Roční výnos penzijního fondu

Výnos 2013 Výnos 2017 -1.5
-
Výnos 2013
-
Výnos 2014
-
Výnos 2015
-
Výnos 2016
1,00 %
Výnos 2017
-1,50 %
Výnos 2018
6,15 %
Výnos 2019
3,90 %
Výnos 2020
-1,93 %
Výnos 2021
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2017-2021)

1,52 %
Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

3
Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

-1,93 %
Výnos 2020Výnos penzijního fondu za rok 2020 3,90 %
Výnos 2019Výnos penzijního fondu za rok 2019 6,15 %
Výnos 2018Výnos penzijního fondu za rok 2018 -1,50 %
Výnos 2017Výnos penzijního fondu za rok 2017 1,00 %
Výnos 2016Výnos penzijního fondu za rok 2016
-
Výnos 2015Výnos penzijního fondu za rok 2015
-
Výnos 2014Výnos penzijního fondu za rok 2014
-
Výnos 2013Výnos penzijního fondu za rok 2013
-
Správa (poplatek)

poplatek za správu 

1,00 %
Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

10,00 %
RizikoRizikovost fondu (čím vyšší riziko, tím vyšší možný zisk) střední
Ostatnídalší informace o produktu
-

Expertní hodnocení ČS etický fond

Jaké je zhodnocení úspor v Etickém fondu ČS v posledních letech a ve srovnání s ostatními fondy vyváženého typu, zjistíte v našem srovnání produktů: penzijní spoření, penzijní připojištění. Pořadí výnosů fondů v jednotlivých letech spoření si sestavíte kliknutím na šipku umístěnou pod nadpisem „Výnos rok“. Lze si nechat zobrazit i právě jen vyvážené fondy (v záložce nad tabulkou).

Očekávané zhodnocení fondu, na které ČS cílí, je 2 % p.a., jde přitom o fond benchmarkový. Velkou výhodou je garance nezáporného zhodnocení, která zde nastupuje po 10 letech spoření. Oslovit klienty chce Česká spořitelna u tohoto fondu samozřejmě též investicemi etickými, které podporují udržitelnost lidské činnosti na planetě.

Výhody Etického fondu České spořitelny

  • investiční strategie založená na společenské odpovědnosti
  • garance nezáporného zhodnocení po více než 10 letech spoření
  • pravidelně stanovovaný benchmark

Nevýhody Etického fondu České spořitelny

  • měnové riziko (to investiční je sníženo garancí)
  • poměrně nízké očekávané zhodnocení při této úrovni rizika fondu
  • poplatky za správu a ze zhodnocení

Popis produktu ČS etický fond

Etický účastnický fond České spořitelny – penzijní společnosti je fondem vyváženého typu, který směřuje investice zejména do státních dluhopisů, v omezené míře i do dluhopisů ostatních emitentů. Akciová složka může činit maximálně 15 %, část prostředků smí být vložena do nástrojů peněžního trhu (peníze na účtech, termínované vklady, pokladniční poukázky).

Fond má tento specifický název zejména proto, aby zdůraznil, že veškeré investice jím realizované nejprve podléhají přísnému zkoumání právě z hlediska etiky. Celá investiční strategie fondu je zaměřena na investiční instrumenty jen těch vydavatelů, kteří vyhovují principům společensky odpovědných investic. 

Etický fond ČS sleduje cíl udržitelných investic dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2088. Při správě fondu jsou dodržována základní kritéria odpovědného investování. Jedná se o kritéria omezující investice do oblastí s negativním dopadem na globální oteplování, válečné konflikty, produkci a dostupnost potravin.

Investičním cílem Etického účastnického fondu ČS je „ poskytnout účastníkům dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků .“ Fond je benchmarkový . ČS Penzijní společnosti zde usiluje o dosažení výkonnosti v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku. Ten je každoročně stanoven samotnou ČS penzijní společností.

Celková rizikovost fondu je vyhodnocena na stupeň 3 z celkových 7. Jedná se o hodnocení podle všeobecně nastavené škály rizikovosti, v níž vyšší číslo znamená jak vyšší riziko investice a jejího kolísání, tak i pravděpodobnou vyšší míru zhodnocení.

Samotné investiční riziko je snižováno garancí nezáporného zhodnocení, kterou Česká spořitelna - Penzijní společnost poskytuje všem účastníkům po alespoň desetiletém trvání spoření. S touto garancí se běžně setkáváme jen u fondů transformovaných (ze zákona). Česká spořitelna ji však zavedla i u ČS ji však zavedla i u fondu etického (také konzervativního a vyváženého penzijního fondu ČS).

Garancí nezáporného zhodnocení je myšleno, že při řádném ukončení penzijního spoření dostane účastník alespoň ty peníze, které do systému vložil on a jeho zaměstnavatel, plus příspěvky od státu. Úložky jsou ale poníženy o poplatky za správu a ze zhodnocení.

Očekávané zhodnocení se pohybuje okolo 2 % p.a. Jak se vyvíjí zhodnocení skutečné, naleznete v tabulce a grafu výše. Úložky účastníka jsou do fondu umísťovány jak na základě individuálního rozhodnutí klienta, tak i podle některé z nabízených strategií. Penzijní spoření a jeho nastavení ve fondech lze obsluhovat v online bankovnictví George

Majetek ve fondu je investován na principu pravidel omezení a rozložení rizika podle zákona. Fond byl vytvořen v roce 2012 a svou činnost vykonává od roku 2013. Depozitářem Etického účastnického fondu České spořitelny – penzijní společnosti je Komerční banka.

Etický účastnický fond České spořitelny – penzijní společnosti je fondem vhodným pro všechny účastníky, kteří preferují společensky odpovědné investice před výdělkem. Ten je totiž na poměrně nízké očekávané úrovni (odpovídá spíše fondům konzervativním). ČS – penzijní společnost částečně vyvažuje riziko investice garancí nezáporného zhodnocení, ovšem i tak je vhodné počítat s investicí alespoň na tři roky.

Penzijní spoření v ČS Etickém fondu je podporováno státem. Formou státního příspěvku a daňových odpočtů jak pro klienty, tak i jejich zaměstnavatele.

K penzijnímu spoření získá účastník státní příspěvek až ve výši 2 760 Kč za rok (jestliže ukládá 1 000 Kč každý měsíc). Minimální částka s nárokem na státní příspěvek je 300 Kč měsíčně - v tomto případě stát vyplácí 1 080 Kč ročně.

Z ještě vyšších měsíčních úspor než tisíc korun měsíčně se snižuje daňový základ pro výpočet daně z příjmů. Při měsíční úložce 3 000 Kč se daň z příjmů může snížit o 3 600 Kč . Celkově tak klient spořící 3 000 Kč měsíčně získá každý rok získat od státu 6 360 Kč. Penzijní společnost ČS sleduje daňovou optimalizaci účastníků prostřednictvím služby PF ČS „Příspěvek na míru.

Pokud na penzi zaměstnanému účastníkovi přispívá zaměstnavatel, využívá tím výhodnějšího zdanění penzijního připojištění nebo spoření. Z částky až 4 166 Kč měsíčně (resp. 50 000 Kč ročně) totiž zaměstnavatel nebude odvádět sociální a zdravotní pojištění. Penzijní spoření je proto často využíváno jako zaměstnanecký benefit.