Banky.cz Banky.cz Články Půjčka Kdy využít půjčku pro OSVČ, jaké jsou její podmínky a kdy raději zůstat u spotřebitelského úvěru?

Kdy využít půjčku pro OSVČ, jaké jsou její podmínky a kdy raději zůstat u spotřebitelského úvěru?

Kdy využít půjčku pro OSVČ, jaké jsou její podmínky a kdy raději zůstat u spotřebitelského úvěru?
17.6.2021, Půjčka

Půjčky pro OSVČ jsou speciální kategorií půjček spadající do tzv. úvěrů podnikatelských. Ty nejsou nijak propojeny s podmínkami a zákonnou úpravou spotřebitelských úvěrů, v podstatě s nimi nemají nic společného – snad jen to, že jde o půjčku peněz. 

Půjčka pro OSVČ se (stejně jako půjčky pro firmy) řídí pouze občanským zákoníkem, kde je v jednoduchosti upravena v 7. oddílu, v  §2395 – 2400 a nazvána je zde jednoslovně: „úvěr“. 

Půjčka pro OSVČ je určena pro start, rozvoj, záchranu podnikání, pro zvýšení finanční flexibility firmy, ale rozhodně ne na spotřebu a osobní život. Přesně v tomto tkví hranice pro rozhodnutí se, kdy vybírat mezi úvěry pro OSVČ a kdy raději volit ten spotřebitelský (i podnikatel je na trhu často v pozici spotřebitele, podrobnosti níže v textu).

Jak se od sebe půjčka pro OSVČ a ta spotřebitelská liší, v čem tkví zrádnost OSVČ půjček vzatých na spotřebu a jaké jsou podmínky získání půjčky, to vše se dozvíte v našem článku.

Čím se liší půjčka pro OSVČ od půjčky spotřebitelské

Začněme vymezením obou půjček. Spotřebitelský úvěr je klasickou půjčkou na spotřebu, třeba na nákup nové lednice, auta, je to též hypotéka či třeba nákup na splátky, ovšem i platba kreditní kartou nebo čerpání běžného účtu do mínusu (kontokorent).

Všechny tyto činnosti patří jak pod občanský zákoník, tak zejména pod Zákon o spotřebitelském úvěru, který je nastaven tak, aby ve velké míře ochraňoval spotřebitele před případnými nekalými praktikami podnikatelů z řad poskytovatelů úvěru.

Stát se kloní k názoru, že spotřebitele je nutno ochraňovat, protože sám nemá prostředky a možnosti se bránit podnikatelské přesile na trhu. Finanční domy si mohou dovolit drahé právníky, využít svých znalostí z práva, z finanční oblasti atp. Takové možnosti spotřebitel nemá.

I proto je stanoveno, že banky a nebankovky, které spotřebitelské úvěry nabízejí, musejí mít speciální licenci od České národní banky. Ta v licenčním řízení zkoumá, zda mají obchodní podmínky a dokumenty nastaveny v souladu se zákonem. Pokud mají, udělí jim licenci. Svou činností navíc tito poskytovatelé stále podléhají dozoru ČNB, aby se od vyžadované praxe příliš neodchýlili.

Vše je u spotřebitelského úvěru poměrně dost sešněrováno. Pravidla smlouvy a smluvního vztahu jsou předem jasně daná, a i když se jako spotřebitel dostanete do jistých potíží se splácením, máte velkou naději, že se situaci podaří rozumně vyřešit, aniž byste přišli o majetek, dům nebo o stovky tisíc korun v dlouholetých splátkách. Navíc za sebou máte ještě další mocnou ochranu v podobě finančního arbitra.

Ale podnikatelská půjčka OSVČ takovou ochranu neposkytuje. Proč?

V případě úvěrů za účelem podnikání, jimiž bankovní i nebankovní půjčky pro OSVČ jsou, je situace zcela jiná. Z podstaty věci se jedná o smluvní vztah mezi dvěma podnikateli (úvěrujícím poskytovatelem a úvěrovanou OSVČ), což po právní stránce značí dvě rovnocenné pozice. Proto nemá stát potřebu tu zavádět větší regulace, vystačí si s několika paragrafy v občanském zákoníku.

To samozřejmě znamená, že chybí ochrana dlužníka, zde firmy nebo OSVČ. Poskytovatel půjčky pro OSVČ si může do smlouvy nastavit v podstatě jakékoliv podmínky, s výjimkou těch, které by byly v rozporu s několika málo požadavky občanského zákoníku, včetně mravnosti úroků. O ní by ale stejně rozhodoval až soud. Aby byla půjčka pro OSVČ ihned platná, stačí do písemné smlouvy zanést jen tyto náležitosti:

 • smluvní strany – úvěrující a úvěrovaný
 • částka úvěru
 • povinnost úvěrujícího (poskytovatele) poskytnout úvěrovanému peněžní prostředky do stanovené částky a doby,
 • povinnost úvěrovaného vrátit poskytnuté peněžní prostředky, a do kterého data,
 • povinnost úvěrovaného zaplatit úroky, v jaké výši a do jakého data,
 • datum a podpisy smluvních stran (i elektronicky).

Nic víc ve smlouvě o podnikatelské půjčce být stanoveno nemusí. A co se požadavků na průběh úvěru týká, zmiňuje občanský zákoník jen následující pravidla:

 • úvěrující musí peníze z půjčky poskytnout – zaváže se k tomu již podpisem smlouvy,
 • peníze musejí být vráceny ve stejné měně, v níž byly poskytnuty - to stejné se týká i úroků,
 • půjčka může mít stanovený účel a peníze mohou být poskytnuty jen do výše splnění účelu, přestože rámcová smlouva o úvěru zněla i na vyšší částku. A když není účel dodržen, může úvěrující od smlouvy odstoupit a požadovat, aby dlužník vrátil celou půjčenou částku, i s úroky
 • pokud dlužník nesplácí v nasmlouvané době, tedy se opozdí, může věřitel požadovat vrácení celé částky do jednoho měsíce. Tohle pravidlo s sebou nese ta největší rizika pro všechny OSVČ dlužníky,
 • půjčku lze splatit předčasně, přičemž dlužník platí úroky jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněz.

Nic víc (po stránce legislativy) stát od smluvního vztahu v případě podnikatelských půjček nevyžaduje a nijak hlouběji do něj nevstupuje, až na jednu výjimku, stanovenou teprve na jaře 2020. Jde o omezení sankcí za nesplácení, či za prodlení se splácením, kdy stát jasně stanovil pravidla pro tyto sankce od 91. dne prodlení (prvních 90 dní nijak omezeno není). Omezení se týká spotřebitelských úvěrů a půjček pro OSVČ, nikoliv však půjček pro firmy. Maximum sankce je pohyblivé podle repo sazby ČNB, v současnosti dosahuje okolo 55 % p.a.

Minimum regulace obchodních podmínek a praktik poskytovatelů se samozřejmě týká i půjčky pro začínající OSVČ nebo půjčky pro OSVČ bez daňového přiznání, kde je obecně nejnižší možnost zkoumat bonitu podnikatele, jeho schopnost splácet. Nahrazeno proto většinou bývá oceněním a zástavou jeho majetku.

Bez podnikatelského účtu se nehnete

Ať už je to půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání a registru, půjčka pro začínající OSVČ nebo podnikatelská půjčka od banky, vždy budou mít jedno společné: poskytnuty mohou být jen na podnikatelský účet vedený u banky na jméno živnostníka, který o půjčku žádá. S běžným účtem si proto většinou nevystačíte, zaslání půjčky pro OSVČ na běžný účet by totiž mohlo být klasifikováno jako úvěrový podvod.

Získání podnikatelské půjčky vyžaduje i splnění dalších podmínek

K dalším podmínkám pak patří následující, ale nemusejí být vyžadovány všechny, výčet podmínek totiž není nijak závazně stanoven, nasazuje je sám poskytovatel podle své obchodní strategie:

 • živnostenský list (oprávnění podnikat v ČR),
 • věk a plná svéprávnost,
 • české občanství nebo trvalý pobyt na území ČR,
 • minimální obrat za poslední roky a kopie daňových přiznání vystavené finančním úřadem,
 • výpisy z podnikatelského účtu,
 • prokázání vlastnictví a případná zástava majetku (typické pro půjčku pro podnikatele bez daňového přiznání a pro ty začínající).

Typy půjček pro OSVČ

Skupina podnikatelských půjček je poměrně pestrá. Rozdělit ji můžeme na půjčky pro živnostníky a půjčky pro firmy (obchodní společnosti), častěji se používá členění na dvě základní kategorie podle způsobu použití peněz:

 • úvěry účelové, které se používají hlavně na investice (i hypotéka) nebo třeba na dofinancování dotačních programů, některé jsou přímo garantovány státem či orgány EU,
 • úvěry neúčelové neboli provozní, kam se vejde celý zbytek půjček pro OSVČ a firmy, a kde mohou být peníze použity podle aktuální potřeby.

Stejně jako u spotřebitelů, jsou i podnikatelům poskytovány buď klasické půjčky na splátky v předem stanové výši, anebo jakási forma přečerpání účtu (kontokorent, revolvingový úvěr) do předem schválené sumy, což pak OSVČ používá jako rezervu, kdykoliv je potřeba doplatit cokoliv, na co právě není dostatek hotovosti. 

Jenže kdy má OSVČ jít do podnikatelské půjčky a kdy zůstat u té spotřebitelské?

Jak můžete vidět, podnikatelská půjčka není žádný med, chybí u ní spousta prvků ochrany, kterou najdeme u úvěrů spotřebitelských, a tak je vždy namístě si promyslet, který úvěr na co zvolit. OSVČ je na finančním trhu v pozici podnikatele tehdy, když potřebuje peníze do své firmy. Tehdy jsou náklady na půjčku daňově uznatelné, což ji významně zlevní.

Jakmile se však jedná o půjčku pro osobní potřeby – koupě auta pro rodinu, koupě věcí do domácnosti, nákupy osobních věcí na splátky, hypotéka na bydlení apod., dostává se OSVČ do role běžného spotřebitele, který si může vzít úvěr spotřebitelský, s vyšší ochranou jeho postu dlužníka.

Malé shrnutí

Půjčka pro OSVČ je čistě půjčkou podnikatelskou, kterou si může vzít jen živnostník s oprávněním podnikat na území ČR a také se zřízeným podnikatelským účtem u banky. Samotná smlouva a průběh úvěru nejsou státem výrazně regulovány, jde totiž o smlouvu mezi dvěma podnikateli (poskytovatelem a OSVČ).

Chybí proto vysoká úroveň ochrany, které se u nás (od prosince 2016) těší půjčky spotřebitelské.  Ovšem i OSVČ je spotřebitelem – kdykoliv nakupuje pro osobní/rodinnou spotřebu – a tehdy si může vzít půjčku spotřebitelskou. Ale když chce peníze pro podnikání, s možností odpočtu úroků z daňového základu, je nutno sáhnout po půjčce pro OSVČ, ovšem setsakramentsky pečlivě prozkoumat všechny obchodní podmínky. A počítat s tím, že k zesplatnění může dojít i s jednou jedinou opožděnou platbou.

ANKETA k článku "Kdy využít půjčku pro OSVČ, jaké jsou její podmínky a kdy raději zůstat u spotřebitelského úvěru?"

Který typ úvěru preferujete?
Počet odpovědí: 100

KOMENTÁŘE k článku Kdy využít půjčku pro OSVČ, jaké jsou její podmínky a kdy raději zůstat u spotřebitelského úvěru?

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Půjčky v rodině? Třetině lidí se kvůli nim zhoršily vztahy s blízkými

Půjčky v rodině? Třetině lidí se kvůli nim zhoršily vztahy s blízkými

12.7.2021, Půjčka, Autor: Jan Budín

Od příbuzných, od přátel i od sousedů. Přesně tak si často půjčují Češi a Moravané. Ukázal to nedávný průzkum Sberbank. Ne vždy je to ale nejlepší řešení. Ve třetině případů totiž vedou půjčky mezi příbuznými ke zhoršení vztahů v rodině.

Půjčky pro mladé – je něco jinak, když žadateli nebylo ještě ani 21?

Půjčky pro mladé – je něco jinak, když žadateli nebylo ještě ani 21?

18.6.2021, Půjčka, Autor: Lenka Rutteová

Banky i nebankovní společnosti rády půjčují lidem v produktivním věku, tedy těm, co mají práci, úspěšně podnikají, případně jsou na rodičovské dovolené, ale předpokládá se, že se hned po ní úspěšně vrátí k výdělečné činnosti. Zákon sice dovoluje zadlužení lidem od 18 let, jenže v tomto věku zdaleka ne všichni ukončili vzdělávání, tudíž ani nemívají pravidelný příjem. Jak je to s půjčkami pro mladé, jak se k nim poskytovatelé stavějí a mají tyto úvěry nějaké zvláštnosti či kategorie?

Lidé splácejí hůř než před pandemií. Poskytovatelé jsou přesto v klidu

Lidé splácejí hůř než před pandemií. Poskytovatelé jsou přesto v klidu

14.6.2021, Půjčka, Autor: Jan Budín

Následky koronavirové pandemie se projevují, nesplácených úvěrů přibývá. Přesně to vyplývá z údajů České národní banky. Podle jejích dat měli na konci prvního čtvrtletí lidé problémy se splácením u 5,5 % spotřebitelských úvěrů. O rok dřív to přitom bylo jen u zhruba 4 % půjček.

Půjčka pro seniory aneb jak a proč banky (ne)půjčují klientům nad 65-70 let

Půjčka pro seniory aneb jak a proč banky (ne)půjčují klientům nad 65-70 let

3.6.2021, Půjčka, Autor: Lenka Rutteová

Půjčka pro důchodce je stále častěji využívaným typem spotřebitelského úvěru. Podívejte se, proč tomu tak je, čím se půjčky důchodcům vyznačují, zda jsou k mání pro všechny důchodce, i ty invalidní, či jak je to s hypotékami. Je seniorská půjčka doménou jen nebankovních společností, anebo se dá získat i u banky?

7 největších chyb, na které si musíte dát pozor při výběru a splácení půjčky

7 největších chyb, na které si musíte dát pozor při výběru a splácení půjčky

17.5.2021, Půjčka, Autor: Jan Budín

Každý někdy potřebuje řešit nečekané výdaje. Nebo jen zjistí, že ty plánované výdaje jsou nad jeho síly. V takových případech přichází na řadu půjčka. A s ní také spousta chyb a nástrah, které na vás čekají. A které můžou zdánlivě výhodný úvěr dost prodražit.Banky v ČR