Banky.cz Články Osobní a rodinné finance Insolvence a osobní bankrot (oddlužení)

Insolvence a osobní bankrot (oddlužení)

Máte dluhy a nestíháte splácet? Řešením může být osobní bankrot. Kdy má smysl žádat o insolvenci? Kolik stojí sepsání návrhu na oddlužení? Kolik Vám musí ponechat z výplaty? A jak je to s ochranou před exekutorem?

REKLAMA

Co je to insolvence?

Insolvence je soudem schválené řízení řešící bezvýchodnou situaci předlužené firmy, podnikatele nebo běžného občana, kteří nejsou schopni dostát svým závazkům. Jinými slovy nedokáží pravidelně splácet půjčky dle splátkového kalendáře, platit faktury, účty apod. Pro insolvenci máme několik označení: úpadek, bankrot, oddlužení.

Pravidla pro vyhlášení úpadku stanovuje Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. (zákon o úpadku a způsobech jeho řešení). Zatímco u firem se předlužení řeší jejich reorganizací či likvidací, u fyzických osob (OSVČ, spotřebitel) připadá v úvahu pouze oddlužení (lidově nazývané jako osobní bankrot). Zákon upravuje ještě i specifický úpadek finančních institucí a některé další způsoby řešení úpadku.

Insolvence a osobní bankrot (oddlužení)

Máte dluhy a nestíháte je splácet? Řešením může být insolvence, které se říká též osobní bankrot nebo oddlužení. Kdy má smysl žádat o insolvenci a komu dokáže pomoci? Kolik stojí sepsání návrhu na oddlužení, kdo ho může sepsat a kam se odesílá? Kolik Vám musí insolvenční správce ponechat z výplaty a jak insolvence chrání před exekutorem? Jak vypadá insolvence a kdy a čím je ukončena? Co se stane těm, kdo ji nezvládnou? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v našem článku.

Nadále se budeme věnovat již jen oddlužení fyzických osob (osobnímu bankrotu)

Kdy je možné požádat o vyhlášení insolvence?

Insolvenční zákon jasně definuje situaci, kdy se člověk stane insolventním. Definici najdeme v §3: V úpadku je dlužník tehdy, když má více věřitelů, má peněžité závazky více než 30 dní po lhůtě splatnosti a své peněžité závazky není schopen plnit.

Zákon definuje také „neschopnost plnit peněžité závazky“. Tato situace nastane tehdy, když dlužník:

 • zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
 • neplní své peněžité závazky více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, nebo
 • nelze dosáhnout uspokojení pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

7 tipů jak nespadnout do dluhové pasti

Pro koho má insolvence smysl?

Jde o peníze. A tak i u insolvence musíme přemýšlet nad tím, kdy se vyplatí a kdy je lépe zvolit jinou variantu řešení. Oddlužení bude mít smysl pro ty dlužníky, kteří:

 • nestíhají platit své závazky, přitom mají alespoň 2 věřitele
 • zvládnou splácet alespoň 2 178 Kč měsíčně
 • mají vyšší dluh, nikoliv jen banální částku v řádu desítek tisíc korun - detaily uvedeme dále v textu

Kdo může jít do insolvence formou oddlužení?

Dodejme, že oddlužení se může provést jak u nepodnikající fyzické osoby, tak i u podnikatele. Oddlužení je sice určeno zejména pro běžné občany, ale zákon pamatuje i na specifické případy, které se nevejdou do úpadků z běžného podnikání.

V případě oddlužení podnikatele musí s oddlužením souhlasit jeho věřitel (é) nebo se musí jednat o pohledávku zajištěného věřitele (dluh je zajištěn zástavou). Je zde ještě možnost oddlužit podnikatele po té, co část pohledávky zůstala neuspokojena po skončení dřívějšího insolvenčního řízení (konkurzu).

Oddlužení může proběhnout dokonce i u právnické osoby - ovšem nesmí se jednat o podnik a nesmí jít o dluhy vzniklé z podnikání. Oddlužit se tedy může nechat nezisková organizace, pokud její dluhy vznikly z jiné činnosti než podnikání (vznikly z hlavní činnosti).

Jakým způsobem probíhá oddlužení?

Insolvenční zákon dovoluje věřitelům, aby při soudem regulovaném rozhodování vybírali ze dvou variant provedení osobního bankrotu:

 • zpeněžení majetkové podstaty (prodej dlužníkova majetku),
 • zpeněžení majetkové podstaty a ještě splácení dle nastaveného splátkového kalendáře

Ano, zákon umožňuje výběr z variant oddlužení právě věřitelům. Ti navíc nejsou v tomto procesu nijak vázáni návrhem dlužníka a ani insolvenčního správce. Soud pak jen formálně potvrzuje rozhodnutí věřitelů. Jedině v případě, když by věřitelé o formě oddlužení nerozhodli, by se mezi oběma formami rozhodoval samotný soud.

Poznámka: Starší oddlužení, schválená do konce května 2019, bylo možné řešit i pouhým plněním splátkového kalendáře. Nová rozhodnutí o insolvenci už tuhle možnost nemají. Nicméně v současnosti ještě dobíhají starší insolvence, proto se ještě lze setkat s případy, kdy se v rámci oddlužení pouze splácí).

V čem je tedy insolvence jiná, když i tady dochází k prodeji majetku?

Rozdílů mezi exekucí a insolvencí je mnoho, přestože u obou může dojít k prodeji majetku dlužníka, včetně jeho domu nebo bytu. Narozdíl od exekuce má oddlužení konkrétní dobu trvání, není tak nákladná a hlavně: přestože dlužník během insolvence všechny dluhy nesplatí, může mu soud zbylé závazky odpustit v plné míře.

Běžný účet

Zapomenout nesmíme ještě na jeden podstatný rozdíl: V exekuci se splácejí nejprve náklady navíc - tedy příslušenství dluhu. Samotný dluh se daří snižovat jen málokdy. Jde tu zejména o sankční poplatky, úroky z prodlení, poplatky spojené se samotnou exekucí. Nic na situaci nezměnil ani nový chráněný účet.

V případě insolvence se však bere ohled jen na jistinu dluhu. Procentuální míra splacení se totiž vypočte bez zohlednění podřízených pohledávek - tedy bez sankčních úroků a poplatků, pokut. Poplatek insolvenčnímu správci se sice hradit musí, ale je regulován, navíc svou výší příliš neohrožuje splácení jistiny.

Čím je oddlužení výhodné pro dlužníka, věřitele, a dokonce i stát?

V osobním bankrotu je dlužník motivován splácet lépe než v případě exekuce. Proč? I v případě velmi vysokých dluhů je tady totiž šance na nový začátek, který nastane po prominutí nesplacených závazků. Navíc se za závazky považuje jen původní jistina dluhu, bez později načtených sankcí. Exekuce je naopak procesem nekonečným, kdy i přes pravidelné splácení může celkový dluh stále narůstat (z důvodu vysokých sankcí z prodlení, ale i odměn exekutorů).

Věřitelé dostanou, díky jimi odsouhlasenému osobnímu bankrotu svého dlužníka, možnost získat aspoň část dlužných peněz - i přes fakt, že v dříve proběhnuvší exekuci se tohle nepovedlo (vymožené peníze šly exekutorům, a nikoliv věřitelům).

A v čem je tu výhoda pro stát? Řízený osobní bankrot se pro stát stal zárukou návratu občana zpátky do fungující společnosti. Roste inkaso daní (odvodů) a klesá počet klientů závislých na sociálních dávkách. Dlužník díky oddlužení, a tím i ukončení exekucí, už nemá tak silnou potřebu pracovat jen v šedé zóně ekonomiky.

Jak vyhlásit insolvenci - resp. jak o ni požádat?

Důležité je vědět, že o insolvenci může požádat pouze sám dlužník (případně zadlužení manželé). Využít k tomu musejí akreditovaného odborníka, který s tvorbou návrhu na oddlužení vypomůže a zařídí vše po formální stránce, včetně odeslání na správné místo. Tím je krajský soud toho kraje, kde má dlužník trvalé bydliště. Akreditovaný odborník se tu dostává do role tzv. zprostředkovatele.

Velkou pomocí může v tomto směru být poradna při finanční tísni, což je bezplatná služba, která pomůže s celým procesem zdarma. Dlužník může o asistenci při vyplnění návrhu na oddlužení požádat i jiného zprostředkovatele: advokáta, notáře, soudního exekutora či jinou akreditovanou osobu - ovšem tady už bude za pomoc platit.

Insolvenční zákon stanovuje v § 390a strop na cenu za tuto službu, a tím je 4000 Kč bez DPH (4 840 Kč s DPH) za návrh pro jednotlivce a 6 000 Kč bez DPH (7 260 Kč s DPH) za návrh pro manželský pár.

Všechny exekuce se zastavují do tří dnů od podání návrhu na povolení oddlužení

Jakmile dlužník (nebo zprostředkovatel) doručí návrh na povolení oddlužení k místně příslušnému soudu, budou všechny exekuce vůči tomuto dlužníkovi zastaveny nejpozději za tři pracovní dny. Ve stejný termín se zastavuje i úročení dluhu. Dlužník se tím dostává do režimu ochrany před věřiteli.

Soud je povinen v tomto termínu vydat vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, která jednak zastaví exekuce a úročení, jednak umožní věřitelům začít se hlásit do insolvenčního řízení, kde uplatní své pohledávky. Soupis věřitelů musí být proveden na dlužníkem podaném návrhu. Ode dne vydání vyhlášky soudem má dlužník zakázáno zmenšovat svůj majetek. 

Kdy je insolvence zahájena? Po rozhodnutí soudu

Jedna věc je podat návrh na povolení oddlužení a automaticky se tím začlenit do režimu ochrany před věřiteli, věc druhá je mít insolvenci kompletně schválenu a povolenu. Poslední slovo má soud, ale ten se často rozhoduje na základě toho, jak se k situaci postavili věřitelé. Na osobní bankrot totiž (zatím) není automatický nárok. Pokud soud rozhodne kladně, přidělí dlužníkovi insolvenčního správce.

Jaké jsou hlavní podmínky pro povolení insolvence?

Aby insolvence vůbec mohla být povolena, musí dlužník splnit základní podmínky.  Jednak se musí stát insolventním (rozepsáno v kapitolce „Kdy je možné požádat o vyhlášení insolvence“), jednak musí být schopen splácet minimální požadovanou splátku, což je pro rok 2022 alespoň 2 178 Kč měsíčně. Pokud by se insolvence týkala manželského páru, museli by manželé být schopni splácet měsíčně 3 268 Kč.

Z minimální splátky dlužníka jednotlivce pak je 1 089 Kč odměna insolvenčnímu správci a stejných 1 089 Kč na umoření dluhu. Z výše odměn insolvenčnímu správci je jasné, že nemá smysl žádat o oddlužení, pokud nesplácený dluh dělá jen několik desítek tisíc korun.

Pakliže dlužník nesplácel ještě i výživné - a to je přihlášeno k insolvenci, musí být minimální částka potřebná k povolení oddlužení zvýšena právě o dávku výživného.

Aby byl jednotlivec v roce 2023 schopen odvádět minimální splátku (a není zatížen výživným), musí mít příjem 11 000 Kč měsíčně a víc. Proč tolik? Musí mu totiž ze zákona zůstat tzv. nezabavitelná částka. Opakujeme, že jde o minimum, nikoliv o předem danou částku pro každou insolvenci!

Doba trvání osobního bankrotu se různí - záleží na situaci a rozhodnutí soudu. Nejčastěji 3 roky nebo 5 let

V současné době zná česká legislativa několik délek trvání osobního bankrotu, konkrétně:

 • tři roky - tehdy je nutno splatit alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Ale pokud je dlužník důchodcem (starobní a invalidní ve druhém nebo třetím stupni), jedinou podmínkou pro tříleté oddlužení je setrvat v něm, tedy neporušit jeho podmínky, splácet požadovanou částku, a tím nedat soudu podnět pro zrušení insolvence. Jakmile insolvence u dlužníka - důchodce po celé tři roky trvá, je považována za splněnou, i když je splaceno mnohem méně než 60 % závazků. Procento splacené částky se zde totiž vůbec nesleduje
 • pět let - během pěti předem naplánovaných let trvání oddlužení musí dlužník vynakládat veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, aby zaplatil pohledávky věřitelů. Za vynaložení veškerého úsilí se považuje buď splacení 30 % pohledávek bez příslušenství, nebo insolvenčním správcem potvrzená snaha o splácení - a přesto nezdařená. Jsou situace, kdy soud může učinit výjimku a uznat oddlužení i někomu, kdo se nedostal na splacení ani 30 % svého původního dluhu (bez pozdějších sankcí)
 • doba, za kterou je uhrazeno 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů, ovšem bez pozdějšího příslušenství (sankce spojené s prodlením, s nesplácením)
 • soudem předepsaná doba plus 6 měsíců - novela insolvenčního zákona umožňuje dlužníkům prodloužit splácení v insolvenci až o 6 měsíců tak, aby mohl dlužník splnit podmínky úspěšného oddlužení
 • soudem předepsaná doba plus jeden rok - novela insolvenčního zákona umožňuje dlužníkům přerušit splácení až na jeden rok. Přerušení musí být schváleno soudem, ten uděluje souhlas jen při závažných důvodech
 • oddlužení může být v jakékoliv fázi trvání i zrušeno - a to v případě porušení povinností na straně dlužníka, jeho neschopností splácet 3 měsíce po sobě (vlastní vinou), nebo při prokázání nepoctivého záměru, který dlužník insolvencí sleduje.
 • Lidé se někdy diví, proč jim ještě nebylo ukončeno oddlužení, když splatili soudem nařízených 30 % (případně 60 %) z uznaných pohledávek. Důvod pokračování oddlužení je však nasnadě: cílem je splatit co nejvíce ze přihlášených pohledávek, nikoliv jen tu minimální hranici. Takže pokud dlužník splácí rychleji, neznamená to dřívější ukončení (až na výjimku, kdy v dřívější čas splatí vše).

Ukažme si povinnosti dlužníka během osobního bankrotu

Stavební spoření ČS s bonusem 8 500 Kč

Ukázali jsme, že soud může oddlužení kdykoliv zrušit - a to na základě porušení dlužníkových povinností. Pokud se tak opravdu stane, vše se vrací do stavu před podáním návrhu na povolení oddlužení. Znovu mohou přijít na řadu exekuce. Navíc musí dlužník doplatit soudem uznanou odměnu insolvenčnímu správci.

Během trvání insolvence má dlužník poměrně dost povinností, ale vyplývají z logiky samotného osobního bankrotu. Tady je jen stručně shrneme, detaily najdete v insolvenčním zákoně v § 412. Dlužník je povinen:

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost
 • vydat insolvenčnímu správci veškeré mimořádné příjmy
 • co nejdříve oznámit změnu bydliště
 • pravidelně předkládat insolvenčnímu soudu přehledy o příjmech
 • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody
 • nebrat si nové půjčky
 • vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů
 • nesmí bez souhlasu insolvenčního správce odmítnout přijetí daru nebo dědictví, ani svůj dědický podíl záměrně snížit (dohodu o vypořádání dědictví).

Zabavitelná vs. nezabavitelná část příjmů dlužníka v insolvenci, aneb kolik vám nechají

Jakmile je schváleno oddlužení, je nutné také vypočítat částku, kterou musí soud ponechat dlužníkovi na základní životní potřeby. Ta nese název „nezabavitelná“. Výše nezabavitelné částky závisí na počtu osob žijících s dlužníkem ve společné domácnosti. A pokud dlužníkem vyživované osoby (nejčastěji děti) žijí jinde, pak se k nezabavitelné částce přidává ještě pravidelně odváděné výživné. Zabavitelná část příjmu je pak to ostatní, včetně příjmů nepravidelných - odlišných od mzdy (jde o výhry v loterii, dědictví, dary atp.).

Pro zjištění orientační částky, která by vám v případě insolvence zbyla, můžete využít kalkulačku insolvence na stránkách Justice.cz. Například dlužník, který má pravidelný příjem 25 000 Kč, manžela(ku) a dvě děti ve společné domácnosti, bude splácet na oddlužení 4 480 Kč měsíčně, z výplaty mu tedy zůstane 20 520 Kč, za 5 let trvání oddlužení splatí 268 800 Kč.

Zabavitelnou část mzdy odvádí za dlužníka zaměstnavatel - přímo na stanovený účet insolvenčního správce. Takže k dlužníkovi se tyto peníze ani nedostanou.  Naopak důchodce nebo OSVČ musejí insolvenčnímu správci zasílat peníze sami. Insolvenční správce pak rozděluje platby mezi jednotlivé a do insolvence přihlášené věřitele.

Některé příjmy se ale nestanou součástí insolvenčních splátek - o které jde?

Většina příjmů podléhá insolvenci. Výjimkami jsou ale ty částky, které nepatří do majetkové podstaty dlužníka (§ 207 insolvenčního zákona), a proto ani do mimořádných příjmů (Lex Covid - zákon č. 191/2020 Sb.). Do oddlužení se neodvádějí následující příjmy:

Někdy soud neuzná oddlužení za splněné. Co bude následovat?

Ne vždycky se podaří dotáhnout insolvenci do úspěšného konce. Jak už jsme ukázali, k neúspěchu vede porušení povinností na straně dlužníka anebo prokázaný nekalý záměr. V ostatních případech soud může udělit výjimku a uznat oddlužení za splněné -  a to i v momentech, kdy dlužník nezaplatil vše, co měl - ale během trvání osobního bankrotu se o splácení snažil (snahu mu zkřížila např. vážná nemoc, úraz, úmrtí partnera apod.).

Jakmile soud uzná insolvenci za splněnou, vydá o tom rozhodnutí, a záznam je zanesen do Insolvenčního rejstříku. Záznam o oddlužení fyzické osoby je zde pro veřejnost viditelný ještě 5 let po ukončení insolvence - pak se pro veřejnost zneviditelní - ale nemaže se. Soud a insolvenční správci se k němu mohou dostat kdykoliv.

Ale co následuje, když se insolvence nezdaří? V tomto případě soud nastaví následná opatření. Uloží dlužníku znovu povinnost splácet částku podobnou té, kterou měl splácet v původní insolvenci. Tento stav trvá až do dalšího jednání o oddlužení daného člověka.

Jak je to s půjčkou po insolvenci? Pár let si na ni dlužník počká…

Ukázali jsme, že záznam o oddlužení zůstává v rejstříku ještě pět let po jeho ukončení. Rejstřík je veřejně přístupný, a tak se do záznamů může podívat naprosto kdokoliv - a banky, družstevní záložny a nebankovní poskytovatelé půjček budou mezi prvními. Některé nebankovní půjčky lze získat cirka dva až tři roky po skončení insolvence, u ostatních půjček po insolvenci si počkáte 4 - 5 let.

Na závěr ukažme co dělat, když je insolvenční správce nečinný

Insolvenční zákon pamatuje i na situaci, kdy insolvenční správce mešká s odevzdáním zprávy o splnění oddlužení. Co s tím může dlužník dělat? Může požadovat po soudu, aby činnost insolvenčního správce přezkoumal. Dodejme ještě, že na odevzdání zprávy o splnění oddlužení se nevztahuje žádná konkrétní lhůta. Zákon chce pouze, aby byla vypracována a odeslána na soud bez zbytečného odkladu. Je pak na soudu, aby práci soudce přezkoumal.

Krátké shrnutí toho nejdůležitějšího

O insolvenci se v tomto článku sešla spousta informací. Pojďme si proto udělat stručný závěr, co byste si měli odnést. Na osobní bankrot není nárok, rozhoduje o něm soud. Podat ke krajskému soudu návrh na povolení oddlužení smí jen dlužník (nikdy věřitel), využít k tomu musí akreditovaného zprostředkovatele. Splácet je nutno minimálně 2 178 Kč (za jednotlivce) nebo 3 267 Kč (za manželský pár).

Oddlužení proběhne zpeněžením majetkové podstaty dlužníka - a pokud to nevystačí, ještě i splácením dle splátkového kalendáře. Do majetkové podstaty se zahrnují veškeré příjmy, včetně dědictví, výjimkou jsou jen daňové bonusy a některé sociální dávky. Během trvání oddlužení musí dlužník plnit stanovené povinnosti a nesmí si vzít žádnou další půjčku.

Oddlužení může trvat různě dlouho, standardně tři nebo pět let. Jakmile je ukončeno, běží pětiletá lhůta, po níž je dlužník zneviditelněn v Insolvenčním rejstříku. Upraven v zákoně je i postup pro případ, kdy soud oddlužení neuzná za splněné, nebo kdy dlužník poruší své povinnosti.

Za úspěšně ukončené oddlužení se považuje to, kde bylo splaceno alespoň zákonem dané procentuální minimum z dluhu bez jeho příslušenství (bez sankcí z prodlení). Toto pravidlo neplatí u většiny důchodců. Soud navíc může učinit výjimku a schválit i to oddlužení, kde sice nebylo splaceno zákonem požadované minimum, ale dlužník se o to usilovně snažil.

REKLAMA

ANKETA k článku Insolvence a osobní bankrot (oddlužení)

Dal Vám osobní bankrot naději na nový začátek?

Počet odpovědí: 382

KOMENTÁŘE k článku Insolvence a osobní bankrot (oddlužení)

Přidejte nový komentář

insolvence , Komentoval(a): Klára

25.1.2019 23:34:27
Dobrý den prosím vás měla bych dotaz podali jsme s manželem návrh na insolvenci poněvadž má manžel velký příjem tak mu vychází na necelý tři roky splacení. Jen když jsme podávali návrh tak nám do toho zapocitavali i dvě půjčky co jsme jsi řádně splacely a nebyla dana na ně exekuce s tím že teď od podání návrhu nemáme už platit žádnou splátku na půjčku i když to není exekucne. Zajímalo by mě jestli to tak opravdu je, aby nebyl nějaký problem,ze jsme nezaplatili splátku. Předem děkuji za odpověď.

Re: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

26.1.2019 19:33:32
Dobrý den, je tomu skutečně tak. Do insolvence se vždy přihlašují všechny dluhy a insolvenční správce následně uspokojuje všechny věřitele.

Bankrot, Komentoval(a): Pavla

5.2.2019 15:18:52

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, mám požádáno o osobní bankrot od 1.12. 2018. Může na mě přijít exekutor než to schválí soud? Děkuji

Re: Bankrot, Komentoval(a): Petr Jermář

7.2.2019 10:01:43
Dobrý den, od momentu podání žádosti o oddlužení je vykonavatelnost exekucí pozastavena. Exekutor Vám může blokovat účet, ale nemůže Vám strhnout peníze (může Vám obstavit majetek, ale nemůže ho zpeněžit).

Inolvence, Komentoval(a): Jirina

10.3.2019 18:13:47
Dodry den,jsem v insolvenci I kdyz mi byl ptodsn v 1 roce rodinny dum a splatila jsem 43 prcent dluhu ,stejne mi nebylo umozmeno splatkoveho ka lendare,a me I inezletilou dceru dostala insolvence na ulici nevim proc insolvence je jen pro nekoho I kdyz celou dobu pracujete a mate na splaceni penize

Ukončení insolvence, Komentoval(a): Lubomír Kříž

1.4.2019 09:00:13
Dobrý den.
Chci se zeptat jak postupovat a co dělat když mi koncem tohoto roku končí insolvence.

Dotaz, Komentoval(a): Martin Skarvada

11.5.2019 17:13:51

Dobrý den, dlužím 200 000 Kč mám příjem 23 000 Kč. Prosím vás, když podám návrh na insolvenci, chtěl bych opravdu vědět, kolik mi zbude financí. Bojím se toho, že mi nechají jen třeba 9 000 Kč. Mohl by mi někdo odpovědět, kolik mi doopravdy zbude? Děkuji za odpověď všem kdo mi odpoví.

RE: Kolik mi zůstane v insolvenci, Komentoval(a): Petr Jermář

12.5.2019 11:28:51
Dobrý den, výše nezabavitelného minima je závislá na počtu vyživovaných osob a výši Vašeho příjmu. S čistým příjmem 23 000 Kč a bez dětí Vám bude zůstávat 9 643 Kč.

Insolvence, Komentoval(a): Veronika

12.5.2019 21:27:57
Dobrý den,mohu Vás prosím poprosit o odpověď, co přesně má dělat insolvenční správce?Nezažila jsem že by mi sama zatelefonovala nestará se o mě vůbec.Jsem momentálně v nemocenském stavu a ptala jsem se co mám dělat když omarodim od 11.3. jsem nemocna a přišla odpověď až k 7.5. nevím o tom že marodite.A kdo se zajima o penize ČSSZ nebo ona musi dat vedet jim?Nejsem spokojená z její práci kam se mohu popřípadě obrátit se stížnosti,děkuji pěkně za odpoved

Podání žádosti na insolvenci, Komentoval(a): Jaroslava Součková

15.5.2019 14:42:26
Dobrý den, planuji v těchto dnech podat žádost o insolvenci jsem ve II stupni inv důchodu, minulý rok jsem marodila od září do ledna letošního roku, v lednu jsem nastoupila zpět do zaměstnání, ale nedala jsem pracovní dobu plný úvazek od 1.3. 2019 jsem na 3/4 úvazku 30 hodin týdně. Zdravotní stav odpovídá diagonoze a komplikacím kolem diagnózy, bohužel zatím nejsem schopna pracovat na plno, jde mi hlavně o to, jestli mě nebude soud považovat za to že dělám nepocitvy záměr a odlužněni mi nepovolí. Tak nevím teď do dělat, docela se bojím. A ještě by mě zajímalo jak to bude fungovat, jestli budou chtít správci dodat lékařské zpravy? a jak dokáží usoudit že můj stav je schopný třeba pracovat na plno, děkuji za odpověď.

RE: Oddlužení pro invalidního důchodce, Komentoval(a): Petr Jermář

16.5.2019 10:56:54
Dobrý den, s žádostí o insolvenci vyčkejte na 1/6/2019, kdy začne platit novela insolvenčního zákona a Vy coby invalidní důchodce druhého stupně budete moci využít kratšího oddlužení (3 roky) bez nutnosti splatit min. 30% dluhů (postačí měsíčně splácet min. 2 200 Kč). Soud ani insolvenční správce nepřezkoumávají Váš zdravotní stav. Máte-li přiznánu invaliditu druhého stupně, budete mít automaticky nárok na mírnější podmínky. Za nepoctivý záměr se považuje např. snaha o úvěrové podvody (nikoliv snížená schopnost pracovat).

insolvence, Komentoval(a): jiri mandik

16.5.2019 18:00:40
Dobry den hrozi nam z manzelkou insolvence a je na materke seberou manzelce i materskou dekuji za odpoved

Změna nezabavitelne castky po novelizaci od cervna 2019, Komentoval(a): Lenka Vodičková

27.5.2019 13:25:04

Dobrý den, jsem sama rok v insolvenci, plat 30 000 Kč čistého a mam 2 děti a přednostní pohledávky. V současné době mi zůstává nezabavitelná částka 12 857 Kč. Změní se mi nějak výše částky od června 2019 nebo ne? Dostávám rozdílné informace. Za rok budu mít insolvenci 100% splacenou. Děkuji za odpověď.

Re: Změna výše nezabavitelného minima od června 2019, Komentoval(a): Petr Jermář

8.6.2019 19:01:42
Dobrý den, ano, od června 2019 si polepšíte o 3 214 Kč na 16 072 Kč.

Insolvence, Komentoval(a): Tomáš

13.6.2019 22:06:49
Dobrý den,
Mám dluhy celkově ve výši 300 000 Kč. Mám právo podat na sebe insolvenci/bankrot, i pokud jsem si půjčil naposled před měsícem? Bydlím u rodičů a nechci aby měli problémy, tak se chci zeptat jak situaci řešit. Četl jsem, že někteří to řeší změnou trvalého bydliště a ubytovnou nebo podnajmem. Nevyznám se v tom a chtěl bych poradit. Děkuji za odpověď.

Re: Poctivost záměru, Komentoval(a): Petr Jermář

20.6.2019 18:23:15
Dobrý den, o insolvenci požádat můžete, ale musíte soudu dokázat poctivost Vašeho záměru (napůjčovat si nesplatitelné a o měsíc později žádat o osobní bankrot může působit podezřele).

Insolvence, Komentoval(a): Vladka

8.7.2019 20:11:29
Dobrý den můžu požádat o insolvenci když máme rodinný dům. Nepřijdu o něj? Děkuji za odpověď

Život po ukončení insolvence, Komentoval(a): Monika B.

16.7.2019 10:58:18
Dobrý den. Měla jsem insolvenci od r. 2010, která mi trvala 7 let! V r. 2017 mi byla teprve ukončena s tím, že jsem zaplatila víc jak 30%. Mám životní problém. Skrze ČSSZ, která mi poslala 2x později ID ve 3.stupni jsem neměla z čeho platit nájem městského bytu. Musela jsem si půjčovat i na jídlo. Úředníky z ČSSZ to nezajímá a poslali jen omluvný dopis, že je jich tam málo a mohou mít na zpracovani víc jak 30 dnů a dál prodlužovat. Jednalo se o změny stupňů a výpočet ID. Teď mám 3.stupen na trvalo. Protože jsem musela platit nepravidelně a vysvětlovala proč, o byt jsem přišla. Nyní prý musím čekat až do r. 2022, než si budu moci vzít půjčku na bydlení! Já už bych půjčku nechtěla ani za nic. Ale jak jsem si mohla ušetřit na kauce a nájem + stěhování? Někteří majitelé neví už, o kolik kaucí si říct. Stal se že mě bezdomovec a trvalé bydliště mám na úřadě. Už 5 let bydlím u kamaradky, kde už to dál nejde. Můžu něco udělat, aby se mi zkrátila doba 5 let po ukončení insolvence v registru?

RE, Komentoval(a): Petr Jermář

17.7.2019 08:42:44

Dobrý den, 1) O dům v rámci insolvence přijít můžete (záleží na celkových okolnostech, výši dluhů a Vašich příjmů) 2) Dříve než 4-5 let od posledního negativního záznamu v registrech dlužníků Vám nikdo nepůjčí (ani nemůže - dle zákona o spotřebitelském úvěru, který chrání dlužníky proti předlužení). Kdyby existoval registr nájemníků i pronajímatelů s jejich hodnocením, získal by slušný nájemník byt snadněji a s nižší kaucí (a nepoctivý pronajímatel by měl problém sehnat klienta). Ombudsman však byl proti tomuto registru. I proto je většina slušných nájemníků nucena platit zbytečně velkou kauci.

Insolvence , Komentoval(a): Lukas

25.7.2019 15:32:33
Dobrý den mam insvolenci 2,5roku ted jsem bral za leden 21000tis. Ale nemam zadny deti. Jak to že me strhavaj vic a jednou min.A nechavaj jednou 9300 a pak 9600.Kamarad ma dceru taky měl insvolenci a tam se to pocita jinak?? Zas. Spozdravem lukas

Ručit někomu, Komentoval(a): Simona

6.8.2019 19:42:43
Dobrý den chtěla bych se zeptat. Bratr má přes 1mil dluhu je v 2.st inval.duchodu. pracuje. Chce abych mu šla ručit? Co z toho pro mě vyplívá,? Co když nebude platit své pohledávky.

RE: Ručit někomu, Komentoval(a): Petr Jermář

6.8.2019 22:57:42
Dobrý den, ručení za cizí dluhy je finanční sebevražda, zničíte si tím svůj život, důrazně nedoporučuji. Má-li Váš brat nesplatitelné dluhy, může kdykoliv požádat o osobní bankrot (invalidé ve 2-3. stupni 3 roky splácí min. 2 000 Kč měsíčně a následně jsou všechny nesplacené dluhy prominuty).

Nezabavitelná částka, Komentoval(a): Jiří

10.8.2019 06:44:22
Dobrý den. Prosim Vás, chci se zeptat. Když mi zůstane částka 12 857 Kč, přihlíží se i k tomu, že platím 9 500 Kč nájemné za byt kde bydlím s družkou a mou dcerou? Po odečtení nájemného by mně totiž moc nezůstalo. Děkuji za odpověď.

Re: Nezabavitelná částka, Komentoval(a): Petr Jermář

11.8.2019 23:00:35
Dobrý den, nezabavitelná částka je stanovena dle výše Vašeho příjmu a počtu vyživovaných osob. Nezávisí na výši Vašich výdajů. K placenému nájmu se tak nepřihlíží.

Dluh V oddlužení, Komentoval(a): Petr

13.8.2019 22:26:31
Dobrý den, již čtvrtým rokem v insolvenčním řízení řádně splácíme a máme víc než 50% zplacených. Můj částečný důchod je strháván celý (8500) a k tomu 1500,- Kč z příjmu ze zaměstnání, celkem tedy 10000 Kč. Rozsudek zněl splácet minimální částkou 6500 po dobu pěti let. Manželce nestrhávali do teď nic. Máme 2 vyživované děti.
Před dvěma měsíci jsme však obdrželi telefonickou zprávu o tom, že jsme nabyli závazku vůči insolvenčí správkyni a to ve výši 160,000,- Kč které se nashromáždili díky tomu, že manželce nic strháváno nebylo, prý o jejím pracovním poměru nevěděli, oba jsme však již na začátku řízení doložili potvrzení o našem zaměstnání. Otázka tedy zní, je vůbec možné získat v oddlužení takovýto dluh? Děkuji

Po ukončení insolvence, Komentoval(a): Jana

14.8.2019 06:30:24
Dobrý den,jsem třetí rok v insolvenčním řízení.Jsem vdaná a v řízení jsou pouze mé dluhy ve kterých manžel nikdy nic nepodepsal ani o nich nevěděl.jiz teď mám 30% zaplaceno a chci co nejvíce.zajima mě po skončení řízení, zda-li to nebudou chtít po manželovi.nechci zničit rodinu mou nerozvážnosti.do teď ho ani neprihlaseni věřitele nekontaktoval i.diky moc a hezký den Jana

Insolvence - 1. nezabavitelná částka a 2. Hypotéka, Komentoval(a): Markéta Kosová

20.8.2019 13:05:51
Dobrý den, mám 2 dotazy. S manželem chceme jít do insolvence z důvodu mnoha exekucí. Manžel má 2 zaměstnání. Strhávají se nám z platů exekuce, takže mě zůstává asi 11 tisíc a manželovi 2 x 10 tisíc ( ze 2ou výplat). Změní se v Insolvenci tyto částky? A máme Hypotéku, ale ručíme jinou nemovitostí než na jakou jsme Hypotéku upotřebili. Jinak nevlastníme žádnou nemovitost ani jiný významný majetek. Jak to bude s Hypotékou v Insolvenci kromě prodeje zastavené nemovitosti? Děkuji.

INSOLVENCE, Komentoval(a): JITKA KONDRLOVA

27.8.2019 08:51:56
DOBRÝ DEN, MÁM DLUHY 200 000 NESTÍHÁM A NEZVLÁDÁM SPLÁCET, MÁM V PÉČI 7 LETOU DCERU. NA KTEROU MÁM ALIMENTY 2000 ROZVEDENÁ BUDU AZ 10.9., MĚSÍČNÍ PŘÍJEM NA PÁSCE MÁM 14 100. KOLIK MI CCA BUDOU STRHÁVAT MĚSÍČNĚ. DĚKUJI

Insolvence, Komentoval(a): Andrea

10.9.2019 18:46:21
Dobry den , Andrea Prosim vas mam udelanou insolvenci na 107 000 od roku 2016 a mam to spojeny z vyzivnym 1500 kc na jedno dite jak to bude pokracovat dal ? Mela bych mit uz v kvetnu vse hrazene ty alimenty kdyz vse splatim mi budou strhavat dal ? Dekuji vam moc krat za vasi odpoved naschledanou

Insolvence, Komentoval(a): Andrea

10.9.2019 18:59:21
Platim zme vyplaty s ciste 18000kc 5000kc mesicne dluh mohu se zeptat mam to mit jen na tri dva roky je to mozne ? Mam to mit na 100procent Dekuji Andrea uz jsem psala mam dluh 107 000kc de mi o to jestli je to vazne na ty ty dva ,tri roky ? Dekuji vam moc mej te se hezky

Sepsání insolvence, Komentoval(a): Petr

10.9.2019 22:43:58
Dobrý den. Někde jsem slyšel, že výše částky za sepsání návrhu o insolvenci a jejího podání, činí 4000,-kč. Advokát si před sepsáním řekl o 4000,-kč, do insolvence přihlásil další 4000,- a nyní po mě chce další 4000,-kč. Rád bych věděl, zda je toto možné po mě žádat.

RE: Poplatek za sepsání insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

12.9.2019 11:02:30
Dobrý den, poplatek za sepsání návrhu na oddlužení je regulován zákonem a jeho strop je stanoven na 4 000 Kč + DPH u jednotlivce a 6 000 Kč + DPH u manželů. Více po Vás nikdo chtít nemůže. Může se stát, že za takto nízkou částku nenajdete nikoho, kdo by byl ochoten Vám návrh sepsat. Nicméně celková cena 16 000 Kč je zcela absurdní.

, Komentoval(a): Zdena

13.9.2019 13:44:33
Dobry den,Chci se zeptat.Pri rozhodnuti soudu o spolecnem jmeni manzelu kdy polovinu prikleply byvalemu manzelovi(pri bezici insolvenci),mi advokat z insolvence tvrdi ze tu polovinu co pripsal byvalemu manzelovi soud,musim pry zaplatit ja i kdyz mi soudce rikal,ze ten papir mam poslat ins.spravci a ten dluh byvaleho se mi smaze.Spravce tvrdi,ze ho musim zaplatit a pak na byvalem vymahat.Jak je to prosim.

, Komentoval(a): Lukáš

22.9.2019 15:59:34
Dobrý den podle výpočtu insolvenční kalkulačky. By byla měsíční splátka pro oddlužení: 12 268 Kč. Při dluhu 300 000 by to bylo splácení 2 roky a 1 měsíc, nebo i po uhrazení dluhu 300 000 by pokračovalo splácení částky 12 268+Měsíční odměna insolvenčnímu správci, až po dobu 5ti let?

insolvence /bankrot a majetek , Komentoval(a): Klára Molnárová

1.10.2019 00:21:34
Zdravim chtěla by jsem se zeptat jak je to s majetkem přítel má dluh něco malo přes 300 tis je vlastníkem v katastru 1/5 čistý příjem 20 tis ,chtěla bych se zeptat jestli je velká pravděpodobnost ze o ni přijde v baraku bydlí i další lidi (segra ,babička ,máma ,bracha) .. pravé he nás toto od insolvence odrazilo a už vazne nevíme jal dal nemáme prostředky to platit zatím exekuce není ale boji e se toho ze přijdou a pak to už bude všechno špatně protože většina věci ani jeho není .. a pravé ze když by šel do ty insolvence tak pak ještě k tomu platit nájem cca 12 tis sw vším by mu pak nezbývalo na jidlo nic a střecha na hlavou je docela závazná věc .. a má ještě důchodové pojištění který mu platí jeho zaměstnavatel už 4. rokem a jeden ten lístek za rok je vypsány asi na 100 tis tak jedtli by byli třeba možnost to nějak do návrhu zahrnout 1/5 totiž snad nemohou ani prodat nebo nevím kdo by pravé takovou blbost koupil ale lidi sou různý :/ tak jestli je možnost nějak zpracovat navrh aby

Insolvence x spoludlužník, Komentoval(a): Marek

4.10.2019 12:12:56
Dobrý den, vzhledem k neschopnosti splácet své závazky zvažuji vstup do insolvence, bohužel jsem veden jako spoludlužník v úvěru mé matky. Jaké jsou možnosti? Rád bych v rámci tohoto úvěru nadále dodržel splátkový kalendář. Má banka právo zesplatnit celý dluh i přes fakt, že by hlavní žadatel potvrdil řádné dodržení splátkového kalendáře? Děkuji.

Insolvence, Komentoval(a): Alena

10.10.2019 22:25:42
Dobry den mam velke dluhy,jsem v ID 1.st,beru 6400kc.Je pravdepodobne,ze mi povoli insolvenci,kdyz nepracuji zatim (ceka me dalsi operace) a budu mit darce na 2300Kc?

Insolvence, Komentoval(a): martinec

8.11.2019 15:32:57
Dobrý den,mám exekuci 2,5mil z podnikání ve společnosti kde jsem,jako avalista a společník podepsal směnku,bohužel.Společník nakonec utekl do zahraničí.Nyní jsem ve starobním důchodu a exekutor mi měsíčně sráží asi 1.100Kč,současně si jako OSVČ přivydělávám a mám vyživovací povinnost na dvě děti.Pokud bych chtěl požádat o odlužení,vztahuje se na mne zkrácený režim pro důchodce bez nutnosti splacení 30%?Pokud ano, kolik musím minimálně platit po tuto dobu?

Re: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

10.11.2019 11:01:41
Dobrý den, podmínka splatit min. 30% dluhů během 5 let byla zrušena novelou insolvenčního zákona (1/6/2019). Nyní stačí splácet po dobu 5 let měsíčně min. 2 200 Kč a projevit snahu. Starobní a invalidní důchodci (ve 2-3. stupni) mohou jednou za život požádat o zkrácenou insolvenci na 3 roky. Vám tak postačí splácet po dobu 3 let min. 2 200 Kč/měsíc.

Insolvence, Komentoval(a): Pavel

15.11.2019 07:57:41
Mohu zazadat o insolvenci kdyz ziji v zahranici

Insolvence , Komentoval(a): Vanesa

20.11.2019 01:08:38
Dobrý den. Mám dluh 600 000 Kč, měsíční příjem 25 000 Kč. Budu muset dluh splatit celý? Děkuji

Insolvence, Komentoval(a): Barbora

3.12.2019 16:22:29
Mam tři otázky. Jsem přes rok vdnaná, můj manžel o mích dluhách věděl, ale nemá snima nic společneho, naopak mi hodně pomohl! Blokli mu jeho účet kam chodí naše výplata ikdyž mám na ni exekuci a momentálně nám tam nechali 200kč a minule vůbec nic,je to možné? Druhá otázka od kolika musí být dluh abych mohla zažádat o insolvenci? A třetí půjdu v roce 2020 na mateřskou strhávaji insolvenci i z mateřské. Děkuji

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

3.12.2019 17:18:07
Dobrý den, za dluhy ručíte v manželství společně a nerozlučně, proto Vaše dluhy vymáhají i po Vašem manželovi. O insolvenci můžete požádat kdykoliv, není žádná minimální výše dluhů (ale žádejte o ni s manželem společně, jinak dál budou věřitelé Vaše dluhy vymáhat po něm). Z mateřské se strhávají exekuční i insolvenční srážky.

Insolvence , Komentoval(a): Dan

4.12.2019 06:07:58
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli už při odeslání návrhu o oddlužení k soudu se pozastavuje vymáhání pohledávek od věřitelů nebo až samotným rozhodnutím soudu. Děkuji

Možný prodej nemovitosti po skončení insolvence., Komentoval(a): Michal

10.12.2019 01:57:22
Dobrý den, letos mi skončila insolvence,provedená splátkovým kalendářem. Soud mě osvobodil od zbývajících dluhů. Součástí insolvence byla také hypotéka na kterou mi zástavním právem ručil můj otec. Teď po něm banka požaduje zaplacení 630000 Kč jinak prý dům prodá. Mají na takový postup nárok? V rozsudku IS je uvedena věta, že se osvobozují i ručitelé a ostatní dotčené osoby. Před podáním návrhu na ins. byla hypotéka jediný dluh, který jsem řádně splácel. Banka se do IS přihlásila jako nezajištěný věřitel. Pokud teď otci dům prodají, neměla pro mě insolvence žádný smysl. Je nějaké možné řešení ? Děkuji

Dědictví, Komentoval(a): Marie

13.12.2019 13:33:00
Dobrý den.Třetím rokem máme s manželem insolvenci.Manžel zdědil po svém strýci garsonku.Po zaplacení všech poplatků a vyklízení garsonky celkem nás to vyšlo něco kolem dvaceti tisíc.Vše jsme platili z minima co dostáváme.Pan advokát nám řekl, že můžeme garsonku prodat sami a peníze poslat insol. správci,ale teď to dostal insol. správce a bylo nám řečeno, že nemáme na nic nárok.Nám šlo jen o peníze které jsme tam museli dát.Vzdát se dědictví nemůžete a ještě přijdete o
peníze.Díky tomu nemáme na koupi dřeva a za čtrnáct dní ani čím topit,ale to nikoho nezajímá.

Insolvence + exe v zahraničí, Komentoval(a): Renáta

29.12.2019 13:51:21
Dobrý den, jsem rok v insolvenci. Mám na Slovensku zriadený účet, který slouží na zasílání peněz od rodiny na SK. Na tento účet mi bola uvalena blokace a jedná se o exekuci z roku 2001. Prosím o info - platí moje insolvence i na SK? Měl se exe přihlásit do Přihlášek? Jak dál postupovat? Děkuji.

Re: Vykonavatelnost exekucí, dědictví, Komentoval(a): Petr Jermář

3.1.2020 11:17:27

Dobrý den, 1) Vykonavatelnost exekucí se pozastavuje podáním žádosti o oddlužení (nečeká se na rozhodnutí soudu) 2) Dědictví je mimořádným příjmem a výtěžek z prodeje bytu je třeba odevzdat ins. správci (přeplatek po umoření všech dluhů samozřejmě náleží Vám). Je taktéž možné dědictví odmítnout jako celek. 3) Dluhy z ČR lze exekučně vymáhat i na Slovensku

Přítel v dluzích , Komentoval(a): Denisa

14.1.2020 10:23:37
Dobrý den, přítel má dluh 1 mil. Chce požádat o insolvence. Jen mě zajímá jestli se to bude nějak dotýkat i mě, jsem samozivitelka s 1 dítětem a nerada bych se díky němu dostala do problémů. Např.exekuce atd. Přítel u mě nemá trvalé bydliště ani doručování adresu ale je u mě téměř denně. Mohu udělat něco pro to aby se mě jeho dluhy nijak nedotkly? Děkuji za odpověď.

Odměna advokátní kancelari, Komentoval(a): Šipula Tomáš

16.1.2020 04:24:12
Dobrý den, mam dotaz jestli je možné, ze po mě advokátní kancelář zadá za vyřízení insolvence 10000kč? Z toho si prý 4000kc přečtou k dluhu a pak chtějí 3000 před podáním a 3000 po podání k soudu. Podle zákona mohou požadovat přeci jen 4000kc. Dekuji za odpověď

Insolvence a rodinný dům, Komentoval(a): Patrik

21.1.2020 20:39:27
1. Moje matka je v exekuci (za bývalé podnikání) a není schopná splácet, neboť je v invalidním důchodu druhého stupně a vlastní rodinný dům. Může zažádat o osobní bankrot, když by platila 2200 Kč aniž by nám vzali rodinný dům?
2. Já bydlím spolu s matkou a mám práci. Mohu případně jako syn požádat o osobní bankrot, když se zaručím, že jí budu pomáhat splácet?
3. Popř. bychom mohli pronajmout spodní část rodinného domu jako další příjem, nechceme přijít o dům. Předem děkuji za odpovědi

, Komentoval(a): Renata

21.1.2020 21:05:41
Dobry den chtěla bych se zeptat jestli musim prodat byt v osobnim vlastnictvi když budu žadat o oddluženi předem moc děkuji

Insolvence, Komentoval(a): Eva

22.1.2020 20:22:08
Dobrý den, chtěli bychom si s manželem vzít insolvenci ale nevíte kolik by nám nechávali. Jsme 4 člená rodinka. Já jsem na mateřské a beru 7500 Kč celkem s manželem dáváme do domácnosti 40 000 Kč. Manžel bere kolem 33 000 Kč. Děkuji přeji hezký zbytek večera... ☺️ Polívková

ZKRÁCENÝ UVAZEK, Komentoval(a): Petra

22.1.2020 23:24:16

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je možné jít do insolvence, když jsem zaměstnaná jen na poloviční úvazek (příjem 7 300 Kč) a přítel by mi přislíbil doplatek. Pokud by to šlo, jakou částku by mne musel měsíčně doplácet? Děkuji Šomanová

RE: Insolvence a zkrácený úvazek, Komentoval(a): Petr Jermář

27.1.2020 11:17:26

Dobrý den, 1) s celkovým příjmem 40 000 Kč čistého na oddlužení i se 4 dětmi pohodlně dosáhnete (strhávat se bude pouze manželovi cca 12 000 Kč, Vám bude zůstávat celá mateřská) 2) Příjem 7 300 Kč je pro povolení oddlužení nedostatečný, bez vyživovaných osob je nutné mít čistý příjem min. 10 000 Kč

Počítá se přijaté výživné do příjmu při insolvenci?, Komentoval(a): Iveta

28.1.2020 03:18:25
Dobrý den, jsem samoživitelka s jedním dítětem a invalidním důchodem pro 1.stupeň ve výši 7.300,- Kč. K tomu mám čistý příjem ze zaměstnáni 10.200,- Kč. Celkem tedy 17.500,- Kč. Pokud dobře počítám, tak by mi splátka v insolvenci dělala 6.160,- a zůstávalo by mi 11.340,- Kč. K tomu ale dostávám výživné na syna ve výši 2.500,- Započítává se i výživné do příjmu pro výpočet srážek? Děkuji za odpověď

Jak na osobní bankrot , Komentoval(a): Markéta

1.2.2020 00:27:47
Dobrý den chtěl bych se zeptat mám celkem půjčku 150 000 kč a nájem plyn atd... Mám problém to splácet všude dlužím už více než 2 měsíce můžu jsi zažádat o insolovence nebo osobní bankrot? Počítá se mi do toho jen to co sem nezaplatila nebo i ta celé půjčka? A kde jsi mám o to zažádat? Děkuji prosím za odpověď

Insolvence, Komentoval(a): Jan

11.2.2020 06:20:59
Dobry den chtel bych se zeptat jestli je mozne pozadat o insolvenci ikdyz pracuji v anglii. Netusim jak je to ted po brexitu. Chtel bych dat do poradku vsechny dluhy a exekuce ktere po me zbyly v cr. Vydelavam ciste 300£ tydne ze kterych bych dokazal splacet 200£ tydne tzn. 800£ mesicne. dekuju za odpoved

konec insolvence, Komentoval(a): ROMAN DUŠEK

19.2.2020 12:49:34
Dobrý den ,když mi skončí insolvence je možné si po té vzít hypotéku na podnikání,děkuji .

Termín platby, Komentoval(a): Michaela

26.2.2020 19:34:13
Dobrý den, platí se insolvence zpetne jako výplata nebo v ten daný měsíc? Přítel platil 12/19 srážku ze mzdy a zároveň platbu vypocitanou ins. správcem na cca11000,-, protože chtěl začít podnikat. Od 3/20 bude zase zaměstnán. Ins. správce chce i za březen platbu ve výši 12072,- jako kdyby podnikal. Leden i únor platíme aktuální měsíc. Myslím, ze ten březen už by měl zase platit ze mzdy. Jak to je? Děkuji Trnkova

Insolvence , Komentoval(a): Jiří Matějů

8.3.2020 07:38:17
Dobrý den zajímalo by mě o kolik si může říct měsíčně správce insolvence a jestli je tato částka zahrnuta do splácení když budu měsíčně dávat cca 5000 a jestli je možné podat osobní bankrot s výplatou 16000 děkuji a přeji hezký den

Insolvence v manželství , Komentoval(a): David

13.4.2020 08:15:22
Dobrý den,
chtěl bych na sebe podat insolvenci. Musí v tom případě na sebe podat insolvenci i žena, když je ručitel úvěru, nebo ji na sebe můžu podat jenom já, aby se to jejího účtu nedotklo?
Děkuji

Re: Insolvence v manželství, Komentoval(a): Petr Jermář

13.4.2020 12:21:50

Dobrý den, v manželství ručíte za dluhy společně a nerozlučně (i kdyby manželka oficiálně za váš úvěr neručila). Proto manželé vždy vstupují do insolvence společně, jinak by dnem vstupu jednoho z manželů do insolvence věřitelé začali vymáhat exekučně dluhy po druhém z manželů. Vstoupit společně do insolvence nemusíte (zákon to nevyžaduje), ale neučinit tak je krajně nerozumné.

Druhá insolvence, Komentoval(a): Martina

26.4.2020 14:16:19
Dobrý den v roce 2013 jsem se vlivem rodiny dostala do nesnází a tak jsem v insolvenci prodala dům a vše řádně vyplatila ve 100% , nyní jsem náležela bývalému příteli a jsem opět na dně , tentokrát se synem který je těžce postižený a tak bych se chtěla zeptat zda mohu vyhlásit insolvenci formou splátkového kalendáře , mám práci na plný úvazek alimenty a příspěvky , jsem schopná opět splatit veškeré své dluhy ve 100% výši , popřípadě prosím o radu jak na to , děkuji za odpověď

B., Komentoval(a): Jana

3.5.2020 11:29:46
Dobrý den, ukončila jsem vloni insolvenci a mám ji splacenou. Nyní jsem ale stále vedená jako dlužník, a u žádné banky určitě nic nedostanu - dočetla jsem se, že tato ochranná doba je po dobu 5 let od ukončení a nabytí právní moci. Máme v plánu za dva roky žádat s manželem o hypotéku. Je nějaká šance, že hypotéku dostaneme? Někde jsem slyšela, že se nemusí čekat 5 let, až spadne ochranná doba, ale že po 3 letech je možné požádat soud o dřívější výmaz z registru - předpokládám, že z insolvenčního registru. A tím je i má druhá otázka - ostatní registry jako SOLUS atd. vymazávají tyto údaje po jak dlouhé době,, nebo u banky v případě půjčky je rozhodující pouze insolvenční zápis? Děkuji

Dotaz, Komentoval(a): Bohdan Mokrý

4.5.2020 00:49:15
Dobrý den, mám probíhající insolvenci už druhým rokem,mám splaceno cca 35% dluhu a správce mi bere maximum z možné zabavitelne částky. Je nějaká možnost se domluvit na nižších splátkách?

Insolvence, Komentoval(a): Gabriela Sládková

24.5.2020 10:00:38
Dobrý den chtěla bych se zeptat jsem v in. Důchodu 3 stupeň. Mám více exekuci. Podle výměru mám důchod 10500. Kolik bych splácela a jak dlouho. Děkuji s pozdravem.

Již probíhající insolvence, Komentoval(a): Ivana Križanová

29.5.2020 22:46:09
Mám již čtvrtým rokem insolveci v poslední době ji ale nejsem splácet ( z nízký příjem z důvodu nemoci, ztráty zaměstnání )Jsem samoživitelka, dvě studující děti.Mám splaceno po více jak 4 lech cca 10 % z dluhu, na 30 % rozhodně do konce roku nedosahnu. Je možné zažádat o zrušení insolvence a zažádat o novou ( dle novely z roku 2019) kdy bych platila min. částku 2200 Kč , protože více splácet nemohu.Nebo je ještě nějaké řešení, třeba zrušení insolvence na moji žádost a vypořádat se se svými dluhy po svém? Děkuji

dlužné výživné, Komentoval(a): Robert Ďuratný

1.6.2020 10:49:06
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se do insolvence započítává i dlužné výživné. Děkuji.

Insolvence, Komentoval(a): Anna

14.6.2020 15:00:18
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda můžeme jít s manželem do společné insolvence když já jsem na mateřské 7600 Kč ta mi ale konci 12/20 a manžel vydělá 21tisic a máme dvě děti dekuji

Insolvence, Komentoval(a): Martin Burdik

14.6.2020 21:50:05
Dobrý den,mám více jak 15 exekuci cca 1500000 Kč.Budu mít šanci získat oddlužení?Mám jedno dítě . Děkuji za odpoved

, Komentoval(a): Katka

15.6.2020 18:19:34
Dobrý den máme schválenou insolvenci manželů v červenci máme první splátku máme v červenci já mám výdělek kolem 18000 tisíc manžel má řidičák 10000 máme dvě děti ale manžel má povinnost jenom k jednomu dítěti já ke dvoum kolik by my nám po srážkách mělo zůstat děkuji za odpověď

Insolvence jednoho z manželů , Komentoval(a): Lukáš

17.6.2020 22:18:18
Dobrý den,

Chci se optat. Podal jsem si insolvenci a vstoupil jsem bez manželky. Věřitelé se mi ozvali že budou dluh respektovat a chtít vyplácet pouze po mě z insolvenčního řízení. Mám plat cca 27000 manželka na mateřské. Můžou chtít když se přihlásí do insolvence požadovat něco splácet i po manželce? Děkuji

Najemne, Komentoval(a): Lukas

18.6.2020 10:56:07
Dobry den jsme s manzelkou 2 rok v insolvenci radne platime 12800 kazdy mesic.ted nas dostala nova manazerka insolvenci a chce platit vice.nejak ji nezajima ze bychom nemeli na najem.plat cisteho ca 34 tis.najemne 12200 vcetne energii v domacnosti zena na rodicovske a 1 dite.je vubec zohledneno ze clovek musi platit najem a ne si delat na najemnem dluhy.dekuji

Insolvence v manželství, Komentoval(a): Petr Jermář

18.6.2020 11:30:34
Dobrý den, 1) manželé by měli vždy vstupovat do insolvence společně, neb za své dluhy ručí společně a nerozlučně (exekutoři by jinak mohli začít vymáhat vaše dluhy po manželce) 2) nezabavitelné minimum je zákonem dané (ins. správce nemůže požadovat více než umožňuje zákon) a nelze argumentovat "potřebuji nechávat více peněz, protože mám drahý nájem"

, Komentoval(a): Václav Kouba

12.7.2020 15:00:34
Dobry den. Jsem jiz sedm let v insolvenci a vypadá to tak, že jsem tam zaparkoval snad navěky.

Insolvence , Komentoval(a): Jana Cervenkova

13.7.2020 18:45:08
Dobrý den moc prosím o radu. Maminka si udělala osobní bankrot v roce 2016 má ho na 5 let. Teď dostala dopis o příkazu ekzekuce na její účet ale ten dluh je z roku 2014. Navíc se to komplikuje tím že maminka zemřela tento rok v únoru. Maminka žila u mne v zahraničí a také tu zemřela a kvůli korona viru jsme úmrtí list potvrzení apostilou dostali až minulý měsíc. V CZ nám originál odmítly, že musí být apostila a stále jí zasílají důchod na účet,peníze samozřejmě nikdo nevybírá s tím že na důchodovém nám řekli že si je pak zase strhnou, ale teď je problém s tím že si je strhl ekzekutor. Můžete mi prosím poradit, děkuji Červenková

zpráva pro soud , Komentoval(a): Pavel Nový

21.7.2020 22:36:58
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. momentálně se nacházím v 54.měsíci úpadku a mám zaplaceno 37% z celkového dluhu. V prosinci 2020 budu mít zaplaceno cca 40% a bude konec insolvence.Zajímala mě jedna věc. Je potřeba napsat na soud nějakou zprávu o odpuštění zbytku dluhu? Tím myslím že zaplatím celých 60měsíců do prosince 2020. A budu mít zaplaceno cca 40%..Takže pokud mi rozumíte nejedná se mi o to jestli mi soud odpustí splátky od ted čili 54. měsíce, ale během doby následujících 6ti měsíců kdy budu řádně hradit jestli se má mezitím napsat na soud nějaká zpráva o odpuštění zbytku dluhu po 60ti měsících, kdy budu mít zaplaceno 40%. A pokud ano, jak dloiho před koncem 60. měsíce se ta zprava na soud má posílat. Děkuji za odpověd Nový

insolvence , Komentoval(a): Denisa

27.7.2020 14:23:31
Dobrý den mame insolvenci na 5 let. Teď máme zhruba rok zaplaceny ..je možné doplatit castku která byla vypočítána na 5 let 30% a tím ukončit insolvenci?dekuji

Odpověd Denisa, Komentoval(a): Pavel Nový

31.7.2020 17:08:08
Tohle Vám můžu říct s cela jistě, že možné není. minimálně 30% procent z částky je potřeba mít zaplacené do konce 5ti letého období. Určitě nelze zaplatit 30% dopředu a tím ukončit insolvenci. Vy ukončíte insolvenci dříve jedině tak, že zaplatíte celou částku, v takovým případě Vám insolvence skončí.
Vím to úplně přesně, protože mně už bude insol. řízení končit a vaši otázkou jsem si taky zjištoval hned ze začátku. Možné to ale není. Uvidíte, že Vám odborník odsud, nebo kterýkoliv jiný sdělí to samé

Nájemné v insolvenci, Komentoval(a): Dagmar

7.8.2020 15:18:51
Dobrý den, při insolvenci s přihlédnutím ke dvěma vyživovaným osobám zůstává z platu po srážce necelých 15 tisíc a nájemné činí 10 tisíc. Může správce vzít celou mateřskou, aniž by ho zohlednil?

Ručení do insolvenčního rizeni, Komentoval(a): Barbora

20.10.2020 17:26:50
Dobrý den, kamarádka mé požádala, jestli bych ji nemohla ručit v insolvenci. Chce si požádat o insolvenci a je v invalidním důchodu. Pobírá asi 4.500,-Kc. Advokát ji upozornil, že návrh sepíše, ale že bude potřebovat ručitele. Nikde jsem bohužel nenašla co by pro mě znamenalo ji dělat ručitele. Výši dluhu má cca 300.000,-Kc. Advokát tvrdil, že i kdyby přestala insolvenci plazit, tak mě jako ručitele to nijak neohrožuje. Je mi tedy divné na co by soud rucitele vyžadoval, když dle slov advokáta se vlastně k ničemu nezavazuji. Prosím o informaci. Dekuji

RE: Ručení v insolvenci, Komentoval(a): Petr Jermář

22.10.2020 18:31:36
Dobrý den, nic jako ručení v insolvenci neexistuje. Kamarádka Vás pravděpodobně požádala o sepsání darovací smlouvy (že jí budete každý měsíc v insolvenci darovat/posílat peníze). Svůj dar samozřejmě můžete kdykoliv odvolat a peníze přestat posílat. Nicméně pokud ji své peníze nechcete posílat pravidelně každý měsíc, nic nepodepisujte.

Dotaz insolvence, Komentoval(a): Marie

26.10.2020 07:50:36
Dobrý den, požádala jsem nejmenovanou "firmu" o pomoc, podání insolvence. Vše jsme s advokátem projednali, má ode mě veškeré tiskopisy vyplněné, vše jsem udělala, jak požadoval... Ve čtvrtek to byl týden od doby co obdržel ode mě všechno co bylo třeba, tak jsem ho kontaktovala, ale bezúspěšně. Telefon nezvedal, zprávu na FB přečetl, ale nepodepsal... Mám se smířit s tím, že se na mě vykašlal? Nebo, jak jinak poznám, že se tím zabývá, či nezabývá? Děkuji

"opakování" insolvenčního řízení, Komentoval(a): Michal

29.10.2020 00:15:58
Dobrý den, když insolvenční řízení dlužníka bylo v roce 2018 po 5 letech skončeno (ovšem ne úspěšně, nebyly splněny jeho podmínky) - je možné o insolvenci požádat znovu, případně po jaké době? Předem díky za odpověď.

Re: Opakování insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

29.10.2020 08:47:41
Dobrý den, ano, o insolvenci můžete požádat kdykoliv znovu.

, Komentoval(a): Stanislava

18.11.2020 17:01:31
Dobrý den. Chci se zeptat tchyně a tchán jsou v insolvenci.. No tchán teď umřel.. Malí 1 dítě v opatete. Jakej je teď přístup? Zanikne insolvence? Tchán byl důchodce 68 let.

insolvence na menší částku, Komentoval(a): Lenka

12.12.2020 22:16:29
Dobrý den, jsem matka samoživitelka se dvěma dětma,dlužím dvěma nebankovním společnostem dohromady cca 25000, ale z důvodů velkých úroků a malých splátek se částka téměř neměni. Bohužel nemužu ani o moc navýšit splátky, jinak by mi nezůstalo na zbytek výdajů. Dostala jsem radu , ať zkusim požádat o insolvenci, a splatit dluh tímto zpúsobem. Čistý přijem mám přibližně 15-16 tisíc. Myslíte, že by se to při takové částce vyplatilo? Děkuji.

Re: Insolvence na menší částku, Komentoval(a): Petr Jermář

16.12.2020 13:13:28
Dobrý den, pro dluhy ve výši 25 000 Kč se insolvence spíše nevyplatí. Jen za žádost o insolvenci byste zaplatila 4 840 Kč. Dále pak 300 Kč za přezkum každé pohledávky a 1 100 Kč měsíčně ins. správci jako odměnu. Pokud by insolvence trvala pouhých 6 měsíců, na poplatcích byste zaplatila 12 040 Kč.

Dotaz , Komentoval(a): Veronika

14.1.2021 06:48:31
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda mi můžou při insolvenci zabavit osobní majetek ( dům, auto). Děkuji za odpověď

Dotaz , Komentoval(a): Veronika

14.1.2021 06:59:26
A také by mě zajímalo, zda se mohou manželé v průběhu insolvence rozvést. Co se potom děje se splátkami.? Dejme tomu, že dluh manželů je do 4mil.,půjdou do insolvence na 3 roky 60%. Příjem dohromady cca 42tis. a 2 nezletilé děti. To jim vezmou 1 plat a musí žít třeba z těch 9tis.vsichni 4 a nebo zůstane objema něco z platu? Děkuji za odpověď

RE: Dotaz, Komentoval(a): Petr Jermář

14.1.2021 13:24:00
Dobrý den, majetek (auto, dům) Vám v insolvenci zabaven a zpeněžen být může (záleží na způsobu řešení insolvence - splátkovým kalendářem a/nebo zpeněžením majetku). V průběhu insolvence se rozvést můžete (na probíhající insolvenci to nic nemění - pouze se Vám sníží nezbavitelné minimum, neboť ztratíte vyživovací povinnost vůči manželovi).

Insolvence, Komentoval(a): Michal

21.1.2021 22:18:21

Dobrý, den chtěl bych se zeptat, mohu se přihlásit do insolvence, když pracuji jako OSVČ na živnostenský list? Nebo musím být zaměstnanec? Co když mám velmi malý příjem z podnikání? Jak se vypočítá pak částka kterou budu odevzdávat? Mockrát děkuji

Re: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

21.1.2021 23:35:26
Dobrý den, živnost není překážkou pro vstup do insolvence. Výše srážek se bude odvíjet od vašeho obratu/zisku, případně bude stanovena dle dohody s ins. správcem.

Insolvence, Komentoval(a): Jana

25.1.2021 11:37:27
Dobrý den, chci se zeptat, když je důchodce a má dluhy a strháváji nějakou částku z důchodu cca z 12 tisíc? Zda by byla možná insolvence, jak a kde vyřídit, pokud by byla možná. Děkuji za odpoved

Re: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

25.1.2021 22:38:13

Dobrý den, pro schválení oddlužení je třeba být schopen splácet měsíčně min. 2 200 Kč. Z příjmu 12 000 Kč by důchodci bez vyživovaných osob zůstávalo 9 250 Kč (na oddlužení by tak dosáhl).

Schválena insolvence, Komentoval(a):

2.2.2021 13:34:11

Dobrý den, 21.1.2021 bylo mi schváleno oddluzeni, usneseni vydane. Muze po tomto datu prijit exekutor a provest mobiliarni exekuci v bydlisti kamarada u kterého bydlim nic mi tam nepatri? Jen obleceni a plysáci. Dekuji za odpoved, Radek

Re: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

2.2.2021 22:14:06
Dobrý den, již podáním žádosti o oddlužení byla vykonavatelnost exekucí pozastavena. Exekutor Vám tak v průběhu insolvence nemůže provést mobiliární exekuci.

Insolvence, Komentoval(a): Jarka

3.2.2021 15:53:57
Dobrý den jsem v insolvenci mám manžela, 2 vyživovací děti. Kolik mi bude zůstávat peněz. Do teď jsem měla mateřskou a platila si to z darovaneho důchodu. Dekuji

Prosba., Komentoval(a): Iveta Smetanova

12.2.2021 01:42:00
Jasplacim insolvenci od roku18.8.2018 částce 4500 Kč.stojí odchází insolvencnimu správci 1090 Kč ostatní de do dluhuted 18.8.2021 budou 3roky co splacim mám nárok na ukončení jsem částečně invalidní mám 1stupenCID důchodu i stojí mi to strhávají ted mám vyplatu10896 kcpocas koronaviru mislite ze by mnela zaplacino už 30,%nebo 60%ze 220tisic Kč děkuji Smetanova Iveta

Osobní bankrot , Komentoval(a): Milan David

16.2.2021 13:57:16
Dobrý den, v lednu jsem byl vymazan z insolvecniho rejstříku. 5let jsem zplacel a 5 let v rejstříku. Tetkom tam nejsem už. Když jsem žádal o rezervu kontokorent u své banky bylo mi zamítnuto. Můžete mi poradit jestli nejsem někde zapsán děkuji.

Insolvence a těhotenství, Komentoval(a): Sabina

10.3.2021 13:39:43
Dobrý den, mám insolvenci schválenou od 9/20. 10/20 se mi začalo strhávat. Můj plat byl plus mínus 28 čistého. V listopadu jsem ale nastoupila na neschopenku ze zdravotních důvodů no a dokonce jsem zjistila, že jsem těhotná. Vzhledem k svému věku si mimčo chceme nechat. (Mimčo jsme neplánovali) Ale samozřejmě bych chtěla dál splácet. S mateřskou se bude stále strhávat dostatek peněz ke splácení dluhů. Jen s rodičovským příspěvkem už se bohužel strhávat nic nebude. I kdybych si dala variantu na 2 roky, tak by se tak možná zaplatil poplatek pro insolvenčního správce. Poznámka: dluh v celkové výši cca 1,2mil.
Moje otázka zní: přítel by mi chtěl darovat nějakou splátku. Jaká by ta splátka - dar měla asi být a nebo co byste celkově doporučoval ? Moc děkuji

Re: Insolvence a těhotenství, Komentoval(a): Petr Jermář

11.3.2021 11:40:38
Dobrý den, přítel Vám se splácením insolvence může určitě pomoci. Pro úspěšné oddlužení je třeba splácet min. 2 200 Kč měsíčně.

Insolvence - dítě v dětském domově, Komentoval(a): Jana

15.3.2021 11:42:50
Dobrý den, máme zde ve firmě zaměstnance, který je nově od ledna v insolvenci . Počítá se mezi vyživované osoby i dítě na které platí výživné a je umístěno v dětském domově?

Druhy pokus , Komentoval(a): František

17.3.2021 13:18:54
Dobrý den byl jsem dva roky plátcem insolvence posledních 5 měsíců jsem na tom finančně byl velice špatně. Pracoval jsem jako OSVČ některé zakázky ať byly vyfakturovány nebyly zaplaceny některé zakázky dokonce i zrušeny ohledně finanční situace zákazníků v době kotonaviru. Poslední měsíce jsem neplatil řádně resp. vůbec insolvenci. Finance které jsem vydělal pokryly splácení dluhu na nájmu vyúčtování elektriky vyúčtování plynu a tak dále. Nyní mi insolvence byla zrušena z důvodu neplacení a bohužel kvůli neaktivní mu komunikování s insolvenční správkyně ní či soudem v tomto bodě musím dát za pravdu že z mé strany jednání bylo opravdu nulové. Nyní jsem nastoupil do jiné práce a chtěl bych se zeptat zda mám možnost znova žádat o insolvenci případně zda mi bude vůbec umožněna můj dluh činí něco přes 1 000 000 nebo 1 100 000 ovšem čistý příjem podle smlouvy je pouhých 19 000. Mám přítelkyni a vyživovací povinnost na 3 děti ale nechci ublížit mým nejbližším.

Re: Insolvence na druhý pokus, Komentoval(a): Petr Jermář

20.3.2021 00:05:54
Dobrý den, o insolvenci můžete určitě požádat znovu. Nehledě na výši dluhů Vám stačí měsíčně splácet min. 2 200 Kč a po 5 letech Vám bude zbytek prominut. Odměna ins. správce činí 1 100 Kč měsíčně, tedy reálně za 5 let splatíte pouze 66 000 Kč (při příjmu 19 000 Kč a 3 dětech Vám více srážet nelze).

Rozhodnuti o umoreni dluhu soudne, Komentoval(a): Marketa

25.3.2021 09:30:13
Dobry den,

Byla jsem soucasti soudniho rizeni jako poskozena a dotycny se priznal, ze je vinen a bude muset dluhy splatit. Slo o podvod. Je vsak asi 230 poskozenych, castka cca 2 mil. Dotycny bude ve vezeni a zrejme pracovat a nejaka castka se bude postupne kryt na vsechny dluhy. A ja se ptam je i pro nej mozne oddluzeni? Po uhrade 30% ci po 5ti letech splaceni? S diky MarketaS.

Re: Rozhodnutí o umoření dluhu soudně, Komentoval(a): Petr Jermář

25.3.2021 13:24:57
Dobrý den, žádost o insolvenci jde zamítnout pro nepoctivý záměr. Pokud jste se stala obětí např. úvěrového podvodu a podvodník Vám má škodu nahradit, pak se svého závazku pomocí osobního bankrotu nezbaví.

Dotaz, Komentoval(a): Petr

27.3.2021 19:04:25
Dobry den.Byl jsem.se předběžně informovat u Insolventa na podminky naši společné insolvence bylo nám předbéžně vypočtené splatky asi dohromady 8000kč.A manželce bylo zděleno že když vlastní 1/4 chaty tak ji bude prodána .Opravdu o ni může přjít.Děkuji za odpověd.

Ukončení insolvenci po 3 letech, Komentoval(a): Iva

28.3.2021 21:50:27

Dobrý den, dočetla jsem se, že k ukončení insolvenci může dojít i po 3 letech, když se splatí 60 % dluhu. Zajímalo by mne, zda to platí jen pro ty, co jsou v insolvenci od doby kdy to bylo schváleno nebo i pro ty, kteří byli v insolvenci před schválením. Děkuji

RE: Prodají mi v insolvenci chatu?, Komentoval(a): Petr Jermář

29.3.2021 11:23:16
Dobrý den, o způsobu řešení insolvence (splátkový kalendář A/NEBO zpeněžení majetku) rozhoduje soud na návrh ins. správce. Zpeněžení chaty je reálné, neboť se nejedná o nezbytnou nemovitost sloužící k bydlení. Není možné nesplácet své závazky, žádat o osobní bankrot a zároveň nadále držet zbytný majetek.

Ukončení insolvence po 3 letech, Komentoval(a): Petr Jermář

29.3.2021 11:24:47
Dobrý den, možnost ukončit insolvenci po 3 letech při splacení min. 60% se týká jen řízení, která byla zahájena po 6/2019.

dotaz, Komentoval(a): Petr Chudoba

7.4.2021 09:56:30
Dobrý den,
Advokátovi jsem zaplatil 4000,- za sepsání a podání návrhu na oddlužení, ale ten po mě chce dalších 5500,- za jeho služby spojené s podáním žádosti. Odůvodňuje to jako poplatek za právní služby spojené se získáním informací a podkladů pro podání návrhu o oddlužení. Ani jsem nedostal žádný podklad, za co a proč mu mám peníze platit a ani jsem nepodepisoval žádnou částku, která by měla být vyplacena. Jen plnou moc o zastoupení.
Má na to právo, nebo se měl připojit s těmito nároky při podání návrhu o insolvenci?
Děkuji

Re: Odměna za sepsání návrhu na oddlužení, Komentoval(a): Petr Jermář

7.4.2021 11:43:14
Dobrý den, výše odměny za sepsání návrhu na oddlužení je zákonem zastropována u jednotlivce na 4 000 Kč (+ DPH, je-li poskytovatel služby plátcem DPH) a u manželů na 6 000 Kč (+ DPH). Více by po Vás advokát chtít neměl. Častým nešvarem je obcházení těchto pravidel účtováním dodatečných služeb, ale to by se dít opravdu nemělo.

Insolvence, Komentoval(a): Petra Bílková

21.4.2021 16:59:29
Dobrý den, chci se optat zda když Budem s manželem zadat o insolvence, já 3500 a manžel 24000, kolik nám nechají a nájemné za byt 10000.plus 1 dítě. Dluh je zhruba 500000kc.po insolvence nadále platíte další částku. Ajak je možné pak splácet další peněžité závazky, pokud platíte exekuce a tvoří se tím pádem nové, protože nelze z čeho platit jak to potom funguje. Zastaví se ty nové tvořené a po 5ti létě insolvence se budou platit ty co nahromadily během těch 5ti let, a bydlíme u rodičů lze to zasáhnou i je nebo se jich to netýká. Děkuji petra

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

23.4.2021 17:32:10
Dobrý den, Vám nechají vše, manželovi z příjmu 24 000 Kč zůstane 16 748 Kč. Dluhy vzniklé před insolvencí si věřitelé musí přihlásit do ins. řízení (nesmíte pokračovat ve splácení, jednalo by se o zvýhodňování vybraného věřitele). Během insolvence si nesmíte dělat další nové závazky. Vašich rodičů se vaše insolvence nikterak netýká.

Insolvence, Komentoval(a): Katerina Zočeková

6.5.2021 10:45:58
Dobrý den chtěla bych se zeptat jsem samozivitelka se dvě dětmi a mám insolvenci platit posledních 5 měsíců a zbývá mi uhradit 50tis

Insolvence , Komentoval(a): Katka

8.5.2021 09:22:18
Dobry den vdala jsem se a manzel jiz v i solvenci byl prisel o zaměstnání a nesplaci tak jak ma dik nízkému prujmu ja mam exekuce chteli by jsme pozadat o spolecnou insolvenci ale manželův správce nam rekl ze me manzel do sve insolovence pribrat nemuze tak ksem premyslela ze by tu svou insolvenci zrusil a pozadali jsme spolecne ...ale bojim se ze uz nam to soud nepovoli protoze manzel v insolvenci uz byl?Co ted?

RE: Insolvece, Komentoval(a): Petr Jermář

10.5.2021 22:22:50
Dobrý den, pokud nebude insolvence manželovi zrušena pro nepoctivý záměr, může o další oddlužení společně s Vámi požádat obratem.

Insolvence, Komentoval(a): Markéta

11.5.2021 21:21:12
Dobrý den, mám insolvenci a mám v ní své půjčky i půjčky ex přítele. Mohu mu to nějak dokázat třeba u soudu, že splácím vlastně i jeho dluhy? Protože on tvrdí že nesplácím jeho dluhy, když je insolvence na mě a nikdo mu nic nedokáže.

Insolvence , Komentoval(a): Klára

17.5.2021 17:01:20
Dobrý den, kamarádka má insolvenci a má v ní své půjčky i půjčky ex přítele. Může mu to nějak dokázat třeba u soudu, že splácí i jeho dluhy? Protože on tvrdí že nesplácí jeho dluhy, když je insolvence na ní a nikdo mu nic nedokáže.

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

17.5.2021 21:52:25
Dobrý den, předmětem insolvence nemohou být nikdy cizí dluhy. Pokud si vaše kamarádka vzala půjčky na své jméno a peníze pak třeba dále poskytla příteli, pak se jedná formálně o dluhy vaší kamarádky (nikoliv jejího přítele) a musí je splácet ona. Nezávisle na tomto osobním bankrotu může kamarádka dále tyto peníze vymáhat po svém příteli.

, Komentoval(a): Roman

18.5.2021 20:54:42
Zdravím chtěl bych se zeptat? Dá se podat navrch na insolvenci když je dluh víc jak milion a výdělek cca 15000 čistého. Díky za odpověď.

Dotaz, Komentoval(a): Petr

23.5.2021 22:54:59
Dobrý večer.
Mám zařízenou insolvecni vše schváleno atd.
Můj dotaz Můj dluh činí 230tis jak dlouho tedy budu muset insolvenci platit? Splátka je 6600. 100 procent dluhu bych mě platit do necelých 3 let. Můj správce je pri vysvětlování strašně rychlý a já nerozumím tomu jak to funguje. Děkuji předem za odpověď.

Re: Jak dlouho budu v insolvenci?, Komentoval(a): Petr Jermář

24.5.2021 14:31:27
Dobrý den, insolvence končí po 5 letech NEBO po 3 letech po splacení min. 60% přihlášených pohledávek NEBO kdykoliv po uhrazení 100% přihlášených pohledávek (pravděpodobně váš případ, kdy splatíte 100% za necelé 3 roky).

Průběh a ukončení insolvence, Komentoval(a): Zuzana

25.5.2021 15:17:02
Dobrý den,
jak je to s průběhem insolvence.
Pokud budu splácet tak jak mám... že mám stále příjem, ze kterého se částka může odečítat.
Např. po 3 letech mám splaceno 30% svých dluhů... co následuje?
druhý příklad. 5 let splácím tak jak mám, uplyne 5 let - ještě zbývá splatit např 40% - co se tedy dějě potom? Když splácím jak mám, je mi zbytek odpuštěn, nebo??

Mockrát děkuji

Insolvence, Komentoval(a): Jan Chudanic

9.6.2021 06:35:29
Jsem lnsolvenci už 3rok mám ji na 5 let dluch činil 160 800 poprosili sme Soud splacet dluh měsíčně 1500 kc na 5 let Soud nám 83 % polovina toho dluhu 88 765 kc mame do 5 led zaplatit zaplatit měsíčně 1500kc na 5 let splátkový kalendář.Chci se zeptat platim měsíčně 4000kc mam zaplaceno už 3 roky 101 000 kc proč mám platit 5let když částka dlužná je zaplacena Intervenční Spravce my řekl že mám dal platit to bych zaplati na 5let muj dluh co jsem mel to částka dlužná to je těch 160 756 můj dluh tak k cemu mam bankrot. Nechaputoco se děje proto to dávám na Soud i Insolvencni na Ministerstvu Vedouci my říkala můžete my prosim poradit je to správní rozhodnutí.

Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

10.6.2021 10:50:03
Dobrý den, insolvence končí uplynutím 5 let nebo splacením 100% přihlášených pohledávek. Není to tak, že stačí splatit jen tu část, kterou navrhujete v žádosti o oddlužení (zde předkládáte odhad, kolik toho asi za 5 let splatíte). Pokud se Vám daří lépe a splatíte více, je to naprosto v pořádku. Stejně tak pokud by se Vám dařilo hůře a nesplatil byste např. 83% ale jen 30%, stále by to stačilo pro úspěšné oddlužení.

Důchodce, Komentoval(a): Jan Chudanic

15.7.2021 18:38:17

Mám insolvenci na 5 let a mám ji od roku 2018. Přišel nový Insolvenční zákon z roku 2019 a na mě ten zákon neplatí. Měl jsem dluh 160 658 Kč- Soud mi ho snížil na 88 862 Kč. Mám zaplaceno 105 000 Kč. Zaplatil jsem už 3 roky a 6 měsíců. Proč mi to insolvenční správce neukončí?

RE: Důchodce, Komentoval(a): Petr Jermář

16.7.2021 12:51:55
Dobrý den, novela ins. zákona z roku 2019 se vztahuje jen na nově započatá řízení po 6/2019. Pro Vás tak neplatí možnost žádat o kratší oddlužení na 3 roky pro seniory (nebo o zkrácené oddlužení na 3 roky při uhrazení min. 60% přihlášených pohledávek).

, Komentoval(a):

26.7.2021 17:12:22
Dobrý den,chtela bych se zeptat, manžel vstoupil do infolince sám,já mám predmanželskou smlouvu,může i slovenští soudce požádat výpis z moho účtu?Děkuji za odpověď.

Dotaz, Komentoval(a): Vladka Merunkova

24.8.2021 15:21:12
Dobrý den prosím vás dostala jsem se svojí hlouposti do dluhové pasti. 300 000 je lepší podat insolvenci nebo bankrot děkuji za odpověď merunkova

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

25.8.2021 10:25:43
Dobrý den, insolvence a osobní bankrot jsou pro fyzické osoby synonyma (označují stejnou záležitost). Nezvládáte-li splácet své závazky, požádejte o osobní bankrot (insolvenci, oddlužení).

dotaz, Komentoval(a): Vladislav

8.9.2021 11:44:59
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když chci vyhlásit insolvenci, zda musím předtím pracovat minimálně dva roky v pracovním poměru? Děkuji za odpověď.

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

10.9.2021 14:56:53
Dobrý den, pro schválení oddlužení musíte pouze doložit, že jste schopen měsíčně splácet min. 2 200 Kč (nemusíte být ani zaměstnán, stačí např. příjem z rodičovské, dar, atd.).

Mám nárok na osobní bankrot?, Komentoval(a): Jennifer Matouschková

15.9.2021 13:32:03
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat zda mám nárok na osobní bankrot mám dluh 7 tisíc od nebankovní půjčky a dluh na zdravotními Dluh dohromady bude max 30 tisíc mohu tedy žádat o osobní bankrot a splátkový kalendář ?

RE: Osobní bankrot, Komentoval(a): Petr Jermář

15.9.2021 19:08:55
Dobrý den, o osobní bankrot požádat můžete i s dluhem 37 000 Kč, ale velmi pravděpodobně by se Vám to nevyplatilo. Jen za sepsání návrhu na oddlužení byste zaplatila 4 000 Kč (+ DPH). Dále 250 Kč (+ DPH) za přezkum každé pohledávky a měsíční odměna ins. správce činí 1 100 Kč (za každý započatý měsíc insolvence).

Insolvence - splácení 30% dluhu, Komentoval(a): Veronika

9.10.2021 09:08:42
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, podle čeho soud nakonec rozhoduje o "dostatečne snaze" (nikde není přesně definováno, chápu, že je to asi individuální)? Mám insolvenci schválenou od září 2021. Dle předpokladů při splácení 2 500,-/měs za 5 let splatim 6% svého dluhu. Pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou, momentálně jsem na RD a teď čekám druhé dítě. Mám prihlášenou "pouze" jednu pohledávku a teď by mě zajimalo, jak soud bude rozhodovat o dostatečne snaze. Uvedu příklad. Někdo bude mít přihlášeno třeba 10 pohledávek. Jednomu věřiteli splatí např. 3%, druhému 15% atd... Dohromady tedy splatí 30% svého celkového dluhu. Kde je potom " selský rozum"? Já bych pochopila, kdyby to bylo 30% každému z věřitelů. Jak je na to tedy nahlíženo? Děkuji za odpověď.

Projevení snahy, Komentoval(a): Petr Jermář

11.10.2021 12:59:51

Dobrý den, podmínka splatit během 5 let oddlužení min. 30% přihlášených pohledávek platila pro řízení zahájená do 6/2019. Nově tato podmínka neplatí a stačí "projevit snahu" (a splácet měsíčně min. 2 200 Kč). Každý dlužník má jinak velké dluhy, příjmy a možnosti. Dle dřívějších pravidel (min. 30%) by část dlužníků na insolvenci nikdy nedosáhla (např. invalidní důchodce s milionovými dluhy) a setrvávala by nadále v šedé ekonomice, což je nevýhodné pro stát i věřitele. Proto tato podmínka padla, aby měl každý šanci na nový začátek. Soud však nově posuzuje míru snahy, kdy bere na zřetel mnoho okolností (výše dluhů, rodinná a materiální situace dlužníka, atd.).

Insolvence , Komentoval(a): Martin

14.10.2021 14:21:06
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli mam šanci uspět ve schválení insolvence i v případě že nemám exekuce ale nejsem schopen splácet. Platíme s manželkou měsíčně dost přes padesát tisíc korun a nezbývá nám na základní potřeby. Dluhy splatit chci ale nevím jak jinak řešit naší současnou situaci. Do teď jsme vytloukali klín klínem ale není to řešení pro dlouhodobé výhledy. Děkuji za odpověď.

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

14.10.2021 23:58:07
Dobrý den, ano, pro schválení insolvence není nutné být v exekuci. Stačí být předlužen (nebýt schopen splácet) nebo mít závazky po splatnosti.

Insolvence, Komentoval(a): Monika

18.10.2021 13:10:59
Dobry den, mohu zažádat o insolvenci i když budu pracovat v zahraničí? Dekuji

Insilvence, Komentoval(a): Karel Horák

25.10.2021 10:46:00
Dobrý den. Mám dluh 600000kc.Teď mám zaplaceno cca 120 tisíc Kč z platu včetně deponovanych srážek. Mám šanci na ůspešné oddlužení?

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

25.10.2021 12:10:44
Dobrý den, u insolvencí zahájených před 6/2019 je nutné během 5 let splatit min. 30% (ve vašem případě 180 000 Kč) U pozdějších řízení stačí měsíčně splácet min. 2 200 Kč a projevit snahu.

Insolvence, Komentoval(a): Karel Horák

27.10.2021 07:48:57

Má insolvence začala 1.4. 2021 a první splátku odeslal ins. správce 20.7.2021. Už ins. správce dostal tento měsíc celkem 118 195 Kč, které mi byly celkově strženy ze mzdy.

, Komentoval(a): Jiří Bartoš

30.10.2021 16:35:38

Mám insolvenci od roku 2016 a 9/21 mi končí.Mohl bych požádat KS o odpuštění zbytků dluhů? Mám spláceno přes 60%. Správce mi k tomu nic neřekl. Zdá se mi že se ti tzv. správci myslí jen na svou kapsu. Děkuji Bartoš

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

3.11.2021 15:01:08
Dobrý den, rychlejší insolvence (3 roky při splacení min. 60% přihlášených pohledávek) se týká jen nově zahájených řízení po 6/2019. Úkolem správce není Vám ponechat co nejvíce peněz a udělat Vám insolvenci co nejpříjemnější. Cílem správce je umořit co nejvyšší část přihlášených pohledávek. Správce tak musí tzv. hledět na vlastní kapsu, resp. na kapsu věřitelů (to je jeho práce, za kterou ho Vy sám platíte).

, Komentoval(a): Milan

18.11.2021 21:00:13
Dobrý den,
Mám v plánu zažádat o insolvenci ale momentálně jsem v pracovní neschopnosti. Mohu i tak zažádat ?

, Komentoval(a): Ivana

4.12.2021 17:31:40

Mám dluh 30 000 Kč. Co je lepší - insolvence nebo vyhlásit osobní bankrot? Děkuji

Insolvence nebo osobní bankrot, Komentoval(a): Petr Jermář

4.12.2021 22:58:08
Dobrý den, pro fyzické osoby je insolvence a osobní bankrot jedno a to samé. Doporučuji zvážit, zda se Vám osobní bankrot vyplatí pro takto malý dluh (sepsání návrhu na insolvenci Vás přijde na necelých 5 000 Kč, dále byste platil náklady na přezkum pohledávek, měsíční odměnu ins. správce). Nebylo by lepší snížit své výdaje na naprosté minimum, najít si na 2-3 měsíce brigádu navíc, zatnout zuby, splácet a za 2-3 měsíce mít vše vyřešeno?

Co dělat?, Komentoval(a): Jirka

27.1.2022 13:30:11
Dobrý den, již 2 měsíce jsem bez práce a neplatil jsem splátky. 1 unora nastupuji do nového zaměstnaní a to znamená, že budu opět schopný platit, bohužel již budu v 3měsíčním prodlení a nebudu schopen tyto dluhy zaplatit a očekávám, že přijde exekuce. Jak by jste my poradil danou situaci řešit. Děkuji

Insolvence, Komentoval(a): Ema jelinkova

9.2.2022 00:16:48
Dobrej chtela by sem poradit prosim mam 600000 dluh a beru invalidni duchod vo viske 7580 mam blokaci na konte 2 deti sem bes manzele momentalne som bes penes potrebovala by sem pomost prosim mohli bi ste mi poradit co bi sem mohla udelat dekuji predem nebo muzu poprosit navas kontaktny cislo prosim dekuji

Splácení insolvence a důchod, Komentoval(a): Jarda R

9.3.2022 11:13:32
Dobrý den, jsem v insolvenci od dubna 2020, od začátku února roku 2023 budu mít řádný starobní důchod (po odpracování 48 let) a doufám budu ještě dál pracovat. V dubnu, roku 2023, tzn. 3 roky od zahájení insolvence budu mít splaceno asi 56% závazků (ne 60%).
1. Dotaz: bude se mi strhávat i částka z důchodu na insolvenci a v jaké výši (nyní mám dle ČSSZ mít důchod asi 24 000,- Kč)?
2. Dotaz: Mohu požádat soud o ukončení insolvence po 3. letech (k březnu 2023), když projevuji maximálně pracovní snahu, u zaměstnavatele dělám i práce přesahující rámec mého oboru a z mého platu je mně strháváno 20 000 - 35 000,- měsíčně, když už od února 2023 budu v řádném starobním důchodu?
Předem děkuji za odpověď, JR

RE: Splácení insolvence a důchod, Komentoval(a): Petr Jermář

12.3.2022 11:06:25
Dobrý den, ukončení po 3 letech je možné jen při splacení min. 60% přihlášených pohledávek (není možné argumentovat "splatil jsem méně, ale snažil jsem se"). Ona "snaha" je podmínkou pro úspěšné oddlužení tak jako tak.

Insolvence, Komentoval(a): Stanislav1

22.3.2022 11:34:04
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, chci požádat o insolvenci ,ale bylo mi řečeno ze nesmím mít 3 měsíce před podáním návrhu nové půjčky, což mám ale jsou to měsíční půjčky které musím zaplatit co mám dělat říkali mi že mám posílat aspoň nějakou jistinu ale nevím kolik to je ,bojím se aby na mě nepřisli exekutoři do teď jsem vše splácel , ještě bych se chtěl zeptat když mám čistý příjem 43000 kolik mě zbyde se dvouma dětmi ? Celkový dluh mi děla 1000000kč jak dlouho budu splácet 3 nebo 5 let ? Děkuji za odpověď

Insolvencr, Komentoval(a): Eva

7.4.2022 18:55:47
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to u insolvence s trvalou adresou. Syn by si chtěl zažádat o insolvenční, ale má trvalou adresu na magistrátu. Je možno i v takovém případě zažádat o insolvenční. Děkuji za odpověď.

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

19.4.2022 14:07:13
Dobrý den, trvalé bydliště na obecním úřadu není překážkou pro schválení insolvence.

insolvence , Komentoval(a): Jakub

30.4.2022 19:38:24
Dobrý den. Má insolvenční správkyně mi řekla, že nejnižší možná splátka insolvence je 3300,- měsíčně a teď tu čtu, že 2200,- měsíčně. Prosím vás o vysvětlení. Děkuji mnohokrát. Jakub

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

2.5.2022 08:17:33
Dobrý den, pro jednotlivce 2 200 Kč, pro manžele 3 300 Kč.

Chráněné obydlí a těhotenství, Komentoval(a): Nikola

13.5.2022 11:33:20
Dobrý den, dnes bylo vydáno Usnesení o schválení způsobu oddlužení (společné oddlužení manželů), a to plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V rámci toho má dojít také ke zpeněžení družstevního podílu (bytu manželů). Nicméně při kalkulaci chráněného obydlí nebylo nijak zohledněno těhotenství, kdy manželka z páru čeká narození dvojčat. Na tuto skutečnost byl upozorněn správce, který k tomu nijak nepřihlédnul. Soud tuto informaci nemá. Může to být důvodem k odvolání nebo vyživovací povinnost k očekávaným dětem není v době vydání Usnesení relevantní? Mělo by to být nějak zohledněno? Děkuji.

RE: Chráněné obydlí, Komentoval(a): Petr Jermář

15.5.2022 22:19:25
Dobrý den, při kalkulaci chráněného obydlí se zohledňuje počet žijících (narozených) osob. Těhotenství (nenarozené děti) do výpočtu nevstupuje.

Insolvence, Komentoval(a): Josef Minařík

18.5.2022 16:26:50

Dobrý den chtěl jsem se zeptat na jednu otázku. Jsem v osobním bankrotu přesně 4 roky a ještě mi rok zbývá, řádně splácím a již jsem splatil více jak 60% svého dluhu. Je možné osobní bankrot ukončit i v této době? I s tím že bych zbytek částky doplatil hned? Předem děkuji za odpověď.

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

25.5.2022 08:05:22
Dobrý den, ano, doplatit své závazky formou mimořádné splátky můžete kdykoliv. Po uhrazení všech přihlášených pohledávek by Vám byla insolvence ukončena.

Insolvence , Komentoval(a): Milan

31.5.2022 15:28:14

Dobrý den, chci se zeptat - co když 60% z dluhu zaplatím za 3,5 roku? Mohu potom zažádat o předčasné ukončení insolvence nebo budu muset insolvenci splácet 5 let, protože jsem nestihl zaplatit 60% z dluhu do 3 let? Děkuji

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

8.6.2022 10:18:50
Dobrý den, toto bohužel možné není. Buď stihnete za 3 roky zaplatit min. 60% přihlášených pohledávek, nebo se insolvence ukončí až po 5 letech či po doplacení 100% přihlášených pohledávek.

Dotaz, Komentoval(a): Viktor Červeňák

7.7.2022 14:02:12
Dobrý den zajímá mě zda-li má insolvenční správce nebo soudpravo nahlížet na bankovní účet když mi na něj chodí výplata ale není veden na mé jméno ale na jméno tchýně?jestli prostě může do toho účtu nahlížet?

Částka , Komentoval(a): Helena

13.7.2022 23:49:43
Dobrý večer, mám prosím dotaz, převážně vlastní hlouposti mám dluh cca 370tisic.
Jsem s dcerou sama,plat mám čistý 14000tisic, invalidní důchod 1.stupne 8000kc a alimenty na dcerku 6000kc.
Kolík by nám zůstalo v případě schválení insolvence?
Moc děkuji za odpověď ?

RE: Částka, Komentoval(a): Petr Jermář

23.7.2022 16:30:24
Dobrý den, z čistého příjmu 22 000 Kč (plat a důchod) lze s jednou vyživovanou osobu na insolvenci srážet 6 296 Kč.

dotaz, Komentoval(a): Jiří Pokorný

11.8.2022 17:34:03
Dobrý den . Poslal jsem potřrbné dokumenty k schválení insolvence .Četl jsem že se pak na 4 až 8 měsíců pozastaví strhávání peněz chtěl jsem se zeptat jak tomu mám rozumět .Děkuji Pokorný

, Komentoval(a): Monika

11.9.2022 21:20:04
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptata jak je to s financemi na bydlení při insolvenci? Nájem platím 14500 a výplatu mám 27000. Dlužím 600000 Děkuji.

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

12.9.2022 14:49:57
Dobrý den, výše nezabavitelného minima v insolvenci je závislá na výši vašeho čistého příjmu a počtu vyživovaných osob (manžel, děti). Z příjmu 27 000 Kč by Vám zůstávalo 15 278 Kč (bez vyživovaných osob). Nájem na tento výpočet vliv nemá.

Jde zažádat po druhé o insolvenci , Komentoval(a): Monika

24.9.2022 19:42:51
Dobrý den, přítel měl dříve insolvenci.Soud mu ji po dvou letech zrušil, neměl ji z čeho platit,přišel o práci.Chtela bych se zeptat zda může požádat znova.Nyni nastupuje do nové práce po jaké době může zažádat.Děkuji Monika

Insolvence, Komentoval(a): Švorčíková Jana

7.10.2022 07:33:21
Dobrý den mám už podaný návrh na insolvenci můj dotaz je neustále mě kontaktují věřitelé o zaplacení půjček posílají upomínky emaili nevím jak se v této situaci mám postavit co dělat prosím o radu děkuji

Dotaz, Komentoval(a): Mária

10.11.2022 18:27:10
Mám 5let po insolvenci a teď jsem dostala dopis že mám zaplatit 14000 ale ta společnost byla prohlášena jak mám reagovat reagovat děkuji za odpověď

Insolvence, Komentoval(a): Lenka

23.11.2022 12:56:17
Dobrý den. Chci se zeptat. Tchán daroval manželovi a jeho bratrovi pozemek. Manžel pozemek nechtěl a tak ho daroval bratrovi. Teď bohužel asi bude muset zažádat o insolvenci a nevíme zdá to není problém. Pozemek je už zapsány v katastru na bratra.

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

27.11.2022 09:26:58
Dobrý den, není možné se nejprve zbavit majetku (přepis nemovitosti na bratra) a následně vyhlásit osobní bankrot. Takovéto účelové převody nemovitostí lze stornovat zpětně až 3 roky.

hotovost na účtu vzniklá během insolvence, Komentoval(a): Aleš

3.12.2022 21:19:31
Dobrý den, kamarád je v insolvenci, bydlí u nás (manželka a já) a přispívá 4000,- na nájem a potraviny. Měsíčně mu tak z nezabavitelného minima zůstává několik tisíc, které jsme mu dosud ukládali na našem účtu, protože jsme se obávali, že z jeho účtu by tyto peníze mohly být odčerpány na umoření dluhů v insolvenci. Teď si chce pronajmout byt a žít sám. Zřídil si běžný účet, na který mu chceme převést jeho ušetřené peníze (asi 90 000,-). Váháme ale, protože nevíme, jestli by tímto způsobem nemohl o ty peníze přijít?
Děkuji za radu.

hotovost na účtu vzniklá během insolvence, Komentoval(a): Aleš Husek

20.12.2022 23:02:15
Prosím, budete mít čas na odpověď ? Děkuji. Aleš

Skončení insolvence , Komentoval(a): Martina

2.1.2023 17:54:12
Dobrý den, potřebuji poradit po 3 letech nám s manželem skončila insolvence se zpenezenim majetkové podstaty. Měli jsme auto na úvěr od nejmenované společnosti, s tím že společnost je vlastník a manžel provozovatel.Proto auto nenapsal insolvenční správce do majetkové podstaty, jelikož nebylo manžela. A nyní po ukončení insolvence volal manžel ohledně přepisu na něj a oni požadují doplatit úvěr jinak by nám prý auto mohli odebrat. Tak se chci zeptat mají na to nárok když si pohledávku přihlásili, a podle zákona nám byla insolvence ukončena? A my jsme splnili podmínky insolvence? Předem děkuji za odpověď M.

RE: Skončení insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

5.1.2023 16:43:44
Dobrý den, podmínky insolvence jste splnili, dluhy byly prominuty, ale nesplnili jste podmínky společnosti, která Vám auto prodala. Bez plné úhrady kupní ceny Vám společnost auto nepřevede (auto Vám nemohlo být zpeněženo, neboť nebylo ve vašem majetku). Určitě není možné, abyste si koupil např. auto na leasing za 500 000 Kč, vstoupil do insolvence, uhradil 10 000 Kč a po ukončení insolvence se domáhal převodu auta s tím, že více platit nebudete.

Exekuce na bankovní účet na Slovensku , Komentoval(a): Jiří

6.1.2023 23:51:52
Dobrý den, má český exekutor právo blokovat a zabavovat peníze na bankovním účtu ve Slovenské spořitelně?

RE: Exekuce, Komentoval(a): Petr Jermář

9.1.2023 13:56:21
Dobrý den, ano, exekutor může postihnout Váš majetek i v zahraničí. Je-li splácení dluhů nad vaše síly, požádejte o osobní bankrot.

Insolvence, Komentoval(a): Ivana

18.1.2023 22:56:26
Zdravím Vás.. mám zažádáno o insolvenci,ale musím ještě do začátku března čekat, abych prokázala úpadek.. věřitelé mě bombardují a některé
společnosti vyhrožují trestním stíháním..je možné jít za dluhy do vězení?

RE: Insolvence, Komentoval(a): Petr Jermář

21.1.2023 10:08:18
Dobrý den, mít dluhy není trestné, pro dluhy do vězení jít nemůžete. Trestný by byl úvěrový podvod (pokud byste si např. půjčovala peníze s tím, že je nebudete chtít vrátit).

Paragraf, Komentoval(a): Radek

4.5.2023 19:31:35
Dobry den chci se zeptat mám insolvenci a byl jsem s dcerou na paragrafu, tak kolik mám z něj poslaz ins. Spravkyni a nebo jestli už to strhnou rovnou

Trvání insolvence při inv. důchodu ze Slovenska, Komentoval(a): Štefan Kmeťo

9.11.2023 20:52:08
Dobrý den, jednou z podmínek tříletého oddlužení je invalidní důchod II. a III. stupně.
Já jsem v oddlužení, a pobírám inv. důchod ze Slovenska, kde systém nezná I. II. a III. stupeň a taky bodový systém diagnoz je odlišný. Jak se bude v mojem případě postupovat? Děkuji za odpověď.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Aktuální a historický vývoj inflace

Dlouhé roky Češi inflaci příliš nevnímali. Ceny zboží a služeb totiž rostly pozvolným tempem. Zlom nastal až v roce 2022, kdy inflace meziročně vzrostla o hrozivých 15,1 procenta, což byla nejhorší hodnota od roku 1993. Kupní síla peněz v uplynulých dvou letech klesla a domácnosti i firmy si dnes za své nákupy výrazně připlatí. Přečtěte si, co je inflace, jaké jsou její příčiny, jak se v uplynulých letech vyvíjela a co vše ovlivňuje.

Vláda schválila důchodovou reformu

Vláda schválila novelu zákona o důchodovém pojištění, která přináší řadu již dříve avizovaných změn. Cílem je udržitelnost důchodového systému a zároveň zachování důstojné penze i pro budoucí generace. Reformní body se dotknou především mladší generace, na současné důchodce míří jen zlomek opatření.

Jak a kolik měsíčně spořit a odkládat na důstojný důchod?

Výše důchodů je tématem, které hýbe společností už nějaký ten pátek. Není to tak dlouho, co spatřila světlo světa důchodová reforma, na které se delší dobu pracovalo. Teď je skutečností, pro mnohé z nás ale znamená ne moc příznivé vyhlídky. Kdo se na důchod nezabezpečí sám, nemůže s důstojným stářím moc počítat. Státem vyplácený důchod naše potřeby nepokryje. Jak se tedy zabezpečit? Jak na plánování důchodu a finanční nezávislost v důchodu? Podívejte se na naše rady pro spoření na důchod.

Nástroje a aplikace pro správu rodinného rozpočtu

Všude se mluví o nutnosti sestavit si rodinný rozpočet. Ale vy možná nevíte, jak přesně na to, nebo se vám do tak podrobné administrace vůbec nechce. Toho času, a ani by vás to asi nebavilo. Vězte, že stejně to má spousta jiných lidí, včetně vývojářů aplikací. Vytvořili už spoustu aplikací, s nimiž si zjednodušíte správu rodinných financí.

Jaká je průměrná výše starobního důchodu

Jak se má, stran svého důchodu, průměrný český senior a průměrná česká seniorka? Jak vysokou část příjmu musejí vydat na základní potraviny a o kolik jim po odchodu z pracovního trhu klesly příjmy? Jak je to v jiných zemích Evropy? A jak si svůj důchod, respektive materiální zajištění, efektivně  zvýšit už nyní?

Pojmy ve slovníku

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena