Banky.cz Články Reality Jak na zasíťování pozemku: Vodovodní a kanalizační přípojka

Jak na zasíťování pozemku: Vodovodní a kanalizační přípojka

30.7.2021 Reality

Koupili jste si nezasíťovaný pozemek pro stavbu RD a nyní Vás čeká budování přípojek? Poradíme, jak k pozemku přivést vodu a kanalizaci. Krok po kroku od projektové dokumentace, přes územní souhlas až po realizaci a předání stavby.

Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky nebývá technicky ani finančně náročná. Postaveno můžete mít za několik málo dnů. A to za velmi přijatelné ceny v řádech desítek tisíc korun. O co snadnější je samotná stavební realizace, o to komplikovanější bývá dlouhá administrativní cesta k územnímu souhlasu či stavebnímu povolení. Co všechno je třeba zařídit před prvním kopnutím do země?

Vodovod a kanalizace (VaK)

Zatímco v případě elektrické přípojky stačilo podat žádost distributorovi, který vše zařídil na klíč za velmi přijatelný poplatek, VaK přípojka bude komplikovanější a nákladnější. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ukládá provozovatelům VaK infrastruktury povinnost umožnit připojení nového odběrného místa v případě, kdy to umožňují kapacitní a technické možnosti infrastruktury.

 • Elektrická přípojka: distributor Vás připojit musí (Vy zaplatíte poplatek a distributor Vám do 1 roku zbuduje přípojku na klíč)
 • VaK přípojka: distributor Vám musí umožnit připojení (distributor Vám pouze povolí připojení a Vy si musíte vyřídit územní souhlas a stavbu zrealizovat)

Co je VaK přípojka?

Vodovodní přípojka začíná za uzávěrem přípojky, který se montuje navrtávacím pásem na hlavní vodovodní řad (nejčastěji v komunikaci nebo veřejné zeleni), a končí vodoměrným setem situovaným nejčastěji ve vodoměrné šachtě 1m od hranice pozemku (nebo ve sklepě RD v případě podsklepených staveb). Obvykle se používá plastové potrubí DN 32, vodoměrná šachta DN 1200 a vodoměrný set dle požadavku distributora (vodoměr, zpětná klapka, filtr atd.).

Kanalizační přípojka začíná vsazenou nebo navrtanou odbočovací tvarovkou na hlavní kanalizační řad a končí v revizní kanalizační šachtě, nejčastěji 1m od hranice pozemku. Obvykle se používá plastové potrubí DN 150 a revizní kanalizační šachta DN 400.

Přípojka je majetkem toho, kdo ji na své náklady vybudoval.

Jak postupovat při budování VaK přípojky?

Nejprve je nutné ověřit stav stávající VaK infrastruktury, aneb jestli kolem vaší parcely vedou hlavní řady a je-li možné se na ně napojit. Informace získáte u distributora/provozovatele VaK, z územního plánu obce či z technické mapy obce/GIS (pasport sítí). Distributor resp. obec Vás může odmítnout připojit v těchto případech:

 • nedostatečná kapacita stávající VaK infrastruktury
 • novostavba komunikace (silnice, chodník), ve které jsou situovány hlavní řady a kterou není možné rozkopat z důvodu záruky na dílo a/nebo pravidel obce pro povolování výkopových prací (obvykle 5 let od data kolaudace).

Je-li zbudování přípojky možné, dalším krokem bude získání územního souhlasu a samotná realizace stavby. Co dělat, chybí-li hlavní řad, kapacita infrastruktury nebo není možné rozkopat veřejnou komunikaci?

 • Chybí hlavní řad: Hlavní řad můžete na své náklady vybudovat a následně jej převést na obec (nejčastěji za symbolickou 1 Kč). Stavba hlavních řadů bývá velmi nákladná a náročná na administrativu.
 • Obecní infrastruktura nemá dostatečnou kapacitu: S tímto bohužel mnoho nenaděláte, obec Vás nepřipojí dokud např. nezkapacitní ČOV, vodojem a páteřní řady. Zmínky o těchto potenciálních investicích můžete nalézt ve strategickém plánu rozvoje obce.
 • Neobdržíte souhlas s výkopovými pracemi v nově zbudované komunikaci: Obvykle bývá nutné vyčkat 5 let od data kolaudace. Později bývá stavba umožněna, ale obce často vyžadují výrazně rozsáhlejší obnovu povrchu.

Jak získat územní souhlas?

O územní souhlas požádáte na místně příslušeném stavebním úřadě. K žádosti je třeba předložit následující dokumenty a souhlasy:

 • projektová dokumentace vyhotovená autorizovanou osobou a schválená provozovatelem VaK infrastruktury,
 • souhlas s napojením (vydá provozovatel VaK),
 • vyjádření správců sítí (elektřina, plyn, VaK, telefonní a optické kabely, VO),
 • souhlas s činností v ochranném pásmu sítí (zasahují-li stavební práce např. do ochranného pásma NN či plynovodu),
 • souhlas s výkopovými pracemi (odbor správy majetku obce),
 • smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno služebnosti pro vaši přípojku (zpracuje odbor správy majetku obce, musí schválit obecní rada),
 • projekt Dopravně inženýrských opatření (DIO),
 • souhlas s DIO pro stavbu (Dopravní inspektorát PČR),
 • souhlas se stavebními pracemi ve veřejné komunikaci (odbor dopravy obce)
 • souhlas se stavebními pracemi (odbor životního prostřední).
Vodovodní přípojka

Platnost většiny vyjádření a souhlasů bývá časově omezena (obvykle 12 měsíců). Podaří-li se Vám zkompletovat všechna potřebná razítka (aniž by Vám v mezičase něco propadlo), můžete požádat o územní souhlas. Po získání územního souhlasu vyhledáte stavební firmu, která přípojky zrealizuje.

Před započetím stavby je ještě třeba požádat o souhlas se zvláštním užíváním komunikace odbor správy majetku příslušné obce pro konkrétní termín.

Po mnoha měsících (někdy letech) papírování začíná stavba přípojky, kterou zkušená firma zvládne za půl pracovního dne.

Po realizaci přípojky je třeba:

 • přípojku zaměřit,
 • nechat vyhotovit geometrický plán,
 • podepsat s obcí Smlouvu o věcném břemenu služebnosti (přílohou je geometrický plán),
 • smlouvu VB nechat zapsat na katastru
 • uzavřít s provozovatelem VaK smlouvu o dodávce pitné vody a likvidaci odpadních vod.

Gratulujeme, máte VaK přípojku!

Kolik stojí vybudování VaK přípojky?

Některé stavební firmy si účtují paušál za přípojku (např. do vzdálenosti 5m), jiné Vám zašlou detailní několikastránkový rozpočet po položkách. U průměrné přípojky (DN32/DN150, do 5m od hlavního řadu, zakončeno ve vodoměrné/revizní kanalizační šachtě) bude cena kolem 50 000 Kč/přípojka, tedy 100 000 Kč za kanalizační i vodovodní přípojku.

Některé obce účtují poplatky za připojení coby příspěvek na obecní infrastrukturu. Obvykle se jedná o nižší desítky tisíc korun za odběrné místo, ale pokud např. obec nedávno investovala do vybudování nové kanalizace/vodovodu/zdroje pitné vody/ČOV, může jít i o statisíce korun (zejména v případě menších obcí).

Když chybí hlavní řad

Výrazně komplikovanější je vše v případě, kdy kolem vaší parcely nevede hlavní řad (např. končí u sousední parcely a Vám chybí třeba jen 10m). Prodloužení hlavního vodovodního či kanalizačního řadu (byť o jediný metr) je vodním dílem, které podléhá složitějšímu papírování a povolování.

 • Místo územního souhlasu budete žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení.
 • O územní rozhodnutí a stavební povolení budete žádat Vodoprávní úřad (často součástí odboru životního prostředí příslušné obce), nikoliv stavební úřad.
 • Projektovou dokumentaci Vám musí autorizovat osoba s licencí na vodní díla (nestačí razítko pro pozemní stavby, které by jinak stačilo na přípojky).

Mimo dokumentů vyžadovaných pro územní souhlas budete potřebovat navíc:

 • souhlas se stavebním záměrem (Odbor územního plánování, stavební úřad).
 • plánovací smlouvu s obcí (zpracuje odbor správy majetku obce, musí schválit obecní rada i zastupitelstvo).

Plánovací smlouva je dohoda s obcí, ve které se zavážete hlavní řad na své náklady vybudovat a po kolaudaci ho převést na obec (nejčastěji za symbolickou 1 Kč).

Zatímco přípojka kolaudaci nevyžaduje, hlavní řad už ano. Po stavbě tedy bude třeba navíc zajistit:

 • Dohodu o provozování hlavního řadu – třístranná dohoda mezi Vámi (majitel prodloužení řadu), obcí (majitel navazujícího řadu) a provozovatelem VaK. Tato dohoda řeší podmínky provozování vašeho prodloužení řadu až do momentu převodu stavby na obec.
 • Po získání dohody výše můžete požádat o kolaudační souhlas.
 • Po kolaudaci je teprve možné s obcí uzavřít kupní smlouvu na převod prodloužení hlavního řadu.

Tyto dohody a smlouvy musí schválit obecní rada a zastupitelstvo.

Kolik stojí vybudování hlavního řadu?

Hlavní řad je oproti přípojce výrazně dražší. Metr gravitační kanalizace Vás vyjde na 8 000 Kč, vodovod zhruba na polovinu. Jedná se však pouze o velmi hrubý odhad, neboť je zde mnohem více proměnných (dimenze hlavních řádů, hloubka uložení, kvalita podloží, množství revizních šachet, požadovaná únosnost atd.).

Zatímco přípojky jsou malé (DN32/DN150), mělce uložené (v nezámrzné hloubce) a revizní šachty Vám končí na zahradě mimo veřejnou komunikaci, hlavní řady jsou dimenzovány pro celou ulici (DN90/DN300), gravitační kanalizace bývá uložená hlouběji (někdy výrazně – tak, aby byly dodrženy spádové poměry) a revizní šachtu už nepředstavuje plastová trubka DN400 ale betonový prefabrikát DN 1200 s poklopem dimenzovaným na zatížení 40t. Plastový vodovod DN90 se Vám svařuje výrazně dráže než DN32. U všech prvků se tak pohybujete v násobcích cen běžných pro přípojky.

Možná úskalí

Zatímco v případě elektrické přípojky pro Vás byl partnerem distributor, který Vám za poplatek musel vybudovat přípojku na klíč do předem stanoveného data (12 měsíců), u VaK a plynovodních přípojek budete vstupovat do interakcí s mnoha institucemi, které lhůty pro vydání souhlasů ne vždy respektují a některé instance platnou legislativu přímo ignorují.

 • Vyjádření a souhlasy byste měli obdržet do 30 dnů od podané žádosti.
 • Územní souhlas, územní rozhodnutí a stavební povolení byste měli obdržet též do 30 dnů od podané žádosti, ve složitých případech do 60 dnů a v obzvláště složitých případech do 90 dnů.

V případě nečinnosti úřadů se můžete bránit (odvolání k nadřízenému orgánu, soudní cestou) a úřad by Vám obecně měl v případě splnění podmínek vyhovět (není zde prostor pro libovůli úředníka => splníte podmínky, dostanete razítko).

Horší je vše v případě samosprávy (obecní rada, zastupitelstvo – volení politici), od kterých potřebujete též součinnost (věcné břemeno služebnosti, plánovací smlouva). Zatímco úřad Vám po splnění podmínek vyhovět musí, samospráva nikoliv.

Moudří zastupitelé se Vám samozřejmě budou snažit vyhovět, protože čím dříve postavíte, tím dříve si v obci přihlásíte trvalé bydliště a obec za Vás bude dostávat do rozpočtu peníze (orientačně obec 10 000 obyvatel cca 17 000 Kč/osoba, rodina se 2 dětmi 68 000 Kč/rok).

Natrefit však můžete i na zastupitele:

 • nemoudré (proč bych Vám to povoloval, v obci nikoho nového nechceme),
 • zlomyslné (ten pozemek co jste si koupil jsem chtěl já, budu Vám házet klacky pod nohy)
 • úplatné (když jste měl dost peněz na koupi pozemku, dáte mi pět na stole v českých).

HYPOTÉKA NA POZEMEK

Málokdo má dnes dostatek vlastních zdrojů na koupi pozemku a následnou stavbu RD. Nejčastěji se tak pozemky kupují na hypotéku. Aby bylo možné bance za úvěr ručit kupovaným pozemkem, musí být pozemek veden v územním plánu obce jako stavební (nestačí územní rezerva určená pro bytovou výstavbu). Pozemek by měl být též zasíťovaný a mít příjezdovou cestu. S vyřízením hypotéky Vám ochotně pomůže náš zkušený tým hypotečních poradců. Prostudujte aktuální podmínky pro získání hypotéky.Hypoteční kalkulačka

ANKETA k článku Jak na zasíťování pozemku: Vodovodní a kanalizační přípojka

Kupovali jste pozemek na hypotéku?

Počet odpovědí: 109

KOMENTÁŘE k článku Jak na zasíťování pozemku: Vodovodní a kanalizační přípojka

Přidejte nový komentář

Celkové pořadí všech kroků v posloupnosti, Komentoval(a): Jirka H

12.9.2021 00:21:36
Dobrý den, rád bych se zeptal jaké je pořadí jednotlivých kroků pokud kupuji pole (navazující na zástavbu obce) a rád bych ho převedl na stavební pozemek (pole je kvalitativní třída 4 - slabá).
Rád tento pozemek převedl (alespoň část) na stavební pozemek a zasíťoval ho.

Musím mit již v té době projekt RD co na něm chci stavět?
(Osobně bych raději vše převedl, napojil a až pak řešil, který z domů na klíč tam postavit).

A jakém pořadí by měly být jednotlivé kroky (změna pozemku na stavební a kroky zasíťování VaK, elekro) a potřebuji již projekt domu pro tyto úkony? Nebo mi postačí náčrt kde bych rád přípojky na hranici pozemku a zbytek by se doladil na úrovni mého pozemku v budoucnu).

Předem děkuji.
JH

RE: Zasíťování pozemku, Komentoval(a): Petr Jermář

13.9.2021 17:34:21

Dobrý den, pro vybudování přípojek není nutné mít projekt na RD, ale je dobré předem vědět, kde bude budoucí dům stát (aby se to zohlednilo v projektech na přípojky). Nejprve je nutné ověřit v územním plánu obce, že je vaše parcela v zóně pro individuální nebo smíšené bydlení. Je-li tomu tak, můžete se pustit do stavby přípojek. Samotná změna parcely např. z orné půdy na stavební pozemek se dělá až po dokončení stavby a na stavební pozemek se obvykle převádí jen zastavěná plocha pod RD. Další info též v článku Zasíťování pozemku elektrická přípojka.

Prodloužení řádu/septik a vrt, Komentoval(a): Tomáš

12.9.2022 12:53:43

Dobrý den, prosím o radu. Může mě obec nutit do napojení se na řády přípojkou (voda, kanalizace) vzdálené 50 metrů přes cizí pozemky nebo do prodloužení veřejného řádu až na hranici k místě stavby? Případně jaký argument mi dovolí postavit si namísto toho co mi obec nutí septik a vrt a být tak nezávislý na infrastruktuře obce? Děkuji Němec Tomáš

RE: Prodloužení řadu/septik a vrt, Komentoval(a): Petr Jermář

12.9.2022 14:47:02
Dobrý den, podmínky pro udělení stavebního povolení (souhlasu se stavbou) vychází mimo jiné z územního plánu obce a regulačního plánu dané oblasti. Septik/čistička se dnes povoluje pouze v případech, kdy není možné se napojit na obecní kanalizaci (riziko znečištění spodních vod, obtěžující emise fekálního vozu, atd.). Argument "vzdálenost 50m" je zcela bez šance na úspěch. Vrty povoluje vodoprávní úřad s ohledem na místní podmínky.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Investice do nemovitosti se i v dnešní době vyplatí. Na co si dát pozor?

29.8.2022 Reality

O něco horší podmínky, ale stále jisté zhodnocení peněz. Investice do nemovitostí se i v současné době vyplatí. A to přesto, že růst cen realit začíná zpomalovat a úroky u hypoték každý měsíc stoupají. Nyní dosahují dokonce víc než 6 %.

Pozemky dvojnásobně zdražily. Podobně jsou na tom i byty a domy

25.8.2021 Reality

Vysoká poptávka a omezená nabídka. Dva faktory, které tlačí ceny nemovitostí do rekordních výšin. Podle aktuálních výsledků HB Indexu rostly v letošním druhém čtvrtletí ceny pozemků, bytů i domů nejvíc za posledních 10 let.

Stavební řízení bude rychlejší. Poslanci schválili nový stavební zákon

28.7.2021 Reality

Rychlejší a bez nutnosti chodit na úřad. Takové má být zanedlouho vyřizování stavebního povolení. Poslanci totiž v polovině července schválili nový stavební zákon, který stanovuje přísnější lhůty na vydání stavebního povolení a počítá i s digitalizací celého řízení. Platit má od července 2023.

Zn.: Hlavně rychle. Přibývá lidí, kteří s prodejem nemovitosti spěchají

30.6.2021 Reality

Nabídnout nemovitost k prodeji a za pár týdnů mít peníze na účtu. To je cíl stále většího množství prodejců. Kvůli koronavirové krizi totiž řadě lidí klesly příjmy a chybí jim peníze na splácení půjček. Rychlý prodej domu či bytu pak vidí jako řešení.

Nemovitosti zdražují nejrychleji za 10 let. Až o 16 %

2.6.2021 Reality

Najít si nové bydlení za rozumnou cenu je stále složitější. Potvrzují to nejen zkušenosti zájemců o bydlení, ale také aktuální čísla HB Indexu, který zveřejňuje Hypoteční banka. Podle něj nyní nemovitosti zdražují rekordním tempem. V prvním letošním čtvrtletí se jejich cena meziročně zvedla o víc než 10 %.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Inflace

Inflace je statistická veličina, která vyjadřuje všeobecný růst spotřebitelských cen. Průměrná roční míra inflace tedy vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců oproti průměru 12 předchozích měsíců.

Roční průměrná inflace je trochu umělá veličina. Vypočítává se na roční bázi s pomocí tzv. spotřebního koše, kde se sleduje změna cen podle průměrného nákupu zboží, služeb a dalšího. Může se vám tak stát, že vaše náklady na bydlení, energie, benzín, či stravu se zvýší o 10% a úřad bude reportovat inflaci 1%. Prostě "nejste průměrní".

Jaká je v ČR průměrná roční míra inflace?Inflace 2022 = 15,1 % (skutečnost zveřejněná Českým statistickým úřadem)Inflace 2021 = 3,8 % (skutečnost zveřejněná Českým statistickým úřadem) Inflace 2020 = 3,2 % (skutečnost zveřejněná Českým statistickým úřadem)Inflace 2019 = 2,8 % (skutečnost zveřejněná Českým statistickým úřadem)Oficiální průměrnou roční míru inflace zjišťuje a zveřejňuje Český statistický úřad.  Aktuální průměrná roční míra inflace je zveřejněna na webu ČSÚ. Průměrná roční míra inflace v r.2022 činí 15,1%

Český statistický úřad zveřejňuje vždy po skončení roku výpis ze zjišťování průměrné inflace. Dopis ČSÚ se zjištěnou inflací roku 2022 ze dne 11.1.2023 si můžete stáhnout z www.banky.cz. Nejčastěji se tento výpočet ČSÚ využívá při obchodních jednáních o výši nájemného k nebytovým prostorám či bytům. Rovněž při meziročních jednáních o ceně dodávek mezi podnikateli. Nelze ovšem automaticky říct, že statistickou míru inflace mají strany obchodu automaticky respektovat. Inflace může zvýšit náklady podnikatele na suroviny či služby, ale každý podnikatel musí přemýšlet jak snížit jiné náklady. O cenách mezi podnikateli tedy rozhoduje trh - nabídka a poptávka.

Pojďme se ale ještě podívat na detaily statistické míry inflace v roce 2022. Průměry jsou vždy ošidné! Meziroční inflace spotřebitelských cen se v průběhu prvního pololetí držela v rozmezí 4,5 % až 9,4 %. V červenci 2022 ale začala postupně růst od 10,6% až do prosince 2022 do 15,1 %. V roce 2023 ekonomové očekávají ještě další růst spotřebitelských cen, který snad od druhého pololetí utlumí zásahy České národní banky.

Dopad inflace na vaše peníze zmírní spoření nebo investice

Pokud nechcete, aby vaše prostředky na běžných účtech u bank ztrácely na hodnotě přesně ve stejné % výši jako inflace, tak musíte aktivně jednat! 

Konzervativní možností částečné ochrany před inflací je převedení prostředků na spořicí účty, nebo termínované vklady:

úroky ze spořicích účtů a porovnání produktů bank pravidelně aktualizujeme. Peníze ze spořicích účtů můžete kdykoliv vybrat, pokud naleznete lepší příležitost k ochraně úspor před inflací.úroky z termínovaných vkladů bank a družstevních záložen vám pomohou zmírnit následky inflace, aniž byste riskovali. TV jsou pojištěné tak že i v případě krachu banky získáte sto procent vkladu i úroků.

Pokud zvažujete dynamicky chránit své úspory před inflací, je potřeba si vždy uvědomit do jakého rizika můžete vstoupit? Nabízí se mnoho variant investování nebo zúročení peněz, z nichž vybíráme:

půjčka známému nebo v rodině, za vyšší úrok než poskytují termínované vklady? Pokud nemáte rozsáhlé zkušenosti s půjčováním peněz, nelze tuto ochranu před inflací doporučit. Většina takových půjček se změní v "černý sen věřitele" a v lepším případě dostanete zpět jistinu. V horším případě se budete peněz domáhat jen složit v právních sporech, nebo si zajistíte že s vámi příbuzní již ani nepromluví.investice do akcií s očekáváním, že trhy rostly, tak se to v roce 2022 nemůže změnit? Nejhorší je předvídat vývoj podle minulosti! Stačí se podívat na náš přehled a srovnání výkonů dynamických penzijních fondů a musí vám být jasné, že zisky nerostou do nebes. Po dobrých letech přichází pád. Ale nikdy není jisté, že po pádu už zrovna teď přichází růst.... Více otázek souvisejících s investování do akcií můžete nastudovat v našem článku. Pokud jste informovaný investor a nezainvestujete v tu nejhorší dobu, tak investice do akcií je prokazatelně dlouhodobě nejlepším způsobem zhodnocení peněz. Pak podle stoletých tržních statistik lze prokázat, že nákup akciového indexu je nejlepší ochranou před inflací. (Např. v této době ETF SP500 - mix největších společností obchodovaných na burze USA) investice do kryptoměn zavání očekáváním, že přece váš výnos musí inflaci překonat?! Logika těžby kryptoměny měřená spotřebou energie říká, že když rostou ceny energií, musí automaticky růst i kurzy kryptoměn. Ale pak přichází ke slovu racionální složka uvažování. Váš mozek se vás ptá čím jsou kryptoměny podloženy, jestli nebude jejich používání zakázáno vládami, apod? Všechny otázky zde nevyřešíme - jen je jisté, že kryptoměny mohou být tou nejvíce rizikovou složkou vašich investic. Myslete proto na to a pokud již chcete investovat, musí to být částka, kterou vás "nebude bolet", když ji ztratíte.investice do nemovitostí - tak to je většinové cesta, kterou volí řada čechů. Než by si nechali znehodnotit své finance inflací, tak raději zakoupí dům, stavební parcelu, nebo pole, louky, lesy. Není našim cílem teď na pár řádcích pokrýt všechna pozitiva a negativa investice do nemovitostí. Tudíž je konstatujeme, že investujte do nemovitostí, pokud máte opravdu dlouhodobé volné prostředky a zároveň máte čas se o nakoupené nemovitosti starat.
Ochrana před inflací nebo před podvody? Přemýšlejte než investujete!

Protože si náš portál zakládá na nestrannosti a podpoře finanční gramotnosti, musíme vás i na tomto místě upozornit, že nelze bezhlavě věřit jakékoliv reklamě! Vedou nás k tomu zkušenosti z bankovní poradny, kde již většinou řešíme "následky" špatných rozhodnutí vlivem reklamy.

Často tak můžete vidět reklamy uvádějící jako problém inflaci a jako řešení investice. Abyste se nestali "smutnými klienty naší bankovní Poradny" je nutné každou reklamní nabídku podrobit důkladnému zkoumání! Reklama často pod záminkou "musíte investovat, jinak vám úspory požere inflace" předvádí spokojené klienty, kteří nakoupili kryptoměny, nebo protiinflační dluhopisy. 

Zkušený investor dokáže falešné nabídky odfiltrovat. Buďte prosím i vy takovými investory! Nebo se věnujte realitám, či místo investování ukládejte peníze do spořicích účtů a termínovaných vkladů.

Při vysoké inflaci si raději půjčte od banky

Tak jako jsme výše popisovali znehodnocující vliv inflace na úspory, lze podobnou logiku aplikovat i na půjčky a hypotéky. 

Přichází vysoká inflace? Rychle si půjčte co nejvíce peněz. Splácet budete v příštích letech již znehodnocenými korunami.

Nechceme vás nabádat k nezodpovědnému zadlužování, ale vysoká inflace, znamená pokles reálné budoucí hodnoty vašich dluhů. Pokud tedy investujete do nemovitosti, nebo jiného aktiva s budoucím cash-flow, tak vyšší půjčka či hypotéka může být výhodná. Pokud ale budete chtít půjčit bez zajištění, nebo s nízkou mírou vlastních zdrojů, pravděpodobně narazíte na limity DSTI, nebo DTI.

Na co se používá míra inflace?

Využití je skutečně rozmanité:

Česká národní banka si stanovuje inflační cíl a podle jeho (ne)plnění je schopna snižovat nebo zvyšovat úrokové sazby. Inflační cíl většiny centrálních bank (včetně ČNB) je 2%Většina nájemních smluv na komerční nemovitosti obsahuje inflační doložku. Tedy při růstu cen dochází automaticky k růstu nájemného. Někdy se podobná situace s růstem ceny nájmu podle výše inflace týká i pronájmu bytů. Tato praxe se nazývá indexace nájemného.Politická reprezentace obecně využívá informaci o dosažené míře inflace ke zdůvodnění změny mezd (např. stanovení minimální mzdy), platů ve státní správě, či důchodů a sociálních příjmů.Investoři a střadatelé poměřují výnos z investice nebo spoření vůči inflaci. Zjednodušeně lze pak říct, zda vaše prostředky ztratily nebo získaly na hodnotě.Graf míry inflace v České republice 2011 - 2021:Variantou inflace je stagflace. Pojmem ukazujícím na pohyb inflace je dezinflace. Extrémně vysoká a trvalá inflace se nazývá hyperinflace.

Opakem inflace je deflace (pokles cenové hladiny).

Průběžný graf míry inflace v Eurozóně 2012 - 2022:

Na přelomu roku 2021 a 2022 dochází ke zlomu v inflaci

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena