Banky.cz Banky.cz Články Banka Okruhy možných potíží a stížností na Vaši banku

Okruhy možných potíží a stížností na Vaši banku

Okruhy možných potíží a stížností na Vaši banku
3.4.2015, Banka

Pokud jsme nespokojeni se službou, kterou nám naše banka poskytla nebo se domníváme, že banka udělala chybu, je nejvyšší čas začít se svou bankou tuto záležitost řešit. Jak si mám stěžovat a co všechno musím udělat, mám–li pocit hraničící s jistotou, že se moje banka vůči mně něčím provinila? 

Pokud se tedy rozhodnete podat stížnost, je několik důležitých kroků, jimiž byste se měli řídit. Převážná většina těchto kroků v retailovém bankovnictví je popsána v Bankovním kodexu.

Jakými kroky musím projít, abych byl se svou stížností v bance úspěšný?

Okruhy možných potíží a stížností na Vaši banku Krok 1: Kontaktujte banku.

Zkontaktujte pobočku Vaší banky a to osobně, telefonicky nebo písemně. Pokud máte stížnost, ale nestěžujete si, nemůže Vaše banka vědět, že má něco napravovat. V souladu s Bankovním kodexem mají všechny banky při reklamačním řízení své vlastní vnitřní postupy. Nejlepší způsob jak začít, je následující:

 • sdělte stížnost Vaší bance, ať už pouze telefonujete nebo banku raději navštívíte, zjistěte si jméno osoby, se kterou o své stížnosti jednáte, poznamenejte si datum schůzky a také odpovědi. To může být důležité v případě, že se ke stížnosti ještě někdy vrátíte. Banky obvykle řeší problémy rychle, pakliže se tak však neděje a jste jakýmkoli způsobem znepokojeni, kontaktujte banku písemně;
 • napište řediteli pobočky Vaší banky a ponechte si kopii svého dopisu pro případné pozdější projednávání Vaší stížnosti s někým dalším, tím se vyloučí možnost pochyb a popletení faktů;
 • banka vám sdělí, jak dlouho jim potrvá, než budou na Vaši stížnost reagovat;
 • přesně vysvětlete fakta, co se stalo nebo naopak nestalo. Jakkoli jste rozčileni, je nemoudré poddávat se emocionálním projevům a používat výhrůžky a silná slova. Nepomůže to k dosažení uspokojivého závěru Vám ani Vaší bance, nanejvýš si můžete naopak způsobit další těžkosti. Uvědomte si, že zaměstnanci v pobočce Vaší banky jsou také jenom lidé a mohou občas nějakou chybu udělat;
 • požádejte ředitele nebo vedoucího bankovního úředníka, aby prověřil Vaši stížnost a písemně odpověděl během rozumné doby (řekněme dvou týdnů). Taková lhůta dává bance dostatek času problém řádně přezkoumat a zároveň jej promptně vyřídit.

Krok 2: Pokud nedokážete stížnost vyřešit na pobočce.

Ve většině případů provádějí první šetření Vaší stížnosti zaměstnanci a bývá pravidlem, že se Vy a Vaše banka dohodnete a stížnost se vyřeší k Vaší spokojenosti. Pokud přesto nejste s odpovědí na Vaši původní stížnost spokojeni, můžete:

 • požádat o opětovné prodiskutování s pobočkou Vaší banky nebo s krajským zastoupením banky nebo s oddělením vztahů se zákazníky na centrále banky. Opět je nejlepší písemná forma. Ponechte si kopii tohoto dopisu. Navštívíte-li banku a raději budete svou stížnost projednávat osobně, určitě si dělejte poznámky;
 • pokud chcete vstoupit v jednání s centrálou banky, nejlepším prvním navázáním kontaktu je zaslání dopisu s přiloženými kopiemi veškeré předchozí korespondence s bankovní pobočkou. Nyní má každá banka hlavní oddělení zákaznických služeb, jehož zaměstnanci jsou školeni k tomu, aby věnovali zákazníkům pozornost a posuzovali problémy objektivně. To, že jsou Vaší bankou zaměstnáni, je nezbavuje možnosti pokusit se vyřešit záležitost nestranně s co nejlepšími výsledky pro všechny zúčastněné.

Krok 3: Pokud banka nedokáže stížnost vyřešit.

Většina všech stížností se vyřeší použitím vlastních bankovních postupů pro reklamační řízení. Patří-li Vaše stížnost k té drobné menšině, u kterých se tak nestane, je tu další postup, který můžete použít:

 • Jestliže Vaše banka Vaši stížnost nevyřeší, můžete se obrátit na instituci pro řešení mimosoudních finančních sporů Finanční arbitr ČR, kde Vám sdělí, zda Vám dokáží pomoci a pokud ano, sdělí Vám i postup. Lhůta, do kdy se klient může obrátit na finančního arbitra není takřka nikterak omezena. Pouze lhůtami vyplývajícími z promlčení dle Občanského resp. Obchodního zákoníku (3 a 4 roky). Finanční arbitr je pak ze zákona oprávněn řešit spory vzniklé po 1.1.2003. Více informací o této službě najdete pomocí výše uvedeného odkazu (www.finarbitr.cz).
 • Finanční arbitr je ten, kdo je zaměřený na vyřešení problémů. Finanční arbitr ČR je nestranný a má právo rozhodovat spory, kde výše částky nepřesahuje ke dni podání návrhu částku 50.000 EUR. Rozhodnutí instituce Finančního arbitra ČR je závazné pro všechny instituce specifikované v zákoně o finančním arbitrovi (převádějící instituce a vydavatelé elektronických platebních prostředků). V současné době je jich cca 140. Od listopadu tohoto roku, kdy by měl začít platit nový zákon o platebním styku jich přibude, díky rozšíření rozsahu působnosti finančního arbitra, dalších cca 260.
 • Řízení před finančním arbitrem je pro navrhovatele i pro instituci zdarma. Pouze požadoval-li by navrhovatel řízení v cizím jazyce, náklady s tímto spojené by hradila banka.
 • Finanční arbitr ČR nemá dle současného zákona právo rozhodovat o stížnostech týkajících se výše poplatků jednotlivých bank nebo rozhodnutí o půjčkách. Tato instituce se může zabývat pouze chybami a nekompetentností na straně banky. Více informací najdete na výše uvedených webových stránkách.
 • Na rozdíl od vaší banky, Vy jako zákazník, nejste vázán rozhodnutími Finančního arbitra ČR a pokud nejste s rozhodnutím této instituce spokojeni, máte právo dále pokračovat v řešení vašeho případu u soudu.

Může stížnost poškodit komunikaci s mojí bankou?

Okruhy možných potíží a stížností na Vaši banku Pokud podáte stížnost, Váš běžný bankovní vztah s Vaší bankou nebude narušen. Banky uznávají, že normální vzájemné pracovní vztahy mohou selhat a že všechno může pozitivně ovlivnit jednání s Oddělením vztahů se zákazníky, které centrálně pracuje na vyhodnocování všech potíží.

Jaké problémy jsou důvodem ke stížnosti?

„Klienti se na nás nejčastěji obracejí s podněty, které se týkají smluvních podmínek, úvěrů, tuzemských úhrad, poplatků a platebních karet. Z řešených sporů jsou to tuzemské úhrady a spory spojené s používáním platebních karet.“

Bankovní účty zahrnují mnoho jednotlivých transakcí. V ČR došlo za rok 2008 k 181 228 776 platebních transakcí, k 155 495 854 výběrům z bankomatu. Celkem bylo vydáno 8 931 872 platebních karet. Chyby mohou nastat. Proto je důležité, abyste pečlivě četli výpisy z účtu vydané Vaší bankou. Budete mít přehled a jistotu, že Vás žádné problémy nečekají. A když ano, budete o nich vědět včas.

Ačkoli jsou banky povinny v souladu s Bankovním kodexem zcela vysvětlit podmínky bankovních účtů, mohou se občas nějaká nedorozumění vyskytnout. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, týkající se nějaké události na Vašem účtu, sdělte to nejprve Vaší pobočce nebo Vašemu obvyklému kontaktu v bance.

Zákazníci někdy vnímají s nelibostí, že si banka účtuje příliš vysokou úrokovou sazbu nebo jsou nespokojeni s výší bankovních poplatků za služby. Rozhodnutí o výši sazeb a poplatků jsou ve skutečnosti komerčním rozhodnutím prováděným bankou. Ředitel Vaší banky Vám vysvětlí, proč banka stanovuje takové poplatky a nastavuje jednotlivé úrokové sazby aplikované na Váš bankovní účet. Zástupci banky by měli ochotně projednat jiný úrok nebo opatření, ale jedná se z jejich strany o velmi konkurenční rozhodnutí. Možná, že v jiné bance najdete lepší sazbu nebo strukturu poplatků, takže se vyplatí poohlédnout se i jinde.

Institut finančního arbitra byl zřízen k 1.lednu 2003, a to v rámci harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie (viz. zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Jeho účelem je pomoci urovnat jednotlivé spory mezi zákazníky na straně jedné a poskytovateli finančních služeb na straně druhé.

Tato instituce je schopna vyřizovat stížnosti týkající se většiny služeb pro správu osobního bankovnictví. Tedy peněžnictví, pojišťovnictví, hypotéky, penzijní připojištění a investování a je pro zákazníky dostupná bezplatně. Jakákoliv rozhodnutí, která udělá, jsou závazná pro poskytovatele služby, ale ne pro zákazníka, který podává stížnost.

Jak napsat dopis se stížností do Vaší banky

 • Napište Vaši adresu, PSČ a telefonní číslo, na němž jste během dne k zastižení
  ......................................................................................
  ......................................................................................
  Datum:
 • Napište adresu pobočky, do oslovení konkrétní jméno či pouze obecně
  Ředitel pobočky banky XYZ a.s.
  Adresa Vaší banky
  ......................................................................................
  ......................................................................................
 • Vážený pane / paní (použijte jméno ředitele, pokud je znáte)
  Napište Vaše jméno; jméno, na něž je účet vystaven; číslo účtu; nebo jakoukoliv jinou referenci, o níž si myslíte, že by bance mohla usnadnit identifikaci problému.
 • Chtěl bych si stěžovat na
  .........................................................................
  Klidně a stručně popište veškerá fakta od samého začátku Vašeho problému. Co proběhlo špatně? Výčet může obsahovat:
  • data kontroverzních událostí;
  • kde se tyto události přihodily;
  • informace, kterou jste dali a která byla dána Vám;
  • jména zúčastněných zaměstnanců banky, pokud je znáte;
  • co se stalo;
  • proč si myslíte, že Váš problém vznikl;
  • jak to cítíte Vy;
  • proč si myslíte, že s Vámi nikdo nevyjednával, tak jak byste očekával;
  • jakou potíž nebo ztrátu si myslíte, že jste utrpěli a proč;
  • pokud je máte a myslíte si, že jsou relevantní nebo nápomocné, tak uveďte jakékoliv odkazy na libovolné dopisy, které se týkají této věci, napsané a zaslané do banky Vámi nebo zaslané Vám Vaší bankou a přiložte jejich kopie k tomuto dopisu.
 • Rád bych.......................................................................................
  Napište, co si myslíte, že by Vaše banka měla udělat, aby vyřešila Vaši stížnost.
  Ocenil bych, kdybyste mne co nejdříve informovali o tom, jak budete postupovat při dořešení této záležitosti.
 • S úctou
  Napište čitelně Vaše jméno a podepište se.

Vždy si ponechte kopii Vašeho dopisu a poznámky z jakýchkoliv rozhovorů i data a časy telefonátů atd.

KOMENTÁŘE k článku Okruhy možných potíží a stížností na Vaši banku

15.12.2016 14:32:52

Podvodnici, Komentoval(a): David

Dobry den moje banka je Unicreditbank a mam studenske konto kamos ma csob banku a v pondely mi posilal litra a dnes je čtvrtek a nic mi neprislo posilal to pak jeste jedno a nic co to ma bejd?
15.1.2020 14:42:57

FIO banka není schopná za 1,5 měsíce poslat zůstatek na účtě, Komentoval(a): Marika

Je toto možné? Zadržují mi zůstatek na účtě, žádné hypotéky, půjčky ani nevyřešené transakce na účtě nemám, a čekám skoro 2 měsíce a nic se neděje, ve smlouvě o zrušení účtu je napsáno, že do 5.ledna 2020 mi zůstatek pošlou na účet u jiné banky, a ani ťuk.
15.1.2020 14:46:11

Pozor na šmíráky i v bance, Komentoval(a): Josef Kokoukél

Velmi agresívní,pod vlivem omamných látek, pozor na osobu z Ostravy, která byla řešena Policií z důvodu trestného činu stalkingu, a řešena také magistráty několika obcí MS kraje. Jde o osobu Věru Nusmuller z Ostravy (věk 66 let,vypadá nápadně starší a to o dost), která neváhá intrikovat a šířit lži a manipulace všude, kde to jde, protože nic jiného neumí. Zde mj.spamovala a posílala falešné zprávy inzerentům. Hrozí zde udělení pokuty ve správním řízení a zákaz činnosti všem, kdo s ní intrikují. Trestní oznámení podána i na další osoby, které s ní vytrvale intrikují. Pronásleduje lidi a vyčíhá si na ně klidně u jejich domu,kde bydlí,aby s nimi intrikovala,nebo někoho jiného koho znají, pomluvila, očernila. Vytrvale obtěžuje,přesto s ní nemá zájem člověk komunikovat, a nepřestává vyzvánět, házet nechutné vzkazy do schránek (pod nějakou záminkou se vnutí do vchodu,kde obtěžuje, a zvoní u bytu člověka, který s ní viditelně nemá zájem žádným způsobem komunikovat) psychopatka!Nechutná! Zlá i
9.10.2020 00:21:03

Stiznost, Komentoval(a): Tomas Nasinec

POZOR NA UNI-GROUP.COM BANKU A S NI JE SPOJEN TAKE PAN FRANKLIN PAVEL SOU TO VELKY PODVODNICI A LHARI A VIDERACISAM SEM JIM NALETEL CHTEL SEM OD NICH PUJCKU A PAN FRANKLIN MI JI OCHOTNE NABIDL DAL SEM MU DOHROMADY NA POPLATCICH 53800 KC A DO TED SEM NEVIDEL ZADNE PENIZE ANI TY CO JSEM MU NAPOSILAL NA UCET A CHCE DALSICH 70100 KC S TIM ZE BI MI PUJCILI V BANCE UNI-GROUP .COM 500000 KC POZOR NA NE NIC NEPUJCUJI TAK AT NENALETITE JAKO JA PAN FRANKLIN JE LHAR KTERY JEN SLIBUJE A NIC NEPUJCUJE KDYZ TO CHCI Z NEJ DOSTAT ZPET TO CO JSEM MU NAPOSILAL COZ CINNI 53800 KC TAK NECHCE VRACET JE TO SMEJD TAK POZOR NA NE JE TO NAKA ZHREJME MAFIE POZOR SI DEJTE VSICHNI NA TOHOTO CLOVEKA A NA TU BANKU POZOR POZOR POZOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NIC OPRAVDU NEPUJCI JEN SLIBUJI A VIDIRAJI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POZOR POZOR

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Srovnání bank: nejvíce klientů hlásí Česká spořitelna, největší objem peněz ČSOB

Srovnání bank: nejvíce klientů hlásí Česká spořitelna, největší objem peněz ČSOB

4.8.2021, Banka, Autor: Jan Budín

Jsou největší na českém trhu. Jedna má nejvíc klientů, druhá zase spravuje největší objem peněz. Řeč je o České spořitelně a Československé obchodní bance, které vedou pomyslný žebříček bank v České republice. Vyplývá to z posledních dat, které finanční instituce zveřejnily.

Moneta se s Air Bank nespojí. Prozatím

Moneta se s Air Bank nespojí. Prozatím

23.6.2021, Banka, Autor: Petr Jermář

Dlouho očekávané spojení Moneta Money Bank s Air Bank, Home Credit a Zonky nevyšlo ani na druhý pokus. Akcionáři fúzi na včerejší mimořádné valné hromadě neschválili. Vznik třetí největší banky na českém trhu se tak odkládá.

ING Bank končí, klienti mohou přejít k Raiffeisenbank

ING Bank končí, klienti mohou přejít k Raiffeisenbank

29.5.2021, Banka, Autor: Petr Jermář

Osobní bankovnictví nabízené ING Bank v Česku končí. Klienti mohou volit mezi přechodem k Raiffeisenbank a výplatou peněz do jiné banky. Poradíme, co se vyplatí více

Spojení Raiffeisenbank s Equa bank má zelenou. Letos se ale zřejmě nestihne

Spojení Raiffeisenbank s Equa bank má zelenou. Letos se ale zřejmě nestihne

12.5.2021, Banka, Autor: Jan Budín

Bez námitek. Takové je stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k chystanému spojení Raiffeisenbank s Equa bank. Banky ho oznámily už v únoru a chtěly vše dokončit do konce letošního června. Vše ale nasvědčuje tomu, že se obchod protáhne. Klienti Equa bank se tak zatím nemusí bát žádných změn.

Wüstenrot hypoteční banka se sloučila s Moneta Money Bank

Wüstenrot hypoteční banka se sloučila s Moneta Money Bank

22.1.2021, Banka, Autor: Petr Jermář

Wüstenrot hypoteční banka se k 1/1/2021 sloučila s Moneta Money Bank. Co se mění pro klienty Wüstenrot?Banky v ČR