Bankovní kodex

1.7.2012 Banka

Banky sdružené v České bankovní asociaci považují péči o klienta a jeho spokojenost za jeden z důležitých pilířů své obchodní strategie. Snaha o dosažení vztahu důvěry a spolupráce mezi bankou a jejím klientem je ústředním motivem aktivit, které banky činí.

REKLAMA
REKLAMA

 

Kodex chování mezi bankami a klienty


PREAMBULE
 

Banky sdružené v České bankovní asociaci považují péči o klienta a jeho spokojenost za jeden z důležitých pilířů své obchodní strategie. Snaha o dosažení vztahu důvěry a spolupráce mezi bankou a jejím klientem je ústředním motivem aktivit, které banky činí.

Dobrá banka je především spolehlivá banka. Být takovou bankou znamená udržovat vůči svým klientům vysoký standard, na který se mohou kdykoli spolehnout. Jasně daná pravidla pro navázání vztahů mezi klientem a bankou, pro jejich udržování i případné ukončení, mohou sloužit jako konstrukce, na níž lze postavit pevné, jisté a oboustranně prospěšné základy.

Banky jsou si však dobře vědomy rozmanitosti spektra svých klientů a rozdílnosti v povaze vztahů k jednotlivými typům klient. Uvědomují si, že tato všeobecně uznávaná fakta nabývají na významu zejména v případech, kdy se vzájemný vztah mezi bankou a klientem nezdá být úplně vyrovnaný, v případech, kdy možnosti a znalosti jedné strany objektivně přesahují možnosti té druhé, tedy zejména v jejich vztazích s individuální klientelou.

Bez ohledu na schopnosti každého jednotlivého klienta a okolnosti konkrétního obchodního případu je nutné vycházet z toho, že banka coby profesionál jedná s klienty, kteří mohou být v oblasti bankovnictví a finančních služeb laiky. Právě při vědomí této nevyváženosti je třeba nejen dodržovat pravidla, která jsou pro tuto oblast stanovena právními předpisy, nýbrž o těchto pravidlech klienty včas informovat a dávat jim konkrétní náplň a smysl. Za tímto účelem jsou členské banky, kromě jiného, připraveny odborně podporovat vzdělávání veřejnosti v oblasti bankovního sektoru.

Za účelem dosažení jednotného přístupu členských bank ke specifickému postavení individuální klientely a nastavení určitého minimálního standardu péče o klienta tohoto typu, vydává Česká bankovní asociace (dále jen " ČBA") tento Standard . 19/2005 (dále jen "Standard"), s tím, že je ponecháno na vůli jednotlivých členských bank, zda budou vůči svým klientům uplatňovat standard ještě vyšší. ČBA je přesvědčena o tom, že Standard může významným způsobem přispět k tomu, že si klienti budou svých práv ve vztahu k bankám nejen vědomi, ale budou je také náležitě využívat.

ČBA tímto zároveň vyzývá všechny své členské banky k dodržování Standardu (formální náležitosti přihlášení se ke Standardu jsou popsány níže v části 5. Standardu) a jeho zapracování do svých vnitřních předpisů. Zároveň ČBA bankám doporučuje, aby o tomto svém kroku náležitě informovaly své klienty a širokou veřejnost.

ČBA bude průběžně monitorovat uplatňování Standardu. ČBA je připravena Standard v případě potřeby a na základě vyhodnocení jeho účinnosti aktualizovat. První hodnocení účinnosti Standardu a jeho uplatňování bude zahájeno v polovině roku 2006 a poté jej bude ČBA provádět nejméně jednou za dva roky.

1. ÚVOD

bankovní kodex
 

1.1 Pro potřeby Standardu je pojem klient používán k označení zákazníka banky, který je fyzickou osobou, jež do vztahu s bankou nevstupuje za účelem i v souvislosti s uskutečňováním podnikatelských aktivit.

1.2 Na činnost bank se obecně vztahuje celá řada právních předpisů Evropského společenství, z nichž některé jsou pouze doporučujícího charakteru, některé jsou závazné přímo a jiné prostřednictvím české legislativy.

1.3 Vzájemné vztahy bank a jejich klientů a jejich práva a povinnosti jsou upraveny v české legislativě, především v zák. . 513/1990 Sb., obchodním zákoníku, v platném znění; zák. . 40/1964 Sb., občanském zákoníku, v platném znění; zák. . 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění; zák. . 124/2002 Sb., o platebním styku, v platném znění; zák. . 61/1996 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, v platném znění; zák. . 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění; zák. . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; a v dalších právních předpisech.

1.4 Některé vztahy mezi bankou a klientem mohou spadat také pod ustanovení zákona zák. . 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona . 91/1986 Sb., v platném znění a zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a jiné naopak pod ustanovení zák. . 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o změně a doplnění zákona NR . 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona NR . 35/1993 Sb.

1.5 Kromě právně závazných norem, se však banky dobrovolně přihlašují i k dalším pravidlům, která jsou přijímána ve formě kodexů, doporučení i minimálních standardů a která obecně slouží k zakotvení určitých etických zásad, k zajištění větší transparentnosti a přehlednosti a k celkově lepší úrovni poskytovaných služeb v bankovním sektoru.

1.6 Banka, která se přihlásí ke Standardu, se zavazuje k následujícímu:

1.6.1 Banka bude odpovídajícím způsobem informovat klienta i potenciálního klienta o tom, že se přihlásila k dodržování Standardu a o tom, kde je možné se seznámit s jeho obsahem.

1.6.2 Je-li banka poskytovatelem úvěrů na bydlení, bude klienta i potenciálního klienta odpovídajícím způsobem informovat také o tom, zda se přihlásila k dodržování Standardu ČBA . 18/2005 - Zásady poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení a ke Kodexu o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení, a o tom, kde je možné seznámit se s obsahem těchto dokumentů.

1.6.3 Banka bude ve svých informačních, propagačních a reklamních materiálech uvádět pravdivé, aktuální a srozumitelné údaje a vyvaruje se uvádění takových informací, které by mohly klienty uvést v omyl. Banka při své propagační a reklamní činnosti bude zejména dodržovat ustanovení zák. . 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění a související Kodex pro reklamu vydaný Radou pro reklamu ČR.


2. PRÁVA KLIENTŮ VE VZTAHU K BANKÁM
 

2.1 Rady a informace

2.1.1 Klient má právo požadovat od své banky nebo od banky, u níž si chce zřídit účet i s níž chce vstoupit v jiný smluvní vztah, přiměřené informace a vysvětlení týkající se tohoto existujícího i uvažovaného smluvního vztahu a základní charakteristiky nabízených produktů.

2.1.2 Klient může od své banky, případně od banky, s níž chce vstoupit ve smluvní vztah, žádat konzultaci, jak postupovat při rozhodnutích týkajících se jeho existujícího i uvažovaného smluvního vztahu. Klient má zejména právo konzultovat s bankou, které produkty by pro něj byly vhodné, s ohledem na jejich cenu a vlastnosti, kterými se odlišují od jiných bankou nabízených produktů. Banka poskytne klientovi maximum informací o jednotlivých alternativních řešeních s poukazem na podstatné rozdíly, na které by se klient při rozhodování měl soustředit, především s ohledem na jejich cenovou nákladnost.

2.1.3 Informace, které banka klientovi poskytuje, mohou být obsaženy přímo ve smlouvách s klientem, mohou být součástí všeobecných obchodních podmínek i jiných obchodních podmínek, které banka u svých konkrétních produktů a služeb uplatňuje, nebo mohou být klientovi poskytnuty samostatně.

2.1.4 Není-li stanovena konkrétní forma předávání informací, ať už zákonem, jiným právním předpisem, tímto Standardem, dohodou s klientem i jiným způsobem, může banka poskytovat informace v písemné podobě i ústně, pomocí telefonu, faxu, elektronické pošty, svých oficiálních internetových stránek, oznámení odeslaných klientovi na jeho adresu i vyvěšených na pobočkách banky nebo prostřednictvím letáků a brožur, které jsou klientovi k dispozici na pobočkách banky.

2.1.5 Banka informuje klienta ještě před uzavřením smlouvy, že v souladu s platnými právními předpisy má klient právo odmítnout zasílání reklamy a že tak může učinit při podpisu dané smlouvy i kdykoli během trvání smluvního vztahu s bankou.

2.1.6. Vybrané typy finančních produktů budou v rámci jejich nabídky a poskytování klientům popsány přehlednými infolisty, které budou obsahovat základní informace o podmínkách, cenách a rizicích příslušného produktu (1).

2.1.7. Banka poskytne klientovi informace o pojmenování a přehledných definicích základních operací, které nejsou předmětem produktové diferenciace (2).

2.2 Obchodní podmínky

2.2.1 Klient má právo získat všeobecné obchodní podmínky banky, i jiné obchodní podmínky, které banka u svých jednotlivých služeb a produktů uplatňuje, nebo do nich nahlédnout na internetových stránkách banky. Klient může po bance požadovat bližší vysvětlení všeobecných obchodních podmínek banky i jiných obchodních podmínek, které banka u svých jednotlivých služeb a produktů uplatňuje.

2.2.2 Banky vhodným způsobem informují své klienty o změnách všeobecných obchodních podmínek a jiných obchodních podmínek, které u svých jednotlivých služeb a produktů uplatňují, a to v dostatečném časovém předstihu, nejméně však 30 dní před datem účinnosti takových změn, aby klienti měli možnost zvážit, zda a jak budou v této lhůtě na nové podmínky reagovat.

2.3 Informace o vedení účtu a prováděných službách

Běžný účet s bonusem 3 000 Kč

2.3.1 Klient má právo na informaci o tom, v jakých termínech i jak často jsou účtovány jednotlivé poplatky, v jakých termínech banka provádí přijaté platební příkazy i požadavky na provedení jiných transakcí apod. Klient má právo na to, aby mu banka tyto informace poskytla ještě před uzavřením smlouvy o otevření/vedení účtu i jiné příslušné smlouvy.

2.3.2 Klient má právo na pravidelnou informaci o pohybech na svém účtu. Tato informace bývá většinou poskytována prostřednictvím výpisu z účtu, přičemž záleží na klientovi samotném, aby si z nabídky dané banky zvolil, jakou formou a v jakých intervalech chce být o pohybech na svém účtu informován. Nabídka banky co se týče formy a frekvence poskytování výpisu z účtu může být limitována podmínkami, které souvisí s dalšími poskytovanými službami (např. vydáním platební karty).

2.3.3 Klient má právo na informaci a doporučení, jak chránit přístup ke svému účtu a prostředkům na něm uloženým. Dále má právo na informaci o tom, jak se lze, dle názoru banky, co nejlépe chránit před zneužitím platebních prostředků, které mu banka v rámci svých služeb poskytuje i jejichž poskytnutí mu zprostředkovává.

2.3.4 Ještě před uzavřením smlouvy o otevření/vedení účtu i jiné příslušné smlouvy má klient právo požadovat informaci o tom, jakým způsobem je možné uvažovaný smluvní vztah ukončit, jaký bude postup banky v případ, že smlouva bude ukončena ze strany klienta.

2.3.5. Jestliže se klient rozhodne zrušit stávající a zřídit si nový účet u jiné banky, má právo na přiměřené informace a rady jak postupovat k usnadnění úkonů, které jsou zapotřebí při přechodu od jedné banky k druhé.

2.4 Ceny a oznamování jejich změn

2.4.1 Klient má právo na informaci o cen produktu nebo služby, jež zamýšlí od banky koupit nebo využít, a to ještě před uzavřením příslušného smluvního vztahu. Rozhodne-li se klient uvažovanou i nabízenou službu nevyužít i nabízený produkt nekoupit a příslušný smluvní vztah s bankou neuzavřít, nebude pro něj z tohoto jeho rozhodnutí vyplývat žádná sankce, omezení či dodatečné budoucí omezení, a to ani u těch služeb a produktů, které již v rámci existujícího smluvního vztahu s bankou využívá.

2.4.2 Klient má právo na to, aby mu banka k uzavírané smlouvě přiložila část či výňatek ze sazebníku, který obsahuje aktuálně platné ceny služeb, které jsou pro daný smluvní vztah relevantní.

2.4.3 Klient má právo získat platný sazebník základních služeb, které banka poskytuje, i nahlédnout do platného sazebníku banky uveřejňovaného na internetových stránkách banky. Banka o této možnosti, případně o dalších možnostech, kde a jak lze získat informace o platných cenách, transparentně a průběžně informuje. V případě, že si klient není jist, zda informaci obsažené v sazebníku zcela rozumí, má právo požadovat po bance vysvětlení uvedených pojmů a konkrétních položek.

2.4.4 Počínaje přistoupením k tomuto Standartu udržuje banka vnitřní databázi svých sazebníků a na žádost klienta poskytne informaci o tom, jaké ceny za konkrétní služby uplatňovala v tom kterém minulém období od přistoupení k tomuto Standardu, i mu umožní do dříve platného sazebníku nahlédnout (např. elektronicky i na pobočce banky).

2.4.5 Banky informují své klienty o změnách sazebníků vhodným a transparentním způsobem a v dostatečném časovém předstihu, nejméně však 30 dní před datem účinnosti takových změn, aby klienti měli možnost zvážit, zda a jak budou v této lhůtě na nové podmínky reagovat. 2.4.6 Klient má právo na vysvětlující informaci, jaká bude celková cena za konkrétní operaci, není-li to pro něj dostatečně zřejmé ze sazebníku banky (3)

2.5 Zacházení s informacemi o klientovi

2.5.1 Klient má právo na informaci o tom, jaké údaje a informace od něj bude banka požadovat v souvislosti s uzavřením smlouvy o otevření/vedení účtu i jiné příslušné smlouvy.

2.5.2 Veškeré informace o bankovních obchodech a peněžních službách bank, včetně stavů na účtech, jsou předmětem bankovního tajemství. Údaje, které byly bance klientem poskytnuty a které banka o klientovi spravuje, bance slouží jen pro ty účely, pro které jí byly klientem poskytnuty. S výjimkou, kdy je banka dle obecně závazných právních přepisů povinna nebo oprávněna poskytnout určité třetí osob údaje, na které se vztahuje bankovní tajemství, nebudou informace, které o klientovi banka spravuje, poskytnuty žádné třetí osob bez klientova předchozího souhlasu, a to ani v případě, že by takovou třetí osobou byla instituce působící v rámci stejného finančního uskupení jako banka.

2.5.3 Banka chrání důvěrný charakter informací, které o klientovi získala při sjednávání smluvního vztahu nebo během jeho trvání v souladu s platnou právní úpravou, a to i poté, co již došlo k ukončení smluvního vztahu s daným klientem.

2.5.4 Banka poskytuje klientovi informace o údajích, které o něm zpracovává v souvislosti s poskytnutím produktu i služby, a to v rozsahu a v souladu se všemi požadavky zák. . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, v platném znění. Klient má právo být informován o tom, že jeho komunikace s bankou bude zaznamenána a uchovávána.

2.6 Pomoc banky v případě mimořádných situací

2.6.1 V případ, že se klient stane obětí podvodného jednání, krádeže či jiného zneužití v záležitostech týkajících se jeho smluvního vztahu s bankou (zejména dojde-li k odcizení či zneužití platební karty), má právo na doporučení a pomoc při řešení důsledků, které z této události pro jeho vztah s bankou vyplývají.

2.6.2 Uzavírá-li banka svoji pobočku, má klient této pobočky právo na informaci o této skutečnosti. Tuto informaci banka klientovi poskytne v dostatečném časovém předstihu před ukončením činnosti pobočky tak, aby klient měl možnost zvážit situaci a rozhodnout se, jak bude reagovat, a aby případně mohl učinit příslušné kroky.

2.7 Postup banky v případě prodlení klienta

2.7.1 Ještě před uzavřením příslušného smluvního vztahu má klient právo na informaci o tom, jak bude banka postupovat v případ, že klient nesplní i nebude opakovaně plnit své závazky vůči bance.

2.7.2 Dojde-li k tomu, že se klient dostane vůči bance do prodlení, má právo požádat banku o konzultaci ohledně vzniklé situace a přichází-li to v úvahu, též o případné návrhy možného řešení. Banka přistupuje ke klientovi individuálně a s ohledem na předchozí spolupráci, zkušenosti a složitou situaci klienta, může v daném případ projevit větší míru tolerance a pochopení, za podmínky zachování souladu s příslušnými smluvními ujednáními, zákonnými normami a případně dalšími právně závaznými předpisy.


3. PRÁVA BANK VE VZTAHU KE KLIENTŮM
 

3.1 Při poskytování služeb je banka oprávněna a v souladu s obecně závaznými právními předpisy také povinna klienta nebo osobu jednající jeho jménem identifikovat a údaje o provedené identifikaci také uchovávat.

3.2 Pokud se klient odmítne identifikovat, je banka oprávněna a v některých případech přímo ze zákona povinna provedení požadované služby odmítnout.

3.3 Banka má právo a povinnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy požadovat od klienta pravdivé a úplné informace nutné k efektivnímu uspokojování potřeb klienta, řádnému oboustrannému plnění smluvních vztahů a plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Banka má zejména právo a v některých případech také povinnost požadovat od klienta informace a důkazy o původu peněžních prostředků ukládaných na či připisovaných ve prospěch účtu klienta a některé další údaje stanovené např. zák. . 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění; zák. . 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, v platném znění; či Opatřením ČNB . 1 ze dne 8. září 2003 k vnitřnímu řídícímu a kontrolnímu systému banky pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti.

3.4 Banka má právo požadovat od klienta informace a doklady, které slouží k posouzení bonity klienta nebo které prokazují jeho spolehlivost a důvěryhodnost, včetně informací poskytovaných úvěrovými registry. Banka má zejména právo po klientovi požadovat odpovídající zajištění závazků, které mu na základě smluvního vztahu vůči bance vznikají nebo vzniknout mohou.

3.5 Banka má právo požadovat od ručitele informace, případně doklady, na základě kterých bude možné posoudit jeho schopnost dostát ručitelskému závazku.

3.6 Odmítne-li klient poskytnout bance informace, doklady, důkazy, které je banka v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinna i oprávněna po něm požadovat, anebo odmítne-li dát bance svůj souhlas potřebný pro posouzení vhodnosti příslušného produktu pro klienta, je banka oprávněna odmítnout poskytnutí produktu či služby danému klientovi.

3.7 Banka má právo požadovat po klientovi, s nímž je banka v úvěrovém či jiném obdobném smluvním vztahu, aby ji včas a odpovídajícím způsobem informoval o jakékoli změně své finanční situace, která by mohla mít vliv na jeho platební schopnost, a o okolnostech, které by mohly ohrozit dodržení jeho smluvních závazků vůči bance.

3.8 V případ, že se klient, s nímž je banka v úvěrovém i jiném obdobném smluvním vztahu, dostane do složité platební situace (zejména dostane-li se do prodlení vůči třetím osobám i do platební neschopnosti), je povinen o tom banku neprodleně informovat a poskytnout bance veškeré potřebné informace k tomu, aby mohla jeho situaci posoudit a případně navrhnout možná řešení.

3.9 Banka má právo požadovat, aby veškeré pokyny a příkazy klienta, které bance předává, byly jednoznačné, určité, srozumitelné, úplné a současně aby byly v souladu s právními předpisy. Není-li tomu tak, je banka oprávněna takový pokyn i příkaz klienta odmítnout a neprovést. 3.10 Banka má právo zaznamenávat po předchozím upozornění komunikaci s klientem a tyto záznamy uchovávat v souladu s platnými právními předpisy.

Běžný účet bez poplatků

3.11 K zajištění bezpečnosti klientů i zaměstnanců bank, bankovních prostor a peněžní hotovosti je banka oprávněna přijímat vhodná opatření vedoucí ke snižování bezpečnostních rizik (např. vymezení bezpečnostních zón, monitoring kamerovými systémy atp.)


4. ŘEŠENÍ SPORU MEZI BANKOU A KLIENTEM
 

4.1 Stížnosti/reklamace související se smluvním vztahem mezi bankou a klientem

4.1.1 Klient má právo na srozumitelnou informaci o tom, jak má postupovat, není-li spokojen se službou, která mu byla bankou poskytnuta či je mu poskytována, a o tom, jak má podat stížnost/reklamaci.

4.1.2 Klient má právo na informaci o tom, jak bude v případě stížnosti/reklamace banka postupovat, jak bude s jeho stížností/reklamací naloženo a který útvar banky, případně který zaměstnanec příslušného útvaru banky, se jejím vyřízením bude zabývat.

4.1.3 Klient má právo na informaci o lhůtě, v níž bude jeho stížnost, resp. reklamace vyřízena. Tato lhůta musí být přiměřená povaze stížnosti/reklamace a možnostem banky.

4.1.4 Klient má také právo na srozumitelnou informaci o tom, jaké jsou další možnosti jeho postupu v případě, že nebude spokojen s vyřízením své stížnosti/reklamace.

4.1.5 Klient má právo být informován zejména o tom, že pokud nebude spokojen s vyřízením stížnosti/reklamace samotnou bankou, je v některých případech týkajících se platebního styku a elektronických platebních prostředků k řešení případných spor mezi klientem a bankou, případně mezi klientem a vydavatelem elektronických platebních prostředků, příslušný též finanční arbitr.

4.1.6 Banky, které se přihlásily k dodržování Standardu ČBA . 18/2005 - Zásady poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení a ke Kodexu o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení, informují klienty o tom, kde a jak mohou uplatnit své stížnosti související s dodržováním výše uvedeného standardu a Kodexu.

4.2 Podněty klientů k prošetření dodržování tohoto Standardu

4.2.1 Pokud má klient pochybnosti o tom, zda chování banky je v souladu s ustanoveními Standardu, i se domnívá, že banka některé ustanovení Standardu nedodržuje, může podat bance podnět k vnitřnímu prošetření souladu chování banky se Standardem. Banka klienta informuje o tom, jaký je postup pro podání takového podnětu.

4.2.2 Podá-li klient takový podnět, banka se jím bude v souladu se svými vnitřními předpisy náležitě zabývat. Klient má v této souvislosti právo na informaci o tom, který útvar, případně který zaměstnanec příslušného útvaru, se bude jeho podnětem zabývat a v jaké lhůt mu bude odpovězeno.

4.2.3 Pokud bude mít klient i po vyřízení klientova podnětu příslušnou bankou pochybnosti o souladu chování banky s ustanoveními Standardu, může o tom učinit oznámení kanceláři České bankovní asociace.

4.2.4 Adresa pro zasílání podnětů klientů ve věci pochybností o souladu chování banky s ustanoveními Standardu:

cba@czech-ba.cz
Česká bankovní asociace
Vodičkova 30
110 00 Praha 1


5. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠENÍ SE KE STANDARDU A JEHO IMPLEMENTACE
 

Pro vnitřní potřeby a za účelem zpětné vazby bude ČBA průběžně monitorovat vůli českého bankovního sektoru k dodržování Standardu.

ČBA proto žádá členské banky, které se rozhodly přihlásit se k dodržování Standardu, aby ke dni takového svého rozhodnutí laskavě učinily následující prohlášení a zaslaly je do kanceláře ČBA na adresu:

Česká bankovní asociace, sekretariát, Vodičkova 30, 110 00 Praha 1.

"Na základ rozhodnutí představenstva/managementu/vedení banky ze dne ________ se ______/obchodní firma banky/_____ rozhodla přihlásit k dodržování Standardu ČBA č . 19/2005 - Kodex chování mezi bankami a klienty - (dále jen "Standard") a zavazuje se implementovat ustanovení Standardu do svých vnitřních předpisů.

Vzhledem k době, která je nutná pro vnitřní implementaci a přípravu na praktickou aplikaci některých ustanovení Standardu, začne být Standard v rámci _____ /obchodní firma banky/_____ uplatňován nejpozději k ______________.

Kontaktním místem, na které se budou moci klienti obrátit v případě, že dojde k nesrovnalostem či problémům ohledně dodržování Standardu, je _______ /název, adresa, telefonické, faxové a e-mailové spojení i přímo jména konkrétních zaměstnanců banky zařazených do jejího reklamačního i jiného příslušného útvaru/oddělení/________.

___/obchodní firma banky/____ bude kancelář ČBA písemně a bez zbytečného odkladu informovat o jakékoli změně v osob či oddělení, které je kontaktním místem pro účely řešení nesrovnalostí a problémů s dodržováním Standardu.

V _______, dne _________

___________________

___________________

/obchodní firma banky a podpis(y) člena() statutárního orgánu oprávněného(ých) jednat jménem banky dle výpisu z obchodního rejstříku/"

Pravidla obsažená ve Standardu tvoří minimální stupeň ochrany a úpravy vzájemných vztahů mezi bankou a klientem - spotřebitelem. Přistoupením ke Standardu se banka zavazuje zakotvit ve svých interních předpisech alespoň tento základní stupeň úpravy vzájemných vztahů, přičemž je ponecháno na vůli každé jednotlivé banky, aby při svém jednání s klienty uplatňovala vyšší úroveň ochrany, vzájemné vstřícnosti a spolupráce.

1) V návaznosti na práci společné Expertní skupiny ČBA a Ministerstva financí bude v průběhu roku 2006 zveřejněno, kterých produktů se tento závazek týká a kdy a v jaké formě budou příslušné infolisty zákazníkům k dispozici.

2) V návaznosti na práci společné Expertní skupiny ČBA a Ministerstva financí a po konzultaci s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže bude upřesněno a zákazníkům sděleno, kterých operací a v jakém termínu se naplnění tohoto závazku dotýká

3) ČBA doporučí svým členským bankám, aby na svých webových stránkách vytvořily pomůcky (např. elektronické kalkulátory), které by klientům umožnily, aby při zadávání konkrétních parametrů požadované operace mohli zjistit její celkovou cenu

KOMENTÁŘE k článku Bankovní kodex

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Kde vyměnit neplatné koruny, eura, kuny nebo švýcarské franky? Jak dlouho je výměna možná?

26.5.2023 Banka

Třeba jste doma našli neplatné české bankovky, třeba máte schované kuny z předchozí dovolené, a víte, že už neplatí. Co s nimi? Vyhodit je jako bezcenné, nebo půjdou ještě vyměnit za platnou měnu? A kolik taková výměna stojí? Vše potřebné se dozvíte tady.

Nová banka v ČR: Partners Banka by mohla mít licenci již v létě

24.5.2023 Banka

Podle informací, které médiím sdělují zástupci Partners, by se mělo již dvouleté licenční řízení u ČNB brzy chýlit ke konci. Během letních prázdnin by nová banka společnosti Partners mohla spustit svou činnost. Půjde o banku cloudovou v čistě digitálním provedení. Nabídnout chce klientům zjednodušení finančního života, ale i nabídku z celého trhu (nejen z portfolia Partners).

Komerční banka - nové bankovnictví

10.5.2023 Banka

Popis tématu: lepší čistý design bankovnictví, vylepšení produktů, běžný účet + více tarifů - spíše obnova produktu a bankovnictví, hlavní je multiměnový účet, který je úplně nový, co je to multiměnový účet, bankomaty komerčky.

Bankovní produkty – účty a spoření

17.3.2023 Banka

K čemu slouží účet běžný a k čemu ten spořicí? Ke kterému z nich se váže online bankovnictví a platební karta? Jaký je rozdíl mezi debetní a platební kartou? Co je termínovaný vklad, jaká jsou jeho pravidla a čím se liší od vkladní knížky? Jaký účet dostanete ke stavebnímu spoření a k čemu se využívá účet jistotní? Jak je to s chráněným účtem proti exekuci, co umějí prémiové účty a co jsou účty devizové? Má smysl zakládat účet dětský nebo účet studentský? Spousta otázek, ale odpovíme na každou z nich.

Nepojištěné vklady ze Sberbank: kdy kraje a obce zase uvidí své peníze?

10.3.2023 Banka

Je tomu přibližně rok, co čeští klienti zahájili run na ruskou Sberbank, a tím její českou pobočku položili. Pojištěné vklady drobných střadatelů již byly vyplaceny. Čeká se na výplatu těch ostatních. Vysoké vklady měly u Sberbank především kraje a obce. Kdy se svých peněz dočkají a jaká bude výtěžnost z probíhajícího insolvenčního řízení Sberbank? Nadějí na brzké řešení je zájem dvou bank odkoupit zdravé úvěry. A těch měla Sberbank většinu. 

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

100% Hypotéka

Půjčka, která pokryje celou koupi. Taková je 100% hypotéka. LTV této hypotéky je 100 %, což znamená, že vám banka půjčí peníze na celou odhadní cenu nemovitosti, kterou ručíte.

Díky 100% hypotéce tak získáte dost peněz na nákup domu či bytu nebo například na výstavbu. Zároveň ale musíte počítat s vyšším úrokem než u menších půjček. Pro banky je totiž úvěr bez spoluúčasti klienta rizikovější, a proto jsou jeho podmínky přísnější.

V současnosti navíc čeští poskytovatelé 100% hypotéky neposkytují. Česká národní banka totiž v roce 2016 zpřísnila podmínky pro získání hypotéky a jejich součástí bylo také ukončení 100% hypoték. Banky tak nabízí maximálně 90% hypotéky. Pouze u 5 % objemu poskytnutých půjček smí být LTV vyšší než 90 %.

Přesto existuje možnost, jak pomocí půjčky na bydlení získat dost peněz na úhradu celé kupní ceny nemovitosti. V podstatě tedy můžete dosáhnout na 100% hypotéku.

Jak na to? Musíte ručit více nemovitostmi. Kromě kupovaného bytu či domu to může být například nemovitost rodičů. Samozřejmě ale platí, že majitel této nemovitosti musí s ručením souhlasit.

Díky ručení více nemovitostmi se zvýší hodnota zástavy. I při 90% či menším LTV tak získáte peníze na nákup vybraného domu či bytu.

Banky navíc obvykle umožňují druhou nemovitost z hypotéky vyvázat, jakmile splatíte potřebnou část úvěru. Dál tedy ručíte pouze kupovaným domem či bytem.

Další možností je dofinancovat hypotéku dalším úvěrem. Například úvěrem ze stavebního spoření.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena