoZP ČR byla založena již v roce 1992 coby pojišťovna rezortní. Úzce spolupracuje s Ministerstvem obrany ČR a Armádou ČR, ale pojišťuje i klienty z „civilní“ sféry, kteří s ozbrojenými složkami ČR nemají společného vůbec nic. Vojáci v činné službě a posluchači vojenských škol mají zdravotní pojištění u VoZP ze zákona povinné (zejména pro účinnou ochranu utajovaných informací).

U VoZP ČR je v současnosti pojištěno okolo 700 tisíc klientů. Pojišťovna disponuje jednou z nejširších sítí zdravotnických zařízení v ČR, ale méně bohatým preventivním programem a příspěvky, než známe od jiných pojišťoven. Cílí na ekonomicky aktivní část populace, sportovce a pohybově aktivní pojištěnce. Čerpat tu můžete i výhody BeneFit klubu. Příspěvky a programy pro vojáky, veterány a civilní zaměstnance resortu obrany zahrnují i jejich rodinné příslušníky.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, ZP MV ČR (211)

Zdravotní pojišťovna založená v roce 1992. Jedná se o další pojišťovnu založenou státem, ale tentokráte bez povinné účasti na pojištění (narozdíl od vojáků, policisté nemají povinnost zdravotního pojištění u své oborové pojišťovny). Služby ZP MV ČR jsou volně dostupné všem zájemcům.

ZP MV ČR náleží k největším zdravotním pojišťovnám, s cirka 1,3 mil. klientů. Zaměřena je především na aktivní osoby a zájemce o pravidelnou preventivní péči. Nabízí proto bohatý příspěvkový program jak na preventivní vyšetření, tak na sportovní a volnočasové aktivity, slevy v bonusovém programu u smluvních partnerů aj. I síť smluvních zdravotnických zařízení patří mezi českými pojišťovnami k nejširší, nejen co do počtu, ale i co do pokrytí území ČR.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, ČPZP (205)

ČPZP je jednou z mladších pojišťoven, založených až v roce 2009. Vznikla sloučením tří menších zdravotních pojišťoven: Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, Zdravotní pojišťovny Agel a České národní zdravotní pojišťovny. Zároveň je to pojišťovna sídlící mimo Prahu: v Ostravě. Dnes však patří k největším, s 1,2 miliony klientů.

ČPZP cílí na klienty, kteří se jednak aktivně zajímají o své zdraví a o prevenci chorob, jednak si přejí mít snadný přehled o svém zdravotním stavu. ČPZP nabízí jednu z nejlépe hodnocených mobilních aplikací, se širokým přehledem: lékařské zprávy, čerpané částky za ošetření aj. Nadstandardní příspěvky a zvýhodnění tu mohou čerpat dárci krve a kostní dřeně. Pojišťovna odměňuje i za zdravý životní styl.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, OZP (207)

Jedna z nejstarších pojišťoven na českém trhu, s historií od roku 1992. Zároveň největší úzce zaměřená zaměstnanecká pojišťovna mimo státní sektor. Díky dlouhodobé tradici má dnes OZP širokou síť mluvních lékařů a zdravotnických zařízení. Nabízí nadstandardní bonusy a příspěvky jak na pomůcky, tak i na preventivní vyšetření, ošetření nebo na zdraví prospěšné aktivity. To vše i nad rámec veřejného zdravotního pojištění.

U OZP je pojištěno zhruba 700 tisíc klientů zdravotního pojištění. V komunikaci s klienty se neorientuje na kamenné pobočky, ale na online asistenci skrze mobilní aplikaci Vitakarta. Šlo o první webovou i mobilní aplikaci zdravotního pojištění na českém trhu (r. 2011). V aplikaci najdete především údaje o průběhu vašeho zdravotního pojištění a zdravotních úkonech. OZP i nadále zastává pozici inovátora v oblasti péče o své klienty.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, ZPŠ (209)

Zdravotní pojišťovna inspirované německých zaměstnaneckým systémem. Patří k „veteránům“ českého zdravotního pojištění, s rokem vzniku 1992 a sídlem jak jinak než v Mladé Boleslavi. V současnosti hradí zdravotní péči cirka 150 tisícům svých klientů, ale jen ve velmi úzkém okruhu zdravotnických zařízení (asi 7 tisíc, v porovnání s VZP, která má nasmlouváno asi 41 tisíc zařízení).

Pojištění přizpůsobuje ZPŠ především potřebám svých zaměstnanců a jejich rodin. Vedle prevence a příspěvků na různá ošetření, mohou její klienti získat příspěvky na pohybové aktivity, na vzorové jídelníčky atp. Nebo příspěvky na cestování, léčiva, péči o tělo a další. I přes všechny výhody zůstává tato pojišťovna teritoriálně úzce zaměřenou: jde o pojišťovnu regionální.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, RBP (213)

I RBP je regionální zdravotní pojišťovnou. S nejdelší historií, sahající až do předminulého století. I RBP najdeme na Ostravsku. Vychází z původní pojišťovny horníků, která bývala povinností pro každého těžaře. Novodobou historii píše pojišťovna od roku 1993.

Pojištění poskytuje především lidem ze severní Moravy, včetně Slezska, a ze střední Moravy. Registruje zhruba 400 tisíc pojištěnců a nasmlouváno má cirka 15 tisíc zdravotnických zařízení. Svým klientům nabízí širokou škálu preventivních programů, bonusových programů, nabídkami zvýhodňuje uživatele mobilní aplikace my213. Poměrně (zatím) netradičně se zaměřuje i na programy podporující duševní zdraví.

Kódy zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny ČR mají své číselné kódy. Sice jsme je u srovnání pojišťoven uváděli, ale pro přehled si je ještě vložme do tabulky:

Zdravotní pojišťovna

Kód ZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Životní pojištění od expertů

111

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

201

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

211

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

205

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

207

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

209

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

213

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Kdo platí zdravotní pojištění

Ještě si v rychlosti připomeňme, kdo zdravotní pojištění vlastně platí. Celkem jsou to tři druhy subjektů:

  • samotný pojištěný klient - své zdravotní pojištění si hradí pouze ekonomicky aktivní osoby. V celé výši jej sami hradí OSVČ. Zaměstnanci si platí jen část zdravotního pojištění. Povinná je úhrada zdravotního pojištění také pro „osoby bez zdanitelných příjmů“. Kdo je takovou osobou? Například žena v domácnosti
  • zaměstnavatel - za své zaměstnance musí zaměstnavatel odvádět značnou část zdravotního pojištění
  • stát - stát hradí pojištění za ekonomicky neaktivní osoby: děti, studenty, důchodce, rodiče na MD a RD, nezaměstnané (evidované na Úřadu práce), osoby celodenně pečující o osobu blízkou, osoby ve vazbě, či výkonu trestu, osoby důchodového věku, které nesplňují podmínky přiznání důchodu a další.
Zdravotní pojištění - jak vybrat nejlepší zdravotní pojišťovnu

Svaz zdravotních pojišťoven ČR a Kancelář zdravotního pojištění

V oblasti zdravotního pojištění se setkáme ještě s dalšími dvěma subjekty. Zdravotní pojištění sice přímo neposkytují, ale mohou na něj mít velký vliv. Stejně tak na poskytovanou zdravotní péči.

Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Svaz sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. Jeho hlavním posláním je hájit společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů, a to ve vztahu k poskytovatelům zdravotní péče, ale například i orgánům veřejné správy v oblasti zdravotnictví.

Kancelář zdravotního pojištění

Kancelář ZP je prezentována jako společná samosprávná instituce všech zdravotních pojišťoven. Shromažďuje a zpracovává data o vykázané péči, o očkování, o inovativních léčebných přípravcích atp., s cílem sledovat kvalitu a kvantitu poskytovaných zdravotních služeb v ČR.

Vedle toho je kontaktním místem pro přeshraniční zdravotní služby, pro elektronickou výměnu dat mezi českým systémem zdravotního pojištění a ostatními státy. Vedle statistické, poradenské a metodické činnosti provádí úhradu nákladů na zahraniční zdravotní péči pro české pojištěnce, pomáhá se zamezením „dvojího zdanění“ u českých občanů pracujících v zahraničí, a další.Sjednat pojištění online

ANKETA k článku Srovnání zdravotních pojišťoven 2023

Znáte všechny bonusy nabízené vaší zdravotní pojišťovnou?

Počet odpovědí: 119

KOMENTÁŘE k článku Srovnání zdravotních pojišťoven 2023

Přidejte nový komentář

Vojenská pojišťovna, Komentoval(a): Zdenek

8.12.2023 15:07:16
S těmi programy pro veterány se to má tak, že si vlastně můžete vzít jen tři příspěvky. Takže pokud vyčerpáte 3 příspěvky jako každý další pojištěnec už si žádný další z programu veterán vzít nemůžete. A naopak. Je to jen program pro veterány na oko.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Pojištění pro motorky: Podívejte se, co umí a jak vybrat to pravé

13.11.2023 Pojištění

Nahá i oblečená, učesaná i neučesaná. Přesně taková byla chytrá horákyně. Proč to zmiňujeme? Protože pojištění motorky je takovou chytrou horákyní na pojistném trhu. V porovnání s pojištěním auta je totiž levnější i dražší, platíte ho i neplatíte… Podívejte se, jak je to možné.

Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti: Víte, jak se liší?

30.10.2023 Pojištění

Jedno chrání nábytek a elektroniku, druhé stěny, podlahy a střechu. Tak se dá zjednodušeně popsat hlavní rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti. Pokud bydlíte ve vlastním domě nebo bytě, potřebujete obě pojistky. Podívejte se, proč to tak je, co všechno tato pojištění řeší a na co si dát pozor.

Jak vybrat nejlepší povinné ručení na auto i motorku

23.10.2023 Pojištění

Povinné ručení se týká většiny českého národa. Statistiky evidují „povinko“ na více než 9 milionů aut. Od roku 2024 přibude spousta nových vozidel s povinností povinného ručení, k nim spousta osob, které dodnes ručení neřešily. Třeba proto, že doposud byly jen provozovatelem auta napsaného na jiného majitele. Přečtěte si základní pravidla pro výběr správného povinného ručení, nejen na auto. Ve výsledku to totiž zase tak složité není.

Jak vybrat pojištění pro domácí mazlíčky

18.10.2023 Pojištění

Desetitisíce korun za léčbu úrazu nebo nemoci a víc než milion korun v případě, že vaše zvíře poškodí cizí majetek. I takové krytí vám nabídne pojištění domácích zvířat. A přinese vám klid i v těch nejnáročnějších situacích – stačí jen najít tu pravou pojistku. Proto vám s tím pomůžeme a poradíme vám, jak vybrat pojištění domácích mazlíčků.

Jak vybrat a nastavit úrazové pojištění

11.10.2023 Pojištění

Víte, co mají společného namrzlý chodník, přehlédnutý schod nebo příliš soutěživý kamarád? I takové zdánlivé drobnosti mohou vést k vážným úrazům. A ty pak k trvalým následkům nebo například invaliditě. A také k propadu příjmů. Jak tomu čelit? Se správným úrazovým pojištěním.

Z naší bankovní poradny

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena