Banky.cz Články Půjčka Insolvence a exekuce - jak probíhají, v čem se liší a které dát přednost?

Insolvence a exekuce - jak probíhají, v čem se liší a které dát přednost?

19.5.2023 Půjčka

Insolvence i exekuce jsou formou vymáhání nesplacených dluhů. Každá z nich probíhá jinak, podle jiných pravidel. A Každá z nich se využívá v jiné situaci. Zatímco exekuci na vás uvalí věřitel, do insolvence se chodí dobrovolně. Zatímco exekuce může být nekonečná, insolvence trvá jen několik let. Zjistěte o exekuci a insolvenci vše, co se vyplatí znát o nich v pozici běžného spotřebitele.

Exekuce

Začněme exekucí, neboť ta přichází na řadu jako první. Exekuce je vynucené splácení dluhů, které může být zahájeno více způsoby. V případě nesplácení spotřebních půjček rozhoduje o exekuci soud a vykonává ji soudní exekutor - podnikatel s patřičným vzděláním, oprávněními a s povinným členstvím v Exekutorské komoře ČR. 

U jiných produktů či služeb, za něž spotřebitel zůstane být dlužen, může být exekuce zahájena i bez posvěcení soudem. Ovšem jen v případě, že spotřebitel podepsal smlouvu s takovýmto ujednáním. Exekuci tu odsouhlasí rozhodce v rámci tzv. rozhodčího řízení. Takovému ujednání ve smlouvě se říká rozhodčí doložka.

Exekuce mají probíhat v souladu především s Občanským zákoníkem a Exekučním řádem

Jakmile je exekuce nařízena, exekutor zašle „povinnému“ (dlužník v exekuci) takzvaný exekuční příkaz. Jde o souhrnné vyrozumění o jejím zahájení a o možnosti vyplatit se z exekuce do 30 dní. Pokud povinný tuto možnost využije, sníží se poplatky exekutorovi na polovinu a exekuce se ukončí. V opačném případě je po 30 dnech zahájeno exekuční vymáhání dluhů.

Jak probíhá exekuce

Samotná exekuce může mít několik podob. Exekutor má ze zákona povoleno několik kroků, kterými donutí dlužníka, aby splatil (resp. postupně splácel) své dluhy. A aby též pravidelně hradil odměnu exekutorovi za jeho činnost. Typy exekuce jsou následující (exekutor je smí i kombinovat):

 • exekuce na účet - blokace všech účtů dlužníka. Ta je okamžitá a týká se všech účtů, které dlužník vlastní či spoluvlastní. Počínaje běžným účtem, přes spořicí účet, termínovaný vklad a všechny další finanční produkty, které exekutor dokáže „odhalit“. Typicky jde ještě o stavební spoření, penzijní připojištění či spoření, životní pojištění (s investiční složkou) a další investice vedené na jméno a rodné číslo povinného. V exekuci je možné si založit chráněný účet, na který bude banka povinnému posílat nezabavitelnou částku
 • exekuce na plat - srážky za mzdy, které na příkaz exekutora provádí zaměstnavatel. Povinný za tuto administrativu zaměstnavateli platí, max. 50 Kč měsíčně. Sražená částka putuje exekutorovi. Na některé příjmy se však exekuce nevztahuje (viz níže)
 • mobiliární exekuce - zabavení majetku movitého i nemovitého. Exekutor má ze zákona povoleno zabavit dlužníkovi a zpeněžit některé části jeho majetku, v extrémních případech i nemovitost k bydlení. Legislativa stanovuje, co exekutor nikdy zabavit nesmí (viz níže)
 • přikázání pohledávky - pokud povinnému někdo dluží, exekuce se částečně vztahuje i na tohoto dlužníka. Exekutor na něj uvalí povinnost hradit pravidelné splátky. Ty však budou adresovány exekutorovi, nikoliv povinnému.

Které příjmy nepodléhají exekuci

Exekuce se nevztahuje na několik typů příjmu. Všechny pocházejí ze skupiny sociálních dávek:

 • dávky pomoci ve hmotné nouzi - například příspěvek na živobytí, jednorázové dávky pomoci ve hmotné nouzi, doplatek na bydlení 
 • příspěvek na bydlení
 • jednorázově vyplácené sociální dávky - především porodné, pohřebné
 • jednorázově vyplácené dávky pěstounské péče
 • peněžité dávky sociální péče.
 • Všechny ostatní příjmy i dávky mohou být v rámci exekuce zabaveny, až na výše již zmíněné nezabavitelné minimum. 

Které věci nesmí exekutor zabavit 

V rámci mobiliární exekuce dochází k zabavení majetku povinného. Exekutor si jej může rovnou odvézt. Nebo poslat do dražby nemovitost, v níž dlužník bydlí a jejímž je (spolu)majitelem. Zákony stanoví, že exekutor smí zabavit vše, co:

 • dlužník nepotřebuje k běžnému životu (včetně pracovního)
 • není v případě zabavení v rozporu s morálními pravidly.

Exekutor má několik omezení, co se týká zabavení věcí. Dlužníkovi musejí zůstat jeho běžné věci, které svou hodnotou nepřesahují jeho majetkový standard (nejsou luxusní). A věci, na něž je povinný vázán citově. Exekutor nikdy nesmí odvézt:

 • běžné oděvy
 • obvyklé vybavení domácnosti - běžný nábytek, bytové textilie, nádobí, nutné elektrospotřebiče (lednice, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo do něj) 
 • zdravotnické potřeby a vybavení, které dlužník potřebuje
 • pomůcky ke studiu nebo výkonu svého povolání
 • náboženskou literaturu
 • snubní prsten, svatební šaty a jiné předměty takovéto povahy
 • dětské hračky
 • osobní písemnosti a fotografie
 • domácí mazlíčky a vybavení pro ně
 • diplomy, medaile a tomu podobné předměty s osobním věnováním
 • hotovost do dvojnásobku životního minima.

Jak dlouho trvá exekuce

Trvání exekuce není omezeno žádnou časovou lhůtou (na rozdíl od insolvence). Exekuce se ukončí splacením všech dluhů a též nákladů na exekuci. Ale k takové události nemusí dojít ani za celý dlužníkův život - pak se exekuce stává součástí dědictví.

V minulosti proběhly dvě významné akce, které pomohly lidem v exekuci dostat se z dluhové pasti.  Stát je nazval Milostivé léto, a týkaly se exekučně vymáhaných nedoplatků u státních a veřejnoprávních institucí. Exekuce byla ukončena po doplacení základní jistiny dluhu a paušálně stanoveného (nízkého) poplatku exekutorovi. Dobrovolně se k Milostivému létu přidaly i některé banky a nebankovní společnosti:

Třetí vlna Milostivého léta (2023) ukončí exekuce všem, kdo uhradí svůj dluh na daních a na sociálním pojištění. Opět plus paušální poplatek exekutorovi. Stát doporučuje všem, kdo ukončili nebo plánují exekuci ukončit skrze Milostivé léto, aby si pečlivě ověřili, že k ukončení exekuce opravdu došlo.

Kdy může být na dlužníka vyhlášena další exekuce

Počet nařízených exekucí vůči jednou dlužníku není nijak omezen. Takže v jednom čase se mohou sejít i desítky exekucí na jednoho povinného. A opakovat se smí exekuce zadaná stejným věřitelem v podstatě kdykoliv.

V roce 2023 automaticky zanikají marné a bagatelní exekuce

Nová pravidla exekucí nařizují exekutorů, zastavit exekuce, které jsou:

 • marné - nepokrývají ani náklady řízení. To znamená, že během 6 let nedosáhly vymožené částky (a výtěžek z prodeje majetku) ani na pokrytí exekučních nákladů, natož k úhradě původního dluhu
 • bagatelní - původní jistina nepřesahovala 1 500 Kč.

Insolvence

Také insolvence je vymáhání dluhů od osob, které nezvládly své finanční potíže. Ale v tomto případě je schvalované vždy soudem, a to na přání samotného dlužníka. Insolence má přednost před exekucí, resp. jakmile je zahájena insolvence, pozastavuje se předchozí vymáhání dluhů. Ale jen pozastavuje. Pokud by dlužník nesplnil podmínky insolvence, mohou se dřívější exekuce znovu „rozjet“.

Pro insolvenci spotřebitele (běžné osoby) se používají též pojmy „oddlužení“ a „osobní bankrot“. Podrobné informace o insolvenci získáte v tomto článku, zde uvedeme hlavní přehled v tématu oddlužení. 

Oddlužení „řídí“ insolvenční správce

Insolvencí provede dlužníka insolvenční správce. I jeho rolí je inkasovat od dlužníka pravidelné splátky, ale nejen to. Správce také navrhuje, jakým způsobem bude insolvence probíhat a jak dlouho. Na konci trvání insolvence podává soudu zprávu o jejím průběhu a úspěšnosti. Vše je řízeno Insolvenčním zákonem.  

Smyslem insolvence je pomoci dlužníkovi vymanit se z doposud neřešitelné situace, z dluhové pasti. Jak? Tím, že splatí jen část dluhů (30 nebo 60 %, viz níže), soud pak u zbývajících dluhů nařídí jejich odpuštění. Přednostně se splácí jistina, až později se může splácet příslušenství dluhu, jako jsou úroky a pokuty. 

Věřitelé, kteří chtějí splatit alespoň část pohledávek za dlužníkem, se musejí přihlásit do insolvenčního řízení. To znamená, že jeho součástí nejsou automaticky na základě existujícího dluhu, pouze na základě přihlášky a schválení soudem. 

Jak získat povolení k oddlužení (insolvence)

Do insolvence se dlužník může dostat jen na základě podané žádosti. S vyplněním formulářů mohou pomoci buď placení advokáti, notáři, oddlužovací firmy či dokonce exekutoři. Nebo může dlužník využít bezplatné pomoci poraden při finanční tísni. Fungují v podstatě v každém okresním městě.

K samotné žádosti se přikládá především:

 • seznam majetku a závazků
 • potvrzení o příjmech za poslední rok
 • čestné prohlášení dlužníka, že byl poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení
 • případně souhlas věřitele se splacením nižší než 30% části jistiny dluhu.

Proč by vůbec měl věřitel souhlasit s méně než se zákonem vyžadovanými 30 %? Poplatky exekutorovi totiž bývají tak vysoké, že i když dlužník odvádí exekuční splátky, k věřiteli se z nich nemusí dostat téměř nic. Zato v insolvenci má naději alespoň na například 20 % původní jistiny.  

Jakou formou může oddlužení probíhat

Soudem povolená insolvence z části probíhá jako exekuce, drží se však odlišných pravidel. Soud může schválit insolvenci provedenou následujícími způsoby

 • pravidelné splátky dle stanoveného splátkového kalendáře - splátky může zasílat rovnou zaměstnavatel. Dlužníkovi musí zůstat nezbavitelné minimum
 • zpeněžení majetkové podstaty - prodej zabavitelného majetku. Pravidla pro zabavení jsou podobná jako u exekucí.

Soud může schválit insolvenci realizovanou oběma formami najednou. U nemajetných lidí se oddlužení provádí pouze splátkami. 

Jak dlouho trvá insolvence

Pokud jsou splněny všechny podmínky dané při povolení oddlužení, může být ukončeno po pěti nebo po třech letech jeho trvání. Soud smí přistoupit i k prodloužení insolvence. Délka oddlužení se určuje následovně:

 • pětileté oddlužení se týká většiny insolvencí. Během této doby má dlužník splatit alespoň 30 % dluhů zahrnutých do insolvence. Nebo vynaložit „veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, aby zaplatil pohledávky věřitelů“
 • tříleté oddlužení je zkrácené. Uplatňuje se u dlužníků, kteří během tří let splatili alespoň 60 % pohledávek přihlášených do insolvence. Tříleté oddlužení může být povoleno i důchodcům

oddlužení může skončit kdykoliv, když dlužník uhradí 100 % pohledávek.

Připravuje se novela Insolvenčního zákona, která zkrátí všechna oddlužení na tři roky. Od kdy bude platit (a zda vůbec), zatím není jasné.

Jaká pravidla musí dlužník dodržet, aby byla insolvence úspěšná

O tom, jak insolvence proběhla, a zda bude oddlužení platné, rozhoduje soud na konci trvání schváleného oddlužení. Pro úspěšné absolvování insolvence je nutné dodržet několik povinností:

 • o insolvenci žádat s poctivým záměrem
 • přiznat insolvenčnímu správci veškeré příjmy a majetek, a to jak na začátku, tak i v průběhu osobního bankrotu. Přiznat se musí například i nově nabyté dědictví, nový přivýdělek, výhra v loterii, peníze z nové půjčky apod.
 • pravidelně hradit oddlužovací splátky. Za hrubé porušení se považuje prodlení při hrazení odměny insolvenčnímu správci trvající déle než tři měsíce. Odměna insolvenčního správce se řídí zákonem
 • během splácení vynaložit „veškeré úsilí, které je možno po dlužníku spravedlivě požadovat, aby zaplatil pohledávky věřitelů“. Úsilí se posuzuje z pohledu vzdělání, věku, zdravotního stavu - celkových schopností dlužníka obstarat si dostatečný příjem k úhradě splátek. Zda bylo vynaloženo dostatečné úsilí, o tom ke konci oddlužení rozhoduje soud
 • nezavazovat se během insolvence k dalším dluhům, které nebude dlužník schopen splácet. Obecně se braní půjček v insolvenci nedoporučuje - bankovní i nebankovní půjčka je příjem, který se musí nahlásit insolvenčnímu správci, a ten jej může zabavit. Navíc při vzniku prodlení z nové půjčky může soud insolvenci kompletně zrušit.

Důsledkem porušení těchto pravidel je zrušení osobního bankrotu a zaktivnění všech vymáhání dluhů, co byly do insolvence přihlášeny. To znamená, že se znovu rozjedou všechny exekuce.

Po jak dlouhé době smí dlužník znovu požádat o insolvenci

Insolvence se může během života dlužníka odehrát vícekrát. Ale vždy jen jedna v jednom čase, nelze je kupit. Zopakovat oddlužení si smí dlužník v těchto termínech:

 • nejdříve za 10 let, pokud předchozí oddlužení proběhlo v pořádku
 • nejdříve za 5 let, pokud byl v předchozím oddlužení spatřen nepoctivý záměr, a proto jej soud zrušil
 • nejdříve za 3 měsíce, pokud bylo předchozí oddlužení zrušeno z důvodu prodlení se splátkami
 • kdykoliv, pokud v předchozím oddlužení uhradil dlužník 100 % dluhu zahrnutého do insolvence.

Některé dluhy nezaniknou ani oddlužením!

Oddlužení je sice mocný nástroj k pomoci z dluhové pasti, ale přece jen jsou typy dluhů, na které se insolvence vztahovat nesmí. Portál Insolvence.justice.cz uvádí následující:

  • „pohledávky zajištěných věřitelů, jestliže nedošlo v průběhu insolvenčního řízení k prodeji předmětu zajištění
  • pohledávka spočívající v peněžitém trestu nebo jiné majetkové sankci uložené dlužníkovi v trestním řízení za úmyslný trestný čin
  • pohledávka na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti
  • pohledávky na výživném ze zákona
  • pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví
  • pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku“.

V čem se liší exekuce a insolvence?

Z předchozího porovnání je to sice patrné, ale přece jen si rozdíly shrňme:

Exekuce je vymáhání dluhů, které nemá pevně stanovenou délku trvání, takže v ní dlužník může skončit i na doživotí. Exekuce se často navyšuje neúměrnými odměnami exekutorů, a tím se z ní stává „nekonečný kolotoč dluhů“. Přitom se věřiteli nemusí dostat ze splátek vymožených exekucí téměř nic.

Insolvence je předem časově limitovaný proces vymáhání jistiny nespláceného dluhu

(dluhů). Splátky jsou použity na úhradu dluhu přímo přihlášeným věřitelům. Po ukončení oddlužení je soudem nařízeno odpuštění zbývajících dluhů přihlášených do insolvence - dlužník se vrací do běžného života s „čistým štítem“.  Půjčku po insolvenci jsou ochotny schválit i banky - ale až po uplynutí několika let od úspěšného ukončení oddlužení.Jít na srovnání půjček

KOMENTÁŘE k článku Insolvence a exekuce - jak probíhají, v čem se liší a které dát přednost?

Přidejte nový komentář

Pujcka, Komentoval(a): Petr

23.5.2023 08:16:10
Dle meho nazoru neni dluznik povinen spravce informovat o "novych pujckach" (ktere radne splaci) ani mu tyto prostredky vydat, jak vyplyva z clanku. Pujcka neni prijem. Zajmalo by me, ze kterych pravnich predpisu autor clanku ve svych uvahach vychazi.

RE: Půjčka, Komentoval(a): Petr Jermář

23.5.2023 10:39:07

Dobrý den, v insolvenci ani 5 let od data ukončení insolvence Vám peníze nikdo nepůjčí. Dlužník tak během oddlužení žádnou půjčku nezíská. Dle ins. zákona dlužník v osobním bankrotu taktéž nemůže dělat nové závazky, kterým by nebyl schopen dostát (nemůže si sjednávat další půjčky, i kdyby věřitel porušil Zákon o spotřebitelském úvěru a byl ochoten dlužníkovi v insolvenci půjčit).

RE: Pujcka, Komentoval(a): Petr

23.5.2023 19:06:02
Ze "mi" v insolvenci nikdo nepujci je nepravdive tvrzeni. V pripade spotrebitelskych uveru sice nejspis budete mit vetsinou pravdu, ale existuje mnoho jinych typu pujcek (mezi znamymi, oproti zastave, atd.) na ktere clovek v insolvenci bez problemu dosahne.

Zeptam se tedy jeste jednou a konkretneji. Ktery pravni predpis podle vas narizuje dluznikovi hlasit insolvencnimu spravci, ze si vzal pujcku (kterou radne splaci) a ktery pravni predpis umoznuje spravci prostredky ziskane touto pujckou dluznikovi zabavit (jak pisete)?

RE: Půjčka, Komentoval(a): Petr Jermář

25.5.2023 09:41:02

Dobrý den, všichni věřitelé (banky, nebankovky, kamarádi) u všech typů půjček (se zástavou, bez zástavy) mají povinnost dodržovat Zákon o spotřebitelském úvěru, který věřitelům mimo jiné nařizuje ověření bonity dlužníka. Pokud by dlužníkovi v insolvenci přesto někdo peníze půjčil, velmi pravděpodobně by tím porušil Zákon o spotřebitelském úvěru. Půjčka v insolvenci nedává smysl. Dlužník je v insolvenci právě proto, že nezvládal splácet své závazky. 

Povinnost hlásit mimořádné příjmy ukládá dlužníkovi ins. zákon. Ins. správce musí postupovat s péčí řádného hospodáře a s využitím všech příjmů dlužníka musí dosáhnout max. možného uspokojení věřitelů.

RE: Pujcka, Komentoval(a): Petr

25.5.2023 12:04:15
To, co pisete, neni pravda. Kamaradi vam samozrejme zadny spotrebitelsky uver poskytnout nemohou, nebo tento uver je poskytovan pouze podnikatelem spotrebiteli. Na kamarady se tedy zakon o spotrebitelskem uveru urcite nevztahuje. Stejne tak se nevztahuje na pujcky oproti zastave, nebot tyto jsou explicitne vyjmuty (§4 odst. 1 pismeno c.)

Re: Půjčka, Komentoval(a): Petr Jermář

25.5.2023 15:17:19

Dobrý den, z hlediska Zákona o spotřebitelském úvěru se za spotřebitelský úvěr považují všechny úvěry fyzickým osobám nepodnikatelům (klasické spotřebitelské půjčky bez zástavy stejně jako hypotéky na bydlení se zástavou). Zákon se taktéž vztahuje na všechny věřitele. Kdo půjčuje peníze FO nepodnikatelům, musí se bez výjimky tímto zákonem řídit. 

Vy máte možná na mysli půjčky živnostníkům/podnikatelům (tzv. na IČ) - ty pod Zákon o spotřebitelském úvěru nespadají (podnikatelé se za spotřebitele nepovažují).

RE: Pujcka, Komentoval(a): Petr

25.5.2023 16:12:08
Pane neustale tady michate hrusky s jabkama. Kdo chce, podiva se na § 419 obcanskeho zakoniku, aby zjistil, kdo je to spotrebitel. No a kdo nechce, at si klidne zije v domeni, ze kdyz pujci kamaradovi pet stovek, poskytujete mu spotrebitelsky uver, ktery se ridi zakonem o spotrebitelskem uveru.

RE: Půjčka v insolvenci, Komentoval(a): Petr Jermář

26.5.2023 13:18:28

Dobrý den, diskuzi na téma "může si vzít dlužník v insolvenci půjčku" bych si dovolil uzavřít následujícím:

 • dlužník v insolvenci na sebe nesmí brát další závazky, kterým by nebyl schopen dostát
 • věřitel má povinnost před poskytnutím úvěru ověřit bonitu dlužníka 
 • kde není žalobce, nebývá ani soudce

Pokud si dlužník v insolvenci půjčí od kamaráda 500 Kč, nikdo to pravděpodobně řešit nebude. Vyšší anebo nesplácené půjčky by řešeny velmi pravděpodobně byly. Přijde na to, kterému aktérovi by se co znelíbilo:

 • dlužníkovi, že mu někdo půjčil a půjčit neměl
 • věřiteli, že mu není dluh splácen
 • ins. správci, že byly porušeny podmínky oddlužení

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Vymazání z registru dlužníků

17.5.2023 Půjčka

Registrů dlužníků existuje hned několik. Každý z nich obsahuje trošku jiné informace, k většině z nich ale banky a nebankovní společnosti přihlížejí v případě, že žádáte o půjčku, úvěr nebo podobné finanční produkty. V našem článku se dozvíte, jaké registry se v České republice používají, jak dlouho se uchovávají data a kdy dochází k vymazání z registru dlužníků.

Bankovní produkty – půjčky a hypotéky

26.4.2023 Půjčka

Půjčky a hypotéky od bank, stavebních spořitelen, spořitelních družstev či nebankovních společností jsou neodmyslitelnou součástí finančních služeb. Půjčit si mohou jak jednotlivci a domácnosti, tak i firmy, neziskové organizace a veřejná správa - především kraje a obce. Půjčky pro domácnosti a jednotlivce se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru a v mnoha ohledech se odlišují od ostatních půjček (pro podnikatele, neziskovky, firmy a veřejnou správu).

7 tipů, jak nespadnout do dluhové pasti

20.3.2023 Půjčka

Jak splatit dluhy, když na účtu nemám dost peněz? Pokryji to další půjčkou. A co pak? Pomůže další půjčka. Přesně takto vypadá zaručený recept, jak rychle spadnout do takzvané dluhové spirály a následně do dluhové pasti.

Půjčka 50 000 Kč? Někde vrátíte i čtyřnásobek!

12.12.2022 Půjčka

Půjčíte si 50 000 korun, po roce ale vrátíte i 4× víc. Jen úrok a další náklady spojené s půjčkou vás tak vyjdou na 100 000 korun. I tak může vypadat extrémní příklad, kdy si vyberete drahého poskytovatele úvěru. Vyplývá to z aktuálních dat organizace Člověk v tísni, která vydává Index odpovědného úvěrování.

Nákup jídla a dalšího zboží na dluh? Zájem o odložené platby roste

14.11.2022 Půjčka

Nakoupit na internetu zboží, které je zrovna v akci nebo ho nutně potřebujete, i když na účtu nemáte dost peněz? Žádný problém. Obchodníci stále častěji nabízejí takzvané odložené platby. Celkovou částku za zboží díky nim zaplatíte třeba až za dva týdny. Bez jakéhokoliv navýšení.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena